Draugiškoji SEU olimpiada „Dramblys“

Jau ne pirmus metus nuo kovo 22 dienos visoje šalyje startuoja  draugiškoji SEU olimpiada „Dramblys“, kurios pagrindinis tikslas- atkreipti visuomenės dėmesį į socialinio ir emocinio ugdymo svarbą ir kartu atliekant bendras užduotis stebėti SEU pažangą. Šioje olimpiadoje  šiemet dalyvavo ir Mato Slančiausko progimnazijos 1-8 klasių mokiniai. Kiekvienoje klasėje įvyko po 5 užsiėmimus. Užduotys buvo skirtos 5 pagrindinėms socialinio ir emocinio ugdymo kompetencijoms ugdytis: savitvardos, savimonės, socialinio atsakingumo, tarpusavio santykių ir atsakingų sprendimų priėmimo.

1-4 klasių mokinukams užsiėmimai vyko kontaktiniu būdu per dorinio ugdymo pamokas bei klasės valandėles. „Dramblio“ olimpiados užduotis mokinams padėjo atlikti mokytojos (tikybos mokytoja E. Žarkauskaitė, pradinių klasių mokytojos: J. Liandzbergienė, L. Pilipavičienė, J. Matulienė, Š. Apinytė, D. Klausienė, U. Vaineikienė, D. Marcinkevičienė, J. Bytautienė) bei pagalbos mokiniui specialistės (soc. pedagogė J. Katiliavienė, spec. pedagogė N. Kairienė, psichologė R. Rimdžiūtė). 1-4 klasių mokiniai buvo skatinami analizuoti gyvenimo situacijas, mokėsi priimti  palankiausius sprendimus, atsižvelgdami į savo ir aplinkinių gerovę, stiprino savimonės kompetencijai svarbų įgūdį pažinti ir išreikšti laimės emociją, aiškinosi, kaip skirtingos emocijos ir jausmai gali lemti kylančias mintis. Užsiėmime „Kaip priimti kito skirtybes?“ ugdė gebėjimą suvokti ir priimti žmogų tokį, koks jis yra, piešdami  savo stiliaus marškinėlius mokėsi įvertinti savo gebėjimus, pomėgius, išklausyti ir gerbti vieni kitus; vaikai mokėsi, kaip atpažinti skirtingo stiprumo, malonias ir nemalonias emocijas ir jas reguliuoti, tarpusavio santykius mokinukai stiprino užsiėmimuose „Klasės šnipai“ bei „Mano emocijų dramblys“.

Visą savaitę 5-8 klasių mokiniams vyko integruotos pagalbos mokiniui specialisčių (R. Rimdžiūtės ir J. Katiliavienės) ir dorinio ugdymo (E. Žarkauskaitės ir G. Svytienės) mokytojų atviros pamokos nuotoliniu būdu, per kurias mokiniai, dirbdami individualiai ir grupelėmis, aiškinosi, kaip suprasti nemalonias situacijas, konfliktus ir pasitelkiant savo pagrindines vertybes priimti apgalvotus sprendimus. Per klasės valandėles 5-8 klasių auklėtojos: J. Katiliavienė, J. Aleksandravičienė, R. Ivaškevičienė, I. Misiuvienė, K. Jačiunskienė, G. Svytienė, J. Dauparienė, S. Paulavičienė padėjo suprasti, kaip valdyti pykčio emociją ir elgtis maloniai su kitais,  diskutavo apie draugų panašumus ir skirtumus bei draugystę. Dailės mokytoja R. Dilkienė talkino mokiniams ir paskatino atlikti koliažą „Štai koks aš esu“, kurio tikslas- išmokti pristatyti save, duoti ir priimti atgalinį ryšį.

Per pamokėles vaikai atliko užduočių refleksijas, o mokytojai užpildė refleksijų lapus. Galime pasidžiaugti, kad mūsų progimnazijos mokiniai nori būti draugiški, noriai  mokosi atpažinti ir kontroliuoti emocijas, ugdo savęs pažinimo  bei  teisingų sprendimų ieškojimo sudėtingose situacijose gebėjimus, tai yra gilina savo socialinę-emocinę patirtį.

Dorinio ugdymo mokytoja Gitana Svytienė