Grįžtu į savo mokyklą

Šiais metais mokyk­la švęs savo 40-metį. Ta pro­ga pra­de­da­mas nau­jas pro­jek­tas „Grįž­tu į savo mokyk­lą“; buvę moki­niai lan­ky­sis Mato Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jo­je ir pasi­da­lins savo pri­si­mi­ni­mais apie mokyk­lą (kaip sie­kė karje­ros, kokių pamo­kų patei­kė gyve­ni­mas).

Šian­dien sulau­kė­me pir­mo­jo sve­čio — Kęs­tu­čio Mar­cin­ke­vi­čiaus, Lie­tu­vos kariuo­me­nės kari­nių oro pajė­gų oro gyny­bos bata­lio­no kari­nin­ko.

Kęs­tu­tis susi­ti­kęs su 8a ir 8b kla­sių moki­niais papa­sa­ko­jo, kad jau būda­mas sep­tin­to­kas žino­jo, kad bus kari­nin­ku. Žings­nis po žings­nio Kęs­tu­tis sie­kė savo užsi­brėž­to tiks­lo. Šian­dien jis gali didžiuo­tis savi­mi, nes ryž­tin­gu­mas, valia ir atkak­lu­mas padė­jo „įsi­seg­ti“ kari­nin­ko žen­kle­lį.

Moki­niams sve­čias papa­sa­ko­jo ir apie sava­no­riš­kos karo tar­ny­bos atli­ki­mo pri­va­lu­mus, karei­viš­ką gyve­ni­mą.

Moki­ni­mas susi­ti­ki­mas pali­ko pui­kų įspū­dį.

Direk­to­riės pava­duo­to­ja ugdy­mui J. Šiur­nie­nė
Ugdy­mo karje­rai moky­to­ja G. Svy­tie­nė

Mato Slančiausko progimnazijos jubiliejui artėjant. Edukacinis projektas „Mokausi amato“

Ugdy­mo karje­rai gru­pė šiais moks­lo metais pro­gim­na­zi­jos bend­ruo­me­nei pasiū­lė edu­ka­ci­nį pro­jek­tą „Mokau­si ama­to“. Šio pro­jek­to tiks­las – moky­tis iš molio paga­min­ti paukš­te­lius. Buvo sumąs­ty­ta, kad pir­miau­sia šią kūry­bi­nę užduo­tį atliks tie moki­nu­kai, kurie jau turi patir­tį dirb­ti su moliu arba yra lan­kę kera­mi­kos būre­lį. Šie mok­s­lei­viai savo patir­tį ir žinias turės per­duo­ti kitiems pro­gim­na­zi­jos vai­kams. Tai­gi, spa­lio 16 ir 19 die­no­mis surink­ta kūry­bi­nė gru­pė išvy­ko į Rei­bi­nių ama­tų cent­rą, kuris pasi­rink­tas neat­si­tik­ti­nai, nes Rei­bi­niuo­se dau­ge­lį metų gyve­no ir kūrė tau­to­sa­ki­nin­kas Matas Slan­čiaus­kas, kurio var­du pava­din­ta pro­gim­na­zi­ja. Moki­nu­kus malo­niai pri­ėmė Rei­bi­nių kai­mo bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kas Adol­fas Kriš­čiū­nas. Ama­tų cent­re moki­niams buvo suda­ry­tos sąly­gos kur­ti, jie buvo ne tik aprū­pin­ti moky­mo prie­mo­nė­mis, bet ir pavai­šin­ti ska­niais sau­sai­nu­kais ir sul­ti­mis. Moli­nius paukš­te­lius padė­jo paga­min­ti pro­gim­na­zi­jos logo­pe­dė ir kera­mi­kos būre­lio vado­vė R. Pad­gur­skie­nė. Ši edu­ka­ci­nė pamo­ka bus tęsia­ma mokyk­lo­je. Paukš­te­lius bus kvie­čia­mi gamin­ti ir dau­giau mokyk­los moki­nu­kų ir moky­to­jais taps kūry­bi­nės gru­pės nariai.

Paukš­te­lis, kaip kūry­bos objek­tas, pasi­rink­tas todėl, kad jis yra tapęs mokyk­los sim­bo­liu. Moki­nu­kų paga­min­ti paukš­te­liai bus eks­po­nuo­ja­mi paro­do­je, skir­to­je pro­gim­na­zi­jos jubi­lie­jui.

Knygų iliustratorės iš Suomijos

Gegu­žės 22 die­ną M. Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jo­je lan­kė­si dvi talen­tin­gos ir sma­gios vai­kiš­kų kny­gų iliust­ra­to­rės iš Suo­mi­jos – Jen­ny Lucan­der ir Lin­da Bon­des­tam, kurios suren­gė kūry­bi­nes dirb­tu­vė­les mūsų mokyk­los pra­di­nu­kams.

Moki­nius iliust­ra­to­rės supa­žin­di­no kaip gali­ma įsi­gy­ti iliust­ra­to­riaus pro­fe­si­ją ir koks tai yra dar­bas. Sma­giai ir šmaikš­čiai papa­sa­ko­jo, kaip jos pačios tapo vai­kiš­kų kny­gu­čių iliust­ra­to­rė­mis ir len­to­je pade­monst­ra­vo, kaip iš kuria­mo pasa­ko­ji­mo atsi­ran­da įvai­rios iliust­ra­ci­jos.

Užsi­ėmi­mo metu ste­bė­da­mi spal­vo­tas iliust­ra­ci­jas kny­go­se ir ekra­ne moki­niai klau­sė­si gar­si­nio kny­gu­čių skai­ty­mo, atsa­ki­nė­jo į užduo­tus klau­si­mus, daly­va­vo pašne­ke­siuo­se ir patys turė­jo gali­my­bę sukur­ti savo įsi­vaiz­duo­ja­mą ste­buk­lin­gą gyvū­nė­lį.

Malo­nu buvo ste­bė­ti sma­gų moki­nių bruz­de­sį ir popie­riaus lape atsi­ra­du­sius įvai­riau­sius gyvū­nė­lius, kuriems buvo sugal­vo­ti var­dai ir sukur­tos jų gyve­ni­mo isto­ri­jos.

Rajoninis mokinių piešinių konkursas „Aš norėčiau būti…“

IMG_5275Jau kelin­ti metai iš eilės mūsų rajo­ne vyks­ta 5–8 kla­sių moki­nių pie­ši­nių kon­kur­sas „Aš norė­čiau būti…“. Pie­ši­niuo­se moki­niai išmo­nin­gai vaiz­duo­ja patin­kan­čias jiems pro­fe­si­jas, jų atsto­vus ar pasi­rink­tų pro­fe­si­jų pag­rin­di­nę atri­bu­ti­ką. Daly­va­vi­mas kon­kur­se ska­ti­na moki­nių akty­vu­mą, kūry­biš­ku­mą, domė­ji­mą­si pro­fe­si­niu pasau­liu.

Sma­gu, kad ant­ri metai iš eilės, mūsų mokyk­los pie­ši­nys paten­ka į pri­zi­nių vie­tų sąra­šą. Šiais metais, kaip ir pra­ėju­siais, III vie­tą užėmė 8b kla­sės moki­nės Ugnės Brie­dy­tės pie­ši­nys „Sava­no­rė“.

Svei­ki­na­me Ugnę ir lin­ki­me jai sėk­mės!

Protų mūšis “Ką aš žinau apie profesijas?”

Vasa­rio 14 die­ną Joniš­kio „Auš­ros“ gim­na­zi­jo­je vyko rajo­no mokyk­lų 8–10 kla­sių pro­tų mūšis „Ką aš žinau apie pro­fe­si­jas?“.  Prot­mū­šį suda­rė ketu­ri turai: pir­ma­me  ture koman­dos turė­jo atspė­ti kokios pro­fe­si­jos atsto­vai apra­šy­ti užuo­mi­no­se, ant­ra­me – pasa­ky­ti, kokios pro­fe­si­jos atsto­vą tame kino fil­me vai­di­no nuro­dy­ti vei­kė­jai, tre­čias turas rei­ka­la­vo nuro­dy­ti, kur gali­ma įsi­gy­ti rei­ka­lin­gą pro­fe­si­ją ir ket­vir­ta­me ture rei­kė­jo atspė­ti apie kokią pro­fe­si­ją dai­nuo­ja­ma, arba kokios pro­fe­si­jos atsto­vams skir­tas muzi­ki­nis kūri­nys.

Prot­mū­šio metu moki­niai pagi­li­no žinias apie įvai­rias pro­fe­si­jas, suži­no­jo dau­giau apie moky­mo­si įstai­gas.

Svei­ki­na­me mūsų mokyk­los koman­dą „Rezi­den­tai“ užėmu­sią III vie­tą!