Mato Slančiausko progimnazijos bendruomenė švenčia Lietuvos Nepriklausomybės trisdešimtmetį!

Kovo 10 d. 5–8 kl. moki­niams įvy­ko kul­tū­ri­nė, pažin­ti­nė, spor­ti­nė ir meni­nė veik­la „Laisvei-30!“.
Netra­di­ci­nę die­ną moki­niai pra­dė­jo pri­sta­ty­da­mi sten­dus, skir­tus vals­ty­bi­nei ar etno­kul­tū­ri­nei šven­tei. Pasi­stip­ri­nę visi pabi­ro į įvai­rias mies­to įstai­gas, kurio­se jų lau­kė dar­buo­to­jai. Jie papa­sa­ko­jo apie tai, kaip jų įstai­ga pasi­kei­tė per 30 metų, ką išgy­ve­no sto­vė­da­mi Bal­ti­jos kely­je, daly­vau­da­mi 1991 m. sau­sio 13 d. įvy­kiuo­se, kokios dabar žmo­gaus tei­sės, kur ras­ti lan­ky­ti­nas Joniš­kio raj. vie­tas ir t. t. Moki­niai grį­žo kupi­ni įspū­džių.
Die­na buvo užbaig­ta ren­gi­niu, kurio metu pro­gim­na­zis­tai dai­na­vo dai­nas apie Lie­tu­vą, dali­jo­si įspū­džiais, rodė nuo­trau­kas iš savo vizi­tų. Pabai­go­je buvo sudai­nuo­ta bend­ra moky­to­jų ir moki­nių dai­na.
Tai buvo die­na, kai ypa­tin­gai džiau­gė­mės laisve, didžia­vo­mės būda­mi lie­tu­viais, apdai­na­vom gra­žią­ją tėvy­nę.

Pradinukų kūrybinės dirbtuvės „UŽGAVĖNĖS pagal Matą Slančiauską“

Vasa­rio 24–25 die­no­mis mokyk­lo­je šur­mu­lia­vo kūry­bi­nės dirb­tu­vė­lės — Užga­vė­nės pagal Matą Slan­čiaus­ką.

Pir­ma­die­nį vai­kus aplan­kė pats Matas Slan­čiaus­kas ir papa­sa­ko­jo apie savo gyve­ni­mą, o folk­lo­ro ansamb­lis „Kupars“ (vado­vė Rita Kip­šai­tė-Bal­čiū­nie­nė) vedė Užga­vė­nių edu­ka­ci­ją. Vai­kai mokė­si šokių, žai­di­mų, dai­nų, papro­čių. Vėliau kiek­vie­nas iš molio gami­no kau­kę, o kla­sė­je kar­tu ar po vie­ną darė Mores, kurios buvo eks­po­nuo­ja­mos mokyk­los fojė.

Ant­ra­die­nį pra­di­nu­kai pie­šė, kli­ja­vo, spal­vi­no tau­ti­nius kos­tiu­mus, kurių eks­po­zi­ci­jas galė­si­te apžiū­rė­ti sten­duo­se prie pra­di­nu­kų kla­sių. Tik Užga­vė­nių die­ną vei­ku­sio­je „Bly­ni­nė­je“ dide­li ir maži pri­si­val­gė ska­niau­sių bly­nų, išgė­rė du didžiau­sius puo­dus arba­tos. Pas­ku­ti­nis šven­tės momen­tas – Morių degi­ni­mas. Su jomis sude­gė visas blo­gis ir nege­ru­mai. Buvo išva­ro­ma žie­ma ir kvie­čia­mas pava­sa­ris: „Šil­ta žie­ma lau­kan eina, jau pava­sa­ris atei­na…“.

PRASIDEDA MATO SLANČIAUSKO SAVAITĖ

Tra­di­ci­nis mūsų pro­gim­na­zi­jos ren­gi­nys – Mato Slan­čiaus­ko savai­tė – pra­si­de­da vasa­rio 24 die­ną. Šie­met mini­me jubi­lie­ji­nį žymaus mūsų kraš­to tau­to­sa­ki­nin­ko, knyg­ne­šio, švie­suo­lio gim­ta­die­nį – 170-tąjį. Žino­ma, todėl ir savai­tės prog­ra­mo­je numa­ty­ta  gero­kai  dau­giau ren­gi­nių. Kitą savai­tę papa­sa­ko­si­me, kas ir kaip vyko, ar pavy­ko, kam geriau­siai sekė­si, kas buvo įdo­miau­sia ir t.t. Šian­dien tik trum­pai pri­sta­ty­si­me prog­ra­mą.

  • Rink­si­me raš­tin­giau­sią mok­s­lei­vį – vyks raš­tin­giau­sio mok­s­lei­vio kon­kur­sas.
  • Kūry­bi­nia­me kon­kur­se daly­vau­ja visi 5–8 kla­sių moki­niai: rašo laiš­ką Matui Slan­čiaus­kui.
  • Per ang­lų ir rusų kal­bos pamo­kas moki­niai ver­čia teks­tus su Mato Slan­čiaus­ko biog­ra­fi­ja.
  • Su mate­ma­ti­kos moky­to­jais vai­kai ruo­šia sten­dus apie Matą Slan­čiaus­ką.
  • Per muzi­kos pamo­ką moki­niai moky­sis liau­dies dai­ną, kurią padai­nuos bai­gia­ma­ja­me ren­gi­ny­je.
  • Pra­di­nių kla­sių moki­niai su moky­to­jo­mis surengs Užga­vė­nių šven­tę pagal Matą Slan­čiaus­ką – kūry­bi­nes dirb­tu­vė­les (iš molio gamins kau­kes, kiek­vie­na kla­sė pada­rys po Morę, veiks bly­ni­nė, moki­niai pieš, kli­juos, darys tau­ti­nius kos­tiu­mus, į šven­tę atvyks ansamb­lio „Kupars“ dai­ni­nin­kai).
  • Vasa­rio 27 die­ną, ket­vir­ta­die­nį, pro­gim­na­zi­jos salė­je vyks bai­gia­ma­sis Savai­tės ren­gi­nys (pasi­džiaug­si­me nuveik­tais dar­bais, apdo­va­no­si­me kon­kur­sų nuga­lė­to­jus, apžvelg­si­me paro­das, padai­nuo­si­me, pasi­klau­sy­si­me skai­to­vų, pasi­gė­rė­si­me „Kibirkš­tė­lės“ šokiais).

Mato Slan­čiaus­ko savai­te dar nesi­baigs ren­gi­niai, skir­ti švie­suo­liui atmin­ti. Kitą savai­tę, kovo 4d., kvie­si­me į liau­diš­ką vaka­ro­nę su ansamb­liu „Kupars“, tau­ti­nių juos­tų ir tau­ti­nio kos­tiu­mo paro­dą, kurią pri­sta­tys tau­to­dai­li­nin­kės Dalia Pet­rai­tie­nė ir mūsų pro­gim­na­zi­jos moky­to­ja Ugnė Vai­ne­i­kie­nė. Šių metų rude­nį sureng­si­me kon­fe­ren­ci­ją, skir­tą Mato Slan­čiaus­ko pali­ki­mui.

Mato Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­ja svei­ki­na Joniš­kį ir Lie­tu­vą artė­jan­čios Lie­tu­vos vals­ty­bės atkū­ri­mo die­nos pro­ga!

Pilietiškumo akcija „Laisvės skrydis“

Joniš­kio M. Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jos 6b kla­sės moki­niai ir tech­no­lo­gi­jų moky­to­jai G. Sta­gie­nė ir V. Mar­ti­nai­tis, kaip ir kiek­vie­nais metais per tech­no­lo­gi­jų pamo­kas, paga­mi­no paukš­te­lius ir daly­va­vo pilie­tiš­ku­mo akci­jo­je „Lais­vės skry­dis“.

Pirmokų „šimtadienis“

Vasa­rio 7 d. suėjo lygiai 100 die­nų, kai pir­mo­kai moko­si mūsų mokyk­lo­je. Ta pro­ga pir­mo­kus ir jų moky­to­jas Jur­gi­tą Matu­lie­nę ir Šarū­nę Api­ny­tę pasvei­ki­no mokyk­los direk­to­rė. O mokyk­los aštun­to­kai pra­ve­dė šven­tę, kurios metu vai­kų lau­kė links­mos užduo­tys. Susi­skirs­tę gru­pė­mis, vai­kai grei­tai ir tei­sin­gai jas įvei­kė. Kai visos užduo­tys buvo sėk­min­gai atlik­tos, pir­mo­kai gavo Šim­ta­die­nio dip­lo­mus ir sal­džių dova­nų. Kla­sė­se vai­kų lau­kė įspū­din­gi tor­tai, kuriuos dova­no­jo tėve­liai.

Ačiū aštun­to­kams ir jų auk­lė­to­joms Jaka­te­ri­nai Alek­sand­ra­vi­čie­nei ir Lai­mai Kurau­skie­nei už šyp­se­nas ir gerą nuo­tai­ką, kuri lydė­jo visą die­ną.

Visuo­ti­nė pilie­ti­nė ini­cia­ty­va Atmin­tis gyva, nes liu­di­ja. Atmi­ni­mo žva­ke­lės lan­guo­se, o tuo metu moky­to­jai vai­kams pasa­ko­ja, ką visa Lie­tu­va išgy­ve­no 1991m. sau­sio 13-ąją.

Kar­na­va­lo metu „Lai­ko malū­nas“ malū­ni­nin­kas mal­da­mas lai­ką pra­dė­jo dary­ti tvar­ką ir jam nuėjus pely­tės nuta­rė pažais­ti su lai­ko malū­no spar­nais. Kas nuti­ko — pui­kiai mato­si nuo­trau­ko­se.
O pra­di­nių kla­sių moki­nius malū­no spar­nai nuskrai­di­no į Šiau­lių dra­mos teat­rą, kur žiū­rė­jo spek­tak­lį „Dide­lė lie­tu­viš­ka pasa­ka“. Ten suti­ko ir Kalė­dų sene­lį. Par­skri­dę džiau­gė­si vie­ni kitais kla­sė­se.
Po ren­gi­nio visa mokyk­los bend­ruo­me­nė gro­žė­jo­si ugnies šou.

Kalėdiniai skaitymai vaikų darželyje „Vyturėlis“

Gruo­džio 18 d. Mato Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jos 2–4 kla­sių moki­niai mažie­siems drau­gams skai­tė ir ins­ce­ni­za­vo savo pasi­rink­tas pasa­kas.
Gra­žaus šv. Kalė­dų lau­ki­mo bend­rys­tė­je!!!

Pra­di­nių kla­sių moky­to­jos