Dėmesio!

Infor­muo­ja­me, kad nuo lap­kri­čio 16 d. 1–5 kla­sių moki­niai moko­si įpras­tu kas­die­niu būdu. 6–8 kla­sių moki­niai ir toliau moko­si nuo­to­li­niu būdu. Besi­mo­kan­tiems kas­die­niu ir / ar nuo­to­li­niu būdu tai­ko­mas jiems skir­tas tvar­ka­raš­tis ir pamo­kų lai­kas. Apie nemo­ka­mo mai­ti­ni­mo tei­ki­mą už lap­kri­čio 9–13 die­nas, infor­muo­si­me atski­ru pranešimu.