Kalėdinių skaitymų šiluma

Pir­ma­die­nį pro­gim­na­zi­jo­je sklan­dė pati tik­riau­sia, kupi­na dos­nu­mo Šven­tų Kalė­dų dva­sia. Subur­ti Akty­vių tėvų klu­bo pir­mi­nin­kės Linos Vyš­niauskai­tės ir pakvies­ti mokyk­los bend­ruo­me­nės, savo lai­ką visoms pro­gim­na­zi­jos kla­sėms sky­rė tėve­liai ir rajo­no savi­val­dy­bės atsto­vai. Jie skai­tė vai­kams kny­gas. Skai­tė, vai­di­no, impro­vi­za­vo, dis­ku­ta­vo. Rodos, nie­ko čia ypa­tin­go… O iš tie­sų tėve­liai ir sve­čiai dova­no­jo nepa­pras­tą dova­ną – kar­tu kny­go­je, žodžiuo­se ieš­ko­ti pra­s­mės, išmin­ties, jaut­raus papras­tu­mo.

Tru­pu­tį neri­mau­da­mi moki­nu­kai vedė­si į kla­ses tėve­lius — Vil­mą Rim­ke­vi­čie­nę, Ingą Luk­šai­tę Samai­tie­nę, Kri­s­ti­ną Tama­šau­skie­nę, Mar­ga­ri­tą Dovi­dai­ty­tę, Ind­rę Stal­nio­nie­nę, Dan­guo­lę Tau­tvai­šie­nę, Joli­tą Zig­man­tie­nę,  And­rą Šob­lie­nę, Ine­są Bud­rie­nę, Žane­tą Sket­rie­nę, Aidą Skru­du­pie­nę, Sona­tą Kvyk­lie­nę, Liną Vyš­niauskai­tę, Jūra­tę Bui­vy­die­nę ir sve­čius iš savi­val­dy­bės — merą Vita­li­jų Gai­lių, vice­me­rę Vai­dą Alek­na­vi­čie­nę, švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus spe­cia­lis­tę Auš­rą Luk­šai­tę Lapin­skie­nę, mero pata­rė­ją Ingą Kar­bau­skie­nę bei tary­bos narę Vidu­tę Pet­rai­tie­nę.

Nepra­il­go ne tik kalė­di­niams skai­ty­mams skir­ta pir­mo­ji pamo­ka, bet ir visa die­na. Kiek­vie­nas pano­rė­jęs galė­jo kitiems dova­no­ti savo skai­to­mą kūri­nį. Terei­kė­jo per­trau­kų metu įsi­tai­sy­ti kaž­ka­da gim­na­zi­jos abi­tu­ri­en­tų paga­min­ta­me supa­ma­ja­me krė­s­le ir atsi­vers­ti pamėg­tą kny­gą. Nors… į kai kurias kny­gas tądien buvo gali­ma tik pažiū­rė­ti. Bend­ra­dar­biau­jant su Joniš­kio rajo­no Jono Avy­žiaus vie­šo­sios bib­lio­te­kos vai­kų lite­ra­tū­ros sky­riaus vedė­ja Dovi­le Kur­lie­ne, mokyk­los fojė vei­kė retų, sau­go­mų, neįp­ras­tų savo for­ma, kal­ba, dydžiu ar isto­ri­ja kny­gų paro­dė­lė. Šalia jos gra­žiai sugul­dy­ti po stik­lu kiek­vie­no moki­nu­ko akį trau­kė patys įdo­miau­si kny­gų skir­tu­kų eks­po­na­tai iš gau­sios pra­di­nių kla­sių moky­to­jos Ugnės Vai­ne­i­kie­nės kolek­ci­jos. Ten pat buvo gali­ma susi­pa­žin­ti ir su bib­lio­te­ki­nin­kės Gita­nos Svy­tie­nės vyk­dy­to pro­jek­to „Book­mark Exchan­ge Pro­ject‘‘ įvai­rių užsie­nio šalių moki­nių sukur­tais kny­gų skir­tu­kais.

Šur­mu­lin­ga die­na pro­gim­na­zi­jo­je bai­gė­si tra­di­ci­niu gim­to­sios kal­bos 5–6 kla­sių ren­gi­niu „Kny­gų pelė­da“.

Kalėdiniai skaitymai Joniškio vaikų lopšelyje — darželyje „Ąžuoliukas

Gruo­džio 13 die­nos popie­tę lop­še­ly­je- dar­že­ly­je „Ąžuo­liu­kas“ vyko Kalė­di­niai skai­ty­mai. Mato Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jos 2–4 kla­sių moki­niai mažie­siems skai­tė ir ins­ce­ni­za­vo savo pasi­rink­tas pasa­kas.

Palin­kė­ję vie­ni kitiems gra­žių šven­čių lau­ki­mo, atsi­svei­ki­no­me pil­ni gerų emo­ci­jų, įspū­džių. Buvo sma­gu ste­bė­ti, kaip vai­kų akys žiba iš džiaugs­mo ir susi­ža­vė­ji­mo.

Pra­di­nių kla­sių moky­to­jos

Gruo­džio 11 die­nos popie­tę Mato Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jo­je lan­kė­si mies­to dar­že­lių „Vytu­rė­lis“, „Ąžuo­liu­kas“ ir „Sau­lu­tė“ prieš­mo­kyk­li­nių gru­pių vai­ku­čiai su auk­lė­to­jo­mis.

Šil­tai sutik­ti vyres­nių moki­nių ir moky­to­jų, mažie­ji buvo paly­dė­ti į „Links­mą­sias dirb­tu­vė­les“, kurio­se pasi­ga­mi­no kalė­di­nius nykš­tu­kus, deko­ra­vo dova­nė­lių mai­še­lius, eks­per­i­men­ta­vo, šoko.

Mažie­ji drą­siai jau­tė­si mokyk­los patal­po­se, nes čia lan­ko­si ne pir­mą kar­tą. Pati­ko vai­ku­čiams ir spin­din­čia­me bal­tų šven­ti­nių eglu­čių sode, sukur­ta­me visos mokyk­los bend­ruo­me­nės.

Kol nuvei­kė­me visus dar­be­lius, žiū ir tam­su. Tiek tos die­nos gruo­dy­je…

Sma­gu, kad tėve­liai jau lau­kė mažų­jų mokyk­los aktų salė­je, kur ne tik ste­bė­jo vai­ku­čių išmok­tą šokį, bet ir šoko kar­tu. Čiauš­kė­da­mi, dalin­da­mie­si įspū­džiais, lin­kė­da­mi vie­ni kitiems gra­žių žie­mos šven­čių džiau­gė­mės šio susi­ti­ki­mo jau­ku­mu.

RUDENĖLIO ŠVENTĖ

Ruduo kas­met atei­na pana­šus, tik jo šven­tė mokyk­lo­je kas­kart kito­kia…

Šįkart pra­di­nu­kai, gavę Rude­nė­lio laiš­ką, susku­bo papuoš­ti mokyk­los erd­ves gra­žiais pie­ši­niais ir dar­be­liais. O moliū­gų skap­ta­vi­mo dirb­tu­vė­lė­se, sutar­ti­nai dar­buo­jan­tis vai­kams, tėve­liams ir močiu­tėms moliū­gai netru­kus vir­to įvai­riau­sių raš­tų žibin­tais.

Sekan­tį rytą vyko žibin­tų įžie­bi­mo šven­tė. Ramio­je, šil­to­je žibin­tų švie­so­je nuo­tai­kin­gai skam­bė­jo vai­kų eilė­raš­čiai ir dai­ne­lės, o kiek­vie­no vei­de tąryt buvo dau­giau šyp­se­nos…

Po trum­pos prog­ra­mė­lės pra­di­nu­kai buvo pakvies­ti žais­ti jud­riuo­sius žai­di­mus, esta­fe­tes, daly­vau­ti Joniš­kio visuo­me­nės svei­ka­tos biu­ro orga­ni­zuo­to­se veik­lo­se. Pade­dant spe­cia­lis­tėms R. Goš­tau­tie­nei, I. Luk­šai­tei – Samai­tie­nei, V. Mer­ke­ly­tei vai­kai atli­ko įvai­rias lavi­na­mą­sias užduo­tis, o spor­to salė­je įgi­jo nau­jos rung­čių atli­ki­mo koman­di­nės patir­ties.

Dėko­ja­me visiems už kar­tu pra­leis­tą lai­ką ir patir­tas džiu­gias emo­ci­jas.

Ren­gi­nį orga­ni­za­vo moky­to­jos J. Matu­lie­nė ir J. Lian­dz­ber­gie­nė

 

Bendrystėje gimsta pačios geriausios idėjos ir projektai.

To pavyz­dys — Tarp­tau­ti­nė moky­to­jų die­na Mato Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jo­je. Bend­ra­dar­biau­jant su arti­miau­siais part­ne­riais — Joniš­kio „Auš­ros“ gim­na­zi­ja — pamo­kas tądien mūsų mokyk­lo­je vedė „Auš­ros“ gim­na­zi­jos moki­niai. Vyres­nių­jų bend­ra­moks­lių geri pavyz­džiai dar labiau įkve­pia moky­tis. „Pasi­ma­tuo­ti“ moky­to­jo pro­fe­si­ją ryžo­si ir patys ini­cia­ty­viau­si pro­gim­na­zi­jos moki­nių tėvai, subur­ti Akty­vių tėvų klu­bo pir­mi­nin­kės Linos Vyš­niauskai­tės.

Gal tą die­ną ir neiš­mo­ko­me nau­jos for­mu­lės, nepa­kar­to­jo­me pamirš­tos tai­syk­lės, tačiau bend­ru­mo jaus­mą dar kar­tą paty­rė­me visi.

Pro­gim­na­zi­jos bend­ruo­me­nė dėko­ja visiems ir kiek­vie­nam atski­rai, padė­ju­siems sukur­ti kito­kią Tarp­tau­ti­nės moky­to­jų die­nos šven­tę. Daug jau­du­lio, daug pasi­ruo­ši­mo, bet vai­kų atsi­lie­pi­mai įpa­rei­go­ja — steng­tis ver­ta.

Tarptautinė mokytojų diena

M. Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jo­je tarp­tau­ti­nės moky­to­jų die­nos pro­ga orga­ni­zuo­tos ugdy­mo kitaip veik­los. Pamo­kas vedė šau­nūs ir kūry­bin­gi “Auš­ros” gim­na­zi­jos moki­niai ir entu­zias­tin­gi, nenu­rims­tan­tys, visad kupi­ni idė­jų tėve­liai. O mokytojai?…keliavo į Jamai­ką, kurio­je jų lau­kė moki­nių tary­bos paruoš­ta nuo­tai­kin­ga prog­ra­ma.

KIBIRKŠTĖLEI – 15!

Rug­sė­jo 27 d. šokių stu­di­ja „Kibirkš­tė­lė“ atšven­tė savo 15-ajį gim­ta­die­nį. Pro­gim­na­zi­jos salė­je vyku­sia­me šven­ti­nia­me kon­cer­te pasi­ro­dė net pen­kios „Kibirkš­tė­lės“ šokė­jų gru­pės, dai­na­vo pop cho­ro „Pasa­kė­lė“ dai­ni­nin­kės. Šokė­jai žavė­jo žiū­ro­vus ne tik aukš­ta šokio tech­ni­ka, bet ir jau­na­tviš­ka ener­gi­ja, eks­p­re­si­ja, atsi­da­vi­mu šokiui. Su gra­žia sukak­ti­mi kolek­ty­vą ir jo vado­vę Sand­rą Pau­la­vi­čie­nę svei­ki­no Joniš­kio raj. savi­val­dy­bės meras Vita­li­jus Gai­lius, mero pava­duo­to­ja Vai­da Alek­na­vi­čie­nė, sei­mo narys Liu­das Jonai­tis, šokė­jų tėve­liai, pro­gim­na­zi­jos akty­vių tėvų klu­bo pre­zi­den­tė Lina Vyš­niauskai­tė, Kal­ne­lio kai­mo bend­ruo­me­nės „Sida­brė“ pir­mi­nin­kė Irma Rasi­kie­nė. Padė­kos ir svei­ki­ni­mo žodžius tarė mokyk­los direk­to­rė Ligi­ta Eit­ke­vi­čie­nė, ji per­skai­tė ir Vidu­tės Pet­rai­tie­nės pasvei­ki­ni­mą. Pačią nuo­šir­džiau­sią padė­ką savo vado­vei sky­rė ir „Kibirkš­tė­lės“ šokė­jai. Kon­cer­tą vedė vado­vės bro­lis, Žaga­rės gim­na­zi­jos cho­reo­gra­fi­jos moky­to­jas And­rius Pet­kaus­kas. Po kon­cer­to šokė­jai ir jų tėve­liai raga­vo šven­ti­nį tor­tą, var­žė­si links­mo­je vik­to­ri­no­je, vai­ši­no­si prie suneš­ti­nio vai­šių sta­lo, links­mi­no­si dis­ko­te­ko­je.

Saulės mūšio metinių minėjimas

Jau­niū­nuo­se, minint Bal­tų vie­ny­bės die­ną ir Sau­lės mūšio per­ga­lės 783-ąsias meti­nes, vyko dai­lės ple­ne­ras „Sau­lės mūšio per­ga­lės reikš­mė isto­ri­jo­je ir dabar­ty­je“. Ple­ne­re kar­tu su kitų rajo­no mokyk­lų moki­niais bei sve­čiais iš Rygos lie­tu­vių vidu­ri­nės mokyk­los daly­va­vo ir mūsų pro­gim­na­zi­jos 2a (mokyt. D. Klau­sie­nė), 4a (mokyt. J. Lian­dz­ber­gie­nė), 4b (mokyt. L. Pili­pa­vi­čie­nė) kla­sių moki­niai.

Susi­rin­ku­sius pasvei­ki­no Joniš­kio rajo­no savi­val­dy­bės meras Vita­li­jus Gai­lius, Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo narys Arū­nas Gumu­liaus­kas, Lie­tu­vos kul­tū­ros fon­do pir­mi­nin­kas Huber­tas Smil­gys ir Isto­ri­jos moks­lų dak­ta­ras Romas Batū­ra.

Įdė­miai klau­sė­mės isto­ri­kų pasa­ko­ji­mo apie Sau­lės mūšio svar­bą Lie­tu­vos vals­ty­bės kūri­mui­si, gro­žė­jo­mės kon­cer­tu, apžiū­rė­jo­me šios vie­to­vės įam­ži­ni­mo sim­bo­lius, žaidė­me gam­to­je. Džiau­gia­mės, kad kar­tu su mumis šven­tė­je daly­va­vo ir Jokū­bo mama L. Vyš­niauskai­tė.