Bėgimas Żagarės parko takais

Żaga­rė­je vyko bėgi­mo varży­bos. Daly­va­vo apie 120 bėgi­ku. Mato Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jai atsto­va­vo 23 bėgi­kai. Pra­di­nės kla­sės bėgo 1 kilo­met­rą, o 5–8 kla­sės — 2 kilo­met­rus. Pra­di­nių kla­sių mer­gai­čių gru­pė­je tre­čią vie­tą iško­vo­jo Kami­lė Traš­kauskai­tė. Ji apdo­va­no­ta meda­liu ir tau­re. 2005 metų ir jau­nes­nių gru­pė­je ket­vir­tas atbė­go Danie­lius Ste­po­nai­tis. Visi daly­viai apdo­va­no­ti atmi­ni­mo meda­liais.

Futbolo festivalis

Skait­gi­ry­je vyko tarp­tau­ti­nis futbo­lo fes­ti­va­lis skir­tas pami­nė­ti Euro­pos mokyk­lų spor­to die­ną. Daly­va­vo mokyk­los ket­vir­to­kų ir penk­to­kų koman­dos. Var­žy­bo­se daly­va­vo po aštuo­nias koman­das. Visi žai­di­mo daly­viai apdo­va­no­ti atmi­ni­mo meda­liais.

Trikovės varžybos

Pra­di­nių kla­sių leng­vo­sios atle­ti­kos tri­ko­vės  var­žy­bos. Bėgo 30 met­rų, šoko į tolį ir metė kamuo­liu­ką. Tarp tre­čių kla­sių lai­mė­jo Jus­tė Jacai­tė -149 taš­kai, Tajus Pui­do­kas - 94 taš­kai. Ket­vir­tų kla­sių gru­pė­je lai­mė­jo Kami­lė Traš­kauskai­tė - 165 taš­kai, Arman­das Kve­da­ras - 116 taš­kų.

Lenkijoje — bronza

Vai­kų leng­vo­sios atle­ti­kos var­žy­bos vyko Len­ki­jo­je. Daly­va­vo šešių šalių rink­ti­nės. 2008 metų gimi­mo gru­pė­je už Lie­tu­vos rink­ti­nę atsto­va­vo Matas Jonu­šas. Matas kamuo­liu­ką nume­tė 46 met­rus ir iško­vo­jo bron­zos meda­lį. Svei­ki­na­me!

Rokui sidabras

Bai­gė­si Lie­tu­vos moki­nių žai­dy­nės. Atski­rų rung­čių leng­vo­sios atle­ti­kos fina­li­nės var­žy­bos vyko Šiau­liuo­se. Daly­va­vo ber­niu­kų ir mer­gai­čių koman­dos po šešis daly­vius. Užskai­tai buvo skai­čiuo­ja­mi pen­ki geriau­si koman­dos pasie­ki­mai. Šuo­lio į aukš­tį sek­to­riu­je Modes­tas Stan­kai­tis 1 m 60 cm — penk­tas, Arnas Pau­la­vi­čius — 1 m 60 cm — sep­tin­tas, Arman­das Tama­šaus­kas 1 m 45 cm — try­lik­tas, Armi­nas Tama­šaus­kas 400 m nubė­go per 59.00 s iško­vo­jo penk­tą vie­tą. Geriau­siai pasi­ro­dė Rokas Žukaus­kas 1000 m bėgi­me įvei­kė per 3.00 min ir iško­vo­jo sida­bro meda­lį moki­nių žai­dy­nė­se. Koman­da surin­ko 77 taš­kus ir iško­vo­jo ket­vir­tą vie­tą tarp 29 šalies pro­gim­na­zi­jos mokyk­lų. Susu­ma­vus visų spor­to šakų rezul­ta­tus Mato Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jos koman­da iško­vo­jo 5 vie­tą res­pub­li­ko­je iš 124 pro­gim­na­zi­jos mokyk­lų.

Lengvoji atletika

Gas­čiu­nuo­se vyko leng­vo­sios atle­ti­kos rung­čių var­žy­bos tarp rajo­no mokyk­lų. Koman­dą suda­rė 6 mer­gai­tės ir 6 ber­niu­kai.

Mer­gai­čių koman­da: Vil­te Stan­ke­vi­čiu­tė lai­mė­jo rutu­lio rung­tį, Bri­gi­ta Bud­rec­kai­tė 100 m bėgi­mo, Luka Dru­pa­i­tė šuo­lio į tolį, Simo­na Rim­ke­vi­čiu­tė 1000 m bėgi­mo, Airi­da Česo­ny­tė 400 m bėgi­mo ir Juta Ado­mai­ty­tė šuo­lio į aukš­tį rung­tis.

Ber­niu­kų koman­da: Rokas Žukaus­kas lai­mė­jo 1000 m bėgi­mo, Armi­nas Tama­šaus­kas 400 m bėgi­mo, Modes­tas Stan­kai­tis ant­ras šuo­lio į aukš­tį, Arnas Pau­la­vi­čius ant­ras šuo­lio į tolį, Rokas Čepu­lis ant­ras rutu­lio stu­mi­me, Gus­tas Svei­kac­kas lai­mė­jo 100 m bėgi­mo rung­tis.

Mer­gai­čių ir ber­niu­kų koman­dos tapo rajo­no mokyk­lų žai­dy­nių nuga­lė­to­jais ir pate­ko į fina­li­nes žai­dy­nių var­žy­bas, kurios bir­že­lio 14 die­ną vyks Šiau­liuo­se.

Bėgimas už laimingą vaikystę

Joniš­ky­je vyko bėgi­mas už lai­min­gą vai­kys­tę. Gau­siai daly­va­vo Mato Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jos moki­nių. Visi bėgi­mo daly­viai buvo apdo­va­no­ja­mi atmi­ni­mo meda­liais ir ledais. Nuga­lė­to­jai ir pri­zi­nin­kai tau­rė­mis ir meda­liais.

Pra­di­nių kla­sių moki­niai bėgo 1 km dis­tan­ci­ja. Jus­tė Jacai­tė ir Benys Gus­tas iško­vo­jo tre­čias vie­tas.

5–6 kla­sių gru­pė­je Smil­te Sat­kauskai­tė lai­mė­jo tre­čią vie­tą, o Julius Vai­ne­i­kis atbė­go pir­mas.

7–8 kla­sių gru­pė bėgo 2 kilo­met­rus. Juta Ado­mai­ty­tė fini­ša­vo ant­ra, o ber­niu­kų gru­pė­je grei­čiau­siai dis­tan­ci­ją įvei­kė Rokas Žukaus­kas, ant­ras atbė­go Armi­nas Tama­šaus­kas.

Vaikų čempionatas

Lie­tu­vos vai­kų leng­vo­sios atle­ti­kos var­žy­bo­se Ute­no­je gerai rung­ty­nia­vo mokyk­los spor­ti­nin­kai.

  • Arman­das Tam­šaus­kas kamuo­liu­ko meti­mo rung­ty­je iško­vo­jo sida­brą — 67 m 44 cm, šuo­lio į aukš­tį rung­ty­je per­šo­ko 1 m 50 cm aukš­tį.
  • Ores­tas Voz­bu­tas dis­ką nume­tė 25 m 59 cm ir iško­vo­jo tre­čią vie­tą — bron­zos meda­lį.
  • Julius Vai­ne­i­kis 600 m bėgi­mo rung­ty­je pasie­kęs asme­ni­nį rezul­ta­tą 1 min 46 s liko ket­vir­tas.
  • 2008 m. ir jau­nes­nių gru­pė­je Matas Jonu­šas kamuo­liu­ko meti­mo rung­ty­je 46 m 12 cm tapo nuga­lė­to­ju ir iško­vo­jo tei­sę daly­vau­ti Len­ki­jo­je tarp­tau­ti­nė­se var­žy­bo­se už Lie­tu­vos rink­ti­nę.

Pavasario krosas

Mokyk­lo­je vyko pra­di­nių kla­sių kro­so var­žy­bos. Mer­gai­tės ir ber­niu­kai bėgo 500 met­rų. Geriau­si rezul­ta­tai:

  • Pir­mo­je kla­sė­je: Rugi­lė Skir­vai­ny­tė nubė­go per 2 min 14 s, Titas Benis įvei­kė per 2 min 03 s;
  • Ant­ro­je kla­sė­je: Jus­tė Jacai­tė 2 min 00 s, Ami­lė Api­ny­tė 2 min 06 s, Liu­tau­ras Tom­kus 1 min 59 s;
  • Tre­čio­je kla­sė­je: Kami­lė Svei­kac­kai­tė 2 min 08 s, Airi­das Gul­bi­nas 1 min 57 s;
  • Ket­vir­to­je kla­sė­je: Goda Sipa­vi­čiu­tė dis­tan­ci­ją įvei­kė per 1 min 56 s, Urtė Savi­čiu­tė 1 min 59 s, Benas Aidu­kas 1 min 52 s ir Augus­tas Šiur­na 1 min 55 s.