Sėkmingi startai

Šiau­liuo­se vyko leng­vo­sios atle­ti­kos vai­kų var­žy­bos. Sėk­min­gai daly­va­vo mūsų mokyk­los moki­niai ir pasie­kė gerus rezul­ta­tus.

Arman­das Tama­šaus­kas rutu­lį nustū­mė 10,60 m ir tapo ant­ras, o šuo­liu į aukš­tį įvei­kęs 1,40 m užėmė ant­rą vie­tą.

Vil­tė Stan­ke­vi­čiū­tė rutu­lį nustū­mu­si 10,84 m užėmė pir­mą vie­tą, o šuo­liu į aukš­tį įvei­ku­si 1,40 m užėmė ant­rą vie­tą.

Tau­tvy­das Kuly­čius šuo­liu į tolį įvei­kė 4,32 m ir užėmė tre­čią vie­tą, o 60 m bėgi­me liko ket­vir­tas.

Luka Dru­pa­i­tė 60 m atstu­mą nubė­go per 9,04 s ir užėmė ket­vir­tą vie­tą, o šuo­liu į tolį įvei­ku­si 4.20 m liko sep­tin­ta.

Ores­tas Voz­bu­tas rutu­lį nustum­da­mas 8,99 m tapo aštun­tas.

Arman­das Benys šuo­liu į aukš­tį įvei­kė 1,25 m ir užėmė tre­čią vie­tą.

Kvadrato nugalėtojai

5–6 kla­sių ber­niu­kų kvad­ra­to mokyk­los koman­da lai­mė­ju­si prieš Sau­lės pag­rin­di­nės mokyk­los koman­dą 2–0 iško­vo­jo tei­sę žais­ti zoni­nė­se var­žy­bo­se prieš Bir­žų, Pak­ruo­jo, Pasva­lio koman­das.

Rajoninės kvadrato varžybos

Joniš­kio rajo­no Bariū­nų  bend­ruo­ne­nės spor­to salė­je vyko Lie­tu­vos mokyk­lų žai­dy­nių mies­to vie­to­vių mokyk­lų pra­di­nių kla­sių (gim.2008m. ir jaun.)  kvad­ra­to var­žy­bos.

Var­žy­bo­se daly­va­vo Sau­lės pag­rin­di­nės mokyk­los, Žaga­rės gim­na­zi­jos, Gatau­čių M. Kati­liū­tės pag­rin­di­nės mokyk­los ir M. Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jos moki­nių koman­dos. Mažuo­sius spor­ti­nin­kus tre­ni­ra­vo moky­to­jos Ire­na Kati­nie­nė, Jur­gi­ta Matu­lie­nė ir tre­ne­ris Pet­ras Vei­ka­las. Atkak­lio­se var­žy­bo­se žai­dė 4a kl. moki­niai — A. Misius, B. Aidu­kas, G. Benis, L. Liso­voj, A. Šiur­na, U. Savi­čiū­tė, E. Jacai­tė, K. Zever­tai­tė, S. Luko­šiū­nai­tė, G. Sipa­vi­čiū­tė, 4b kl. — K. Ožiū­nas, U. Tom­kus, E. Pata­ra­kas.

Mūsų mokyk­los koman­da kvad­ra­to var­žy­bo­se užėmė  pir­mą­ją vie­tą ir pate­ko į tarp­zo­ni­nes var­žy­bas, kurios vyks Bir­žuo­se. Džiau­gia­mės spor­ti­nin­kų pasie­ki­mais ir lin­ki­me sėk­mės tarp­zo­ni­nė­se var­žy­bo­se.

Bėgimas Žagarėje

Žaga­rė­je vyko „Žaga­rės rudens kro­sas“. Jose daly­va­vo 26 Mato Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jos moki­niai.

2008 metais gimę ir jau­nes­ni vie­no kilo­met­ro dis­tan­ci­ją mer­gai­čių gru­pė­je pir­mą­ją vie­tą iško­vo­jo Jus­tė Jacai­tė, ant­rą­ją vie­tą užėmė Ami­lė Api­ny­tė, o tre­čio­ji vie­ta ati­te­ko Gus­tė Natrai­tei. Ber­niu­kų gru­pė­je ant­ras atbė­go Gus­tas Benis, o tre­čias — Arman­das Kve­da­ras.

2 kilo­met­rų dis­tan­ci­jo­je tarp 2004 m. ir jau­nes­nių ber­niu­kų nepra­len­kia­mas buvo Rokas Žukaus­kas, ant­ras atbė­go Armi­nas Tama­šaus­kas, tre­čias – Julius Vai­ne­i­kis. Mer­gai­čių gru­pė­je Juta Ado­mai­ty­tė užėmė tre­čią vie­tą.

Nuga­lė­to­jai ir pri­zi­nin­kai apdo­va­no­ti spe­cia­liais, šven­tei skir­tais meda­liais ir tau­rė­mis.

Vaikų lengvosios atletikos varžybos

Gas­čiu­nuo­se vyko kai­my­nų vai­kų leng­vo­sios atle­ti­kos var­žy­bos.

Šuo­lio į aukš­tį nuga­lė­jo Arman­das Tama­šaus­kas,  ant­ras liko Tau­tvy­das Kuly­čius.

600 met­rų bėgi­me Asun­ta Stri­pei­ky­tė uėmė ant­ra vie­tą.

60 met­rų bėgi­me lai­mė­jo Luka Dru­pa­i­tė, ber­niu­kų tar­pe Ores­tas Voz­bu­tas atbė­bo ant­ras, o Gab­rie­lius Grin­ke­vi­čius — tre­čias.

200 met­rų bėgi­me Emi­li­ja Lau­ri­na­vi­čiū­tė  tapo nuga­lė­to­ja, o Augus­tė Buč­ny­tė užėmė ant­rą vie­tą.

Šuo­lio į tolį rung­ty­je pir­mą vie­tą lai­mė­jo Luka Dru­pa­i­tė, ber­niu­kų tar­pe Tau­tvy­das Kuly­čius  taip pat tapo pir­mas, o Ignas Zemė­pa­tis liko tre­čias.

Kamuo­liu­ko meti­me Arman­das Tama­šaus­kas iško­vo­jo sida­brą, o mer­gai­čių gru­pė­je nuga­lė­to­ja tapo Vil­tė Stan­ke­vi­čiū­tė, ant­rą vie­tą lai­mė­jo Emi­li­ja Lau­ri­na­vi­čiu­tė.

Rutu­lio stū­mi­me Vil­tė Stan­ke­vi­čiu­tė liko trečia,o Ores­tas Voz­bu­tas lai­mė­jo sida­brą.

1000 met­rų bėgi­me grei­čiau­sias buvo Julius Vai­ne­i­kis, Eval­das Pocius liko tre­čias.

Nuga­lė­to­jai ir pri­zi­nin­kai apdo­va­no­ti meda­liais, kuriuos įstei­gė Meš­kui­čių gim­na­zi­ja.