Paskutinė projekto „Briusas atranda Europą“ savaitė M. Slančiausko progimnazijoje.

Meš­kiu­ko Briu­so vizi­tas mūsų pro­gim­na­zi­jo­je bai­gė­si. Lap­kri­tį  Briu­sas kas­dien lan­kė­si pamo­ko­se, susi­pa­ži­no su dau­giau kaip 200 mok­s­lei­vių, jų tėve­lių ir moky­to­jų. Briu­sas sutel­kė pro­gim­na­zi­jos bend­ruo­me­nę, paro­dė vai­kams  užsie­nio kal­bos ir IKT svar­bą  jų atei­čiai.

Pro­jek­to metu buvo rašo­mas Briu­so die­no­raš­tis, kuria­ma isto­ri­ja apie Briu­so kelio­nę po Euro­pą, sukur­ta anke­ta pro­jek­to įsi­ver­ti­ni­mui ir ver­ti­ni­mui.

Rytoj Briu­sas išvyks­ta į Por­tu­ga­li­ją. Toli­mes­nius jo nuo­ty­kius vai­kai seks eTwinning.net por­ta­le.

Ačiū visiems, kurie tapo Briu­so drau­gais: pro­gim­na­zi­jos admi­nist­ra­ci­jai, 6b, 5a, 5b kla­sėms, jų auk­lė­to­joms: Linai, Ingai ir Vir­gi­ni­jai, kole­goms Simo­nai ir Tomui. Ačiū pra­di­nių kla­sių moky­to­joms ir moki­nu­kams. Ačiū pro­gim­na­zi­jos virė­joms  už Briu­sui gamin­tus ska­nius pie­tus.

Briu­so atsto­vė spau­dai — ang­lų kal­bos moky­to­ja  Lai­ma Kurau­skie­nė

Socialinis neformalaus ugdymo projektas „Ebru menas – tapymas ant vandens“

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=FujTlFyedWY[/youtube]
Mūsų pro­gim­na­zi­jos moki­niai, jų tėve­liai bei moky­to­jai šiais moks­lo metais daly­vau­ja pro­jek­te „Ebru menas – tapy­mas ant van­dens“. Tai ino­va­ty­vus nefor­ma­laus ugdy­mo pro­jek­tas. Užsi­ėmi­mų metu sie­kia­ma ska­tin­ti daly­vių kūry­biš­ku­mą, kel­ti savi­ver­tę, gerin­ti tar­pu­sa­vio san­ty­kius šei­mo­je, lavin­ti socia­li­nius ir bend­ra­vi­mo įgū­džius, ugdy­ti dėme­sio kon­cent­ra­ci­ją, meni­nį pojū­tį, supa­žin­din­ti su Ebru meno išta­ko­mis bei ypa­ty­bė­mis. Ebru meno – tapy­mo ant van­dens tech­ni­ka – gyvuo­ja dau­giau nei 900 metų. Jos išskir­ti­nu­mas išryš­kė­ja, kuo­met vie­nu metu apjun­gia­mos iki šiol ugdy­mo pro­ce­se tik iš dalies nau­do­ja­mos tera­pi­nės prie­mo­nės: spal­va, jude­sys ir gar­sas, kurias papil­do­mai sustip­ri­na kva­pas ir van­duo. Ši meto­di­ka pade­da ugdy­ti akty­vią, nesu­var­žy­tą ir savi­mi pasi­ti­kin­čią kūry­bin­gą asme­ny­bę.

Spe­cia­lio­ji peda­go­gė Rasa Bui­ko

Apie konkursą „Tramtatulis“

Kari­na Bui­vy­dai­tė 2a kla­sės, moky­to­ja Ire­na Čepin­skai­tė ir 5a kla­sės mer­gai­čių ter­ce­tas, moky­to­ja Ugnė Vai­ne­i­kie­nė, Lie­tu­vos vai­kų ir mok­s­lei­vių liau­dies kūry­bos atli­kė­jų kon­kur­so „Tram­ta­tu­lis“ vie­ti­nio turo nuga­lė­to­jos, bei zoni­nio turo vyku­sio kovo 27 d. Pane­vė­žy­je daly­vės.

Svei­ki­na­me mer­gai­tes ir jų moky­to­jas.
Kari­nai lin­ki­me sėk­mės Šiau­lių regio­no pasa­ko­rių kon­kur­se „Gegu­tės šėls­mas“, kuris vyks gegu­žės 13 d. Šiau­lių Gegu­žių pro­gim­na­zi­jo­je.

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=J__2z550EPE[/youtube]

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=-AZesthlwgQ[/youtube]

Apie “Savaitę be patyčių”

Kovo 18 — 22 die­no­mis pro­gim­na­zi­jos moki­niai, moky­to­jai daly­va­vo res­pub­li­ki­nė­je akci­jo­je “Savai­tė be paty­čių”. Pag­rin­di­nė akci­jos idė­ja — drau­gys­tė ir nuo­šir­dus bendravimas.Kiekviena savai­tės die­na turė­jo savo pava­di­ni­mą. Visų pro­gim­na­zi­jos bend­ruo­me­nės narių elge­sys ati­ti­ko nuro­dy­tos die­nos pava­di­ni­mą. Moki­niai savo dar­be­liuo­se išreiš­kė drau­gys­tės idė­ją. Pra­di­nių kla­sių moki­niai kūrė pla­ka­tus “Būk mano drau­gas”, gami­no “Gerų dar­bų gėles” ir jose rašė atlik­tus gerus dar­bus. 5 — 7 kla­sių moki­niai gami­no lanks­ti­nu­kus “Paty­čioms — ne”, kūrė kom­po­zi­ci­jas “Spal­vo­tos drau­gys­tės isto­ri­jos”. Aštun­to­kai daly­va­vo raši­nių kon­kur­se “Gra­žiau­sia drau­gys­tės isto­ri­ja”. 5 — 8 kla­sių moki­niai rin­ko drau­giš­kiau­sius moki­nius ir moki­nes. Drau­giš­kiau­si moki­niai nusi­fo­to­gra­fa­vo prie akci­jai skir­tų dar­be­lių. Akci­ją užbai­gė­me “Flaschmob“u — mokyk­los kie­me visi moki­niai, moky­to­jai susto­jo­me suda­ry­da­mi šir­du­tės for­mą ir sušu­ko­me “Gyve­ni­mas be paty­čių”. Taip išreiš­kė­me norą mokyk­lo­je gyven­ti drau­giš­kai ir nepa­tir­ti paty­čių. Dėko­ja­me dai­lės ir tech­no­lo­gi­jų moky­to­joms, kla­sių auk­lė­to­jams už akty­vų daly­va­vi­mą akci­jo­je, pagal­bą moki­niams gami­nant dar­be­lius.
Akci­ją orga­ni­za­vo socia­li­nė peda­go­gė.

And­riaus Mamon­to­vo inter­viu apie paty­čias:

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=E72hZnlcgeE[/youtube]