Visuo­ti­nė pilie­ti­nė ini­cia­ty­va Atmin­tis gyva, nes liu­di­ja. Atmi­ni­mo žva­ke­lės lan­guo­se, o tuo metu moky­to­jai vai­kams pasa­ko­ja, ką visa Lie­tu­va išgy­ve­no 1991m. sau­sio 13-ąją.

Kar­na­va­lo metu „Lai­ko malū­nas“ malū­ni­nin­kas mal­da­mas lai­ką pra­dė­jo dary­ti tvar­ką ir jam nuėjus pely­tės nuta­rė pažais­ti su lai­ko malū­no spar­nais. Kas nuti­ko — pui­kiai mato­si nuo­trau­ko­se.
O pra­di­nių kla­sių moki­nius malū­no spar­nai nuskrai­di­no į Šiau­lių dra­mos teat­rą, kur žiū­rė­jo spek­tak­lį „Dide­lė lie­tu­viš­ka pasa­ka“. Ten suti­ko ir Kalė­dų sene­lį. Par­skri­dę džiau­gė­si vie­ni kitais kla­sė­se.
Po ren­gi­nio visa mokyk­los bend­ruo­me­nė gro­žė­jo­si ugnies šou.

Kalėdiniai skaitymai vaikų darželyje „Vyturėlis“

Gruo­džio 18 d. Mato Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jos 2–4 kla­sių moki­niai mažie­siems drau­gams skai­tė ir ins­ce­ni­za­vo savo pasi­rink­tas pasa­kas.
Gra­žaus šv. Kalė­dų lau­ki­mo bend­rys­tė­je!!!

Pra­di­nių kla­sių moky­to­jos

Kalėdinių skaitymų šiluma

Pir­ma­die­nį pro­gim­na­zi­jo­je sklan­dė pati tik­riau­sia, kupi­na dos­nu­mo Šven­tų Kalė­dų dva­sia. Subur­ti Akty­vių tėvų klu­bo pir­mi­nin­kės Linos Vyš­niauskai­tės ir pakvies­ti mokyk­los bend­ruo­me­nės, savo lai­ką visoms pro­gim­na­zi­jos kla­sėms sky­rė tėve­liai ir rajo­no savi­val­dy­bės atsto­vai. Jie skai­tė vai­kams kny­gas. Skai­tė, vai­di­no, impro­vi­za­vo, dis­ku­ta­vo. Rodos, nie­ko čia ypa­tin­go… O iš tie­sų tėve­liai ir sve­čiai dova­no­jo nepa­pras­tą dova­ną – kar­tu kny­go­je, žodžiuo­se ieš­ko­ti pra­s­mės, išmin­ties, jaut­raus papras­tu­mo.

Tru­pu­tį neri­mau­da­mi moki­nu­kai vedė­si į kla­ses tėve­lius — Vil­mą Rim­ke­vi­čie­nę, Ingą Luk­šai­tę Samai­tie­nę, Kri­s­ti­ną Tama­šau­skie­nę, Mar­ga­ri­tą Dovi­dai­ty­tę, Ind­rę Stal­nio­nie­nę, Dan­guo­lę Tau­tvai­šie­nę, Joli­tą Zig­man­tie­nę,  And­rą Šob­lie­nę, Ine­są Bud­rie­nę, Žane­tą Sket­rie­nę, Aidą Skru­du­pie­nę, Sona­tą Kvyk­lie­nę, Liną Vyš­niauskai­tę, Jūra­tę Bui­vy­die­nę ir sve­čius iš savi­val­dy­bės — merą Vita­li­jų Gai­lių, vice­me­rę Vai­dą Alek­na­vi­čie­nę, švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus spe­cia­lis­tę Auš­rą Luk­šai­tę Lapin­skie­nę, mero pata­rė­ją Ingą Kar­bau­skie­nę bei tary­bos narę Vidu­tę Pet­rai­tie­nę.

Nepra­il­go ne tik kalė­di­niams skai­ty­mams skir­ta pir­mo­ji pamo­ka, bet ir visa die­na. Kiek­vie­nas pano­rė­jęs galė­jo kitiems dova­no­ti savo skai­to­mą kūri­nį. Terei­kė­jo per­trau­kų metu įsi­tai­sy­ti kaž­ka­da gim­na­zi­jos abi­tu­ri­en­tų paga­min­ta­me supa­ma­ja­me krė­s­le ir atsi­vers­ti pamėg­tą kny­gą. Nors… į kai kurias kny­gas tądien buvo gali­ma tik pažiū­rė­ti. Bend­ra­dar­biau­jant su Joniš­kio rajo­no Jono Avy­žiaus vie­šo­sios bib­lio­te­kos vai­kų lite­ra­tū­ros sky­riaus vedė­ja Dovi­le Kur­lie­ne, mokyk­los fojė vei­kė retų, sau­go­mų, neįp­ras­tų savo for­ma, kal­ba, dydžiu ar isto­ri­ja kny­gų paro­dė­lė. Šalia jos gra­žiai sugul­dy­ti po stik­lu kiek­vie­no moki­nu­ko akį trau­kė patys įdo­miau­si kny­gų skir­tu­kų eks­po­na­tai iš gau­sios pra­di­nių kla­sių moky­to­jos Ugnės Vai­ne­i­kie­nės kolek­ci­jos. Ten pat buvo gali­ma susi­pa­žin­ti ir su bib­lio­te­ki­nin­kės Gita­nos Svy­tie­nės vyk­dy­to pro­jek­to „Book­mark Exchan­ge Pro­ject‘‘ įvai­rių užsie­nio šalių moki­nių sukur­tais kny­gų skir­tu­kais.

Šur­mu­lin­ga die­na pro­gim­na­zi­jo­je bai­gė­si tra­di­ci­niu gim­to­sios kal­bos 5–6 kla­sių ren­gi­niu „Kny­gų pelė­da“.

Kalėdiniai skaitymai Joniškio vaikų lopšelyje — darželyje „Ąžuoliukas

Gruo­džio 13 die­nos popie­tę lop­še­ly­je- dar­že­ly­je „Ąžuo­liu­kas“ vyko Kalė­di­niai skai­ty­mai. Mato Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jos 2–4 kla­sių moki­niai mažie­siems skai­tė ir ins­ce­ni­za­vo savo pasi­rink­tas pasa­kas.

Palin­kė­ję vie­ni kitiems gra­žių šven­čių lau­ki­mo, atsi­svei­ki­no­me pil­ni gerų emo­ci­jų, įspū­džių. Buvo sma­gu ste­bė­ti, kaip vai­kų akys žiba iš džiaugs­mo ir susi­ža­vė­ji­mo.

Pra­di­nių kla­sių moky­to­jos

Gruo­džio 11 die­nos popie­tę Mato Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jo­je lan­kė­si mies­to dar­že­lių „Vytu­rė­lis“, „Ąžuo­liu­kas“ ir „Sau­lu­tė“ prieš­mo­kyk­li­nių gru­pių vai­ku­čiai su auk­lė­to­jo­mis.

Šil­tai sutik­ti vyres­nių moki­nių ir moky­to­jų, mažie­ji buvo paly­dė­ti į „Links­mą­sias dirb­tu­vė­les“, kurio­se pasi­ga­mi­no kalė­di­nius nykš­tu­kus, deko­ra­vo dova­nė­lių mai­še­lius, eks­per­i­men­ta­vo, šoko.

Mažie­ji drą­siai jau­tė­si mokyk­los patal­po­se, nes čia lan­ko­si ne pir­mą kar­tą. Pati­ko vai­ku­čiams ir spin­din­čia­me bal­tų šven­ti­nių eglu­čių sode, sukur­ta­me visos mokyk­los bend­ruo­me­nės.

Kol nuvei­kė­me visus dar­be­lius, žiū ir tam­su. Tiek tos die­nos gruo­dy­je…

Sma­gu, kad tėve­liai jau lau­kė mažų­jų mokyk­los aktų salė­je, kur ne tik ste­bė­jo vai­ku­čių išmok­tą šokį, bet ir šoko kar­tu. Čiauš­kė­da­mi, dalin­da­mie­si įspū­džiais, lin­kė­da­mi vie­ni kitiems gra­žių žie­mos šven­čių džiau­gė­mės šio susi­ti­ki­mo jau­ku­mu.

RUDENĖLIO ŠVENTĖ

Ruduo kas­met atei­na pana­šus, tik jo šven­tė mokyk­lo­je kas­kart kito­kia…

Šįkart pra­di­nu­kai, gavę Rude­nė­lio laiš­ką, susku­bo papuoš­ti mokyk­los erd­ves gra­žiais pie­ši­niais ir dar­be­liais. O moliū­gų skap­ta­vi­mo dirb­tu­vė­lė­se, sutar­ti­nai dar­buo­jan­tis vai­kams, tėve­liams ir močiu­tėms moliū­gai netru­kus vir­to įvai­riau­sių raš­tų žibin­tais.

Sekan­tį rytą vyko žibin­tų įžie­bi­mo šven­tė. Ramio­je, šil­to­je žibin­tų švie­so­je nuo­tai­kin­gai skam­bė­jo vai­kų eilė­raš­čiai ir dai­ne­lės, o kiek­vie­no vei­de tąryt buvo dau­giau šyp­se­nos…

Po trum­pos prog­ra­mė­lės pra­di­nu­kai buvo pakvies­ti žais­ti jud­riuo­sius žai­di­mus, esta­fe­tes, daly­vau­ti Joniš­kio visuo­me­nės svei­ka­tos biu­ro orga­ni­zuo­to­se veik­lo­se. Pade­dant spe­cia­lis­tėms R. Goš­tau­tie­nei, I. Luk­šai­tei – Samai­tie­nei, V. Mer­ke­ly­tei vai­kai atli­ko įvai­rias lavi­na­mą­sias užduo­tis, o spor­to salė­je įgi­jo nau­jos rung­čių atli­ki­mo koman­di­nės patir­ties.

Dėko­ja­me visiems už kar­tu pra­leis­tą lai­ką ir patir­tas džiu­gias emo­ci­jas.

Ren­gi­nį orga­ni­za­vo moky­to­jos J. Matu­lie­nė ir J. Lian­dz­ber­gie­nė