Daugiakovė

Šiau­liuo­se vyko leng­vo­sios atle­ti­kos pen­kia­ko­vės var­žy­bos. Vai­kų gru­pė­je Arman­das Tama­šaus­kas 60 m įvei­kė per 10,31 s, į aukš­ti per­šo­ko 1,53 m, rutu­lį nustū­mė — 10,55 m, į tolį nušo­ko 4,46 m, 800 m nubė­go per 2,40 min surin­ko 2078 taš­kus ir tapo vai­kų res­pub­li­kos čem­pio­nu. Ant­rą vie­tą iško­vo­jo Ores­tas Voz­bu­tas — 1756 taš­kai. Pasie­kė asme­ni­nius rezul­ta­tus rutu­lio stu­mi­me — 10,39 m, į tolį nušo­ko 4,47 m. Danie­lius Ste­po­nai­tis surin­ko 1720 taš­kus ir liko ket­vir­tas.