Mato Slančiausko progimnazijos bendruomenė švenčia Lietuvos Nepriklausomybės trisdešimtmetį!

Kovo 10 d. 5–8 kl. moki­niams įvy­ko kul­tū­ri­nė, pažin­ti­nė, spor­ti­nė ir meni­nė veik­la „Laisvei-30!“.
Netra­di­ci­nę die­ną moki­niai pra­dė­jo pri­sta­ty­da­mi sten­dus, skir­tus vals­ty­bi­nei ar etno­kul­tū­ri­nei šven­tei. Pasi­stip­ri­nę visi pabi­ro į įvai­rias mies­to įstai­gas, kurio­se jų lau­kė dar­buo­to­jai. Jie papa­sa­ko­jo apie tai, kaip jų įstai­ga pasi­kei­tė per 30 metų, ką išgy­ve­no sto­vė­da­mi Bal­ti­jos kely­je, daly­vau­da­mi 1991 m. sau­sio 13 d. įvy­kiuo­se, kokios dabar žmo­gaus tei­sės, kur ras­ti lan­ky­ti­nas Joniš­kio raj. vie­tas ir t. t. Moki­niai grį­žo kupi­ni įspū­džių.
Die­na buvo užbaig­ta ren­gi­niu, kurio metu pro­gim­na­zis­tai dai­na­vo dai­nas apie Lie­tu­vą, dali­jo­si įspū­džiais, rodė nuo­trau­kas iš savo vizi­tų. Pabai­go­je buvo sudai­nuo­ta bend­ra moky­to­jų ir moki­nių dai­na.
Tai buvo die­na, kai ypa­tin­gai džiau­gė­mės laisve, didžia­vo­mės būda­mi lie­tu­viais, apdai­na­vom gra­žią­ją tėvy­nę.

Pradinukų kūrybinės dirbtuvės „UŽGAVĖNĖS pagal Matą Slančiauską“

Vasa­rio 24–25 die­no­mis mokyk­lo­je šur­mu­lia­vo kūry­bi­nės dirb­tu­vė­lės — Užga­vė­nės pagal Matą Slan­čiaus­ką.

Pir­ma­die­nį vai­kus aplan­kė pats Matas Slan­čiaus­kas ir papa­sa­ko­jo apie savo gyve­ni­mą, o folk­lo­ro ansamb­lis „Kupars“ (vado­vė Rita Kip­šai­tė-Bal­čiū­nie­nė) vedė Užga­vė­nių edu­ka­ci­ją. Vai­kai mokė­si šokių, žai­di­mų, dai­nų, papro­čių. Vėliau kiek­vie­nas iš molio gami­no kau­kę, o kla­sė­je kar­tu ar po vie­ną darė Mores, kurios buvo eks­po­nuo­ja­mos mokyk­los fojė.

Ant­ra­die­nį pra­di­nu­kai pie­šė, kli­ja­vo, spal­vi­no tau­ti­nius kos­tiu­mus, kurių eks­po­zi­ci­jas galė­si­te apžiū­rė­ti sten­duo­se prie pra­di­nu­kų kla­sių. Tik Užga­vė­nių die­ną vei­ku­sio­je „Bly­ni­nė­je“ dide­li ir maži pri­si­val­gė ska­niau­sių bly­nų, išgė­rė du didžiau­sius puo­dus arba­tos. Pas­ku­ti­nis šven­tės momen­tas – Morių degi­ni­mas. Su jomis sude­gė visas blo­gis ir nege­ru­mai. Buvo išva­ro­ma žie­ma ir kvie­čia­mas pava­sa­ris: „Šil­ta žie­ma lau­kan eina, jau pava­sa­ris atei­na…“.

Paskutinė projekto „Briusas atranda Europą“ savaitė M. Slančiausko progimnazijoje.

Meš­kiu­ko Briu­so vizi­tas mūsų pro­gim­na­zi­jo­je bai­gė­si. Lap­kri­tį  Briu­sas kas­dien lan­kė­si pamo­ko­se, susi­pa­ži­no su dau­giau kaip 200 mok­s­lei­vių, jų tėve­lių ir moky­to­jų. Briu­sas sutel­kė pro­gim­na­zi­jos bend­ruo­me­nę, paro­dė vai­kams  užsie­nio kal­bos ir IKT svar­bą  jų atei­čiai.

Pro­jek­to metu buvo rašo­mas Briu­so die­no­raš­tis, kuria­ma isto­ri­ja apie Briu­so kelio­nę po Euro­pą, sukur­ta anke­ta pro­jek­to įsi­ver­ti­ni­mui ir ver­ti­ni­mui.

Rytoj Briu­sas išvyks­ta į Por­tu­ga­li­ją. Toli­mes­nius jo nuo­ty­kius vai­kai seks eTwinning.net por­ta­le.

Ačiū visiems, kurie tapo Briu­so drau­gais: pro­gim­na­zi­jos admi­nist­ra­ci­jai, 6b, 5a, 5b kla­sėms, jų auk­lė­to­joms: Linai, Ingai ir Vir­gi­ni­jai, kole­goms Simo­nai ir Tomui. Ačiū pra­di­nių kla­sių moky­to­joms ir moki­nu­kams. Ačiū pro­gim­na­zi­jos virė­joms  už Briu­sui gamin­tus ska­nius pie­tus.

Briu­so atsto­vė spau­dai — ang­lų kal­bos moky­to­ja  Lai­ma Kurau­skie­nė

Socialinis neformalaus ugdymo projektas „Ebru menas – tapymas ant vandens“

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=FujTlFyedWY[/youtube]
Mūsų pro­gim­na­zi­jos moki­niai, jų tėve­liai bei moky­to­jai šiais moks­lo metais daly­vau­ja pro­jek­te „Ebru menas – tapy­mas ant van­dens“. Tai ino­va­ty­vus nefor­ma­laus ugdy­mo pro­jek­tas. Užsi­ėmi­mų metu sie­kia­ma ska­tin­ti daly­vių kūry­biš­ku­mą, kel­ti savi­ver­tę, gerin­ti tar­pu­sa­vio san­ty­kius šei­mo­je, lavin­ti socia­li­nius ir bend­ra­vi­mo įgū­džius, ugdy­ti dėme­sio kon­cent­ra­ci­ją, meni­nį pojū­tį, supa­žin­din­ti su Ebru meno išta­ko­mis bei ypa­ty­bė­mis. Ebru meno – tapy­mo ant van­dens tech­ni­ka – gyvuo­ja dau­giau nei 900 metų. Jos išskir­ti­nu­mas išryš­kė­ja, kuo­met vie­nu metu apjun­gia­mos iki šiol ugdy­mo pro­ce­se tik iš dalies nau­do­ja­mos tera­pi­nės prie­mo­nės: spal­va, jude­sys ir gar­sas, kurias papil­do­mai sustip­ri­na kva­pas ir van­duo. Ši meto­di­ka pade­da ugdy­ti akty­vią, nesu­var­žy­tą ir savi­mi pasi­ti­kin­čią kūry­bin­gą asme­ny­bę.

Spe­cia­lio­ji peda­go­gė Rasa Bui­ko

Apie konkursą „Tramtatulis“

Kari­na Bui­vy­dai­tė 2a kla­sės, moky­to­ja Ire­na Čepin­skai­tė ir 5a kla­sės mer­gai­čių ter­ce­tas, moky­to­ja Ugnė Vai­ne­i­kie­nė, Lie­tu­vos vai­kų ir mok­s­lei­vių liau­dies kūry­bos atli­kė­jų kon­kur­so „Tram­ta­tu­lis“ vie­ti­nio turo nuga­lė­to­jos, bei zoni­nio turo vyku­sio kovo 27 d. Pane­vė­žy­je daly­vės.

Svei­ki­na­me mer­gai­tes ir jų moky­to­jas.
Kari­nai lin­ki­me sėk­mės Šiau­lių regio­no pasa­ko­rių kon­kur­se „Gegu­tės šėls­mas“, kuris vyks gegu­žės 13 d. Šiau­lių Gegu­žių pro­gim­na­zi­jo­je.

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=J__2z550EPE[/youtube]

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=-AZesthlwgQ[/youtube]