Dar viena išvyka

Dar vie­na išvy­ka į Sau­liaus Pla­džio įmo­nę. 6a kla­sės moki­niai pabu­vo­jo auksarankiais.