Žagarės dvaro takais

Šian­dien M. Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jos moki­niai daly­va­vo bėgi­mo var­žy­bo­se „Žaga­rės dva­ro takais“. Visi daly­va­vu­sie­ji pasi­puo­šė meda­liais, o 8 pri­zi­nin­kai gra­žio­mis tau­rė­mis ir Žaga­rės regio­ni­nio par­ko dova­no­mis. Pra­di­nių kla­sių mer­gai­čių gru­pė­je 1 km bėgi­me čem­pio­ne tapo ket­vir­to­kė Jus­tė Jacai­tė, ant­ra buvo ant­ro­kė Eve­li­na Gruz­dy­tė, o tre­čia — ket­vir­to­kė Jana Kots. Ber­niu­kų gru­pė­je ant­rą vie­tą užėmė ket­vir­to­kas Ado­lis Buraus­kas. 5–8 kla­sių gru­pė 2 km bėgi­me ant­rą vie­tą lai­mė­jo sep­tin­to­kė Vik­to­ri­ja Gikniū­tė, tre­čia buvo penk­to­kė Kami­lė Traš­kauskai­tė. Ber­niu­kų gru­pė­je tre­čią vie­tą lai­mė­jo aštun­to­kas Danie­lius Ste­po­nai­tis. 9–12 kla­sių gru­pė­je 2 km bėgo aštun­to­kė Ramu­nė Gai­liū­nai­tė ir užėmė tre­čią vie­tą. Svei­ki­na­me visus daly­va­vu­sius moki­nius ir jų moky­to­ją!

Merginų futbolo varžybos

Ket­vir­ta­die­nį mokyk­los sta­dio­ne buvo sužais­tos drau­giš­kos M. Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jos ir Gas­čiū­nų pag­rin­di­nės mokyk­los mer­gi­nų futbo­lo var­žy­bos. Prie dabar besi­mo­kan­čių mokyk­lo­je Ramū­nės Gai­liū­nai­tės, Urtės Kin­de­ry­tės, Gre­tos Vili­mai­tės, Smil­tės Sat­kauskai­tės, Karo­li­nos Vili­mai­tės, Gus­tės Gai­liū­nai­tės į koman­dą pri­si­jun­gė buvu­sios slan­čiau­skie­tės Emi­li­ja Lau­ri­na­vi­čiū­tė ir Airi­da Česo­ny­tė. Lai­mė­jo drau­gys­tė. Var­žy­bų aki­mir­kos.

Užbaigdami judumo savaitę

Užbaig­da­mi judu­mo savai­tę moki­niai, moky­to­jos daly­va­vo orga­ni­zuo­ja­mo­se spor­ti­nė­se veik­lo­se. #MSP #mobi­li­ty­wee

TARPKLASINĖS  KROSO VARŽYBOS, SKIRTOS JUDUMO SAVAITEI PAMINĖTI

Šią savai­tę visi mokyk­los moki­niai daly­va­vo bėgi­mo var­žy­bo­se. Jau­nes­ni  moki­niai ir mer­gai­tės bėgo 500 m, o vyres­ni vai­ki­nai 1000 m. Stip­res­nie­ji var­žė­si dėl čem­pio­no var­do ir meda­lio, o kas grei­tai nega­lė­jo, atstu­mą įvei­kė lėtu bėgi­mo tem­pu arba eida­mi. Pra­di­nių kla­sių tar­pe geriau­sius rezul­ta­tus paro­dė Jus­tė Jacai­tė ir Ado­lis Buraus­kas, o 5–8 kla­sių tar­pe geriau­si buvo Ramu­nė Gai­liū­nai­tė ir Danie­lius Ste­po­nai­tis. Jie apdo­va­no­ti sal­džiais pri­zais. Svei­ki­na­me var­žy­bų čem­pio­nus ir pri­zi­nin­kus ☺

FK „Saned’“ tre­ni­ruo­ja­mi jau­nie­ji M. Slan­čiaus­ko pri­gim­na­zi­jos futbo­lis­tai pir­mi Šiau­rės Lie­tu­vo­je. Lau­kia kova Lie­tu­vos geriau­sių­jų ket­ver­tu­ke.

Estafečių varžybos

Mokyk­lo­je vyko tarp­kla­si­nės esta­fe­čių var­žy­bos. Rung­ty­nia­vo 1–8 kla­sės. Vyko kamuo­lio vary­mo, salės rie­du­lio ir futbo­lo sla­lo­mo, meti­mo į krep­šį, grei­čio ir vik­ru­mo esta­fe­tės. Tarp pra­di­nių kla­sių vik­riau­si ir grei­čiau­si: 1B2A3A ir 4B kla­sės. Tarp 5–8 kasių lai­mė­jo: 5B6A7B8B kla­sės.

Rajo­no moki­nių žai­dy­nių ber­niu­kų salės futbo­lo var­žy­bo­se mokyk­los koman­da nuga­lė­jo Žaga­rės gim­na­zi­jos koman­dą 6–0, o prieš Sau­lės pag­rin­di­nės mokyk­los koman­da lai­mė­ta 4–0 ir pate­ko į zoni­nes var­žy­bas, kurios vyks Akme­nė­je.