Mokinių krūvių tvarka

JONIŠKIO MATO SLANČIAUSKO PROGIMNAZIJOS
MOKINIŲ MOKYMOSI KRŪVIŲ REGULIAVIMO TVARKA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Joniškio Mato Slančiausko progimnazijos mokymosi krūvių reguliavimo tvarkos (toliau –
Tvarkos) paskirtis – apibrėžti mokymosi krūvių reguliavimo tikslus ir principus, numatyti priemones ir jų įgyvendinimą.
2. Mokymosi krūvis – mokinio darbinės veiklos apimtis jo ugdymo procese. Mokymo krūvis apima privalomą pamokų skaičių, papildomojo ugdymo užsiėmimus mokykloje ir už jos ribų, namų darbus.
3. Tvarka parengta vadovaujantis Bendrosiomis programomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymais (2008-08-26 Nr. ISAK -2433(žin.,2008,Nr.99-3848) ir 2011-02-21,Nr.269(Žin.,2011,Nr.26-1283)) ir Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų Bendraisiais ugdymo planais, Lietuvos higienos norma HN21:2011 „Bendrojo lavinimo mokykla. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtinta LR sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. V-773 (Žin., 2011, Nr. 103-4858), Bendrojo lavinimo ugdymo turinio formavimo, vertinimo, atnaujinimo ir diegimo strategija, patvirtinta LR švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gegužės 23 d. įsakymu Nr. ISAK-970 ir LR švietimo ir mokslo ministro 2003 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. ISAK-1197 „Dėl mokinių mokymosi krūvių“.

II. MOKYMOSI KRŪVIŲ REGULIAVIMO TIKSLAS, UŽDAVINIAI, PRINCIPAI
4. Mokymosi krūvių reguliavimo tikslas – lanksčiai vadovaujantis Bendrosiomis programomis ir mažinti mokinių mokymo (-si) krūvį.
5. Mokymosi krūvių reguliavimo uždaviniai:
6.1. skatinti mokytojų bendradarbiavimą planuojant ugdymo procesą ir reguliuojant
mokinių mokymosi krūvius;
6.2. sudaryti sąlygas mokiniui kuo daugiau išmokti pamokoje, didinant pamokos
organizavimo kokybę;
6.3. mokyti mokinį mokytis, pasirenkant tinkamą sau mokymosi strategiją (stilių).
7. Mokymosi krūvių reguliavimo principai:
7.1. mažinant mokymosi krūvius mokytojui svarbu :
7.1.1. padėti mokiniui išsikelti individualius mokymosi tikslus;
7.1.2. diferencijuoti ugdymo turinį;
7.1.3. tikslingai atrinkti vadovėlių medžiagą ( vadovėlis – tai ne ugdymo
turinys, tik viena iš priemonių tikslui pasiekti);
7.1.4. taikyti klasėje individualizuoto mokymo metodus;
7.1.5. optimizuoti namų darbus;
7.1.6. planuoti mokinių mokymąsi ir taikyti ugdymo procese formuojamąjį vertinimą;
7.1.7. mokymosi krūvius derinti su kitais toje klasėje dirbančiais mokytojais;
7.2. Mažinant mokymosi krūvius progimnazijos vadovams svarbu:
7.2.1. užtikrinti, kad būtų organizuota kiekvieno dalyko tiek pamokų, kiek numatyta Bendruosiuose ugdymo planuose;
7.2.2. vykdyti namų darbų monitoringą;
7.2.3. mokyti mokytojus efektyviau naudoti mokyklos fizinės aplinkos galimybes bei kompiuterizavimą ugdymo kokybės gerinimui;
7.2.4. vykdyti sistemingą mokinių mokymosi krūvių stebėseną ir tyrimą,
reikalui esant, koreguoti ugdymo procesą;
7.3. Mažinant mokymosi krūvius, mokiniams svarbu:
7.3.1. produktyvus bendradarbiavimas su mokytoju;
7.3.2. intensyvus darbas pamokoje;
7.3.3. savalaikis namų darbų atlikimas;
7.3.4. mokėjimo mokytis įgūdžiai;
7.3.5. drausmės įgūdžiai pamokoje;
7.3.6. tarpusavio pagalba.

III. KRŪVIŲ REGULIAVIMO PRIEMONĖS
8. Darbo dienos organizavimas:
8.1. pamokos mokiniams prasideda 8.00 val.
8.2. pamokų tvarkaraštyje ne daugiau kaip septynios pamokos per dieną;
8.3. pertraukos ne trumpesnės kaip 10 min., dvi po 20min. ( po III-os ir V-os pamokos)
9. Namų darbų skyrimą atskirose klasėse dalykų mokytojams rekomenduojama derinti.
9.1. atostogų laikotarpiui namų darbai neskiriami;
10. Kontroliniai darbai:
10.1. mokiniams per dieną gali būti skiriamas vienas kontrolinis darbas;
10.2. apie kontrolinį darbą mokiniai informuojami ne vėliau kaip prieš savaitę, su mokiniais aptariama kontrolinio darbo struktūra, jo tikslai, vertinimo kriterijai;
10.3. kontrolinių darbų datos 5-8 klasėms fiksuojamos kontrolinių darbų grafike, elektroniniame dienyne;
10.4. pirmą dieną po mokinių atostogų kontroliniai darbai nerašomi.
10.5. mokytojas kontrolinio darbo rezultatus mokiniams pristato ne vėliau kaip po 10 darbo dienų, komentuoja vertinimus, jei reikia individualiai aptaria su mokiniu sunkumus ir galimybes, gali organizuoti kontrolinio darbo įsivertinimą.
10.6.rekomenduojama sudarant kontrolinio darbo užduotis laikytis eiliškumo: nuo lengvesnių užduočių eiti prie sunkesnių. Užduotimis patikrinami įvairūs mokinių gebėjimai (žinios, jų taikymas, analizė, lyginimas ir kt.).
10.7. mokiniui praleidus kontrolinį darbą dėl pateisinamos priežasties, atsiskaitoma per 2 savaites, laiką ir formą individualiai suderinus su mokytoju. Neatsiskaičius, dienyne įrašomas nepatenkinamas įvertinimas ir komentaras “užduotis neatlikta“.
10.8. mokiniui sirgus ilgiau nei 2 savaites, atsiskaitymo darbai atliekami iki pusmečio pabaigos su mokytoju sutartu laiku. I-ojo pusmečio kontrolinio darbo atsiskaitymą rekomenduojama nukelti į II pusmetį, jei mokiniui sugrįžus į mokyklą liko mažiau nei savaitė iki pusmečio pabaigos;
10.9. Daugiau kaip pusei mokinių už kontrolinį darbą gavus nepatenkinamus įvertinimus kontrolinio darbo rezultatas į dienyną neįrašomas. Tokiu atveju kontrolinis darbas perrašomas;
10.10. mokinys, dėl pateisinamos priežasties, nedalyvavęs paskutinėje pamokoje (ose) , neatsakinėja žodžiu, kontrolinis darbas atidedamas;
10.11. kontrolinius darbus gali inicijuoti mokyklos vadovai, kitos ugdymo priežiūrą vykdančios institucijos;
11. Siekiant sudominti, motyvuoti mokinius mokomąja medžiaga ir efektyvinti ugdymo procesą, mokytojams būtina taikyti ugdymo metodus, skatinančius aktyvų pažinimą bei veiklą, organizuoti įvairius integruotus ilgalaikius ar trumpalaikius projektinius darbus;
12.Specialiųjų poreikių vaikai ugdomi visiško integravimo forma arba specialioje lavinamojoje klasėje. Specialioji pedagoginė pagalba mokiniams teikiama per pamokas, o logopedinės pratybos, suderinus su mokiniu, pagal sudarytą individualų tvarkaraštį.
13.Progimnazijos Vaiko gerovės komisijos bei PPT siūlymu pamokų skaičius specialiųjų poreikių mokiniams gali būti koreguojama pagal Bendrųjų ugdymo planų nuostatas.
14. Mokinių gebėjimams lavinti panaudojamos pamokos mokinių ugdymo poreikiams tenkinti, teikti individualias bei grupines konsultacijas.
15.Atsižvelgiant į mokytojų pasiūlymus ir ugdymo plano rekomendacijas, sudarant tvarkaraštį įdedamos pagrečiui dvi to paties dalyko technologijų pamokos;
16. Mokiniams sudaromos sąlygos optimaliai panaudoti visas mokyklos edukacines erdves, pasinaudoti mokyklos kabinetuose, bibliotekoje bei skaitykloje sukaupta informacine ir mokomąja literatūra.
IV. MOKINIŲ MOKYMOSI KRŪVIŲ REGULIAVIMO TVARKOS ĮGYVENDINIMAS
17. Mokyklos administracija koordinuoja ir prižiūri Tvarkos aprašo įgyvendinimą.