X faktorius iš arti

Bir­že­lio 10–12 die­no­mis į Šiau­lių are­ną sku­bė­jo visi, norin­tys ste­bė­ti  visą pasau­lį suža­vė­ju­sio muzi­ki­nio šou „X Fak­to­rius“ daly­vių atran­kos fil­ma­vi­mą. Nie­ko nelau­kę išsi­ruo­šė­me ir mes, 5b ir 6a kla­sės moki­niai ir jų auk­lė­to­jos. Labai įdo­mu buvo ste­bė­ti visą lai­dos fil­ma­vi­mo pro­ce­są, suži­no­ti ir pama­ty­ti įvai­rias jo sub­ti­ly­bes, bei arčiau susi­pa­žin­ti su pro­jek­to komi­si­ja: Mari­jo­nu Miku­ta­vi­čiu­mi, Jus­te Arlauskai­te-Jaz­zu, Sau­liu­mi Prū­sai­čiu ir Sau­liu­mi Urbo­na­vi­čiu­mi-Samu.

Ren­gi­nys nepra­il­go, bet sutei­kė daug gerų emo­ci­jų. Didžiu­lį džiaugs­mą sutei­kė daly­va­vi­mas ir net lai­mė­ji­mas X fak­to­riaus lote­ri­jo­je! Grį­žo­me gerai nusi­tei­kę ir paty­rę neiš­dil­do­mų įspū­džių.

Bibliotekos ir bibliotekininkai

Gegu­žės 03 die­ną, pro­gim­na­zi­jo­je lan­kė­si Joniš­kio J. Avy­žiaus bib­lio­te­kos bib­lio­te­ki­nin­kė Dovi­lė Kur­lie­nė, kuri 5B kla­sės moki­niams pra­ve­dė pamo­ką apie bib­lio­te­kas ir bib­lio­te­ki­nin­kus. Vie­š­nia papa­sa­ko­jo apie didžiau­sias, gra­žiau­sias, bei įdo­miau­sias pasau­ly­je esan­čias bib­lio­te­kas, seniau­sias kny­gas, supa­žin­di­no su bib­lio­te­ki­nin­ko pro­fe­si­ja.

 Įdo­mus pasa­ko­ji­mas ir fak­tai moki­niams pali­ko didžiu­lį įspū­dį.

Penktokų Kultūrinė — pažintinė diena

Spa­lio 25 die­ną mūsų mokyk­los penk­to­kai su auk­lė­to­jo­mis L. Alek­na­vi­čie­ne ir G. Svy­tie­ne lai­ką sky­rė kul­tū­ri­nei pažin­ti­nei veik­lai Šiau­liuo­se. Savo prog­ra­mą jie pra­dė­jo pasi­svei­ki­ni­mu su „Gele­ži­ne lape“, kuri yra visų atvy­ku­sių ypač mėgs­ta­ma lan­ky­ti­na vie­ta, o tada, pasi­skirs­tę gru­pe­lė­mis, vyko į edu­ka­ci­nius užsi­ėmi­mus. „Rūtos“ šoko­la­do fab­ri­ke moki­niai susi­pa­ži­no su kon­di­te­rio pro­fe­si­ja ir patys gami­no įvai­riau­sius gar­dė­sius, o Ch. Fren­ke­lio vilo­je turė­jo gali­my­bę suži­no­ti apie odą, jos išdir­bi­mo tech­no­lo­gi­jas, bei savo ran­ko­mis pasi­ga­min­ti puoš­nias apy­ran­kes. Penk­to­kai lan­kė­si ir Dvi­ra­čių muzie­ju­je, kur apžiū­rė­jo eks­po­zi­ci­ją, atspin­din­čią dvi­ra­čio rai­dą nuo jo išra­di­mo iki šių die­nų. Savo turi­nin­gą die­ną bai­gė ener­gin­gai ir links­mai šoki­nė­da­mi Batu­tų par­ke.

Sma­gu, kai blo­gas oras nesu­truk­do gerai nuo­tai­kai ir lei­džia patir­ti įdo­mių ir sma­gių įspū­džių!

Projektas „Grįžtu į savo mokyklą”

Šian­dien buvo tęsia­mas pro­jek­tas „Grįž­tu į savo mokyk­lą”, skir­tas mokyk­los 40-mečiui pami­nė­ti. Susi­rin­kę sep­tin­to­kai ir aštun­to­kai susi­do­mė­ję klau­sė­si mokyk­los buvu­sio moki­nio, dabar turi­nio agen­tū­ros Supe­r­Y­ou vyk­dan­čio­jo direk­to­riaus, Vil­niaus kole­gi­jos lek­to­riaus Min­dau­go Latai­čio, kuris moki­niams papa­sa­ko­jo apie savo, kaip moki­nio lūkes­čius, gyve­ni­mo sėk­mes. Sve­čias moki­niams paro­dė rekla­mos tiks­lus, įvai­rius pavyz­džius, davė pata­ri­mų, per kokią priz­mę žiū­rė­ti į rekla­mą.

Susi­ti­ki­mas vai­kams buvo nau­din­gas ir įdo­mus.

Dir. pava­duo­to­ja J. Šiur­nie­nė,
Karje­ros mokyk­lo­je koor­di­na­to­rė G. Svy­tie­nė

 

Atgimimo savaitė progimnazijoje

Š. m. kovo 26–30 die­no­mis pro­gim­na­zi­jos bend­ruo­me­nė, lauk­da­ma Šv. Vely­kų daly­va­vo įvai­rio­se veik­lo­se. Buvo paruoš­ta paro­da, skir­ta atgi­mi­mo savai­tei. Atgim­ti kvie­tė vai­kų nulip­dy­ti moli­niai paukš­te­liai, nutū­pę ant sama­no­tos palan­gės. Pro­gim­na­zi­jos moki­niai per šią savai­tę taip pat apta­rė Šv. Vely­kų papro­čius ir tra­di­ci­jas, lan­kė­si edu­ka­ci­nė­se pamo­ko­se Joniš­kio isto­ri­jos ir kul­tū­ros muzie­ju­je ir mokyk­lo­je, pri­si­mi­nė tra­di­ci­nius kiau­ši­nių mar­gi­ni­mo raš­tus. Kovo 28 die­ną pro­gim­na­zi­jos aktų salė­je šur­mu­lia­vo Vely­ki­nė mugė, gun­dy­da­ma įvai­riais gar­dė­siais. Per Tėvų die­ną atsi­da­rė dirb­tu­vės, kur kiek­vie­nas norin­ty­sis turė­jo gali­my­bę pasi­rink­tu būdu išgra­žin­ti savo atsi­neš­tus kiau­ši­nius.

Ran­ko­se lai­ky­da­mi savo mar­gu­čius, pil­ni idė­jų ir min­čių bend­ruo­me­nės nariai pasi­ti­ko gam­tos atbu­di­mo šven­tę ir ato­sto­gas.

Grįžtu į savo mokyklą

Tęsiant pro­jek­tą „Grįž­tu į savo mokyk­lą“ vasa­rio 9 die­ną mokyk­lo­je lan­kė­si tau­to­dai­li­nin­kė Auš­ra Pet­rau­skie­nė. Buvu­si mokyk­los moki­nė penk­to­kams papa­sa­ko­jo apie savo karje­ros kelią, vin­giuo­jan­tį nuo mokyk­li­nio suo­lo. Vie­š­nia pri­si­mi­nė kaip mėgo spor­tą, spor­ta­vo ir net buvo išsiųs­ta į Pane­vė­žio spor­to mokyk­lą, bet neil­gai pabu­vu­si sugrį­žo, nes supra­to, kad tai ne jos pašau­ki­mas. Pil­dy­da­ma kla­sio­kų pri­si­mi­ni­mų albu­mus, paste­bė­jo, kad visai neblo­gai seka­si pieš­ti, o besi­lauk­da­ma duk­re­lės pra­dė­ju­si siū­ti lėles ir šios veik­los nebe­pa­lei­do, o išplė­tė iki „Kaliau­sių fab­ri­kė­lio“ bei „Lėlių namų“ įkū­ri­mo ir kny­gos „Mies­te­lis, kuria­me gyve­na lėlės“ para­šy­mo.

Moki­niai susi­do­mė­ję klau­sė­si Auš­ros pasiū­tų lėlių isto­ri­jų, Ony­tės ir Jone­lio kelio­nių įspū­džių, užda­vi­nė­jo tau­to­dai­li­nin­kei įvai­riau­sių klau­si­mų ir pri­ža­dė­jo apsi­lan­ky­ti Žaga­rės lėlių namuo­se ir patys paban­dy­ti pasi­siū­ti po lėly­tę.

Džiu­gu, kad moki­niai susi­do­mė­ję išklau­sė tau­to­dai­li­nin­kės pasa­ko­ji­mo, kuris pali­ko jiems didžiu­lį įspū­dį.

Dėko­ja­me tau­to­dai­li­nin­kei Auš­rai Pet­rau­skie­nei už apsi­lan­ky­mą ir mokyk­lai pado­va­no­tą kny­gą.

Direk­to­rės pava­duo­to­ja ugdy­mui J. Šiur­nie­nė
Ugdy­mo karje­rai moky­to­ja G. Svy­tie­nė

Rajoninis koliažų konkursas „Profesijos“

Gruo­džio – sau­sio mėne­siais vyko Joniš­kio rajo­no moki­nių kolia­žų kon­kur­sas „Pro­fe­si­jos“. Šia­me kon­kur­se daly­va­vo ir mūsų mokyk­los aštun­to­kai, paren­gę kolia­žą tema „Išny­ku­sios pro­fe­si­jos“, kurį api­pa­vi­da­li­no 8b kla­sės moki­nės Aus­tė­ja Kače­rauskai­tė ir Džed­lin­ga Daš­ke­vi­čiū­tė.

Džiu­gu, kad šis dar­bas buvo įver­tin­tas ir užėmė II – ąją vie­tą.

Grįžtu į savo mokyklą

Šiais metais mokyk­la švęs savo 40-metį. Ta pro­ga pra­de­da­mas nau­jas pro­jek­tas „Grįž­tu į savo mokyk­lą“; buvę moki­niai lan­ky­sis Mato Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jo­je ir pasi­da­lins savo pri­si­mi­ni­mais apie mokyk­lą (kaip sie­kė karje­ros, kokių pamo­kų patei­kė gyve­ni­mas).

Šian­dien sulau­kė­me pir­mo­jo sve­čio — Kęs­tu­čio Mar­cin­ke­vi­čiaus, Lie­tu­vos kariuo­me­nės kari­nių oro pajė­gų oro gyny­bos bata­lio­no kari­nin­ko.

Kęs­tu­tis susi­ti­kęs su 8a ir 8b kla­sių moki­niais papa­sa­ko­jo, kad jau būda­mas sep­tin­to­kas žino­jo, kad bus kari­nin­ku. Žings­nis po žings­nio Kęs­tu­tis sie­kė savo užsi­brėž­to tiks­lo. Šian­dien jis gali didžiuo­tis savi­mi, nes ryž­tin­gu­mas, valia ir atkak­lu­mas padė­jo „įsi­seg­ti“ kari­nin­ko žen­kle­lį.

Moki­niams sve­čias papa­sa­ko­jo ir apie sava­no­riš­kos karo tar­ny­bos atli­ki­mo pri­va­lu­mus, karei­viš­ką gyve­ni­mą.

Moki­ni­mas susi­ti­ki­mas pali­ko pui­kų įspū­dį.

Direk­to­riės pava­duo­to­ja ugdy­mui J. Šiur­nie­nė
Ugdy­mo karje­rai moky­to­ja G. Svy­tie­nė

Mato Slančiausko progimnazijos jubiliejui artėjant. Edukacinis projektas „Mokausi amato“

Ugdy­mo karje­rai gru­pė šiais moks­lo metais pro­gim­na­zi­jos bend­ruo­me­nei pasiū­lė edu­ka­ci­nį pro­jek­tą „Mokau­si ama­to“. Šio pro­jek­to tiks­las – moky­tis iš molio paga­min­ti paukš­te­lius. Buvo sumąs­ty­ta, kad pir­miau­sia šią kūry­bi­nę užduo­tį atliks tie moki­nu­kai, kurie jau turi patir­tį dirb­ti su moliu arba yra lan­kę kera­mi­kos būre­lį. Šie mok­s­lei­viai savo patir­tį ir žinias turės per­duo­ti kitiems pro­gim­na­zi­jos vai­kams. Tai­gi, spa­lio 16 ir 19 die­no­mis surink­ta kūry­bi­nė gru­pė išvy­ko į Rei­bi­nių ama­tų cent­rą, kuris pasi­rink­tas neat­si­tik­ti­nai, nes Rei­bi­niuo­se dau­ge­lį metų gyve­no ir kūrė tau­to­sa­ki­nin­kas Matas Slan­čiaus­kas, kurio var­du pava­din­ta pro­gim­na­zi­ja. Moki­nu­kus malo­niai pri­ėmė Rei­bi­nių kai­mo bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kas Adol­fas Kriš­čiū­nas. Ama­tų cent­re moki­niams buvo suda­ry­tos sąly­gos kur­ti, jie buvo ne tik aprū­pin­ti moky­mo prie­mo­nė­mis, bet ir pavai­šin­ti ska­niais sau­sai­nu­kais ir sul­ti­mis. Moli­nius paukš­te­lius padė­jo paga­min­ti pro­gim­na­zi­jos logo­pe­dė ir kera­mi­kos būre­lio vado­vė R. Pad­gur­skie­nė. Ši edu­ka­ci­nė pamo­ka bus tęsia­ma mokyk­lo­je. Paukš­te­lius bus kvie­čia­mi gamin­ti ir dau­giau mokyk­los moki­nu­kų ir moky­to­jais taps kūry­bi­nės gru­pės nariai.

Paukš­te­lis, kaip kūry­bos objek­tas, pasi­rink­tas todėl, kad jis yra tapęs mokyk­los sim­bo­liu. Moki­nu­kų paga­min­ti paukš­te­liai bus eks­po­nuo­ja­mi paro­do­je, skir­to­je pro­gim­na­zi­jos jubi­lie­jui.