Rugsėjo 1‑osios šventės akimirkos

Rug­sė­jo pir­mą­ją aštun­to­kai vedė pir­mo­kus ne už ran­kų paėmę, bet lai­ky­da­mi gyvy­bės mede­lius, kurie bus visų moks­lo metų sim­bo­lis. Išly­dė­ti mokyk­los ilga­me­čiai dar­buo­to­jai: direk­to­riaus pava­duo­to­ja ugdy­mui V. Zig­man­tie­nė ir fizi­nio ugdy­mo moky­to­jas P. Vei­ka­las. Po ren­gi­nio pir­mo­sios pamo­kos vyko mokyk­los lau­ko erd­vė­se.

Kibirkštėlė išlydi savo absolventus

Vasa­rai per­si­ri­tus į ant­rą­ją pusę paukš­tu­kai ima mik­lin­ti sustip­rė­ju­sius spar­nus, ruoš­da­mie­si palik­ti savo gim­tą­jį liz­dą. Kaip tie paukš­te­liai, spar­nus į gyve­ni­mo skry­dį pake­lia ir abi­tu­rien­tai.

Šokių stu­di­jo­je „Kibirkš­tė­lė“ irgi atsi­svei­ki­ni­mo  metas. „Kibirkš­tė­lė“ išly­di į gyve­ni­mą dide­lį būrį savo šokė­jų – aštuo­nias mer­gi­nas ir šešis vai­ki­nus. Lie­pos 24 d. „Kibirkš­tė­lė“ suk­vie­tė savo išti­ki­mus žiū­ro­vus į savo absol­ven­tų atsi­svei­ki­ni­mo kon­cer­tą, kuria­me stu­di­jos dvy­lik­to­kai pas­ku­ti­nį kar­tą šoko su „Kibirkš­tė­lės“ kolek­ty­vu kaip jo nariai. Šokė­jai dova­no­jo žiū­ro­vams ir savo jau­nes­nie­siems drau­gams pačius gra­žiau­sius savo šokius: „Kepu­ri­nę“, „Pol­ku­tę“, „Dži­gū­ną“, „Ago­tė­lę“.

Po to jau­ni­mas užlei­do sce­ną savo jau­nie­siems kole­goms, kurie šią vasa­rą netin­gi­nia­vo – rep­e­ta­vo, mokė­si nau­jų šokių, ėjo į žygius ir kitaip pra­smin­gai lei­do lai­ką. Ir lai­kas pra­ėjo nevel­tui. Kon­cer­te jau­nes­nie­ji „Kibirkš­tė­lės“ šokė­jai pri­sta­tė žiū­ro­vams šios vasa­ros dar­bus – po karan­ti­no išmok­tus šokius. Šie šokiai – tai jau­nų­jų „Kibirkš­tė­lės“ narių dova­na išei­nan­tiems vyres­nie­siems drau­gams. Skai­ty­ki­te toliau

Mato Slančiausko progimnazijos bendruomenė švenčia Lietuvos Nepriklausomybės trisdešimtmetį!

Kovo 10 d. 5–8 kl. moki­niams įvy­ko kul­tū­ri­nė, pažin­ti­nė, spor­ti­nė ir meni­nė veik­la „Laisvei-30!“.
Netra­di­ci­nę die­ną moki­niai pra­dė­jo pri­sta­ty­da­mi sten­dus, skir­tus vals­ty­bi­nei ar etno­kul­tū­ri­nei šven­tei. Pasi­stip­ri­nę visi pabi­ro į įvai­rias mies­to įstai­gas, kurio­se jų lau­kė dar­buo­to­jai. Jie papa­sa­ko­jo apie tai, kaip jų įstai­ga pasi­kei­tė per 30 metų, ką išgy­ve­no sto­vė­da­mi Bal­ti­jos kely­je, daly­vau­da­mi 1991 m. sau­sio 13 d. įvy­kiuo­se, kokios dabar žmo­gaus tei­sės, kur ras­ti lan­ky­ti­nas Joniš­kio raj. vie­tas ir t. t. Moki­niai grį­žo kupi­ni įspū­džių.
Die­na buvo užbaig­ta ren­gi­niu, kurio metu pro­gim­na­zis­tai dai­na­vo dai­nas apie Lie­tu­vą, dali­jo­si įspū­džiais, rodė nuo­trau­kas iš savo vizi­tų. Pabai­go­je buvo sudai­nuo­ta bend­ra moky­to­jų ir moki­nių dai­na.
Tai buvo die­na, kai ypa­tin­gai džiau­gė­mės laisve, didžia­vo­mės būda­mi lie­tu­viais, apdai­na­vom gra­žią­ją tėvy­nę.

Pradinukų kūrybinės dirbtuvės „UŽGAVĖNĖS pagal Matą Slančiauską“

Vasa­rio 24–25 die­no­mis mokyk­lo­je šur­mu­lia­vo kūry­bi­nės dirb­tu­vė­lės — Užga­vė­nės pagal Matą Slan­čiaus­ką.

Pir­ma­die­nį vai­kus aplan­kė pats Matas Slan­čiaus­kas ir papa­sa­ko­jo apie savo gyve­ni­mą, o folk­lo­ro ansamb­lis „Kupars“ (vado­vė Rita Kip­šai­tė-Bal­čiū­nie­nė) vedė Užga­vė­nių edu­ka­ci­ją. Vai­kai mokė­si šokių, žai­di­mų, dai­nų, papro­čių. Vėliau kiek­vie­nas iš molio gami­no kau­kę, o kla­sė­je kar­tu ar po vie­ną darė Mores, kurios buvo eks­po­nuo­ja­mos mokyk­los fojė.

Ant­ra­die­nį pra­di­nu­kai pie­šė, kli­ja­vo, spal­vi­no tau­ti­nius kos­tiu­mus, kurių eks­po­zi­ci­jas galė­si­te apžiū­rė­ti sten­duo­se prie pra­di­nu­kų kla­sių. Tik Užga­vė­nių die­ną vei­ku­sio­je „Bly­ni­nė­je“ dide­li ir maži pri­si­val­gė ska­niau­sių bly­nų, išgė­rė du didžiau­sius puo­dus arba­tos. Pas­ku­ti­nis šven­tės momen­tas – Morių degi­ni­mas. Su jomis sude­gė visas blo­gis ir nege­ru­mai. Buvo išva­ro­ma žie­ma ir kvie­čia­mas pava­sa­ris: „Šil­ta žie­ma lau­kan eina, jau pava­sa­ris atei­na…“.

PRASIDEDA MATO SLANČIAUSKO SAVAITĖ

Tra­di­ci­nis mūsų pro­gim­na­zi­jos ren­gi­nys – Mato Slan­čiaus­ko savai­tė – pra­si­de­da vasa­rio 24 die­ną. Šie­met mini­me jubi­lie­ji­nį žymaus mūsų kraš­to tau­to­sa­ki­nin­ko, knyg­ne­šio, švie­suo­lio gim­ta­die­nį – 170-tąjį. Žino­ma, todėl ir savai­tės prog­ra­mo­je numa­ty­ta  gero­kai  dau­giau ren­gi­nių. Kitą savai­tę papa­sa­ko­si­me, kas ir kaip vyko, ar pavy­ko, kam geriau­siai sekė­si, kas buvo įdo­miau­sia ir t.t. Šian­dien tik trum­pai pri­sta­ty­si­me prog­ra­mą.

  • Rink­si­me raš­tin­giau­sią mok­s­lei­vį – vyks raš­tin­giau­sio mok­s­lei­vio kon­kur­sas.
  • Kūry­bi­nia­me kon­kur­se daly­vau­ja visi 5–8 kla­sių moki­niai: rašo laiš­ką Matui Slan­čiaus­kui.
  • Per ang­lų ir rusų kal­bos pamo­kas moki­niai ver­čia teks­tus su Mato Slan­čiaus­ko biog­ra­fi­ja.
  • Su mate­ma­ti­kos moky­to­jais vai­kai ruo­šia sten­dus apie Matą Slan­čiaus­ką.
  • Per muzi­kos pamo­ką moki­niai moky­sis liau­dies dai­ną, kurią padai­nuos bai­gia­ma­ja­me ren­gi­ny­je.
  • Pra­di­nių kla­sių moki­niai su moky­to­jo­mis surengs Užga­vė­nių šven­tę pagal Matą Slan­čiaus­ką – kūry­bi­nes dirb­tu­vė­les (iš molio gamins kau­kes, kiek­vie­na kla­sė pada­rys po Morę, veiks bly­ni­nė, moki­niai pieš, kli­juos, darys tau­ti­nius kos­tiu­mus, į šven­tę atvyks ansamb­lio „Kupars“ dai­ni­nin­kai).
  • Vasa­rio 27 die­ną, ket­vir­ta­die­nį, pro­gim­na­zi­jos salė­je vyks bai­gia­ma­sis Savai­tės ren­gi­nys (pasi­džiaug­si­me nuveik­tais dar­bais, apdo­va­no­si­me kon­kur­sų nuga­lė­to­jus, apžvelg­si­me paro­das, padai­nuo­si­me, pasi­klau­sy­si­me skai­to­vų, pasi­gė­rė­si­me „Kibirkš­tė­lės“ šokiais).

Mato Slan­čiaus­ko savai­te dar nesi­baigs ren­gi­niai, skir­ti švie­suo­liui atmin­ti. Kitą savai­tę, kovo 4d., kvie­si­me į liau­diš­ką vaka­ro­nę su ansamb­liu „Kupars“, tau­ti­nių juos­tų ir tau­ti­nio kos­tiu­mo paro­dą, kurią pri­sta­tys tau­to­dai­li­nin­kės Dalia Pet­rai­tie­nė ir mūsų pro­gim­na­zi­jos moky­to­ja Ugnė Vai­ne­i­kie­nė. Šių metų rude­nį sureng­si­me kon­fe­ren­ci­ją, skir­tą Mato Slan­čiaus­ko pali­ki­mui.

Mato Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­ja svei­ki­na Joniš­kį ir Lie­tu­vą artė­jan­čios Lie­tu­vos vals­ty­bės atkū­ri­mo die­nos pro­ga!

Pilietiškumo akcija „Laisvės skrydis“

Joniš­kio M. Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jos 6b kla­sės moki­niai ir tech­no­lo­gi­jų moky­to­jai G. Sta­gie­nė ir V. Mar­ti­nai­tis, kaip ir kiek­vie­nais metais per tech­no­lo­gi­jų pamo­kas, paga­mi­no paukš­te­lius ir daly­va­vo pilie­tiš­ku­mo akci­jo­je „Lais­vės skry­dis“.