ŠOKIŲ SEZONAS ATIDARYTAS!

Nau­ji moks­lo metai vos spė­jo įsi­bė­gė­ti, o „Kibirkš­tė­lės“ šokė­jai jau akty­viai kon­cer­tuo­ja!
Šeš­ta­die­nį, spa­lio 14 d., jau­nių gru­pės kibirkš­tu­kai kar­tu su „Pasa­kė­lės“ dai­ni­nin­kais džiu­gi­no žiū­ro­vus Kal­ne­lio kai­mo bend­ruo­me­nės šven­tė­je „Nuo bul­vės iki cepe­li­no“. Ne tik šau­niai šoko ir dai­na­vo, bet ir cepe­li­nus su įvai­riau­siais įda­rais raga­vo. Vaka­re šokė­jai daly­va­vo vado­vės Sand­ros suor­ga­ni­zuo­ta­me orien­ta­ci­nia­me-edu­ka­ci­nia­me žygy­je aplink Kal­ne­lį, kur turė­jo ne tik pės­čio­mis nuke­liau­ti dau­giau kaip pen­kio­li­ka kilo­met­rų, bet ir atlik­ti pačias įvai­riau­sias užduo­tis. Kad jas įveik­tų, teko pasi­telk­ti gim­to­sios kal­bos, isto­ri­jos, gam­tos paži­ni­mo, mate­ma­ti­kos ir kitų daly­kų žinias. Po žygio visi vai­ši­no­si ant lau­žo kep­to­mis deš­re­lė­mis, pri­sta­tė savo atlik­tas užduo­tis, iki pary­čių links­mi­no­si, žai­dė, ir bend­ra­vo. Ryte išsi­skirs­tė pavar­gę, bet lai­min­gi ir kupi­ni įspū­džių.

Na o jau­ni­mo ir mer­gi­nų gru­pės sek­ma­die­nį, rug­sė­jo 15 d. sma­giai try­pė Pošu­pių kai­me vyku­sio­je sūrių šven­tė­je. Ištver­min­gų šokė­jų neiš­gąs­di­no nei siau­čian­tis vėjas, nei mer­kian­tis lie­tus. Šoko jie, kaip visa­da, nuo­sta­biai ir pui­kiai rep­re­zen­ta­vo mūsų mokyk­lą.

Bendruomenė jau 41-ąjį kartą atšventė mokslo pradžią

Atei­nan­čius moki­nius džiaugs­min­gai pasi­ti­ko Amsis, kuris padė­jo vai­kams per­ei­ti gat­vę, palin­kė­jo sėk­min­gų moks­lo metų.

Džiau­gia­mės, kad mūsų pasvei­kin­ti atvy­ko Joniš­kio rajo­no savi­val­dy­bės admi­nist­ra­ci­jos direk­to­rė Valė Kul­vin­skie­nė su pava­duo­to­ju Aiva­ru Rud­nic­ku, Joniš­kio rajo­no kle­bo­nas deka­nas Eduar­das Semaš­ka, A. Rau­do­ni­kio meno mokyk­los direk­to­rius Vito­lis Žukas, akty­vių tėvų klu­bo pre­zi­den­tė Lina Vyš­niauskai­tė. Svei­ki­ni­mo žodį tarė mokyk­los direk­to­rė Ligi­ta Eit­ke­vi­čie­nė, mokyk­los tary­bos buvu­si pir­mi­nin­kė Dalia Mar­cin­ke­vi­čie­nė.

Dėko­ja­me už bend­ra­dar­bia­vi­mą Joniš­kio kul­tū­ros cent­ro, Joniš­kio rajo­no poli­ci­jos komi­sa­ria­to dar­buo­to­jams, Neri­jui Kaminskui.

Aki­mir­kos iš šven­tės.

Aš gimiau Lietuvoj“

Kovo 7 d. pro­gim­na­zi­jo­je vyko „Aš gimiau Lie­tu­voj“ – kul­tū­ri­nė pažin­ti­nė die­na 5–8 kla­sių moki­niams, skir­ta pami­nė­ti Lie­tu­vos nepri­klau­so­my­bės atsta­ty­mo 28-ąsias meti­nes. Moki­niams vyko įvai­rios veik­los: kiek­vie­na kla­sė sura­du­si infor­ma­ci­ją apie Lie­tu­vos etno­kul­tū­ri­nius regio­nus, pri­sta­tė kitiems, daly­va­vo prot­mū­šy­je, atli­ko įvai­rias esta­fe­tes. Po veik­lų įvy­ko api­bend­ri­ni­mas, padė­ko­ji­mas už akty­vų moki­nių įsi­trau­ki­mą, dau­giau­siai žino­ju­sios koman­dos apie Lie­tu­vą ir išsa­miau­siai pri­sta­čiu­sios etni­nį regio­ną apdo­va­no­ji­mas. Moki­niai pagi­li­no žinias apie savo gim­tą­jį kraš­tą, pato­bu­li­no vie­šo­jo kal­bė­ji­mo įgū­džius.

PRADINUKAI ŠVENTĖ UŽGAVĖNES

Ten buvo ne tur­gus ir ne kinas.
Tai tra­di­ci­ja sena.
Užga­vė­nė­mis vadi­nos
Šita šven­tiš­ka die­na…

Žie­mos pabai­gos šven­tė ir apei­gos susi­for­ma­vo jau pir­mykš­tės žem­dir­bys­tės lai­kais. Džiu­gu, kad šven­čia­ma iki šių die­nų.

Pra­di­nu­kai gėrė­jo­si savo pasi­ga­min­to­mis kau­kė­mis, gąs­di­no vie­ni kitus.  Šoko, try­pė, dai­na­vo, žai­dė, važi­nė­jo­si, lan­kė vie­ni kitus, vai­ši­no­si. Daug daug val­gė. Juk nuo fan­ta­s­tiš­kai ser­vi­ruo­tų sta­lų bly­nai dar ska­nes­ni… Palai­kė Kana­pi­nį kovo­je su Laši­ni­niu. Daug džiaugs­mo sutei­kė ir Morės degi­ni­mas. Susi­kau­pęs blo­gis ir nelai­mės išėjo.… O kar­tu išva­rė ir žie­mą! Tad su pava­sa­riu visus!

Mieli ir gerbiami Mato Slančiausko progimnazijos bendruomenės nariai,

Tegul Vasa­rio 16-oji būna tar­si vil­ties žibu­rys, įkve­pian­tis mus atlik­ti tik­rus, pagar­bos ver­tus dar­bus – kur­ti lais­vą, demo­kra­ti­nę vals­ty­bę, gerb­ti lais­vę ir tie­są, rem­tis bend­rys­tės ir san­tar­vės dva­sia.

Su šven­te – Lie­tu­vos vals­ty­bės atkū­ri­mo die­na.

Vio­le­ta Zig­man­tie­nė,
direk­to­riaus pava­duo­to­ja ugdy­mui,
l.e.direktoriaus parei­gas

Laisvės gynėjų dienos renginiai Joniškio rajone

Kvie­čia­me į Lais­vės gynė­jų die­nai skir­tus ren­gi­nius.

Sau­sio 4–31 d. Joniš­kio kul­tū­ros cent­ro orga­ni­zuo­tų jau­nų­jų foto­gra­fų ple­ne­rų „Vaiz­dų til­tai“ foto­gra­fi­jų paro­da „Lie­tu­vai“. Eks­po­nuo­ja­ma Joniš­kio kul­tū­ros cent­ro II a. salė­je

Sau­sio 12 d. (šeš­ta­die­nį)

  • 13.00 Res­pub­li­ki­nis voka­li­nių ansamb­lių kon­kur­sas „Lais­vė – Lie­tu­vos šir­dis“, skir­tas Lai­vės gynė­jų die­nai. Vyks Joniš­kio bal­to­jo­je sina­go­go­je.
  • 18.00 Žva­ku­čių užde­gi­mo akci­ja „Atmin­tis nema­ri“, skir­ta Lais­vės gynė­jų die­nai. Vyks Joniš­kio kul­tū­ros cent­ro Mal­de­nių sky­riu­je.

Sau­sio 13 d. (sek­ma­die­nį)

  • 10.00 Iškil­min­gos Šv. Mišios už Tėvy­nę Lie­tu­vą Joniš­kio Švč. Mer­ge­lės Mari­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čio­je. Po Šv. Mišių, gėlių padė­ji­mas prie Nepri­klau­so­my­bės pamink­lo.
  • 13.00 Lais­vės gynė­jų die­nos minė­ji­mas prie lau­žų. Vyks Kriu­kų poil­sio zono­je.
  • 15.00 Lais­vės gynė­jų die­nos minė­ji­mas „Neuž­mirš­ta­ma die­na“. Vyks prie Kir­nai­čių kai­mo kry­žiaus.

Kalėdinis karnavalas

Šie­met 5–8 kla­sių moki­nių kar­na­va­lo pasi­ro­dy­mai buvo apie fil­mus ir ani­ma­ci­nius fil­mu­kus. Ren­gi­nio vedė­jai — trys fil­mu­ko „Kem­pi­niu­kas pla­čia­kel­nis“ vei­kė­jai Kem­pi­niu­kas, jo drau­gas Patri­kas ir kra­bas Judži­nas atke­lia­vę iš jūros dug­no.