Rajoninės varžybos „Stiprūs, drąsūs, vikrūs“

Ket­vir­ta­die­nį „Sau­lės“ mokyk­lo­je vyko Lie­tu­vos mokyk­lų žai­dy­nių mies­to vie­to­vių mokyk­lų „Drą­sūs, stip­rūs, vik­rūs“ esta­fe­čių var­žy­bos. Mūsų pra­di­nu­kų koman­da iško­vo­jo 2-ąją vie­tą. Gali­me pasi­džiaug­ti mažų­jų spor­ti­nin­kų per­ga­le. Koman­dą ruo­šė moky­to­jai Ire­na Kati­nie­nė ir Pet­ras Vei­ka­las.

Iškovotos trys taurės

Šiau­liuo­se vyko tra­di­ci­nės „Sida­bri­nis medis“ vai­kų (2006 m. gimi­mo ir jau­nes­nių) leng­vo­sios atle­ti­kos var­žy­bos „Auks­čiau, grei­čiau, toliau”. Var­žy­bų nuga­lė­to­jai apdo­va­no­ja­mi tau­rė­mis ir meda­liais.

Ber­niu­kų šuo­lio į aukš­tį rung­ty­je visas tris pri­zi­nes vie­tas iško­vo­jo mūsų mokyk­los spor­ti­nin­kai: auk­są ir tau­rę iško­vo­jo Arman­das Tama­šaus­kas (1,50 m), sida­brą lai­mė­jo Ignas Žemė­pa­tis (1,40 m), o bron­zą — Ores­tas Voz­bu­tas (1,35 m).

Šuo­lio į tolį rung­ty­je pir­mą vie­tą lai­mė­jo Tau­tvy­das Kuly­čius (4,64 m). Tik 4 cm nuo  jo  atsi­li­ko Ignas Žemė­pa­tis, kuriam ati­te­ko sida­bras.

Ber­niu­kų 600 m bėgi­mo rung­ty­je nepra­len­kia­mas buvo Julius Vai­ne­i­kis (1 min 56 s).

60 m sprin­to bėgi­me bron­zą iško­vo­jo Tau­tvy­das Kuly­čius (8,73 s).

3 kg ber­niu­kų rutu­lio stū­mi­mo rung­ty­je ant­rą­ją vie­tą iško­vo­jo Arman­das Tama­šaus­kas (10,38 m), tre­čią vie­tą lai­mė­jo Ores­tas Voz­bu­tas (9,43 m).

Gerus rezul­ta­tus pasie­kė Danie­lius Ste­po­nai­tis 600 m įvei­kė per 2 min 4 s, o Arman­das Benis 1000 m nubė­go per 3 min 49 s ir užėmė ket­vir­tą vie­tą.

Sėkmės finaluose

Vasa­rio 9 d. Rokiš­ky­je vyks fina­li­nės moki­nių žai­dy­nių kvad­ra­to var­žy­bos. Dėl žai­dy­nių nuga­lė­to­jų var­dų kovos Mato Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jos koman­da su Mari­jam­po­lės, Viniaus, Palan­gos koman­do­mis. Palin­kė­ki­me sėk­mės!

Rezultatas — žais finale!

Rokiš­ky­je vyko Lie­tu­vos bend­ro­jo ugdy­mo mokyk­lų žai­dy­nių ber­niu­kų (2006 m gimi­mo ir jau­nes­nių) tarp­zo­ni­nės kvad­ra­to var­žy­bos. Jose šau­niai kovo­jo Mato Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jos koman­da. Nuga­lė­ję Šven­čio­nių, Kupiš­kio ir Rokiš­kio koman­das, tapo tarp­zo­ni­nių var­žy­bų nuga­lė­to­jais ir iško­vo­jo tei­sę žais­ti fina­li­nė­se, kur žais dar ketu­rios Lie­tu­vos mokyk­lų koman­dos. Svei­ki­na­me nuga­lė­to­jus! Mūsų pro­gim­na­zi­jos kovo­to­jai: Arman­das Benis, Dei­vi­das Joku­baus­kas, Tau­tvy­das Kuly­čius, Klai­das Dabu­žin­s­kas, Danie­lius Ste­po­nai­tis, Arman­das Tama­šaus­kas, Julius Vai­ne­i­kis, Ores­tas Voz­bu­tas, Nag­lis Ado­ma­vi­čius, Armi­nas Mika­laus­kas, Arnas Remei­ka.

Estafečių varžybos

Mokyk­lo­je vyko Kalė­di­nio tur­ny­ro „Drą­sūs-stip­rūs-vik­rūs” esta­fe­čių 1–6 kla­sių var­žy­bos. Pra­di­nu­kų kla­sėms teko šios užduo­tys: pra­lįs­ti pro lan­ką, per­neš­ti teniso kamuo­liu­ką, suso­din­ti bul­ves, šuo­liuo­ti per lan­kus, šuo­liuo­ti su kamuo­liu, vary­ti dide­lį kamuo­lį ir suda­ly­vau­ti grei­čio esta­fe­tė­je.

Pir­mų kla­sių lai­mė­to­jai tapo 1A su moky­to­ja D. Klau­sie­nė, ant­rų kla­sių - 2A su moky­to­ja D. Mar­cin­ke­vi­čie­nė, tre­čių kla­sių tar­pe grei­čiau­si - 3B su moky­to­ja L. Pili­pa­vi­čie­nė ir 4 kla­sių gru­pė­je stip­riau­si 4A su moky­to­ja I. Kati­nie­nė.

5–6 kla­sės teko šios rung­tys: kamuo­lio vary­mas apie kliū­tis, šuo­liu­kai per suo­liu­ką, grin­dų rie­du­lio ir futbo­lo sla­lo­mas, snai­pe­riai, grei­čio esta­fe­tė.

Pir­mą vie­tą lai­mė­jo - 6B kla­sė, ant­rą vie­tą iško­vo­jo - 6A, o tre­čią vie­tą ati­te­ko 5A kla­sei.