Paskutinė projekto „Briusas atranda Europą“ savaitė M. Slančiausko progimnazijoje.

Meš­kiu­ko Briu­so vizi­tas mūsų pro­gim­na­zi­jo­je bai­gė­si. Lap­kri­tį  Briu­sas kas­dien lan­kė­si pamo­ko­se, susi­pa­ži­no su dau­giau kaip 200 mok­s­lei­vių, jų tėve­lių ir moky­to­jų. Briu­sas sutel­kė pro­gim­na­zi­jos bend­ruo­me­nę, paro­dė vai­kams  užsie­nio kal­bos ir IKT svar­bą  jų atei­čiai.

Pro­jek­to metu buvo rašo­mas Briu­so die­no­raš­tis, kuria­ma isto­ri­ja apie Briu­so kelio­nę po Euro­pą, sukur­ta anke­ta pro­jek­to įsi­ver­ti­ni­mui ir ver­ti­ni­mui.

Rytoj Briu­sas išvyks­ta į Por­tu­ga­li­ją. Toli­mes­nius jo nuo­ty­kius vai­kai seks eTwinning.net por­ta­le.

Ačiū visiems, kurie tapo Briu­so drau­gais: pro­gim­na­zi­jos admi­nist­ra­ci­jai, 6b, 5a, 5b kla­sėms, jų auk­lė­to­joms: Linai, Ingai ir Vir­gi­ni­jai, kole­goms Simo­nai ir Tomui. Ačiū pra­di­nių kla­sių moky­to­joms ir moki­nu­kams. Ačiū pro­gim­na­zi­jos virė­joms  už Briu­sui gamin­tus ska­nius pie­tus.

Briu­so atsto­vė spau­dai — ang­lų kal­bos moky­to­ja  Lai­ma Kurau­skie­nė

Socialinis neformalaus ugdymo projektas „Ebru menas – tapymas ant vandens“

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=FujTlFyedWY[/youtube]
Mūsų pro­gim­na­zi­jos moki­niai, jų tėve­liai bei moky­to­jai šiais moks­lo metais daly­vau­ja pro­jek­te „Ebru menas – tapy­mas ant van­dens“. Tai ino­va­ty­vus nefor­ma­laus ugdy­mo pro­jek­tas. Užsi­ėmi­mų metu sie­kia­ma ska­tin­ti daly­vių kūry­biš­ku­mą, kel­ti savi­ver­tę, gerin­ti tar­pu­sa­vio san­ty­kius šei­mo­je, lavin­ti socia­li­nius ir bend­ra­vi­mo įgū­džius, ugdy­ti dėme­sio kon­cent­ra­ci­ją, meni­nį pojū­tį, supa­žin­din­ti su Ebru meno išta­ko­mis bei ypa­ty­bė­mis. Ebru meno – tapy­mo ant van­dens tech­ni­ka – gyvuo­ja dau­giau nei 900 metų. Jos išskir­ti­nu­mas išryš­kė­ja, kuo­met vie­nu metu apjun­gia­mos iki šiol ugdy­mo pro­ce­se tik iš dalies nau­do­ja­mos tera­pi­nės prie­mo­nės: spal­va, jude­sys ir gar­sas, kurias papil­do­mai sustip­ri­na kva­pas ir van­duo. Ši meto­di­ka pade­da ugdy­ti akty­vią, nesu­var­žy­tą ir savi­mi pasi­ti­kin­čią kūry­bin­gą asme­ny­bę.

Spe­cia­lio­ji peda­go­gė Rasa Bui­ko