Pirmokai mokėsi gerinti ir lavinti taisyklingą laikyseną

Anks­tų rytą, neš­da­mi ran­ko­se kili­mė­lius, kamuo­lius, laz­das, balio­nus, į mokyk­lą sku­bė­jo 1a kla­sės moki­niai (moky­to­ja D. Klau­sie­nė). Vai­kai ruo­šė­si kūno kul­tū­ros pamo­kai, kurią vedė kine­zi­te­ra­pe­utė Kri­s­ti­na Ragu­lie­nė1a kla­sės moki­nio Gus­to mama.

Vai­kai žino­jo, kad moky­sis, kaip rei­kia tin­ka­mai ir tai­syk­lin­gai atlik­ti pra­t­imus, kurie gerin­tų ir lavin­tų jų lai­ky­se­ną, turint papras­čiau­sias prie­mo­nes.

Pasak svei­ka­tos spe­cia­lis­tės, dau­ge­lio moki­nių lai­ky­se­na yra netai­syk­lin­ga. Nega­lė­da­mi išbū­ti vie­no­je padė­ty­je — daž­nai vai­kai ją kei­čia kita, daž­nai netai­syk­lin­ga. Lai­ky­se­na ypač pakin­ta nuo netai­syk­lin­go sėdė­ji­mo susi­kūp­ri­nus, sėdė­ji­mo prie per aukš­to ar per žemo sta­lo, kaip vai­kai daž­nai mėgs­ta — paki­šus vie­ną koją po savi­mi, kup­ri­nės neši­mo ant vie­no peties, ar nešant vie­na ran­ka.

Pasi­tie­sę kili­mė­lius, pagal nuo­tai­kin­gą muzi­ką, nau­do­da­mi įvai­rias prie­mo­nes — balio­nus, laz­das, kamuo­lius, gumi­nes juos­tas, vai­kai mokė­si kaip rei­kia tai­syk­lin­gai atlik­ti įvai­rius lavi­na­muo­sius pra­t­imus, tie­siai lai­ky­ti lie­me­nį ir gal­vą.

Pamo­ka netru­ko pra­bėg­ti. Buvo ne tik nau­din­ga, įdo­mu, bet ir labai sma­gu. Gus­to mamy­tė paža­dė­jo atei­ti ir toliau mus moky­ti lai­ky­se­ną geri­nan­čių pra­t­imų.

Ačiū Gus­to mamy­tei už labai įdo­miai pra­ves­tą, daug žinių davu­sią pamo­ką.

Sveikos pėdos — sveikas vaikas”

Judė­ji­mas — svei­ko vai­ko gyvy­bi­nis porei­kis. Plokš­čia­pė­diš­ku­mas daž­nai „apkar­ti­na” šį porei­kį, nes vai­kai eida­mi pla­čiai mosi­kuo­ja ran­ko­mis, trep­se­na, len­kia kojas per kelius ir klu­bo sąna­rį, eina įsi­tem­pę, neran­giai. Kad išvengt plokš­čia­pė­dys­tės, M. Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jos visuo­me­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros spe­cia­lis­tė Rita su pir­mo­kų moky­to­jo­mis Dalia ir Jolan­ta, vai­kams orga­ni­za­vo akty­vų užsi­ėmi­mą „Svei­kos pėdos — svei­kas vai­kas”. Jo metu buvo paaiš­kin­ta, kodėl rei­kia mankš­tin­ti pėdu­tes, lavin­ti koor­di­na­ci­ją, kūno lanks­tu­mą, ištver­mę. Buvo nau­do­ja­mi įvai­rių for­mų dis­kai, balan­sa­vi­mo take­liai, dyg­liuo­ti kamuo­liu­kai, pus­ru­tu­liai. Visus pra­t­imus vai­kai turė­jo atlik­ti baso­mis kojo­mis.

Edukacinė pamoka apie vaistažoles

Pasau­lio paži­ni­mo pamo­ko­se tre­čia­kla­siai įgy­ja pir­mi­nių žinių apie svei­ka­tą, vita­mi­nus, pir­mą­ją pagal­bą susir­gus. 3B kla­sės moki­niai, jų tėvai, sene­liai turė­jo gali­my­bę penk­ta­die­nio popie­tę (02–24) susi­pa­žin­ti su vais­ta­žo­lė­mis. Edu­ka­ci­nio užsi­ėmi­mo metu moky­to­ja Ugnė pasa­ko­jo apie auga­lų gydo­mą­sias savy­bes,  jų var­to­ji­mą norint sustip­rin­ti imu­ni­nę sis­te­mą. Moki­nys Tadu­kas Š. supa­žin­di­no kla­sės drau­gus su vais­ta­žo­lė­mis, kurias gali augin­ti savo lysve­lė­je kiek­vie­nas pra­di­nu­kas.  Mokyk­los val­gyk­lo­je vyko prak­ti­niai gydo­mų­jų arba­tų gami­ni­mo užsi­ėmi­mai.

Mokyklos pradinukai dalyvauja akcijoje „Apibėk mokyklą“

apibek_mokyklaMūsų mokyk­los pra­di­nių kla­sių moki­niai ir jų moky­to­jos pri­si­jun­gė prie res­pub­li­ki­nės akci­jos „Api­bėk mokyk­lą“, kurią orga­ni­za­vo Svei­ka­tos moky­mo ir ligų pre­ven­ci­jos cent­ras. Akci­ja „Api­bėk mokyk­lą“ – tai Lie­tu­vos pra­di­nių kla­sių moki­nių akci­ja, kurios tiks­las – nepri­klau­so­mai nuo vai­kų asme­ni­nių ar fizi­nių gali­my­bių pas­ka­tin­ti visus vai­kus dau­giau judė­ti, page­rin­ti jų fizi­nę ir psi­chi­nę svei­ka­tą.

Akci­jos metu kiek­vie­ną die­ną moki­niai išbė­go į lau­ką ir 15 min. bėgo ar ėjo spar­čiu žings­niu numa­ty­tu marš­ru­tu apie 1,5 kilo­met­ro. Akci­ja tęsė­si nuo rug­sė­jo 12d iki rug­sė­jo 23d. Prieš bėgi­mą vai­kams buvo paaiš­kin­tos bėgi­mo tai­syk­lės: bėgi­mo marš­ru­tas, bėgi­mo lai­kas, sau­gos tai­syk­lės ir tai, kad šia­me bėgi­me netu­ri būti kon­ku­ren­ci­jos. Moki­niai kas­dien žymė­jo­si kokį atstu­mą nubė­go. Per šias 2 savai­tes moki­niai nubė­go 1343 km.

Idė­ją api­bėg­ti mylią apie mokyk­lą 2012 m. pasiū­lė vie­nos Ško­ti­jos pra­di­nės mokyk­los vado­vė Ellai­ne Wylie. Ji paste­bė­jo, kad mokyk­lo­je labai suma­žė­jo vai­kų fizi­nis akty­vu­mas ir kiek­vie­nais metais į mokyk­lą atei­na vis dau­giau vai­kų, turin­čių ant­svo­rio. Moky­to­ja sugal­vo­jo labai papras­tą būdą išju­din­ti vai­kus – per­trau­kos metu api­bėg­ti savo mokyk­lą. Iš pra­džių vai­kai api­bėg­da­vo vos vie­ną ratą, grei­tai pavarg­da­vo, jiems būda­vo lei­džia­ma eiti grei­tu žings­niu. Vėliau buvo pasi­rink­tas opti­ma­lus 1 mylios atstu­mas. Šią vie­nos mylios bėgi­mo apie mokyk­lą ini­cia­ty­vą pui­kiai pri­ėmė vai­kai, taip pat ji pasi­ro­dė patrauk­li tėvams ir moky­to­jams. Akci­ja davė tei­gia­mų rezul­ta­tų: suma­žė­jo ant­svo­rio turin­čių vai­kų skai­čius, vai­kai ėmė mažiau sirg­ti, page­rėjo jų fizi­nės gali­my­bės, dar­bin­gu­mas.

Mūsų mokyk­los moki­niai daly­va­vo noriai su entu­ziaz­mu.

Projektas „Aukime sveiki ir saugūs“

Lap­kri­čio 17–20 die­no­mis M. Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jo­je vyko pro­jek­tas „Auki­me svei­ki ir sau­gūs“. Pro­jek­tą ini­ci­ja­vo ir koor­di­na­vo socia­li­nė peda­go­gė Nijo­lė Kiu­du­lie­nė, o įgy­ven­di­no pra­di­nių kla­sių moky­to­jos ir svei­ka­tos prie­žiū­ros spe­cia­lis­tė R. Jeske­vi­čie­nė. Pir­mo­ji pro­jek­to die­na buvo pava­din­ta “Svei­kai mai­tin­ki­mės ir būsi­me svei­ki“. Moki­niai kar­tu su moky­to­jo­mis, tėve­liais gami­no svei­kuo­lių mais­tą, suren­gė paro­dą, pri­sta­tė svei­kuo­lių mais­to recep­tą, vyko degus­ta­ci­ja. Kitą die­ną vyko spor­ti­nės esta­fe­tės „Aš, tėtis ir mama esam spor­tiš­ka šei­ma“. Esta­fe­tė­se labai links­mai lenk­ty­nia­vo moki­niai, tėčiai, mamos. Aiš­ku, pagel­bė­jo ir kla­sių moky­to­jos. Esta­fe­tes orga­ni­za­vo kūno kul­tū­ros moky­to­ja R. Kazi­mie­rai­tie­nė. Pri­zi­nių vie­tų nebu­vo, bet nuga­lė­jo drau­giš­ku­mas, nuo­šir­du­mas, susi­tel­ki­mas bend­ram tiks­lui. Moki­niai klau­sė­si Poli­ci­jos komi­sa­ria­to nepil­na­me­čių rei­ka­lų parei­gū­nės D. Benai­ty­tės pasa­ko­ji­mo apie savo ir namų tur­to sau­go­ji­mą, asmens duo­me­nų apsau­gą, bend­ra­vi­mą inter­ne­tu, žiū­rė­jo fil­mus apie neat­sar­gaus bend­ra­vi­mo inter­ne­ti­nė­se sve­tai­nė­se pavo­jus. Bai­gia­ma­sis pro­jek­to ren­gi­nys buvo vik­to­ri­na “Svei­ko mais­to pira­mi­dė“. Vik­to­ri­ną orga­ni­za­vo pra­di­nių kla­sių moky­to­jos D. Mar­cin­ke­vi­čie­nė ir U. Vai­ne­i­kie­nė bei svei­ka­tos prie­žiū­ros spe­cia­lis­tė R. Jeske­vi­čie­nė. Vik­to­ri­no­je daly­va­vo sep­ty­nios koman­dos. Moki­niai atli­ko įvai­rias užduo­tis: atpa­ži­no kruo­pas, spren­dė kry­žia­žo­džius, sta­tė svei­ko mais­to pira­mi­dę. Kla­sių koman­dos buvo apdo­va­no­tos pri­zais, o visi pro­jek­to daly­viai buvo apdo­va­no­ti padė­kos raš­tais už akty­vų ir kūry­bin­gą daly­va­vi­mą pro­jek­te. Kiti pir­mų, ant­rų kla­sių moki­niai pie­šė pie­ši­nius “Svei­kas žmo­gus – lai­min­gas žmo­gus“, suren­gė pie­ši­nių paro­dą. Tre­čių, ket­vir­tų kla­sių moki­niai kūrė ketu­rei­lius „Jei­gu noriu būti svei­kas…“. Savo sukur­tus eilė­raš­čius eks­po­na­vo sten­duo­se. Pro­jek­to esmė yra ta, kad svei­kas mais­tas, akty­vus fizi­nis judė­ji­mas, spor­tas- geros emo­ci­nės savi­jau­tos, ugdy­mo­si sėk­mės rodik­lis.

Širdis viena – tausokime ją.

Š. m rug­sė­jo 22 – 26 die­no­mis Mato Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jo­je vyks­ta akci­ja „Šir­dis vie­na – tau­so­ki­me ją‘‘

1999 m. Pasau­li­nė šir­dies fede­ra­ci­ja pas­kel­bė pas­ku­ti­nį rug­sė­jo sek­ma­die­nį (28d.) Pasau­li­ne šir­dies die­na, sie­kiant atkreip­ti dėme­sį į rizi­kos fak­to­rius, suke­lian­čius šir­dies ligas, pas­ka­tin­ti svei­ką gyven­se­nos būdą. Šir­dies ir krau­ja­gys­lių ligos nusi­ne­ša mūsų gyvy­bes per anks­ti. Šir­dies veik­la daug pri­klau­so nuo tai­syk­lin­gos mity­bos, fizi­nio akty­vu­mo ir žalin­gų įpro­čių. Esa­me vie­nas pasau­lis, vie­ni namai ir turi­me rūpin­tis mums vie­na duo­ta šir­di­mi.sirdis-viena
Visiems, norin­tiems išveng­ti šir­dies ir krau­ja­gys­lių susir­gi­mų, Euro­pos kar­dio­lo­gų ir Lie­tu­vos kar­dio­lo­gų drau­gi­jos reko­men­duo­ja pri­si­lai­ky­ti

Svei­ko Euro­pie­čio kodo – 0 3 5 140 5 3 0.

0 − nerū­ky­mas.
3 − tiek kilo­met­rų grei­tu žings­niu rei­kia nuei­ti kas­dien arba
ėji­mą gali­ma pakeis­ti 30 min. vidu­ti­nio inten­sy­vu­mo fizi­ne veik­la.
5 – 5 por­ci­jos dar­žo­vių ir vai­sių kas­dien.
140 − sisto­li­nis arte­ri­nis krau­jo spau­di­mas mažes­nis nei 140 mmHg.
5 — bend­ro­jo cho­les­te­ro­lio kon­cent­ra­ci­ja krau­jy­je ne dides­nė kaip 5 mmol/l.
3 −blo­go­jo cho­les­te­ro­lio kon­cent­ra­ci­ja krau­jy­je ne dides­nė 3 mmol/l.
0 − nėra ant­svo­rio ir cuk­ri­nio dia­be­to.

Visuo­me­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros spe­cia­lis­tė R. Jeske­vi­čie­nė
Soc. ped. N. Kiu­du­lie­nė