Mažų ir dide­lių pėdų savi­nin­kai kvie­čia­mi išban­dy­ti ir pasi­mė­gau­ti pojū­čių taku, esan­čiu M. Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jos teri­to­ri­jo­je, prie supy­nių.
Nuo­šir­džiai dėko­ja­me rėmė­jams UAB “Vai­do medis” ir UAB “Skaist­gi­rio skal­da”, Ievai Rudy­tei-Vaišvi­lei, moki­niams, parū­pi­nu­siems gam­ti­nės medžia­gos.

Šie­met, minint Gedu­lo ir vil­ties die­ną, M. Slan­čiaus­ko  pro­gim­na­zi­jos 5–6 kl. moki­niai su lie­tu­vių k., isto­ri­jos, dai­lės, tech­no­lo­gi­jų moky­to­jais pri­si­jun­gė prie pilie­ti­nės ini­cia­ty­vos
„Vil­ties aitva­ras“.

Nušvilpkime virusą pavasariu“

Joniš­kio Mato Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jos moki­niai ir tech­no­lo­gi­jų moky­to­jai G. Sta­gie­nė ir V. Mar­ti­nai­tis per tech­no­lo­gi­jų pamo­kas gami­no liau­diš­ką žil­vi­čio švil­py­nę. Pasi­puo­šę pava­sa­riu ir švil­pi­mu vary­si­me viru­są bei pakvie­si­me šilu­mą.

Iki šių, išskirtinių, kitokių mokslo metų pabaigos liko visai nedaug!

Dar kele­tas žings­nių ir… įšok­sim į vasa­rą. Kaip ras­ti įkvė­pi­mo pas­ku­ti­nie­siems atsi­skai­ty­mams įveik­ti ? Kaip susi­pla­nuo­ti lai­ką, kad jo užtek­tų ir moks­lui, ir poil­siui, kai jau taip nori­si nors trum­pam pasi­ma­ty­ti su drau­gais ? Kaip nuvy­ti tin­gu­lį? Mūsų pro­gim­na­zi­jos abi­tu­ri­en­tės — aštun­to­kės Luka ir Bri­gi­ta jau­kiai ir nuo­šir­džiai dali­na­si min­ti­mis, kaip joms seka­si „pri­si­jau­kint“ moky­mą­si per nuo­to­lį, lin­ki visiems slan­čiau­skie­čiams nie­ka­da nenu­ka­bin­ti nosies ir steng­tis iš visų jėgų.