Estafečių varžybos

Mokyk­lo­je vyko Kalė­di­nio tur­ny­ro „Drą­sūs-stip­rūs-vik­rūs” esta­fe­čių 1–6 kla­sių var­žy­bos. Pra­di­nu­kų kla­sėms teko šios užduo­tys: pra­lįs­ti pro lan­ką, per­neš­ti teniso kamuo­liu­ką, suso­din­ti bul­ves, šuo­liuo­ti per lan­kus, šuo­liuo­ti su kamuo­liu, vary­ti dide­lį kamuo­lį ir suda­ly­vau­ti grei­čio esta­fe­tė­je.

Pir­mų kla­sių lai­mė­to­jai tapo 1A su moky­to­ja D. Klau­sie­nė, ant­rų kla­sių - 2A su moky­to­ja D. Mar­cin­ke­vi­čie­nė, tre­čių kla­sių tar­pe grei­čiau­si - 3B su moky­to­ja L. Pili­pa­vi­čie­nė ir 4 kla­sių gru­pė­je stip­riau­si 4A su moky­to­ja I. Kati­nie­nė.

5–6 kla­sės teko šios rung­tys: kamuo­lio vary­mas apie kliū­tis, šuo­liu­kai per suo­liu­ką, grin­dų rie­du­lio ir futbo­lo sla­lo­mas, snai­pe­riai, grei­čio esta­fe­tė.

Pir­mą vie­tą lai­mė­jo - 6B kla­sė, ant­rą vie­tą iško­vo­jo - 6A, o tre­čią vie­tą ati­te­ko 5A kla­sei.

Kvadrato varžybos

Mokyk­lo­je vyko Kalė­di­nio tur­ny­ro tarp­kla­si­nės kvad­ra­to var­žy­bos. Daly­va­vo 7–8 kla­sių koman­dos ir 5–6 kla­sių rink­ti­nė. Į fina­lą pate­ko 4 geriau­sios koman­dos. Dėl 3 vie­tos susrun­gė 8B ir 7B kla­sės, kurias rezul­ta­tu 2–1 lai­mė­jo 8B koman­da. Dėl pir­mos vie­tos kovo­jo 5–6 kla­sių rink­ti­nė ir 8A kla­sės koman­da. Spor­ti­nė­je kovo­je 2–1 lai­mė­jo 5–6 kla­sių rink­ti­nė, kuri sau­sio mėne­sį Rokiš­ky­je žais tarp­zo­ni­nė­se kvad­ra­to var­žy­bo­se.

Geriau­si tur­ny­ro žai­dė­jai: Arman­das Tama­šaus­kas, Arman­das Benys, Vil­tė Stan­ke­vi­čiu­tė, Tomas Rei­vy­tis, Rokas Žukaus­kas, Armi­nas Tama­šaus­kas.

Iškovoti trys medaliai

Šiau­liuo­se vyko Lie­tu­vos Olim­pi­nių vil­čių rajo­ni­nės var­žy­bos. Buvo apdo­va­no­ja­mos šešios pri­zi­nes vie­tos.
Luka Dru­pa­i­tė 60 met­rų bėgi­me iško­vo­jo tre­čią vie­tą bei bron­zos meda­lį.
Arman­das Tama­šaus­kas šuo­lio į aukš­tį rung­ty­je iško­vo­jo sida­bro meda­lį. Arman­das Benys per­šo­ko liko penk­tas, o Emi­li­jus Lap­ei­ka užėmė šeš­tą vie­tą.
Rutu­lio stū­mi­mo rung­ty­je Vil­tė Stan­ke­vi­čiū­tė iško­vo­jo tre­čią vie­tą.
Svei­ki­na­me!

Kvadrato zoninės varžybos

Bir­žuo­se vyko ber­niu­kų kvad­ra­to zoni­nės var­žy­bos. Daly­va­vo Bir­žų, Pasva­lio, Pak­ruo­jo ir Joniš­kio koman­dos. Mato Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jos koman­da pir­ma­me susi­ti­ki­me nuga­lė­jo Bir­žų koman­dą 2–1, Pak­ruo­jo koman­da įveik­ta 2–1, prieš Pasva­lio koman­da lai­mė­ta 2–0. Mokyk­los koman­da tapo zoni­nių var­žy­bų nuga­lė­to­ja ir pate­ko į tarp­zo­ni­nes var­žy­bas.

Sėkmingi startai

Šiau­liuo­se vyko leng­vo­sios atle­ti­kos vai­kų var­žy­bos. Sėk­min­gai daly­va­vo mūsų mokyk­los moki­niai ir pasie­kė gerus rezul­ta­tus.

Arman­das Tama­šaus­kas rutu­lį nustū­mė 10,60 m ir tapo ant­ras, o šuo­liu į aukš­tį įvei­kęs 1,40 m užėmė ant­rą vie­tą.

Vil­tė Stan­ke­vi­čiū­tė rutu­lį nustū­mu­si 10,84 m užėmė pir­mą vie­tą, o šuo­liu į aukš­tį įvei­ku­si 1,40 m užėmė ant­rą vie­tą.

Tau­tvy­das Kuly­čius šuo­liu į tolį įvei­kė 4,32 m ir užėmė tre­čią vie­tą, o 60 m bėgi­me liko ket­vir­tas.

Luka Dru­pa­i­tė 60 m atstu­mą nubė­go per 9,04 s ir užėmė ket­vir­tą vie­tą, o šuo­liu į tolį įvei­ku­si 4.20 m liko sep­tin­ta.

Ores­tas Voz­bu­tas rutu­lį nustum­da­mas 8,99 m tapo aštun­tas.

Arman­das Benys šuo­liu į aukš­tį įvei­kė 1,25 m ir užėmė tre­čią vie­tą.