Edukacinė pamoka „Krentanti žvaigždė“. Astronomijos mokslas senovės bei dabarties lietuvių kultūroje

1a  ir 3a kasių moki­niai su moky­to­jo­mis J. Matu­lie­ne ir D. Mar­cin­ke­vi­čie­ne domė­jo­si ast­ro­no­mi­jos moks­lu ir ast­ro­no­mo pro­fe­si­ja.

- Kaip skam­ba Sau­lė? O kodėl mes jos negir­di­me Žemė­je?- Ar yra gyvy­bė Mar­se? O mano katė var­du Mar­sas! 😀Ir dar yra toks sal­dai­nis Mar­sas! 😀 Ir dar yra Mil­ky Way sal­dai­nis, žino­te tokį? 🤔Apie Kos­mo­so įdo­my­bes, keis­te­ny­bes ir viso­kius kito­kius daly­kus šian­dien klau­sė­si ir gir­dė­jo Joniš­kio Mato Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jos pra­di­nių kla­sių moki­nu­kai. Nuo šiol jie visi, paklaus­ti, ar yra žiū­rė­ję pro tele­sko­pą, atsa­kys TAIP! 🔭👍Kvie­čia­me jus daly­vau­ti kūry­bi­nių dar­bų kon­kur­se MES — ŽVAIGŽDŽIŲ VAIKAI su gali­my­be lai­mė­ti 500€ ver­tės tele­sko­pą savo mokyk­lai! 🔭

Pos­ted by Gar­sios Tylos Obser­va­to­ri­ja ir Edu­ka­ci­jos on 2019 m. lap­kri­čio 12 d., ant­ra­die­nis

Edukacinė pamoka Joniškio duonos kepykloje

2a ir 4b kla­sių moki­niai su moky­to­jo­mis D. Klau­sie­ne ir L. Pili­pa­vi­čie­ne, tęs­da­mi ilga­lai­kį ugdy­mo karje­rai pro­jek­tą „Pažin­tis su pro­fe­si­jo­mis“, lan­kė­si Joniš­kio duo­nos kepyk­lo­je. Moki­niai sek­da­mi grū­de­lio Smal­su­čio keliu, susi­pa­ži­no su kepė­jo pro­fe­si­ja.

Dėko­ja­me  UAB „Joniš­kio duo­na“ vady­bi­nin­kei Danu­tei Mar­cin­ke­vi­čie­nei už malo­nų pri­ėmi­mą, nuo­šir­dų pasa­ko­ji­mą, moki­nių įtrau­ki­mą į įdo­mią veik­lą ir ska­nius pyra­gus.

Pamoka „Grybų karalystėje“

Per pasau­lio paži­ni­mo pamo­ką 2B kla­sės moki­niai ir moky­to­ja Ugnė  aplan­kė „Bal­tic Cham­pig­nons“ pie­vagry­bių augi­ni­mo fab­ri­ką, esan­tį Joniš­kio raj. Sta­ne­lių kai­me. Gry­bų augi­ni­mo kame­ro­se moki­niai pama­tė spe­cia­liai gry­bams augin­ti sukonst­ruo­tas len­ty­nas. Jose iš gry­bie­nos, „mai­ti­na­mos“ šiau­dais , išau­ga gry­bukai. Vai­kai ste­bė­jo, kaip gry­by­no dar­buo­to­jai ski­na gry­bus nuo pačių aukš­čiau­sių len­ty­nų nau­do­da­mie­si spe­cia­liais veži­mė­liais. Suži­no­jo, kad iš Joniš­kio rajo­no gry­bai iške­liau­ja į Šve­di­ją, Lat­vi­ją, Len­ki­ją, Nor­ve­gi­ją, Esti­ją, Rusi­ją. Gry­by­no dar­buo­to­ja pasa­ko­jo, kad pie­vagry­biuo­se yra daug žmo­gui rei­ka­lin­gų medžia­gų — vario, kalio, gele­žies, B Ir D gru­pės vita­mi­nų.

Vai­kai supra­to, kad dar­bas gry­by­ne nėra leng­vas.

Pažintinė kelionė po Panevėžio kraštą

Spa­lio 11 die­ną 2a (mokyt. D. Klau­sie­nė) ir 3b (mokyt. J. Bytau­tie­nė) kla­sių moki­niai vyko į Pane­vė­žį. Aplan­kė Linų muzie­jų, kur vyko edu­ka­ci­nis užsi­ėmi­mas „Lino kelias“. Moki­niai ne tik ste­bė­jo, bet ir prak­tiš­kai išban­dė visą lino apdir­bi­mo kelią nuo pra­džios iki pabai­gos.

Paši­lių stumb­ry­ne turė­jo gali­my­bę ne tik išgirs­ti giri­nin­ko pasa­ko­ji­mą, bet ir gėrė­tis stumb­rais ir jų jau­nik­liais.

Atvy­kus į Pane­vė­žio mies­tą, apsi­lan­kė meni­nio stik­lo stu­di­jo­je „Glass­Re­mis“. Tik įėjus į stu­di­ją, visų akį trau­kė nuo­sta­būs gami­niai iš stik­lo. Moki­niai ste­bė­jo ten dir­ban­čių kva­li­fi­kuo­tų  meist­rų dar­bą ir matė, kaip kvar­ci­nis smė­lis virs­ta stik­lo gami­niu.

Daug džiaugs­mo vai­kai paty­rė lan­ky­da­mie­si lėlių veži­mo teat­re, kur vyko edu­ka­ci­nis – prak­ti­nis užsi­ėmi­mas pagal Kul­tū­ros pasą „Akto­rius lėli­nin­kas“ ir „Lėlės laga­mi­ne“. Moki­niai suži­no­jo, kaip gami­na­mos lėlės, kokių rūšių jų būna, ste­bė­jo jas vaid­me­ny­je ir turė­jo gali­my­bę patys sce­no­je su šio­mis lėlė­mis pavai­din­ti. Vai­kus domi­no, kaip tam­pa­ma akto­riu­mi. Moki­niai, užduo­da­mi klau­si­mus akto­riams, pra­p­lė­tė žinias apie akto­riaus pro­fe­si­ją.

Grį­žo lai­min­gi, nes daug suži­no­jo!

Mišką sėja ar sodina?

Su tokiu klau­si­mu į pamo­ką kito­je erd­vė­je išvy­ko 2B moki­nu­kai. Inte­gruo­ta lie­tu­vių kal­bos ir pasau­lio paži­ni­mo pamo­ka vyko Joniš­kio miš­kų urė­di­jos mede­ly­ne. Čia vai­kai, lydi­mi moky­to­jos Ugnės ir mede­ly­no vir­ši­nin­ko B. Ste­po­na­vi­čiaus, suži­no­jo, kaip ren­ka­mos juo­dalks­nio sėk­ly­tės iš kan­ko­rė­žiu­kų (sume­dė­ju­sių žir­gi­nių), kaip jos sėja­mos, kaip augi­na­mi mede­liai. Galė­jo paly­gin­ti, kaip augi­ni­mo sąly­gos turi įta­kos mede­lių vys­ty­mui­si. Ant­ro­kai apžiū­rė­jo  eglu­čių, ber­že­lių, ąžuo­liu­kų, tujų, juo­dalks­nių sėji­nu­kus, matė, kaip mede­ly­no dar­buo­to­jai paruo­šia kelių metų eglu­tes per­so­di­ni­mui — sutvar­ko jų šak­ne­les, suri­ša;  raga­vo puti­no, rau­gerš­kio, dygio­sios sly­vos (vie­nin­te­lė nesu­kul­tū­rin­tų, savai­me augan­čių Lie­tu­vo­je sly­vų rūšis) uogų.

Į mokyk­lą ant­ro­kai sugrį­žo išsi­aiš­ki­nę, kad miš­ką ir sėja, ir sodi­na. O apta­rę mede­ly­no dar­buo­to­jų veik­lą nuspren­dė, kad tai sun­kus, bet labai rei­ka­lin­gas mūsų kraš­tui  dar­bas.

Pirmosios knygutės šventė

Spa­lio 8 d. 1A  kla­sės moki­niai su moky­to­ja Jur­gi­ta Matu­lie­ne, o spa­lio 10 d. 1B kla­sės moki­niai su moky­to­ja Šarū­ne Api­ny­te lan­kė­si Joniš­kio J. Avy­žiaus vie­šo­sios bib­lio­te­kos Vai­kų lite­ra­tū­ros sky­riu­je, kur vyko „Pir­mo­sios kny­gu­tės šven­tė“.

Vai­kai pažiū­rė­jo šešė­li­nį lėlių spek­tak­lį „Trys par­šiu­k­ai“, susi­pa­ži­no su bib­lio­te­ka, ką joje gali­ma veik­ti, kokios yra nau­do­ji­mo­si bib­lio­te­ka tai­syk­lės, kuo bib­lio­te­ka ski­ria­si nuo kny­gy­no, taip pat apžiū­rė­jo, pačias gra­žiau­sias Vai­kų lite­ra­tū­ros sky­riu­je esan­čias kny­gas. Po kny­gų pri­sta­ty­mo pir­mo­kų lau­kė užduo­tis – suras­ti bib­lio­te­ko­je pasi­slė­pu­sias ir kny­gas ban­dan­čias griauž­ti peles. Vai­kai nar­šė tarp kny­gų ir len­ty­nų ir sura­do visas peles. Kaip pri­zą už pui­kiai atlik­tą užduo­tį kiek­vie­na kla­sė gavo po kny­gą, o kiek­vie­nas pir­mo­kas — po kny­gos skir­tu­ką. Ačiū bib­lio­te­ki­nin­kėms už sma­gų ryt­me­tį.

Paminėta Pasaulinė gyvūnų diena!

Spa­lio 3 d. pro­gim­na­zi­jo­je vyko pra­di­nu­kų nami­nių gyvū­nų paro­da, skir­ta Pasau­li­nei gyvū­nų die­nai pami­nė­ti. Nuo­sta­bą kėlė gyvū­nė­lių įvai­ro­vė: ponis, vėž­liu­kai, papū­gė­lės, triu­šiu­k­ai, viš­čiu­kai, smil­t­pe­lės, žuvy­tės, drie­žai. O šuniu­kus ir kačiu­kus net sun­ku suskai­čiuo­ti!

Taip pat paro­do­je buvo eks­po­nuo­ja­mi šeš­to­ko Vaka­rio Jako popie­riaus plas­ti­kos dar­bai, sukur­ti gyvū­nų, paukš­čių pavi­da­lu. Tai meni­nio mode­lia­vi­mo tri­ma­tės kom­po­zi­ci­jos.

Buvo eks­po­nuo­ja­ma ir dru­ge­lių paro­da. Lan­ky­to­jai galė­jo pama­ty­ti ir tik­ro dru­ge­lio lėliu­kes, kurios po geros savai­tės virs dru­ge­liais.

Nuo­sta­bia paro­da džiau­gė­si mokyk­los moki­niai, lop­še­lių – dar­že­lių „Vytu­rė­lis“ ir „Ąžuo­liu­kas“ prieš­mo­kyk­li­nu­kai, mamos ir tėčiai bei mais­to ir vete­ri­na­ri­jos tar­ny­bos atsto­vas V. Ste­po­na­vi­čius.

Orga­ni­za­to­rės L. Pili­pa­vi­čie­nė ir J. Bytau­tie­nė