Dėl nemokamo maitinimo!

Mie­li tėve­liai, 2020-11-16 moki­niams, kuriems pri­klau­so nemo­ka­mas mai­ti­ni­mas, bus dali­na­mas mais­to davi­nys. 1–5 kla­sių moki­niai jį pasi­ims mokyk­lo­je, o 6–8 kla­sių  moki­niai, gyve­nan­tys mies­te, gali atei­ti pasi­im­ti į mokyk­lą  nuo 8 iki 14 valan­dos. Į kai­mus pra­dė­si­me vežio­ti nuo 15 valan­dos. Esant neaiš­ku­mams skam­bin­ki­te soc. peda­go­gei Jur­gi­tai +37067026169. Labai  pra­šau tą die­ną būti pasie­kia­miems telefonu.