Vakar pro­gim­na­zi­jo­je lan­kė­si sava­no­ris, skau­tas, keliau­to­jas, šiau­lie­tis isto­ri­jos moky­to­jas Ser­ge­jus Sta­pon­kus. Susi­ti­ki­me su sep­tin­tų ir aštun­tų kla­sių moki­niais jis drą­si­no jau­ni­mą siek­ti savo sva­jo­nių, išmė­gin­ti sava­no­rys­tę ir visa­da tikė­ti, kad gali daug dau­giau, nei kar­tais pačiam atro­do.

Mato Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jo­je orga­ni­zuo­tas susi­ti­ki­mas su būsi­mų pir­mo­kų tėvais. Jau­kia­me pokal­by­je atsa­ky­ta į tėve­liams rūpi­mus klau­si­mus, pri­sta­ty­tos vyk­do­mos veik­los, susi­pa­žin­ta su mokyk­lo­je dir­ban­čiais spe­cia­lis­tais. Kol tėve­liai dis­ku­ta­vo apie tai, kas jiems svar­bu ir aktu­alu, būsi­mie­ji pir­mo­kė­liai susi­pa­ži­no su spor­to salės aplin­ka, išban­dė jud­rias spor­ti­nes užduo­tis ir žai­di­mus.

Gruo­džio 9 d. 3a ir 3b kla­sių moki­niai turė­jo įdo­mų susi­ti­ki­mą su 3a kla­sės moki­nės Ade­lės Trei­go­tai­tės mamy­te Gab­rie­le, kuri dir­ba Šiau­lių AVPK kri­mi­na­lis­ti­nių tyri­mų tar­ny­bos 2‑ame sky­riu­je.

Moki­niai išgir­do pasa­ko­ji­mą, kaip yra išaiš­ki­na­mi nusi­kal­ti­mai bei nusta­to­mi nusi­kal­tė­liai, kurie įvyk­do įvai­rius nusi­kal­ti­mus. Pama­ty­tas fil­mu­kas padė­jo supras­ti sun­kų kri­mi­na­lis­tų dar­bą. Vai­kai turė­jo gali­my­bę pasi­da­ry­ti savo pirš­tų ant­spau­dus, apžiū­rė­ti įvai­rias prie­mo­nes rei­ka­lin­gas šia­me dar­be, užduo­ti bega­lę klau­si­mų, į kuriuos išgir­do išsa­mius atsa­ky­mus.

Ačiū mamy­tei už suteik­tas žinias.

Moky­to­jos Dalia ir Jolan­ta

Lytiškumo ugdymas

Lap­kri­čio 22 die­ną, Joniš­kio rajo­no savi­val­dy­bės visuo­me­nės svei­ka­tos biu­ras, Joniš­kio Mato Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jo­je, orga­ni­za­vo paskai­tas 6, 7, 8 kla­sių mok­s­lei­viams „Lyti­nis ugdy­mas mer­gai­tėms ir ber­niu­kams”. Lytiš­ku­mas — tai neat­ski­ria­ma kiek­vie­no žmo­gaus gyve­ni­mo dalis. Tai — ver­ty­bės, įsi­ti­ki­ni­mai, pažiū­ra į save kaip vyrą ar mote­rį, tai san­ty­kiai su kitais žmo­nė­mis per drau­gys­tę, mei­lę, prie­rai­šu­mą. Žmo­gaus lytiš­ku­mo dalis yra ir jo elg­se­na: kaip jis elgia­si, kokius spren­di­mus daro savo gyve­ni­me, kad tie spren­di­mai nebū­tų pagrįs­ti sve­ti­mo­mis ver­ty­bė­mis, leng­vai nepa­si­duo­tų kitų įta­kai ir išveng­tų bepra­smių, svei­ka­tai ken­kian­čių poel­gių.
Kiek­vie­ną die­ną jau­nuo­liai susi­du­ria su pasi­rin­ki­mu. Pasau­lis, kuria­me jie gyve­na, dau­ge­liu atžvil­gių kur kas sudė­tin­ges­nis už tą, kuria­me augo jų moky­to­jai ir tėvai. Jiems išky­la tokie klau­si­mai (pvz., nar­ko­ti­kai, alko­ho­lio var­to­ji­mas, sek­sas), su kokiais dau­ge­liui suau­gu­sių, būnant šio amžiaus, nete­ko susi­dur­ti. Todėl svar­bu, kad tiek mokyk­lo­je, tiek už jos ribų, jau­nuo­liai išmok­tų dary­ti spren­di­mus ir pri­si­im­tų atsa­ko­my­bę už savo gyve­ni­mą.
Užsi­ėmi­mus mer­gi­noms vedė psi­cho­lo­gė Inga Luk­šai­tė — Samai­tie­nė, vai­ki­nams — eduko­lo­gas Gied­rius Gird­vai­nis.

KINOBUSAS

Visoms Lie­tu­vos mokyk­loms skir­to pro­jek­to „Mokau­si iš kino“ prog­ra­ma pasie­kė M. Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jos moki­nius. Šio pro­jek­to tiks­las – pasi­tel­kiant kiną kaip prie­mo­nę, ugdy­ti mok­s­lei­vių kul­tū­ri­nį sąmo­nin­gu­mą, ver­ty­bių sis­te­mą, kri­ti­nį mąs­ty­mą, plės­ti jų aki­ra­tį, ska­tin­ti kūry­biš­ku­mą, vys­ty­ti bendrą­sias kom­pe­ten­ci­jas.

Moki­niai žiū­rė­jo fil­mus “Ką paš­ni­bž­dė­jo palė­da”, “Pake­liui į mokyk­lą”. Po per­žiū­ros moki­niai dis­ku­ta­vo su reži­sie­riu­mi, edu­ka­to­riu­mi Mara­tu Sarg­sy­an.

Žalingų įpročių prevencija

Lap­kri­čio 13 die­ną, Joniš­kio rajo­no savi­val­dy­bės visuo­me­nės svei­ka­tos biu­ras, M Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jo­je, orga­ni­za­vo moky­mus 8 kla­sių moki­niams „Alko­ho­lio, taba­ko ir kitų psi­chi­ką vei­kian­čių medžia­gų var­to­ji­mo pre­ven­ci­ja” (ES) Moky­mų dės­ty­to­jas — Darius Jone­i­kis.
Lek­to­rius moky­mus pra­dė­jo pasa­ko­ji­mu apie savo asme­ni­nę patir­tį rūkant, savi­jau­tą metus rūky­ti, niko­ti­no suke­lia­mas ligas. Paaiš­ki­no, kokius che­mi­nius prie­dus gamin­to­jai deda į taba­ką, norint sustip­rint ir pail­gint jo povei­kį, paro­dė bur­nos, lie­žu­vio mulia­žus su vėži­niais bur­nos ert­mės susir­gi­mais.
Labai papli­tus elekt­ro­ni­nių ciga­re­čių var­to­ji­mui tarp paaug­lių, lek­to­rius paaiš­ki­no apie jų žalin­gą povei­kį, che­mi­nes medžia­gas, kurios nau­do­ja­mos rūkant šias ciga­re­tes.
Buvo papa­sa­ko­ti įvai­rūs atve­jai, kuriais rem­da­ma­sis, moky­mų lek­to­rius pri­sta­tė paskai­tą apie alko­ho­lį ir jo žalin­gą povei­kį. Moki­niams — sava­no­riams buvo uždė­ti imi­ta­ci­niai alko­ho­lio ir nar­ko­ti­nių medžia­gų aki­niai ir papra­šy­ta per­ei­ti tie­sia lini­ja. Per­ėjus, moki­niai papa­sa­ko­jo savo pojū­čius, kaip žmo­gus jaus­tų­si apsvai­gęs nuo alko­ho­lio ir nar­ko­ti­nių medžia­gų.
Buvo pade­monst­ruo­tos apsvai­gi­mo nuo nar­ko­ti­nių medžia­gų iden­ti­fi­ka­vi­mo kor­te­lės.

Paminėta Pasaulinė gyvūnų diena!

Spa­lio 3 d. pro­gim­na­zi­jo­je vyko pra­di­nu­kų nami­nių gyvū­nų paro­da, skir­ta Pasau­li­nei gyvū­nų die­nai pami­nė­ti. Nuo­sta­bą kėlė gyvū­nė­lių įvai­ro­vė: ponis, vėž­liu­kai, papū­gė­lės, triu­šiu­k­ai, viš­čiu­kai, smil­t­pe­lės, žuvy­tės, drie­žai. O šuniu­kus ir kačiu­kus net sun­ku suskai­čiuo­ti!

Taip pat paro­do­je buvo eks­po­nuo­ja­mi šeš­to­ko Vaka­rio Jako popie­riaus plas­ti­kos dar­bai, sukur­ti gyvū­nų, paukš­čių pavi­da­lu. Tai meni­nio mode­lia­vi­mo tri­ma­tės kom­po­zi­ci­jos.

Buvo eks­po­nuo­ja­ma ir dru­ge­lių paro­da. Lan­ky­to­jai galė­jo pama­ty­ti ir tik­ro dru­ge­lio lėliu­kes, kurios po geros savai­tės virs dru­ge­liais.

Nuo­sta­bia paro­da džiau­gė­si mokyk­los moki­niai, lop­še­lių – dar­že­lių „Vytu­rė­lis“ ir „Ąžuo­liu­kas“ prieš­mo­kyk­li­nu­kai, mamos ir tėčiai bei mais­to ir vete­ri­na­ri­jos tar­ny­bos atsto­vas V. Ste­po­na­vi­čius.

Orga­ni­za­to­rės L. Pili­pa­vi­čie­nė ir J. Bytau­tie­nė

Kineziterapeutės patarimai pradinukams

Pra­si­dė­jus vasa­rai dau­gu­ma vai­kų lais­va­lai­kį pra­lei­džia namuo­se prie tele­vi­zo­riaus, tele­fo­no, ar kom­piu­te­rio. Pasak kine­zi­te­ra­pe­utės Kri­s­ti­nos Ragu­lie­nės net ir vasa­rą vai­kai mažai juda, spor­tuo­ja. O tai atsi­lie­pia ir jų netai­syk­lin­gai lai­ky­se­nai.

Spe­cia­lis­tė M.Slančiausko pro­gim­na­zi­jos 1a (mokyt. Danu­tė Klau­sie­nė) ir 3b (mokyt. Lina Pili­pa­vi­čie­nė) kla­sių moki­niams pra­ve­dė edu­ka­ci­nį užsi­ėmi­mą, kuria­me pri­mi­nė, kad vasa­rą rei­kia dau­giau judė­ti, nepa­mirš­ti mankš­tin­tis. Tai gali­ma pada­ry­ti ir namuo­se, turint papras­čiau­sias prie­mo­nes — balio­nus, laz­das, kamuo­lius, gumi­nes juos­tas. Moki­niai kar­tu su spe­cia­lis­te mokė­si ir atli­ko įvai­rius lavi­na­muo­sius pra­t­imus.

Kine­zi­te­ra­pe­utė Kri­s­ti­na Ragu­lie­nė palin­kė­jo visiems gra­žios vasa­ros, mankš­tin­tis, būti svei­kiems ir nepa­mirš­ti, kad spor­tas — svei­ka­ta.

Dėko­ja­me 1a kla­sės Gus­to mamy­tei Kri­s­ti­nai Ragu­lie­nei už pata­ri­mus ir nuo­šir­dų bend­ra­vi­mą.

Edukacinis užsiėmimas „Mokesčiai mano gyvenime“

Biže­lio 3 d. 4a kl. moki­niams edu­ka­ci­nį užsi­ėmi­mą vedė vie­š­nia iš Šiau­lių vals­ty­bi­nės mokes­čių ins­pek­ci­jos vyr. spe­cia­lis­tė Joli­ta Bub­lie­nė. Moki­niai suži­no­jo, kas yra mokes­čiai, kodėl rei­kia mokė­ti, kam jie yra skir­ti. Kaip atro­dy­tų mūsų vals­ty­bė, jei nie­kas nemo­kė­tų mokes­čių.

Ste­bė­jo fil­mu­ką, kuria­me fil­mu­ko hero­jus Duku­tis supa­žin­di­no su mokes­čio sistema.Ketvirtokai, tei­sin­gai atsa­kę į spe­cia­lis­tės pateik­tus klau­si­mus, buvo apdo­va­no­ti prizais.Kad edu­ka­ci­nis užsi­ėmi­mas įvy­ko, esa­me dėkin­gi Pau­li­nos mamy­tei Ind­rei Kup­rie­nei — Joniš­kio mokes­čių ins­pek­ci­jos vyr. spe­cia­lis­tei.

Moky­to­ja Ire­na Kati­ni­nie­nė

 

Psichinės sveikatos mokymai”

Gegu­žės 02 die­ną, Joniš­kio rajo­no savi­val­dy­bės visuo­me­nės svei­ka­tos biu­ras, Mato Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jo­je, orga­ni­za­vo psi­chi­nės svei­ka­tos stip­ri­ni­mo moky­mus 7 — 8 kla­sių mok­s­lei­viams (ES). Vyko dis­ku­si­ja apie paty­čias, smur­tą, pri­klau­so­my­bes, savi­žu­dy­bes. Buvo kelia­mi klau­si­mai, kiek kiek­vie­nas žmo­gus turi pri­si­im­ti atsa­ko­my­bės už netin­ka­mą veiks­mą — pašai­pą, kito men­ki­ni­mą, apkal­bi­nė­ji­mą, neapy­kan­tos kur­sty­mą. Moky­mus vedė psi­cho­lo­gė — Auš­ra Saka­lie­nė.