Grįžtu į savo mokyklą“ — Tomas Vaičiukynas

Tęsiant pro­jek­tą „Grįž­tu į savo mokyk­lą“ penk­ta­die­nį mokyk­lo­je lan­kė­si M. Slan­čiaus­ko gim­na­zi­jos pir­mo­sios lai­dos moki­nys Tomas Vai­čiu­ky­nas, kuris buvo pakvies­tas pasi­da­lin­ti savo sėk­me. Sugu­ž­ėję į aktų salę, aštun­to­kai nuš­čiu­vę klau­sė­si sve­čio, kuris pasa­ko­jo, kad iki 8 kla­sės mokan­tis kito­je Joniš­kio mies­to mokyk­lo­je į jo pažy­mių kny­ge­lę rei­kė­jo net papil­do­mų lapų pasta­boms įkli­juo­ti. Kai Tomas bai­gė 8 kla­ses M. Slan­čiaus­ko gim­na­zi­jo­je buvo skel­bia­mas kon­kur­sas patek­ti į tuo­me­ti­nę pir­mą­ją gim­na­zi­jos kla­sę. Tomas, netrūk­da­mas noro ir užsi­spy­ri­mo, pasi­mo­kęs visą papil­do­mai per vasa­rą, įsi­lie­jo į gim­na­zis­tų gre­tas. Tai buvo vie­nas lem­tin­giau­sių žings­nių gyve­ni­me. Pabai­gęs gim­na­zi­ją, uni­ver­si­te­tą, įgi­jęs magist­ra­tū­ros laips­nį, šian­dien Tomas vado­vau­ja dau­giau kaip 100 žmo­nių koman­dai, yra elekt­ro­ni­kos inži­ne­ri­nių sis­te­mų spe­cia­lis­tas, kurio hobis — var­di­niai moto­ci­klai, jų apdai­los deta­lių kūri­mas.
Tomas moki­niams pabrė­žė:
Kad gyve­ni­me, kaip ir kla­sė­je, yra kon­ku­ren­ci­ja;
Kad norė­da­mas pra­dė­ti savo vers­lą turi būti tos sri­ties geriau­sias, labiau­siai apsi­švie­tęs;
Kad ir ko besi­im­tum, turi tai pada­ry­ti geriau­siai;
Kad moki­niai moky­tis ar nesi­mo­ky­ti spren­di­mą pri­ima patys ir už jį yra patys atsa­kin­gi (ne tėvai ar moky­to­jai) — vėliau galės kal­tin­ti tik save. Susi­ti­ki­mas vai­kams pali­ko didžiu­lį įspū­dį.

Esa­me labai dėkin­gi už susi­ti­ki­mo ini­cia­ty­vą Tomo buvu­siai auk­lė­to­jai Svet­la­nai Plak­sij.

Jolan­ta Šiur­nie­nė, direk­to­rės pava­duo­to­ja ugdy­mui

Būsimi pirmokai ir jų tėveliai rinkosi į M. Slančiausko progimnaziją

Gegu­žės 17 d. būsi­mi pir­mo­kai ir jų tėve­liai rin­ko­si į M. Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­ją susi­pa­žin­ti su būsi­mo­mis moky­to­jo­mis (U. Vai­ne­i­kie­ne ir D. Klau­sie­ne) ir kele­tu kitų moky­to­jų, kurie mokys bai­gus 4 kla­ses.

Susi­rin­ku­sius į aktų salę savo šokiu pasvei­ki­no šokių stu­di­jos „Kibirkš­tė­lė“ nariai, lai­ki­nai einan­ti direk­to­rės parei­gas direk­to­rės pava­duo­to­ja ugdy­mui V. Zig­man­tie­nė pri­sta­tė mokyk­los savi­tu­mus, spe­cia­lio­ji peda­go­gė A. Vada­ko­jie­nė supa­žin­di­no su moki­niui pagal­bos spe­cia­lis­tė­mis, nutei­kė tėve­lius, jei vai­kams rei­kės pagal­bos, tai mokyk­lo­je yra visų sri­čių spe­cia­lis­tai, pasi­ruo­šę suteik­ti pagal­bą, kad jų atža­los pajus­tų sėk­mę. Direk­to­rės pava­duo­to­ja ugdy­mui J. Šiur­nie­nė pasi­džiau­gė būsi­mų pir­mo­kų moky­to­jo­mis, nura­mi­no tėve­lius, kad jų vai­kus ugdys kom­pe­ten­tin­gos moky­to­jos.

Po pri­sta­ty­mų aktų salė­je sve­čiai pabu­vo­jo tech­no­lo­gi­jų (mokyt. G. Sta­gie­nė) pamo­ko­je, kurio­je vėrė vai­sių vėri­nu­kus, muzi­kos (mokyt. V. Puč­ku­vie­nė) pamo­kė­lė­je dai­na­vo dai­ne­les, per tech­no­lo­gi­jų (mokyt. E. Tama­šaus­kas) pamo­kė­lę pasi­ga­mi­no po žai­sliu­ką- suk­tu­ką, per fizi­kos pamo­ką (mokyt. A. Radžvi­lie­nė) būsi­mie­ji pir­mo­kai ste­bė­jo įsie­lekt­ri­ni­mo reiš­ki­nį, po to patys įelekt­ri­no daik­tus ir ste­bė­jo, kaip jie pri­trau­kia popie­riaus lape­lius, nukrei­pia tekan­čio van­dens sro­ve­lę. Per kūno kul­tū­ros (mokyt. P. Vei­ka­las) pamo­kė­lę vai­kai išban­dė savo vik­ru­mą, taik­lu­mą.

Po visų pamo­kė­lių būsi­mie­ji pir­mo­kai ir jų tėve­liai susi­rin­ko savo kla­sė­se su savo būsi­mo­mis moky­to­jo­mis aptar­ti būsi­mų veik­lų.

Pir­mo­ji die­na mokyk­lo­je sve­čiams labai pati­ko, nes juos pasi­ti­ko moky­to­jai su šyp­se­no­mis švie­sio­se ir jau­kio­se mokyk­los kla­sė­se.

SUSITIKIMAS SU RAŠYTOJA IGNE ZARAMBAITE

Pir­mą­ją die­ną po ato­sto­gų 2a ir 4b kla­sių moki­niai daly­va­vo susi­ti­ki­me su rašy­to­ja I. Zaram­bai­te, į kurį vai­kus pakvie­tė Joniš­kio J. Avy­žiaus var­do bib­lio­te­kos dar­buo­to­jos. Ruoš­da­mie­si susi­ti­ki­mui moki­niai per­skai­tė kny­gas „Emi­lio laiš­kai“ ir „Sku­du­ri­nu­kė“.

Pasta­ro­ji kny­ge­lė – apie mer­gai­tę Ane­lę, kuriai mama pasiu­va sku­du­ri­nę lėly­tę ir pava­di­na Uršu­le. Tai pasa­ko­ji­mas apie drau­gys­tę, lai­ką ir išti­ki­my­bę. Vie­na namuo­se liku­si Uršu­lė mąs­to, kiek trun­ka VISADA, nes pra­si­dė­jus jud­vie­jų drau­gys­tei Ane­lė buvo pasi­ža­dė­ju­si visa­da ją mylė­ti.

Kny­gos pri­sta­ty­mo metu Ingė vai­kams pasa­ko­jo, kaip ji kuria pasa­kas, lėles. I. Zaram­bai­tės kur­tos lėlės turi šir­de­lę, kurią auto­rė įse­ga po dra­bu­žė­lių sluoks­niu. Ir lėlės tam­pa jau­kios, gyvos, su jomis užsi­mez­ga šil­tas ryšys. Savo kūri­nius auto­rė ati­duo­da tik geriems, pati­ki­miems žmo­nėms.

Vėliau moki­niai, bib­lio­te­ki­nin­kių, moky­to­jų ir pačios auto­rės pade­da­mi, kūrė savo lėlę. Svar­biau­sią akcen­tą — šir­de­lę — vai­kams palik­ta sukur­ti patiems su tėve­liais namuo­se. Ren­gi­nio pabai­go­je auto­rė visiems dova­no­jo po kny­gą, kurią vai­kai paža­dė­jo per­skai­ty­ti tėve­liams, sene­liams, bro­liams ir sesu­tėms.

Moky­to­jos U. Vai­ne­i­kie­nė ir J. Lian­dz­ber­gie­nė

Svečiuose — rašytojas Dainius Šukys

Balan­džio 2 die­ną (per H.K.Anderseno gim­ta­die­nį) yra šven­čia­ma Tarp­tau­ti­nė vai­kiš­kos kny­gos die­na. Ta pro­ga prieš pat ato­sto­gas mokyk­los pra­di­nu­kai susi­ti­ko su vai­kiš­kų kny­ge­lių rašy­to­ju ir iliust­ra­to­riu­mi iš Šiau­lių Dai­niu­mi Šukiu. Auto­rius pri­sta­tė ir pado­va­no­jo bib­lio­te­kai savo nau­jau­sią kny­ge­lę „Trys par­šiu­k­ai, Spi­ra­by­ra ir sugi­žęs pie­nas“. Tai jau šeš­to­ji rašy­to­jo kny­ga. Džiu­gu, kad moki­niai net ketu­rias auto­riaus pasa­kas jau per­skai­tė ir net savaip iliust­ra­vo. Rašy­to­jas papa­sa­ko­jo, kaip gims­ta per­so­na­žai, isto­ri­jos, kodėl yra lai­min­gas pieš­da­mas. Vai­ku­čiams teko iškirp­ti, sukli­juo­ti ir nuspal­vin­ti rašy­to­jo pieš­tus per­so­na­žus: kati­nė­lį ir šuniu­ką. Sma­gu, kad kiek­vie­nas vai­kas sukū­rė gyvū­nė­lį savaip. Šmaikš­ti buvo ir pasa­ka, kurią rašy­to­jas pase­kė ir iliust­ra­vo len­to­je. Auto­rius nuo­šir­džiai pakvie­tė vai­kus kuo dau­giau skai­ty­ti, o tada nebi­jo­ti sukur­ti ir savų isto­ri­jų. Skai­ty­kim ir lei­skim savo vaiz­duo­tei „skri­sti“…

Pra­di­nių kla­sių moky­to­jos I. Kati­nie­nė ir J. Bytau­tie­nė

Pamoka-susitikimas su poetu Jonu Ivanausku

Prieš Vely­kų šven­tes 6a kla­sės lie­tu­vių kal­bos pamo­ko­je lan­kė­si joniš­kie­tis poe­tas Jonas Iva­naus­kas.  Nese­niai šios kla­sės moki­nės Bri­gi­ta  Bud­rec­kai­tė  ir Faus­ta Žeb­rauskai­tė paren­gė ir skai­tė pra­ne­ši­mą kon­fe­ren­ci­jo­je „Gar­sūs Žiem­ga­los žmo­nės. Mūsų kraš­to pra­ei­tis ir dabar­tis“.  Pra­ne­ši­mo tema:  „Jonas Iva­naus­kas – Žiem­ga­los kraš­to poe­tas“. Kaip ir kon­fe­ren­ci­ja, taip ir šis susi­ti­ki­mas skir­tas Lie­tu­vos vals­ty­bės šimt­me­čiui pami­nė­ti. Žmo­nės, kilę iš mūsų kraš­to, gar­si­na jį savo dar­bais, akty­via visuo­me­ni­ne veik­la, turi ką papa­sa­ko­ti jau­na­jai kar­tai. Mok­s­lei­viai ir poe­tas klau­sė­si ištrau­kų iš pra­ne­ši­mo, kurį skai­tė Bri­gi­ta, moky­to­jos Rimos Domi­nai­tės, kuri pri­sta­tė poe­to J.Ivanausko kūry­bą. Poe­tas paskai­tė savo eilė­raš­čių, mie­lai bend­ra­vo su mok­s­lei­viais: atsa­ki­nė­jo į jų klau­si­mus ir pats klau­si­nė­jo mok­s­lei­vius. Nors paaug­liams poe­tas nera­šo, bet jo skai­ty­ti eilė­raš­čiai šeš­to­kams buvo supran­ta­mi.  Padė­ko­ję poe­tui , pado­va­no­ję kuk­lius suve­ny­rus, pri­ėmė­me ir jo dova­ną – nau­jau­sią kyn­ge­lę „Suglau­ski­me šir­dis“. Pro­gim­na­zi­jos bib­lio­te­ko­je turė­si­me jau dvi poe­to Jono Iva­naus­ko kny­ge­les su auto­riaus auto­gra­fais.