RUDENĖLIO ŠVENTĖ

Ruduo kas­met atei­na pana­šus, tik jo šven­tė mokyk­lo­je kas­kart kito­kia…

Šįkart pra­di­nu­kai, gavę Rude­nė­lio laiš­ką, susku­bo papuoš­ti mokyk­los erd­ves gra­žiais pie­ši­niais ir dar­be­liais. O moliū­gų skap­ta­vi­mo dirb­tu­vė­lė­se, sutar­ti­nai dar­buo­jan­tis vai­kams, tėve­liams ir močiu­tėms moliū­gai netru­kus vir­to įvai­riau­sių raš­tų žibin­tais.

Sekan­tį rytą vyko žibin­tų įžie­bi­mo šven­tė. Ramio­je, šil­to­je žibin­tų švie­so­je nuo­tai­kin­gai skam­bė­jo vai­kų eilė­raš­čiai ir dai­ne­lės, o kiek­vie­no vei­de tąryt buvo dau­giau šyp­se­nos…

Po trum­pos prog­ra­mė­lės pra­di­nu­kai buvo pakvies­ti žais­ti jud­riuo­sius žai­di­mus, esta­fe­tes, daly­vau­ti Joniš­kio visuo­me­nės svei­ka­tos biu­ro orga­ni­zuo­to­se veik­lo­se. Pade­dant spe­cia­lis­tėms R. Goš­tau­tie­nei, I. Luk­šai­tei – Samai­tie­nei, V. Mer­ke­ly­tei vai­kai atli­ko įvai­rias lavi­na­mą­sias užduo­tis, o spor­to salė­je įgi­jo nau­jos rung­čių atli­ki­mo koman­di­nės patir­ties.

Dėko­ja­me visiems už kar­tu pra­leis­tą lai­ką ir patir­tas džiu­gias emo­ci­jas.

Ren­gi­nį orga­ni­za­vo moky­to­jos J. Matu­lie­nė ir J. Lian­dz­ber­gie­nė

 

Bendrystėje gimsta pačios geriausios idėjos ir projektai.

To pavyz­dys — Tarp­tau­ti­nė moky­to­jų die­na Mato Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jo­je. Bend­ra­dar­biau­jant su arti­miau­siais part­ne­riais — Joniš­kio „Auš­ros“ gim­na­zi­ja — pamo­kas tądien mūsų mokyk­lo­je vedė „Auš­ros“ gim­na­zi­jos moki­niai. Vyres­nių­jų bend­ra­moks­lių geri pavyz­džiai dar labiau įkve­pia moky­tis. „Pasi­ma­tuo­ti“ moky­to­jo pro­fe­si­ją ryžo­si ir patys ini­cia­ty­viau­si pro­gim­na­zi­jos moki­nių tėvai, subur­ti Akty­vių tėvų klu­bo pir­mi­nin­kės Linos Vyš­niauskai­tės.

Gal tą die­ną ir neiš­mo­ko­me nau­jos for­mu­lės, nepa­kar­to­jo­me pamirš­tos tai­syk­lės, tačiau bend­ru­mo jaus­mą dar kar­tą paty­rė­me visi.

Pro­gim­na­zi­jos bend­ruo­me­nė dėko­ja visiems ir kiek­vie­nam atski­rai, padė­ju­siems sukur­ti kito­kią Tarp­tau­ti­nės moky­to­jų die­nos šven­tę. Daug jau­du­lio, daug pasi­ruo­ši­mo, bet vai­kų atsi­lie­pi­mai įpa­rei­go­ja — steng­tis ver­ta.

Tarptautinė mokytojų diena

M. Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jo­je tarp­tau­ti­nės moky­to­jų die­nos pro­ga orga­ni­zuo­tos ugdy­mo kitaip veik­los. Pamo­kas vedė šau­nūs ir kūry­bin­gi “Auš­ros” gim­na­zi­jos moki­niai ir entu­zias­tin­gi, nenu­rims­tan­tys, visad kupi­ni idė­jų tėve­liai. O mokytojai?…keliavo į Jamai­ką, kurio­je jų lau­kė moki­nių tary­bos paruoš­ta nuo­tai­kin­ga prog­ra­ma.

KIBIRKŠTĖLEI – 15!

Rug­sė­jo 27 d. šokių stu­di­ja „Kibirkš­tė­lė“ atšven­tė savo 15-ajį gim­ta­die­nį. Pro­gim­na­zi­jos salė­je vyku­sia­me šven­ti­nia­me kon­cer­te pasi­ro­dė net pen­kios „Kibirkš­tė­lės“ šokė­jų gru­pės, dai­na­vo pop cho­ro „Pasa­kė­lė“ dai­ni­nin­kės. Šokė­jai žavė­jo žiū­ro­vus ne tik aukš­ta šokio tech­ni­ka, bet ir jau­na­tviš­ka ener­gi­ja, eks­p­re­si­ja, atsi­da­vi­mu šokiui. Su gra­žia sukak­ti­mi kolek­ty­vą ir jo vado­vę Sand­rą Pau­la­vi­čie­nę svei­ki­no Joniš­kio raj. savi­val­dy­bės meras Vita­li­jus Gai­lius, mero pava­duo­to­ja Vai­da Alek­na­vi­čie­nė, sei­mo narys Liu­das Jonai­tis, šokė­jų tėve­liai, pro­gim­na­zi­jos akty­vių tėvų klu­bo pre­zi­den­tė Lina Vyš­niauskai­tė, Kal­ne­lio kai­mo bend­ruo­me­nės „Sida­brė“ pir­mi­nin­kė Irma Rasi­kie­nė. Padė­kos ir svei­ki­ni­mo žodžius tarė mokyk­los direk­to­rė Ligi­ta Eit­ke­vi­čie­nė, ji per­skai­tė ir Vidu­tės Pet­rai­tie­nės pasvei­ki­ni­mą. Pačią nuo­šir­džiau­sią padė­ką savo vado­vei sky­rė ir „Kibirkš­tė­lės“ šokė­jai. Kon­cer­tą vedė vado­vės bro­lis, Žaga­rės gim­na­zi­jos cho­reo­gra­fi­jos moky­to­jas And­rius Pet­kaus­kas. Po kon­cer­to šokė­jai ir jų tėve­liai raga­vo šven­ti­nį tor­tą, var­žė­si links­mo­je vik­to­ri­no­je, vai­ši­no­si prie suneš­ti­nio vai­šių sta­lo, links­mi­no­si dis­ko­te­ko­je.

Saulės mūšio metinių minėjimas

Jau­niū­nuo­se, minint Bal­tų vie­ny­bės die­ną ir Sau­lės mūšio per­ga­lės 783-ąsias meti­nes, vyko dai­lės ple­ne­ras „Sau­lės mūšio per­ga­lės reikš­mė isto­ri­jo­je ir dabar­ty­je“. Ple­ne­re kar­tu su kitų rajo­no mokyk­lų moki­niais bei sve­čiais iš Rygos lie­tu­vių vidu­ri­nės mokyk­los daly­va­vo ir mūsų pro­gim­na­zi­jos 2a (mokyt. D. Klau­sie­nė), 4a (mokyt. J. Lian­dz­ber­gie­nė), 4b (mokyt. L. Pili­pa­vi­čie­nė) kla­sių moki­niai.

Susi­rin­ku­sius pasvei­ki­no Joniš­kio rajo­no savi­val­dy­bės meras Vita­li­jus Gai­lius, Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo narys Arū­nas Gumu­liaus­kas, Lie­tu­vos kul­tū­ros fon­do pir­mi­nin­kas Huber­tas Smil­gys ir Isto­ri­jos moks­lų dak­ta­ras Romas Batū­ra.

Įdė­miai klau­sė­mės isto­ri­kų pasa­ko­ji­mo apie Sau­lės mūšio svar­bą Lie­tu­vos vals­ty­bės kūri­mui­si, gro­žė­jo­mės kon­cer­tu, apžiū­rė­jo­me šios vie­to­vės įam­ži­ni­mo sim­bo­lius, žaidė­me gam­to­je. Džiau­gia­mės, kad kar­tu su mumis šven­tė­je daly­va­vo ir Jokū­bo mama L. Vyš­niauskai­tė.

ŠOKIŲ SEZONAS ATIDARYTAS!

Nau­ji moks­lo metai vos spė­jo įsi­bė­gė­ti, o „Kibirkš­tė­lės“ šokė­jai jau akty­viai kon­cer­tuo­ja!
Šeš­ta­die­nį, spa­lio 14 d., jau­nių gru­pės kibirkš­tu­kai kar­tu su „Pasa­kė­lės“ dai­ni­nin­kais džiu­gi­no žiū­ro­vus Kal­ne­lio kai­mo bend­ruo­me­nės šven­tė­je „Nuo bul­vės iki cepe­li­no“. Ne tik šau­niai šoko ir dai­na­vo, bet ir cepe­li­nus su įvai­riau­siais įda­rais raga­vo. Vaka­re šokė­jai daly­va­vo vado­vės Sand­ros suor­ga­ni­zuo­ta­me orien­ta­ci­nia­me-edu­ka­ci­nia­me žygy­je aplink Kal­ne­lį, kur turė­jo ne tik pės­čio­mis nuke­liau­ti dau­giau kaip pen­kio­li­ka kilo­met­rų, bet ir atlik­ti pačias įvai­riau­sias užduo­tis. Kad jas įveik­tų, teko pasi­telk­ti gim­to­sios kal­bos, isto­ri­jos, gam­tos paži­ni­mo, mate­ma­ti­kos ir kitų daly­kų žinias. Po žygio visi vai­ši­no­si ant lau­žo kep­to­mis deš­re­lė­mis, pri­sta­tė savo atlik­tas užduo­tis, iki pary­čių links­mi­no­si, žai­dė, ir bend­ra­vo. Ryte išsi­skirs­tė pavar­gę, bet lai­min­gi ir kupi­ni įspū­džių.

Na o jau­ni­mo ir mer­gi­nų gru­pės sek­ma­die­nį, rug­sė­jo 15 d. sma­giai try­pė Pošu­pių kai­me vyku­sio­je sūrių šven­tė­je. Ištver­min­gų šokė­jų neiš­gąs­di­no nei siau­čian­tis vėjas, nei mer­kian­tis lie­tus. Šoko jie, kaip visa­da, nuo­sta­biai ir pui­kiai rep­re­zen­ta­vo mūsų mokyk­lą.

Bendruomenė jau 41-ąjį kartą atšventė mokslo pradžią

Atei­nan­čius moki­nius džiaugs­min­gai pasi­ti­ko Amsis, kuris padė­jo vai­kams per­ei­ti gat­vę, palin­kė­jo sėk­min­gų moks­lo metų.

Džiau­gia­mės, kad mūsų pasvei­kin­ti atvy­ko Joniš­kio rajo­no savi­val­dy­bės admi­nist­ra­ci­jos direk­to­rė Valė Kul­vin­skie­nė su pava­duo­to­ju Aiva­ru Rud­nic­ku, Joniš­kio rajo­no kle­bo­nas deka­nas Eduar­das Semaš­ka, A. Rau­do­ni­kio meno mokyk­los direk­to­rius Vito­lis Žukas, akty­vių tėvų klu­bo pre­zi­den­tė Lina Vyš­niauskai­tė. Svei­ki­ni­mo žodį tarė mokyk­los direk­to­rė Ligi­ta Eit­ke­vi­čie­nė, mokyk­los tary­bos buvu­si pir­mi­nin­kė Dalia Mar­cin­ke­vi­čie­nė.

Dėko­ja­me už bend­ra­dar­bia­vi­mą Joniš­kio kul­tū­ros cent­ro, Joniš­kio rajo­no poli­ci­jos komi­sa­ria­to dar­buo­to­jams, Neri­jui Kaminskui.

Aki­mir­kos iš šven­tės.

Aš gimiau Lietuvoj“

Kovo 7 d. pro­gim­na­zi­jo­je vyko „Aš gimiau Lie­tu­voj“ – kul­tū­ri­nė pažin­ti­nė die­na 5–8 kla­sių moki­niams, skir­ta pami­nė­ti Lie­tu­vos nepri­klau­so­my­bės atsta­ty­mo 28-ąsias meti­nes. Moki­niams vyko įvai­rios veik­los: kiek­vie­na kla­sė sura­du­si infor­ma­ci­ją apie Lie­tu­vos etno­kul­tū­ri­nius regio­nus, pri­sta­tė kitiems, daly­va­vo prot­mū­šy­je, atli­ko įvai­rias esta­fe­tes. Po veik­lų įvy­ko api­bend­ri­ni­mas, padė­ko­ji­mas už akty­vų moki­nių įsi­trau­ki­mą, dau­giau­siai žino­ju­sios koman­dos apie Lie­tu­vą ir išsa­miau­siai pri­sta­čiu­sios etni­nį regio­ną apdo­va­no­ji­mas. Moki­niai pagi­li­no žinias apie savo gim­tą­jį kraš­tą, pato­bu­li­no vie­šo­jo kal­bė­ji­mo įgū­džius.

PRADINUKAI ŠVENTĖ UŽGAVĖNES

Ten buvo ne tur­gus ir ne kinas.
Tai tra­di­ci­ja sena.
Užga­vė­nė­mis vadi­nos
Šita šven­tiš­ka die­na…

Žie­mos pabai­gos šven­tė ir apei­gos susi­for­ma­vo jau pir­mykš­tės žem­dir­bys­tės lai­kais. Džiu­gu, kad šven­čia­ma iki šių die­nų.

Pra­di­nu­kai gėrė­jo­si savo pasi­ga­min­to­mis kau­kė­mis, gąs­di­no vie­ni kitus.  Šoko, try­pė, dai­na­vo, žai­dė, važi­nė­jo­si, lan­kė vie­ni kitus, vai­ši­no­si. Daug daug val­gė. Juk nuo fan­ta­s­tiš­kai ser­vi­ruo­tų sta­lų bly­nai dar ska­nes­ni… Palai­kė Kana­pi­nį kovo­je su Laši­ni­niu. Daug džiaugs­mo sutei­kė ir Morės degi­ni­mas. Susi­kau­pęs blo­gis ir nelai­mės išėjo.… O kar­tu išva­rė ir žie­mą! Tad su pava­sa­riu visus!