DOVANA PROGIMNAZIJAI — KNYGŲ NAMELIS

Bib­lio­te­kė­lė po atvi­ru dan­gu­mi — tai maži atski­ri kny­gų name­liai pana­šūs į pasa­kų name­lius. Mėgs­ta­mo­mis kny­go­mis šio­se bib­lio­te­kė­lė­se dali­ja­si patys skai­ty­to­jai. Tuo jos ir ski­ria­si nuo įpras­tų bib­lio­te­kų. Į kny­gų name­lį gali­ma atneš­ti ir iš jo pasi­im­ti įvai­rių kny­gų.

Tik pra­dė­ję moky­tis, ant­ro­kė­liai ir suži­no­jo apie šiuos kny­gų name­lius. Parū­po juos pama­ty­ti. Tačiau šių bib­lio­te­kė­lių paieš­kos mūsų mies­te vos nesi­bai­gė nusi­vy­li­mu. Prie par­ko buvu­sio name­lio jau nebe­ra­do­me, tačiau vie­ną dar liku­si aplan­kė­me. Tad gimė noras tokį name­lį turė­ti savo mokyk­lo­je. Ne vel­tui pro­gim­na­zi­ja pava­din­ta žymaus knyg­ne­šio Mato Slan­čiaus­ko var­du. Būtų pui­ki dova­na moki­nu­kams! Nie­ko nelau­kę ėmė­mės įgy­ven­din­ti savo norus.

2b kla­sės moki­nu­ko Nojaus sene­lis Rober­tas Bal­čiū­nas suti­ko name­lį pada­ry­ti. Jam dide­lis ačiū! Ir štai bib­lio­te­kė­lė po atvi­ru dan­gu­mi “išdy­go” po lan­gais pro­gim­na­zi­jos jubi­lie­jaus išva­ka­rė­se. Name­lio ati­da­ry­mo pro­ga pir­mie­ji kny­ge­les pado­va­no­jo ne tik ant­ro­kai, bet ir 1b kla­sės moki­niai.Tuo metu vie­šė­jęs mūsų mokyk­lo­je kan­di­da­tas į pre­zi­den­tus Gita­nas Nau­sė­da bib­lio­te­kė­lei irgi pado­va­no­jo kele­tą kny­gų.

Nori­me tikė­ti, kad kny­ge­les ne vien tik ims skai­ty­ti, bet jų pado­va­nos bib­lio­te­kė­lei ir kitų pra­di­nių bei vyres­nių kla­sių moki­niai. Tegul šio name­lio kny­ge­lės keliau­ja iš ran­kų į ran­kas, suteik­da­mos skai­ty­mo džiaugs­mą visiems!

2a ir 2b kla­sių moki­niai ir jų moky­to­jos

Aki­mir­kos iš kny­gų name­lio ati­da­ry­mo: