FK „Saned’“ tre­ni­ruo­ja­mi jau­nie­ji M. Slan­čiaus­ko pri­gim­na­zi­jos futbo­lis­tai pir­mi Šiau­rės Lie­tu­vo­je. Lau­kia kova Lie­tu­vos geriau­sių­jų ket­ver­tu­ke.

Estafečių varžybos

Mokyk­lo­je vyko tarp­kla­si­nės esta­fe­čių var­žy­bos. Rung­ty­nia­vo 1–8 kla­sės. Vyko kamuo­lio vary­mo, salės rie­du­lio ir futbo­lo sla­lo­mo, meti­mo į krep­šį, grei­čio ir vik­ru­mo esta­fe­tės. Tarp pra­di­nių kla­sių vik­riau­si ir grei­čiau­si: 1B2A3A ir 4B kla­sės. Tarp 5–8 kasių lai­mė­jo: 5B6A7B8B kla­sės.

Rajo­no moki­nių žai­dy­nių ber­niu­kų salės futbo­lo var­žy­bo­se mokyk­los koman­da nuga­lė­jo Žaga­rės gim­na­zi­jos koman­dą 6–0, o prieš Sau­lės pag­rin­di­nės mokyk­los koman­da lai­mė­ta 4–0 ir pate­ko į zoni­nes var­žy­bas, kurios vyks Akme­nė­je.

Rajo­no moki­nių žai­dy­nių mer­gai­čių salės futbo­lo var­žy­bo­se mokyk­los koman­da 2–1 nuga­lė­jo Skait­gi­rio mokyk­los koman­dą. Prieš  Sau­lės pag­rin­di­nės mokyk­los koman­dą lai­mė­ta 3–1 ir pate­ko į zoni­nes var­žy­bas, kurios vyks Akme­nė­je.

Olimpinių vilčių čempionatas

Šiau­liuo­se vyko Lie­tu­vos vai­kų (gim. 2006 m. ir jau­nes­ni) leng­vo­sios atle­ti­kos Olim­pi­nių vil­čių čem­pio­na­tas rajo­nų gru­pė­je. Daly­va­vo apie 400 jau­nų­jų spor­ti­nin­kų. Šuo­lio į aukš­tį sek­to­riu­je Arman­das Tam­šaus­kas įvei­kė 1 m 63 cm, asme­ni­nis rezul­ta­tas ir geriau­sias rezul­ta­tas Lie­tu­vo­je vai­kų amžiaus gru­pė­je. Apdo­va­no­tas dip­lo­mu ir auk­so meda­liu. 600 m bėgi­mo rung­ty­je penk­tas fini­šo lini­ją kir­to Julius Vai­ne­i­kis — 1 min. 54 sek. Šuo­lio į tolį rung­ty­je penk­tą vie­tą lai­mė­jo Danie­lius Ste­po­nai­tis 4 m 37 cm. Ores­tas Voz­bu­tas rutu­lį nustū­mė 9 m 98 cm — sep­tin­ta vie­ta. Pao­la Valy­tė rutu­lį nustū­mė — 8 m 93 cm — devin­ta.