Bibliotekos ir bibliotekininkai

Gegu­žės 03 die­ną, pro­gim­na­zi­jo­je lan­kė­si Joniš­kio J. Avy­žiaus bib­lio­te­kos bib­lio­te­ki­nin­kė Dovi­lė Kur­lie­nė, kuri 5B kla­sės moki­niams pra­ve­dė pamo­ką apie bib­lio­te­kas ir bib­lio­te­ki­nin­kus. Vie­š­nia papa­sa­ko­jo apie didžiau­sias, gra­žiau­sias, bei įdo­miau­sias pasau­ly­je esan­čias bib­lio­te­kas, seniau­sias kny­gas, supa­žin­di­no su bib­lio­te­ki­nin­ko pro­fe­si­ja.

 Įdo­mus pasa­ko­ji­mas ir fak­tai moki­niams pali­ko didžiu­lį įspū­dį.

Penktokų Kultūrinė — pažintinė diena

Spa­lio 25 die­ną mūsų mokyk­los penk­to­kai su auk­lė­to­jo­mis L. Alek­na­vi­čie­ne ir G. Svy­tie­ne lai­ką sky­rė kul­tū­ri­nei pažin­ti­nei veik­lai Šiau­liuo­se. Savo prog­ra­mą jie pra­dė­jo pasi­svei­ki­ni­mu su „Gele­ži­ne lape“, kuri yra visų atvy­ku­sių ypač mėgs­ta­ma lan­ky­ti­na vie­ta, o tada, pasi­skirs­tę gru­pe­lė­mis, vyko į edu­ka­ci­nius užsi­ėmi­mus. „Rūtos“ šoko­la­do fab­ri­ke moki­niai susi­pa­ži­no su kon­di­te­rio pro­fe­si­ja ir patys gami­no įvai­riau­sius gar­dė­sius, o Ch. Fren­ke­lio vilo­je turė­jo gali­my­bę suži­no­ti apie odą, jos išdir­bi­mo tech­no­lo­gi­jas, bei savo ran­ko­mis pasi­ga­min­ti puoš­nias apy­ran­kes. Penk­to­kai lan­kė­si ir Dvi­ra­čių muzie­ju­je, kur apžiū­rė­jo eks­po­zi­ci­ją, atspin­din­čią dvi­ra­čio rai­dą nuo jo išra­di­mo iki šių die­nų. Savo turi­nin­gą die­ną bai­gė ener­gin­gai ir links­mai šoki­nė­da­mi Batu­tų par­ke.

Sma­gu, kai blo­gas oras nesu­truk­do gerai nuo­tai­kai ir lei­džia patir­ti įdo­mių ir sma­gių įspū­džių!

Projektas „Grįžtu į savo mokyklą”

Šian­dien buvo tęsia­mas pro­jek­tas „Grįž­tu į savo mokyk­lą”, skir­tas mokyk­los 40-mečiui pami­nė­ti. Susi­rin­kę sep­tin­to­kai ir aštun­to­kai susi­do­mė­ję klau­sė­si mokyk­los buvu­sio moki­nio, dabar turi­nio agen­tū­ros Supe­r­Y­ou vyk­dan­čio­jo direk­to­riaus, Vil­niaus kole­gi­jos lek­to­riaus Min­dau­go Latai­čio, kuris moki­niams papa­sa­ko­jo apie savo, kaip moki­nio lūkes­čius, gyve­ni­mo sėk­mes. Sve­čias moki­niams paro­dė rekla­mos tiks­lus, įvai­rius pavyz­džius, davė pata­ri­mų, per kokią priz­mę žiū­rė­ti į rekla­mą.

Susi­ti­ki­mas vai­kams buvo nau­din­gas ir įdo­mus.

Dir. pava­duo­to­ja J. Šiur­nie­nė,
Karje­ros mokyk­lo­je koor­di­na­to­rė G. Svy­tie­nė

 

Atgimimo savaitė progimnazijoje

Š. m. kovo 26–30 die­no­mis pro­gim­na­zi­jos bend­ruo­me­nė, lauk­da­ma Šv. Vely­kų daly­va­vo įvai­rio­se veik­lo­se. Buvo paruoš­ta paro­da, skir­ta atgi­mi­mo savai­tei. Atgim­ti kvie­tė vai­kų nulip­dy­ti moli­niai paukš­te­liai, nutū­pę ant sama­no­tos palan­gės. Pro­gim­na­zi­jos moki­niai per šią savai­tę taip pat apta­rė Šv. Vely­kų papro­čius ir tra­di­ci­jas, lan­kė­si edu­ka­ci­nė­se pamo­ko­se Joniš­kio isto­ri­jos ir kul­tū­ros muzie­ju­je ir mokyk­lo­je, pri­si­mi­nė tra­di­ci­nius kiau­ši­nių mar­gi­ni­mo raš­tus. Kovo 28 die­ną pro­gim­na­zi­jos aktų salė­je šur­mu­lia­vo Vely­ki­nė mugė, gun­dy­da­ma įvai­riais gar­dė­siais. Per Tėvų die­ną atsi­da­rė dirb­tu­vės, kur kiek­vie­nas norin­ty­sis turė­jo gali­my­bę pasi­rink­tu būdu išgra­žin­ti savo atsi­neš­tus kiau­ši­nius.

Ran­ko­se lai­ky­da­mi savo mar­gu­čius, pil­ni idė­jų ir min­čių bend­ruo­me­nės nariai pasi­ti­ko gam­tos atbu­di­mo šven­tę ir ato­sto­gas.

Grįžtu į savo mokyklą

Tęsiant pro­jek­tą „Grįž­tu į savo mokyk­lą“ vasa­rio 9 die­ną mokyk­lo­je lan­kė­si tau­to­dai­li­nin­kė Auš­ra Pet­rau­skie­nė. Buvu­si mokyk­los moki­nė penk­to­kams papa­sa­ko­jo apie savo karje­ros kelią, vin­giuo­jan­tį nuo mokyk­li­nio suo­lo. Vie­š­nia pri­si­mi­nė kaip mėgo spor­tą, spor­ta­vo ir net buvo išsiųs­ta į Pane­vė­žio spor­to mokyk­lą, bet neil­gai pabu­vu­si sugrį­žo, nes supra­to, kad tai ne jos pašau­ki­mas. Pil­dy­da­ma kla­sio­kų pri­si­mi­ni­mų albu­mus, paste­bė­jo, kad visai neblo­gai seka­si pieš­ti, o besi­lauk­da­ma duk­re­lės pra­dė­ju­si siū­ti lėles ir šios veik­los nebe­pa­lei­do, o išplė­tė iki „Kaliau­sių fab­ri­kė­lio“ bei „Lėlių namų“ įkū­ri­mo ir kny­gos „Mies­te­lis, kuria­me gyve­na lėlės“ para­šy­mo.

Moki­niai susi­do­mė­ję klau­sė­si Auš­ros pasiū­tų lėlių isto­ri­jų, Ony­tės ir Jone­lio kelio­nių įspū­džių, užda­vi­nė­jo tau­to­dai­li­nin­kei įvai­riau­sių klau­si­mų ir pri­ža­dė­jo apsi­lan­ky­ti Žaga­rės lėlių namuo­se ir patys paban­dy­ti pasi­siū­ti po lėly­tę.

Džiu­gu, kad moki­niai susi­do­mė­ję išklau­sė tau­to­dai­li­nin­kės pasa­ko­ji­mo, kuris pali­ko jiems didžiu­lį įspū­dį.

Dėko­ja­me tau­to­dai­li­nin­kei Auš­rai Pet­rau­skie­nei už apsi­lan­ky­mą ir mokyk­lai pado­va­no­tą kny­gą.

Direk­to­rės pava­duo­to­ja ugdy­mui J. Šiur­nie­nė
Ugdy­mo karje­rai moky­to­ja G. Svy­tie­nė