Tėvelių dovana Mato Slančiausko progimnazijos mokiniams

Dėme­sys, skir­tas lai­kas, nuo­šir­du­mas —  tai  neįkai­nuo­ja­ma tėve­lių dova­na vai­kams, pasi­tin­kant Šv. Kalė­das ir Nau­jus metus.

Gra­ži tra­di­ci­ja, kurios ini­cia­to­riai yra pro­gim­na­zi­jos Tėvų klu­bo nariai, vado­vau­ja­mi Linos Vyš­niauskai­tės, tęsia­si.

Moki­nių, moky­to­jų, kitų pro­gim­na­zi­jos dar­buo­to­jų išpuoš­to­se, jau­kio­se aplin­ko­se, visą savai­tę kla­sė­se vyko pro­jek­tas „Kalė­di­niai skai­ty­mai“.

Pir­mai­siais pro­jek­to vyk­dy­mo metais jame daly­va­vo 1–4 kla­sių moki­niai, vėliau – 1–6 kla­sių moki­niai, o šiais metais jau ženg­tas žings­nis ir į 7–8 kla­ses, nes to pagei­da­vo moki­niai. Visą savai­tę, rytais pagal susi­tar­tą tvar­ka­raš­tį moki­niams buvo skai­to­mi  nuo­šir­dūs, pra­smin­gi teks­tai, kuriuos skai­tė moki­nių mamos. Vie­ni teks­tai buvo skai­to­mi pra­di­nių kla­sių moki­niams, kiti teks­tai  — vyres­niems moki­niams.  E. Daciū­tės „Lai­mė yra lapė“, D.Gliori „Mylė­siu tave, kad ir kas nutik­tų“ – tai jaut­rūs ir labai nuo­šir­dūs pasa­ko­ji­mai apie drau­gys­tę ir mei­lę.  Apie tai, kad pasa­ko­se vai­kai virs­ta suau­gu­siais,  o suau­gu­sie­ji – vai­kais, jau­čia­ma H.K.Anderseno skai­ty­to­je kny­go­je „Snie­go kara­lie­nė“. Moki­niai klau­sė­si  mamos skai­to­mo teks­to iš M.Čepulio kny­gos „Visa tie­sa apie gyvū­nus“  ir ste­bė­jo gra­žias iliust­ra­ci­jas panau­do­jant inte­rak­ty­vią prog­ra­mė­lę. Tą savai­tę moki­niai išgir­do nuo­šir­džiai mamų skai­to­mų teks­tų iš S.Paltanavičiaus kny­gos „Juo­do­ji žvaigž­dė“, M.Leino  „Kalė­dų isto­ri­ja“, V.Padimanskaitės  „Taš­kuo­ta pasa­ka“, J. Gaar­der  „Kalė­dų paslap­tis“. Moki­niai klau­sė ir „Kalė­dų vaka­ro nove­lių“. O vie­no­je kla­sė­je vai­kai buvo pakvies­ti patys kur­ti pasa­ką „Trys par­šiu­k­ai“ ir vėliau klau­sy­ti D.Zelčiūtės kūri­nio „Trys par­šiu­k­ai“.

2018 metų kalė­di­niai skai­ty­mai pro­gim­na­zi­jo­je bai­gė­si. Tai neei­li­niai skai­ty­mai, o mamų – Ritos Bulie­nės, Dei­man­tės Kve­da­rie­nės, Dovi­lės Kur­lie­nės, Jūra­tės Bui­vy­die­nės, Linos Vyš­niauskai­tės nuo­šir­dus, gero lin­kin­tis bend­ra­vi­mas su pro­gim­na­zi­jos moki­niais, moky­to­jais.

Ugdė­mės  visi kar­tu. Pra­smin­ga ir gera, kada moki­nius, tėvus, moky­to­jus vie­ni­ja bend­rys­tės jaus­mas.

Estafečių varžybos

Mokyk­lo­je vyko Kalė­di­nio tur­ny­ro „Drą­sūs-stip­rūs-vik­rūs” esta­fe­čių 1–6 kla­sių var­žy­bos. Pra­di­nu­kų kla­sėms teko šios užduo­tys: pra­lįs­ti pro lan­ką, per­neš­ti teniso kamuo­liu­ką, suso­din­ti bul­ves, šuo­liuo­ti per lan­kus, šuo­liuo­ti su kamuo­liu, vary­ti dide­lį kamuo­lį ir suda­ly­vau­ti grei­čio esta­fe­tė­je.

Pir­mų kla­sių lai­mė­to­jai tapo 1A su moky­to­ja D. Klau­sie­nė, ant­rų kla­sių - 2A su moky­to­ja D. Mar­cin­ke­vi­čie­nė, tre­čių kla­sių tar­pe grei­čiau­si - 3B su moky­to­ja L. Pili­pa­vi­čie­nė ir 4 kla­sių gru­pė­je stip­riau­si 4A su moky­to­ja I. Kati­nie­nė.

5–6 kla­sės teko šios rung­tys: kamuo­lio vary­mas apie kliū­tis, šuo­liu­kai per suo­liu­ką, grin­dų rie­du­lio ir futbo­lo sla­lo­mas, snai­pe­riai, grei­čio esta­fe­tė.

Pir­mą vie­tą lai­mė­jo - 6B kla­sė, ant­rą vie­tą iško­vo­jo - 6A, o tre­čią vie­tą ati­te­ko 5A kla­sei.

Sporto šventė „Kartu – smagu“

Lapkri­čio 29 die­ną – Drau­go die­ną – 2b kla­sės moki­niai ir jų tėve­liai šven­tė spor­to salė­je. Vyko drau­giš­kos spor­to var­žy­bos „Kar­tu – sma­gu“. Tei­sė­jau­ti pakvie­tė­me Joniš­kio spor­to cent­ro tre­ne­rę V. Butau­tie­nę ir jos moki­nius Beną ir Simo­ną. Esa­me dėkin­gi, kad suti­ko bend­ra­dar­biau­ti.

Tar­pu­sa­vy­je run­gė­si moki­nių ir tėve­lių koman­dos. Džiu­gu, kad spor­tuo­ti suti­ko net 10 tėve­lių. Spor­tuo­jan­čius palai­kan­tys tėve­liai kla­sė­je įren­gė Bly­ni­nę. Tai bent kva­pai pas­kli­do po visą mokyk­lą…

Užduo­tys lau­kė rim­tos. Apši­li­mui – snie­go gniūž­čių mūšis. Grei­tu­mą pasi­tik­ri­nom lenk­ty­niau­da­mi esta­fe­tė­se, ran­kos taik­lu­mą – meti­mo į krep­šį rung­ty­je, koman­dų sutelk­tu­mas pasi­ma­tė žai­džiant kvad­ra­tą, stip­ru­mą išban­dėm trauk­da­mi vir­vę. Esa­me dėkin­gi tėve­liams – tink­li­nio entu­zias­tams — už šios spor­to šakos pri­sta­ty­mą. Sma­gu buvo, nes pakvie­tė ir patiems išban­dy­ti…

Lai­mė­jo drau­gys­tė! O kaip kitaip — juk drau­go die­na! Patik­ri­nom ir žinom – kar­tu tik­rai sma­gu.

Abi koman­dos apdo­va­no­tos meda­liais ir nemo­ka­mais kvie­ti­mais pasi­vai­šin­ti Bly­ni­nė­je.

Nors vie­nas tam­sus lap­kri­čio vaka­ras pra­švie­sė­jo nuo gerų emo­ci­jų ir ska­nių kva­pų. O dabar lai­kas ruoš­ti šir­dis Kalė­doms.

Moky­to­ja Jolan­ta

Šiandien, tarptautinės mokytojų dienos proga,

moki­nių įgu­la pakvie­tė moky­to­jus pake­liau­ti lai­vu. Jau įei­nant į mokyk­lą buvo pado­va­no­ja­mi bilie­tai į šią kelio­nę, obuo­lys su palin­kė­ji­mu. Po pamo­kų lai­vo deny­je įgu­la rodė meni­nę prog­ra­mė­lę moky­to­jams. Kelio­nė nė vie­nam nepra­il­go!

Mokykla pradėjo 40-us mokslo metus

Į moks­lo metų pra­džios šven­tę susi­rin­ko drau­giš­ki, vie­ni kitų pasi­il­gę Mato Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jos bend­ruo­me­nės nariai — moki­niai, jų tėve­liai, moky­to­jai, pro­gim­na­zi­jos dar­buo­to­jai, sve­čiai.

Skam­ba mokyk­los dai­na. Visas dėme­sys ir plo­ji­mai nau­jiems kolek­ty­vo nariams – pir­mo­kams. Juos į mokyk­los kie­mą atve­da vyriau­sie­ji pro­gim­na­zi­jos moki­niai- aštun­to­kai.

Pir­mą šven­ti­nę pamo­ką visiems susi­rin­ku­siems veda tau­ti­niais rūbais pasi­puo­šę moki­niai – šeš­to­kė Kari­na ir penk­to­kas Nojus. Iškil­min­gai pake­lia­ma Lie­tu­vos ir Euro­pos sąjun­gos vėlia­vos. Šven­tės daly­vius pasvei­ki­na ir kvie­čia visiems kar­tu būti ugdy­mo pro­ce­so daly­viais pro­gim­na­zi­jos direk­to­riaus pava­duo­to­ja ugdy­mui, l.e. direk­to­rės parei­gas Vio­le­ta Zig­man­tie­nė, buvęs šio mokyk­los moki­nys, Joniš­kio rajo­no meras Gedi­mi­nas Čepu­lis, Joniš­kio Švč. Mer­ge­lės Mari­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios Kle­bo­nas Eduar­das Semaš­ka. Pro­gim­na­zi­jos Tėvų klu­bo pir­mi­nin­kė Lina Vyš­niauskai­tė pasvei­ki­no ir gra­žiu žodžiu rami­no pir­mo­kų tėve­lius, kvie­tė bur­tis, ties­ti kelius nuo šir­dies iki šir­dies.

Moki­nių dai­nas kei­tė šokiai, o šokius kei­tė dai­nos. Tą die­ną jau­kia­me pro­gim­na­zi­jos kie­me daug švie­sos buvo ne tik nuo sau­lės, bet ir nuo visų susi­rin­ku­sių šyp­se­nos. Tai nutei­kia geriems, sėk­min­giems 2018–2019 moks­lo metams.