Iškovoti bronzos medaliai

Tau­ra­gės spor­to cent­re įvy­ko U12 Žemai­ti­jos regio­no „Mrgo­las“ fina­las, kuria­me var­žė­si mokyk­los iš Klai­pė­dos, Tau­ra­gės, Tel­šių ir Šiau­lių apskri­čių koman­dos suskirs­ty­tos į ketu­rias gru­pes po tris koman­das. Mokyk­los koman­da C gru­pė­je įvei­kė Dovi­lų pag­rin­di­nės mokyk­los koman­dą 1–0, su Dariaus ir Girė­no pro­gim­na­zi­ja sužai­dė 1–1. Bau­di­nius sėk­min­gai atlai­kė Arman­das Tama­šaus­kas. Pus­fi­na­ly­je 3–1 pra­lai­mė­ta Sta­sio Šim­kaus mokyk­los koman­dai. Rung­ty­nė­se dėl bron­zos 4–2 nuga­lė­jo Šedu­vos gim­na­zi­jos koman­dą ir iško­vo­jo tre­čią vie­tą. Koman­da apdo­va­no­ta tre­čios vie­tos tau­re, meda­liais, dip­lo­mais, futbo­lo apran­gų komp­lek­tu, bei suve­ny­rais, futbo­lo kamuo­liais, atšvai­tais su futbo­lo sim­bo­li­ka. Spe­cia­liu pri­zu apdo­va­no­tas geriau­sias koman­dos žai­dė­jas Danie­lius Ste­po­nai­tis.

 

Vaikų ir jaunučių trikovė

Šiau­liuo­se vyko vai­kų ir jau­nu­čių tri­ko­vių tau­rės var­žy­bų rezul­ta­tai:

  • Vai­kų ber­niu­kų meti­mo tri­ko­vė (30 m — 3 kg rutu­lys — 4 kg rutu­lys) pir­mą vie­tą iško­vo­jo Ores­tas Voz­bu­tas (1367 taš­kai).
  • Vai­kų šuo­lio tri­ko­vė (60 m — tolis — aukš­tis) nuga­lė­jo Arman­das Tama­šaus­kas (941 taš­kai).
  • Jau­nu­čių mer­gai­čių meti­mo tri­ko­vė­je čem­pio­ne tapo Vil­tė Stan­ke­vi­čiu­tė (1762 taš­kai).
  • Jau­nu­čių ber­niu­kų bėgi­mo dvi­ko­vė (60 m — 1000 m) ant­rą vie­tą lai­mė­jo Rokas Žukaus­kas (770 taš­kai).
  • Jau­nu­čių šuo­lio tri­ko­vė ant­rą vie­tą lai­mė­jo Armi­nas Tama­šaus­kas (1364 taš­kai), tre­čią — Arnas Pau­la­vi­čius (1181 taš­kai).

Var­žy­bų nuga­lė­to­jai ir pri­zi­nin­kai buvo apdo­va­no­ti tau­rė­mis.

Armandas čempionas

Vil­niu­je rung­ty­nia­vo Lie­tu­vos vai­kų užda­rų patal­pų leng­vo­sios atle­ti­kos čem­pio­na­to daly­viai. Šuo­lio į aukš­tį rung­ty­je Arman­das Tama­šaus­kas per­šo­ko 1,50 m ir tapo res­pub­li­kos čem­pio­nu. Arman­das apdo­va­no­tas auk­so meda­liu, dip­lo­mu ir leng­vo­sios atle­ti­kos metų kalen­do­riu­mi. Tau­tvy­das Kuly­čius nušo­ko į tolį 4,51 m ir lai­mė­jo tre­čią vie­tą — bron­zos meda­lį.

Rajoninės „Drąsūs — stiprūs — vikrūs“ varžybos

Sau­lės“ mokyk­lo­je vyko Lie­tu­vos mokyk­lų žai­dy­nių „D. S. V.“ esta­fe­čių var­žy­bos. Vyko aštuo­nios esta­fe­tės. Visas esta­fe­tes lai­mė­jo Mato Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jos koman­da ir iško­vo­jo tei­sę rung­ty­niau­ti zoni­nė­se var­žy­bo­se Pane­vė­žy­je. Kovo 8 die­ną mokyk­los koman­da rung­ty­niaus su Pane­vė­žio, Kėdai­nių ir Kel­mės mokyk­lų koman­do­mis.

Rajoninės varžybos „Stiprūs, drąsūs, vikrūs“

Ket­vir­ta­die­nį „Sau­lės“ mokyk­lo­je vyko Lie­tu­vos mokyk­lų žai­dy­nių mies­to vie­to­vių mokyk­lų „Drą­sūs, stip­rūs, vik­rūs“ esta­fe­čių var­žy­bos. Mūsų pra­di­nu­kų koman­da iško­vo­jo 2-ąją vie­tą. Gali­me pasi­džiaug­ti mažų­jų spor­ti­nin­kų per­ga­le. Koman­dą ruo­šė moky­to­jai Ire­na Kati­nie­nė ir Pet­ras Vei­ka­las.