Nušvilpkime virusą pavasariu“

Joniš­kio Mato Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jos moki­niai ir tech­no­lo­gi­jų moky­to­jai G. Sta­gie­nė ir V. Mar­ti­nai­tis per tech­no­lo­gi­jų pamo­kas gami­no liau­diš­ką žil­vi­čio švil­py­nę. Pasi­puo­šę pava­sa­riu ir švil­pi­mu vary­si­me viru­są bei pakvie­si­me šilumą.

Iki šių, išskirtinių, kitokių mokslo metų pabaigos liko visai nedaug!

Dar kele­tas žings­nių ir… įšok­sim į vasa­rą. Kaip ras­ti įkvė­pi­mo pas­ku­ti­nie­siems atsi­skai­ty­mams įveik­ti ? Kaip susi­pla­nuo­ti lai­ką, kad jo užtek­tų ir moks­lui, ir poil­siui, kai jau taip nori­si nors trum­pam pasi­ma­ty­ti su drau­gais ? Kaip nuvy­ti tin­gu­lį? Mūsų pro­gim­na­zi­jos abi­tu­ri­en­tės — aštun­to­kės Luka ir Bri­gi­ta jau­kiai ir nuo­šir­džiai dali­na­si min­ti­mis, kaip joms seka­si „pri­si­jau­kint“ moky­mą­si per nuo­to­lį, lin­ki visiems slan­čiau­skie­čiams nie­ka­da nenu­ka­bin­ti nosies ir steng­tis iš visų jėgų.

4A kla­sės moki­niai per lie­tu­vių kal­bos pamo­kas susi­pa­žįs­ta su lie­tu­vių lite­ra­tū­ros auto­riais: Mar­ty­nu Mažvy­du, Kri­sti­jo­nu Done­lai­čiu ir Anta­nu Bara­naus­ku. Moky­to­ja Jani­na Lian­dz­ber­gie­nė sugal­vo­jo žais­min­giau pažvelg­ti į Anta­no Bara­naus­ko kūri­nį „Anykš­čių šile­lis“ ir su moki­niais nup­ie­šė įvai­riau­sių iliust­ra­ci­jų bei sukū­rė filmuką.

Virtuali paroda — Mato Slančiausko 170-osioms gimimo metinėms paminėti

Nuo­to­li­nis moky­ma­sis ir nuo­to­li­nis bend­ra­dar­bia­vi­mas nenu­trūks­ta. Pri­sta­to­me jums Joniš­kio Algi­man­to Rau­do­ni­kio meno mokyk­los dai­lės sky­riaus moki­nių ir Mato Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jos bend­ra­dar­bia­vi­mo pro­jek­tą — vir­tu­alią paro­dą, skir­tą M. Slan­čiaus­ko 170 — osioms gimi­mo meti­nėms pami­nė­ti. Didžio­ji dalis dar­bų sukur­ti šio žymaus švie­suo­lio kūry­bos moty­vais, kiti — port­re­tai, kuriuo­se pavaiz­duo­tas M. Slan­čiaus­kas skir­tin­gais savo gyve­ni­mo etapais.

Mato Slančiausko progimnazijos bendruomenė švenčia Lietuvos Nepriklausomybės trisdešimtmetį!

Kovo 10 d. 5–8 kl. moki­niams įvy­ko kul­tū­ri­nė, pažin­ti­nė, spor­ti­nė ir meni­nė veik­la „Laisvei-30!“.
Netra­di­ci­nę die­ną moki­niai pra­dė­jo pri­sta­ty­da­mi sten­dus, skir­tus vals­ty­bi­nei ar etno­kul­tū­ri­nei šven­tei. Pasi­stip­ri­nę visi pabi­ro į įvai­rias mies­to įstai­gas, kurio­se jų lau­kė dar­buo­to­jai. Jie papa­sa­ko­jo apie tai, kaip jų įstai­ga pasi­kei­tė per 30 metų, ką išgy­ve­no sto­vė­da­mi Bal­ti­jos kely­je, daly­vau­da­mi 1991 m. sau­sio 13 d. įvy­kiuo­se, kokios dabar žmo­gaus tei­sės, kur ras­ti lan­ky­ti­nas Joniš­kio raj. vie­tas ir t. t. Moki­niai grį­žo kupi­ni įspūdžių.
Die­na buvo užbaig­ta ren­gi­niu, kurio metu pro­gim­na­zis­tai dai­na­vo dai­nas apie Lie­tu­vą, dali­jo­si įspū­džiais, rodė nuo­trau­kas iš savo vizi­tų. Pabai­go­je buvo sudai­nuo­ta bend­ra moky­to­jų ir moki­nių daina.
Tai buvo die­na, kai ypa­tin­gai džiau­gė­mės laisve, didžia­vo­mės būda­mi lie­tu­viais, apdai­na­vom gra­žią­ją tėvynę.