Lenkijoje — bronza

Vai­kų leng­vo­sios atle­ti­kos var­žy­bos vyko Len­ki­jo­je. Daly­va­vo šešių šalių rink­ti­nės. 2008 metų gimi­mo gru­pė­je už Lie­tu­vos rink­ti­nę atsto­va­vo Matas Jonu­šas. Matas kamuo­liu­ką nume­tė 46 met­rus ir iško­vo­jo bron­zos meda­lį. Svei­ki­na­me!

Rokui sidabras

Bai­gė­si Lie­tu­vos moki­nių žai­dy­nės. Atski­rų rung­čių leng­vo­sios atle­ti­kos fina­li­nės var­žy­bos vyko Šiau­liuo­se. Daly­va­vo ber­niu­kų ir mer­gai­čių koman­dos po šešis daly­vius. Užskai­tai buvo skai­čiuo­ja­mi pen­ki geriau­si koman­dos pasie­ki­mai. Šuo­lio į aukš­tį sek­to­riu­je Modes­tas Stan­kai­tis 1 m 60 cm — penk­tas, Arnas Pau­la­vi­čius — 1 m 60 cm — sep­tin­tas, Arman­das Tama­šaus­kas 1 m 45 cm — try­lik­tas, Armi­nas Tama­šaus­kas 400 m nubė­go per 59.00 s iško­vo­jo penk­tą vie­tą. Geriau­siai pasi­ro­dė Rokas Žukaus­kas 1000 m bėgi­me įvei­kė per 3.00 min ir iško­vo­jo sida­bro meda­lį moki­nių žai­dy­nė­se. Koman­da surin­ko 77 taš­kus ir iško­vo­jo ket­vir­tą vie­tą tarp 29 šalies pro­gim­na­zi­jos mokyk­lų. Susu­ma­vus visų spor­to šakų rezul­ta­tus Mato Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jos koman­da iško­vo­jo 5 vie­tą res­pub­li­ko­je iš 124 pro­gim­na­zi­jos mokyk­lų.

Lengvoji atletika

Gas­čiu­nuo­se vyko leng­vo­sios atle­ti­kos rung­čių var­žy­bos tarp rajo­no mokyk­lų. Koman­dą suda­rė 6 mer­gai­tės ir 6 ber­niu­kai.

Mer­gai­čių koman­da: Vil­te Stan­ke­vi­čiu­tė lai­mė­jo rutu­lio rung­tį, Bri­gi­ta Bud­rec­kai­tė 100 m bėgi­mo, Luka Dru­pa­i­tė šuo­lio į tolį, Simo­na Rim­ke­vi­čiu­tė 1000 m bėgi­mo, Airi­da Česo­ny­tė 400 m bėgi­mo ir Juta Ado­mai­ty­tė šuo­lio į aukš­tį rung­tis.

Ber­niu­kų koman­da: Rokas Žukaus­kas lai­mė­jo 1000 m bėgi­mo, Armi­nas Tama­šaus­kas 400 m bėgi­mo, Modes­tas Stan­kai­tis ant­ras šuo­lio į aukš­tį, Arnas Pau­la­vi­čius ant­ras šuo­lio į tolį, Rokas Čepu­lis ant­ras rutu­lio stu­mi­me, Gus­tas Svei­kac­kas lai­mė­jo 100 m bėgi­mo rung­tis.

Mer­gai­čių ir ber­niu­kų koman­dos tapo rajo­no mokyk­lų žai­dy­nių nuga­lė­to­jais ir pate­ko į fina­li­nes žai­dy­nių var­žy­bas, kurios bir­že­lio 14 die­ną vyks Šiau­liuo­se.

Bėgimas už laimingą vaikystę

Joniš­ky­je vyko bėgi­mas už lai­min­gą vai­kys­tę. Gau­siai daly­va­vo Mato Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jos moki­nių. Visi bėgi­mo daly­viai buvo apdo­va­no­ja­mi atmi­ni­mo meda­liais ir ledais. Nuga­lė­to­jai ir pri­zi­nin­kai tau­rė­mis ir meda­liais.

Pra­di­nių kla­sių moki­niai bėgo 1 km dis­tan­ci­ja. Jus­tė Jacai­tė ir Benys Gus­tas iško­vo­jo tre­čias vie­tas.

5–6 kla­sių gru­pė­je Smil­te Sat­kauskai­tė lai­mė­jo tre­čią vie­tą, o Julius Vai­ne­i­kis atbė­go pir­mas.

7–8 kla­sių gru­pė bėgo 2 kilo­met­rus. Juta Ado­mai­ty­tė fini­ša­vo ant­ra, o ber­niu­kų gru­pė­je grei­čiau­siai dis­tan­ci­ją įvei­kė Rokas Žukaus­kas, ant­ras atbė­go Armi­nas Tama­šaus­kas.

Vaikų čempionatas

Lie­tu­vos vai­kų leng­vo­sios atle­ti­kos var­žy­bo­se Ute­no­je gerai rung­ty­nia­vo mokyk­los spor­ti­nin­kai.

 • Arman­das Tam­šaus­kas kamuo­liu­ko meti­mo rung­ty­je iško­vo­jo sida­brą — 67 m 44 cm, šuo­lio į aukš­tį rung­ty­je per­šo­ko 1 m 50 cm aukš­tį.
 • Ores­tas Voz­bu­tas dis­ką nume­tė 25 m 59 cm ir iško­vo­jo tre­čią vie­tą — bron­zos meda­lį.
 • Julius Vai­ne­i­kis 600 m bėgi­mo rung­ty­je pasie­kęs asme­ni­nį rezul­ta­tą 1 min 46 s liko ket­vir­tas.
 • 2008 m. ir jau­nes­nių gru­pė­je Matas Jonu­šas kamuo­liu­ko meti­mo rung­ty­je 46 m 12 cm tapo nuga­lė­to­ju ir iško­vo­jo tei­sę daly­vau­ti Len­ki­jo­je tarp­tau­ti­nė­se var­žy­bo­se už Lie­tu­vos rink­ti­nę.

Pavasario krosas

Mokyk­lo­je vyko pra­di­nių kla­sių kro­so var­žy­bos. Mer­gai­tės ir ber­niu­kai bėgo 500 met­rų. Geriau­si rezul­ta­tai:

 • Pir­mo­je kla­sė­je: Rugi­lė Skir­vai­ny­tė nubė­go per 2 min 14 s, Titas Benis įvei­kė per 2 min 03 s;
 • Ant­ro­je kla­sė­je: Jus­tė Jacai­tė 2 min 00 s, Ami­lė Api­ny­tė 2 min 06 s, Liu­tau­ras Tom­kus 1 min 59 s;
 • Tre­čio­je kla­sė­je: Kami­lė Svei­kac­kai­tė 2 min 08 s, Airi­das Gul­bi­nas 1 min 57 s;
 • Ket­vir­to­je kla­sė­je: Goda Sipa­vi­čiu­tė dis­tan­ci­ją įvei­kė per 1 min 56 s, Urtė Savi­čiu­tė 1 min 59 s, Benas Aidu­kas 1 min 52 s ir Augus­tas Šiur­na 1 min 55 s.

Pradinių klasių lengvosios atletikos trikovės varžybos

Moki­niai bėgo 30 met­rų atstu­mą, šoko į tolį ir metė kamuo­liu­ką. Geriau­sius rezul­ta­tus pasie­kė Goda Sipa­vi­čiu­tė: 30 met­rų nubė­go 5.59 s, į tolį nušo­ko 3,40 m, kamuo­liu­ką nume­tė 21,90 m ir surin­ko 156 taš­kus. Ber­niu­kų gru­pė­je 30 met­rų grei­čiau­siai įvei­kė Gus­tas Benys 5,30 s, į tolį nušo­ko 3,75 m, o kamuo­liu­ką toliau­siai nume­tė Matas Jonu­šas 39.30 m. Tre­čių kla­sių gru­pė­je Kami­lė Truš­kauskai­tė 30 m dis­tan­ci­ją įvei­kė per 5.59 s, o į tolį nušo­ko 2,82 m, kamuo­liu­ką nume­tė 33 met­rus ir surin­ko 154 taš­kus. Ber­niu­kų gru­pė­je Kve­da­ras Arman­das 30 m nubė­go per 5,13 s, į tolį nušo­ko 3,12 m, kamuo­liu­ką nume­tė 34 met­rus ir surin­ko 115 taš­kų.

Kroso estafetės

Lie­tu­vos mokyk­lų žai­dy­nių kro­so esta­fe­čių fina­li­nė­se var­žy­bo­se Kėdai­niuo­se daly­va­vo mokyk­los koman­da. Koman­da suda­rė 4 mer­gai­tės ir 4 ber­niu­kai. Mer­gai­tės bėgo 500 m,o ber­niu­kai 1000 m dis­tan­ci­jas. Iš tris­de­šimt tri­jų koman­dų iško­vo­jo dešim­tą vie­tą. Svei­ki­na­me mokyk­los koman­dą: V. Stan­ke­vi­čiu­tė, J. Ado­mai­ty­tė, S. Lazauskai­tė, A. Česo­ny­tė, J. Vai­ne­i­kis, R. Žukaus­kas, Arman­das ir Armi­nas Tama­šauskai.

Keturkovės varžybos

Gas­čiu­nuo­se vyko rajo­no moki­nių žai­dy­nių leng­vo­sios atle­ti­kos ketur­ko­vės var­žy­bos. Buvo rung­ty­niau­ja­ma 60 met­rų bėgi­me, šuo­lio į tolį, kamuo­liu­ko meti­mo ir bėgi­mo rung­ty­se (mer­gai­tėms — 500 met­rų, ber­niu­ko — 800 met­rų).

 • Mer­gai­čių tar­pe Vil­te Stan­ke­vi­čiu­tė 60 m įvei­kė per 9.04 s, į tolį nušo­ko 4.30 m, kamuo­liu­ką nume­tė 49.90 m, 500 m nubė­go per 1.43.0s ir surin­ko 271 taš­ką.
 • Bri­gi­ta Bud­rec­kai­tė — 184 taš­kai, Emi­li­ja Lau­ri­na­vi­čiu­tė — 183 taš­kai.
 • Ber­niu­kų gru­pė­je 60 m  grei­čiau­siai bėgo Ores­tas Voz­bu­tas — 8.69 s, į tolį toliau­siai šoko Ignas Žemė­pa­tis 4.43 m, kamuo­liu­ką toliau­siai metė Arman­das Tama­šaus­kas 48.90 m, 800 m bėgi­me grei­čiau­sias Julius Vai­ne­i­kis — 2.53 s.

Mer­gai­čių koman­da surin­ko 968 taš­kus, o ber­niu­kų koman­da 774 taš­kus ir tapo nuga­lė­to­jais. Abi koman­dos pate­ko į zoni­nes var­žy­bas Šiau­liuo­se, kurio­se daly­vaus 10 mokyk­lų koman­dos — nuga­lė­to­jos

Iškovoti bronzos medaliai

Tau­ra­gės spor­to cent­re įvy­ko U12 Žemai­ti­jos regio­no „Mrgo­las“ fina­las, kuria­me var­žė­si mokyk­los iš Klai­pė­dos, Tau­ra­gės, Tel­šių ir Šiau­lių apskri­čių koman­dos suskirs­ty­tos į ketu­rias gru­pes po tris koman­das. Mokyk­los koman­da C gru­pė­je įvei­kė Dovi­lų pag­rin­di­nės mokyk­los koman­dą 1–0, su Dariaus ir Girė­no pro­gim­na­zi­ja sužai­dė 1–1. Bau­di­nius sėk­min­gai atlai­kė Arman­das Tama­šaus­kas. Pus­fi­na­ly­je 3–1 pra­lai­mė­ta Sta­sio Šim­kaus mokyk­los koman­dai. Rung­ty­nė­se dėl bron­zos 4–2 nuga­lė­jo Šedu­vos gim­na­zi­jos koman­dą ir iško­vo­jo tre­čią vie­tą. Koman­da apdo­va­no­ta tre­čios vie­tos tau­re, meda­liais, dip­lo­mais, futbo­lo apran­gų komp­lek­tu, bei suve­ny­rais, futbo­lo kamuo­liais, atšvai­tais su futbo­lo sim­bo­li­ka. Spe­cia­liu pri­zu apdo­va­no­tas geriau­sias koman­dos žai­dė­jas Danie­lius Ste­po­nai­tis.