Dovana progimnazijai

Pro­gim­na­zi­jo­je sve­čia­vo­si Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo narys pro­fe­so­rius Arū­nas Gumu­liaus­kas. Jis yra Sei­mo Švie­ti­mo ir moks­lo komi­te­to narys.

Sve­čias susi­ti­ko su pro­gim­na­zi­jos aštun­tų kla­sių moki­niais, moky­to­jais. Susi­ti­ki­mo daly­viai tiks­li­no atsa­ky­mus į klau­si­mus: kas yra Vasa­rio 16-oji, o kas yra Kovo 11-oji?

Pra­smin­ga šio susi­ti­ki­mo pabai­ga. Ger­bia­mas sei­mo narys pado­va­no­jo pro­gim­na­zi­jai Lie­tu­vos vals­ty­bi­nę isto­ri­nę vėlia­vą. Dėko­ja­me.