FK „Saned’“ tre­ni­ruo­ja­mi jau­nie­ji M. Slan­čiaus­ko pri­gim­na­zi­jos futbo­lis­tai pir­mi Šiau­rės Lie­tu­vo­je. Lau­kia kova Lie­tu­vos geriau­sių­jų ket­ver­tu­ke.

Estafečių varžybos

Mokyk­lo­je vyko tarp­kla­si­nės esta­fe­čių var­žy­bos. Rung­ty­nia­vo 1–8 kla­sės. Vyko kamuo­lio vary­mo, salės rie­du­lio ir futbo­lo sla­lo­mo, meti­mo į krep­šį, grei­čio ir vik­ru­mo esta­fe­tės. Tarp pra­di­nių kla­sių vik­riau­si ir grei­čiau­si: 1B2A3A ir 4B kla­sės. Tarp 5–8 kasių lai­mė­jo: 5B6A7B8B kla­sės.

Rajo­no moki­nių žai­dy­nių ber­niu­kų salės futbo­lo var­žy­bo­se mokyk­los koman­da nuga­lė­jo Žaga­rės gim­na­zi­jos koman­dą 6–0, o prieš Sau­lės pag­rin­di­nės mokyk­los koman­da lai­mė­ta 4–0 ir pate­ko į zoni­nes var­žy­bas, kurios vyks Akme­nė­je.

Rajo­no moki­nių žai­dy­nių mer­gai­čių salės futbo­lo var­žy­bo­se mokyk­los koman­da 2–1 nuga­lė­jo Skait­gi­rio mokyk­los koman­dą. Prieš  Sau­lės pag­rin­di­nės mokyk­los koman­dą lai­mė­ta 3–1 ir pate­ko į zoni­nes var­žy­bas, kurios vyks Akme­nė­je.

Olimpinių vilčių čempionatas

Šiau­liuo­se vyko Lie­tu­vos vai­kų (gim. 2006 m. ir jau­nes­ni) leng­vo­sios atle­ti­kos Olim­pi­nių vil­čių čem­pio­na­tas rajo­nų gru­pė­je. Daly­va­vo apie 400 jau­nų­jų spor­ti­nin­kų. Šuo­lio į aukš­tį sek­to­riu­je Arman­das Tam­šaus­kas įvei­kė 1 m 63 cm, asme­ni­nis rezul­ta­tas ir geriau­sias rezul­ta­tas Lie­tu­vo­je vai­kų amžiaus gru­pė­je. Apdo­va­no­tas dip­lo­mu ir auk­so meda­liu. 600 m bėgi­mo rung­ty­je penk­tas fini­šo lini­ją kir­to Julius Vai­ne­i­kis — 1 min. 54 sek. Šuo­lio į tolį rung­ty­je penk­tą vie­tą lai­mė­jo Danie­lius Ste­po­nai­tis 4 m 37 cm. Ores­tas Voz­bu­tas rutu­lį nustū­mė 9 m 98 cm — sep­tin­ta vie­ta. Pao­la Valy­tė rutu­lį nustū­mė — 8 m 93 cm — devin­ta.

Salės futbo­lo MrGo­las var­žy­bo­se mokyk­los koman­da įvei­kė Skaist­gi­rio mokyk­los koman­dą po bau­di­nių seri­jos 5–4 ir pate­ko į Šiau­lių apskri­ties fina­lą.

Kvadrato varžybos

Rajo­no moki­nių žai­dy­nių kvad­ra­to var­žy­bos vyko mūsų pro­gim­na­zi­jo­je. Mokyk­los mer­gai­čių koman­da 2–0 pra­lai­mė­jo Sau­lės pag­rin­di­nei mokyk­lai. Ber­niu­kų koman­da įvei­kė Sau­lės mokyk­los kaman­dą ir pate­ko į zoni­nes var­žy­bas, kurios penk­ta­die­nį vyks Bir­žuo­se. Var­žo­vai bus Bir­žų, Pak­ruo­jo ir Pasva­lio mokyk­lų koman­dos.

Armandas Šiaulių miesto čempionas!

Šiau­liuo­se vyko mies­to leng­vo­sios atle­ti­kos atvi­ros vai­kų tau­rės var­žy­bos. Šuo­lis į aukš­tį rung­ty­je auk­są iško­vo­jo Arman­das Tama­šaus­kas per­šo­kęs 1 m 55 cm, 3 kg. rutu­lį nustū­mė 11 m 48 cm ir lai­mė­jo ant­rą vie­tą. Ores­tas Voz­bu­tas nustū­mė rutu­lį 10 m 76 cm — tre­čia vie­ta. Šuo­lio į tolį sek­to­riu­je Danie­lius Ste­po­nai­tis nušo­ko 4 m 61 cm ir lai­mė­jo sida­bro meda­lį. Emi­li­jus Lap­ei­ka nušo­ko 4 m 32 cm — ket­vir­ta vie­ta. 60 m.bėgimo fina­le Ores­tas Voz­bu­tas nubė­go per 8,69 s ir iško­vo­jo bron­zos meda­lį. 2 kg. rutu­lio rung­ty­je sida­brą iško­vo­jo Pao­la Valy­tė 8 m 74 cm.

Daugiakovė

Šiau­liuo­se vyko leng­vo­sios atle­ti­kos pen­kia­ko­vės var­žy­bos. Vai­kų gru­pė­je Arman­das Tama­šaus­kas 60 m įvei­kė per 10,31 s, į aukš­ti per­šo­ko 1,53 m, rutu­lį nustū­mė — 10,55 m, į tolį nušo­ko 4,46 m, 800 m nubė­go per 2,40 min surin­ko 2078 taš­kus ir tapo vai­kų res­pub­li­kos čem­pio­nu. Ant­rą vie­tą iško­vo­jo Ores­tas Voz­bu­tas — 1756 taš­kai. Pasie­kė asme­ni­nius rezul­ta­tus rutu­lio stu­mi­me — 10,39 m, į tolį nušo­ko 4,47 m. Danie­lius Ste­po­nai­tis surin­ko 1720 taš­kus ir liko ket­vir­tas.

Kaimynų startai — 2019

Gas­čiū­nuo­se vyko vai­kų leng­vo­sios atle­ti­kos var­žy­bos. Geriau­sius rezul­ta­tus pasie­kė:

  • Kamuo­liu­ką toliau­siai nume­tė Arman­das Tam­šaus­kas — 58,10 m ir šuo­lio į aukš­tį per­šo­ko 1,56 m;
  • Po 1,45 m per­šo­ko Tau­tvy­as Kuly­cius — ant­ra vie­ta ir Arman­das Benis — tre­čia vie­ta;
  • 60 m bėgi­mo rung­tį lai­mė­jo Tau­tvy­das Kuly­čius — 8,46 s;
  • Ignas Žemė­pa­tis toliau­siai šoko į tolį 4,43 m, ant­ras Emi­li­jus Lap­ei­ka — 4,13m;
  • Jau­nes­nių gru­pė­je kamuo­liu­ko meti­mo rung­tį lai­mė­jo Kami­lė Traš­kauskai­tė — 25 m ir Matas Jonu­šas — 42.64 m.