Integruota rusų — technologijų pamoka

Š.m. kovo 29 d. mūsų mokyk­lo­je vyko atvi­ra inte­gruo­ta rusų — tech­no­lo­gi­jų pamo­ka, kurios tema: Rusiš­ki suve­ny­rai.

Šiai pamo­kai 8b kl. moki­niai ir rusų kal­bos moky­to­ja J. Alek­sand­ra­vi­čie­nė, bei tech­no­lo­gi­jų moky­to­ja G. Sta­gie­nė pra­dė­jo ruoš­tis iš anks­to. Moki­niai per tech­no­lo­gi­jos pamo­kas pada­rė suve­ny­rą — „Mat­rioš­ką“, panau­do­jo skiau­ti­nių tech­ni­ką ir paruo­šė pri­sta­ty­mą.

Šio­je pamo­ko­je daly­va­vo mūsų buvę moki­niai gim­na­zis­tai ir jų rusų kal­bos moky­to­ja K. Mar­ti­nai­tie­nė ir tech­no­lo­gi­jų moky­to­ja K. Judžen­ty­tė iš Auš­ros gim­na­zi­jos. Moki­niai pri­sta­tė rusiš­ką suve­ny­rą — „Medi­nius šaukš­tus“ panau­do­jo deku­pa­žo tech­ni­ką „hohlo­ma“.

Rusų kal­bos moky­to­jos papa­sa­ko­jo apie suve­ny­rų isto­ri­ją ir akcen­ta­vo, kad tai yra žino­mi suve­ny­rai visa­me pasau­ly­je. Moki­niai pamo­kos metu dir­bo gru­pi­nį dar­bą ir atli­ko ketu­rias užduo­tis: per­skai­ty­ti dia­lo­gą, para­šy­ti laiš­ke­lį, sukli­juo­ti paveiks­lė­lį iš kor­te­lių ir atspė­ti koks tai suve­ny­ras, iš rai­džių suda­ry­ti rusiš­ką patar­lę apie šaukš­tus.

Pamo­kos pabai­go­je visi vai­ši­no­mės arba­ta, sal­du­my­nais ir sau­sai­nu­kais, kuriuos mer­gai­tės iške­pė per tech­no­lo­gi­jų pamo­kas.

Nuo­šir­dus ačiū moki­niams už pui­kiai atlik­tus dar­bus, jūs esa­te šau­nuo­liai ir dėko­ja­me moky­to­jams už šil­tą bend­ra­dar­bia­vi­mą.

Moky­to­jos: J. Alek­sand­ra­vi­čie­nė ir G. Sta­gie­nė

Rajoninėje moksleivių konferencijoje atsigręžta į žymius mūsų krašto žmones

Kovo mėnuo ypač tur­tin­gas ren­gi­niais, skir­tais Lie­tu­vos Nepri­klau­so­my­bės atkū­ri­mo šimt­me­čiui bei Lie­tu­vių kal­bos die­noms. Šia pro­ga ir mūsų mokyk­lo­je orga­ni­zuo­ta rajo­no mok­s­lei­vių kon­fe­ren­ci­ja tema „Gar­sūs Žiem­ga­los žmo­nės. Mūsų kraš­to pra­ei­tis ir dabar­tis“. Šios kon­fe­ren­ci­jos tiks­las – pri­si­min­ti žymius kraš­tie­čius, pra­tur­ti­nu­sius mūsų kraš­to bei visos šalies kul­tū­ri­nį, moks­li­nį bei poli­ti­nį gyve­ni­mą ar net pel­niu­sius pasau­li­nį pri­pa­ži­ni­mą. Ne mažiau svar­bus užda­vi­nys — lavin­ti moki­nių vie­šo­jo kal­bė­ji­mo įgū­džius. Tad tokia kon­fe­ren­ci­ja, kaip pabrė­žė Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to vyriau­sio­ji spe­cia­lis­tė Auš­ra Luk­šai­tė Lapin­skie­nė,  pui­kus būdas atskleis­ti ir ugdy­ti savo gebė­ji­mus jau­nes­nio­jo amžiaus moki­niams, kuriems res­pub­li­ki­niuo­se kon­kur­suo­se ski­ria­ma mažiau dėme­sio.

Į kon­fe­ren­ci­ją sugu­ž­ėjo moki­niai net iš 5 mokyk­lų. Daly­va­vo Žaga­rės gim­na­zi­jos, „Sau­lės“, Kriu­kų bei Gas­čiū­nų pag­rin­di­nių mokyk­lų ir, žino­ma, mūsų mokyk­los ugdy­ti­niai. Akty­viai kon­fe­ren­ci­jo­je daly­va­vo Žaga­rės gim­na­zi­jos moki­niai. Jie paren­gė net 5 pra­ne­ši­mus apie savo kraš­to švie­suo­lius. Kruopš­čiai pareng­tuo­se pra­ne­ši­muo­se jie pri­si­mi­nė tokius žymius savo kraš­tie­čius kaip poe­tą Juo­zą Žla­bį – Žen­gę, tau­to­dai­li­nin­ką Vin­cą Mai­žių, Romu­al­dą ir Vytau­tą Vait­kus, žymų solis­tą Vac­lo­vą Dau­no­rą. Nema­žai pra­ne­ši­mų skai­tė ir mūsų mokyk­los moki­niai. Pri­si­min­ta mūsų kraš­tie­tė poe­tė Ona Mika­lau­skie­nė – Kubi­liū­tė, daug gerų žodžių pasa­ky­ta ir apie įvai­rio­je visuo­me­ni­nė­je veik­lo­je daly­vau­jan­tį joniš­kie­tį poe­tą Joną Iva­naus­ką. Žino­ma, nepa­mirš­tas ir knyg­ne­šys bei tau­to­sa­kos rin­kė­jas Matas Slan­čiaus­kas bei žymus rašy­to­jas Jonas Avy­žius. Kon­fe­ren­ci­jos metu gilin­ta­si ne tik į pra­ei­ty­je žymių žmo­nių gyve­ni­mus, bet pasi­do­mė­ta ir šių die­nų atra­di­mais. Tokia ori­gi­na­li jau­na meni­nin­kė yra Joli­ta Vait­ku­tė. Jos gyve­ni­me net ir įpras­ti bui­ti­niai daly­kai virs­ta menu. Apie šią meni­nin­kę savo atra­di­mais pasi­da­li­no „Sau­lės“ pag­rin­di­nės mokyk­los sep­tin­to­kė Mei­da  Čagu­tė. Kitų mokyk­lų mok­s­lei­vių pra­ne­ši­muo­se aptar­ti fizi­kų Teo­do­ro Gro­thu­so ir Vin­co Čepin­skio nuo­pel­nai mūsų kraš­tui, pri­si­min­ta mis­tiš­ko­ji rašy­to­ja Joli­ta Skablauskai­tė bei par­ti­za­nas K. Liu­ber­skis – Žvai­nys. Moki­nius kon­fe­ren­ci­jai ruo­šė moky­to­jos Rima Domi­nai­tė, Gied­rė Gus­tie­nė, Vili­ja Arlau­skie­nė, Jūra­tė Mitri­kie­nė, Rita Ivaš­ke­vi­čie­nė, Alma Kan­čel­skie­nė, Vil­ma Kum­pi­ke­vi­čiū­tė, Dai­va Lukie­nė, Ire­na Kenz­gai­lie­nė ir Ali­na Jonai­tie­nė.

Pag­rin­di­nį pra­ne­ši­mą skai­tė Joniš­kio isto­ri­jos ir kul­tū­ros muzie­jaus dar­buo­to­jas Darius Vičas. Jis išsa­miai ir įdo­miai papa­sa­ko­jo apie dau­ge­liui gal­būt ir neži­no­mą asme­nį — Stei­gia­mo­jo Sei­mo narį, gydy­to­ją, poli­ti­nį kali­nį Kle­men­są Vai­te­kū­ną. Tai­gi buvo pra­p­lės­tos ne tik moki­nių, bet ir kon­fe­ren­ci­jo­je daly­va­vu­sių ir moki­niams padė­ju­sių pareng­ti pra­ne­ši­mus moky­to­jų žinios.

Kon­fe­ren­ci­jos daly­vių nuo­tai­ką praskaidri­no M. Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jos mažų­jų šokė­jų sma­gus liau­dies šokis bei 7a kla­sės moki­nių Jutos Ado­mai­ty­tės bei Agnės Kulin­skai­tės padai­nuo­ta liau­dies dai­na.

Kon­fe­ren­ci­jos orga­ni­za­to­riai – Joniš­kio M. Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­ja, Joniš­kio rajo­no švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­rius bei Joniš­kio rajo­no švie­ti­mo cent­ras pasi­rū­pi­no, kad moki­niai ne tik ugdy­tų­si savo gebė­ji­mus, bet ir būtų įver­tin­ti patys kūry­bin­giau­si bei akty­viau­si moki­niai. Todėl kon­fe­ren­ci­jos pabai­go­je buvo apdo­va­no­ti rajo­no mok­s­lei­vių kūry­bi­nių dar­bų kon­kur­so „Laiš­kas gim­ta­jai kal­bai“ nuga­lė­to­jai. Aukš­tes­nių­jų kla­sių gru­pė­je geriau­siai įver­tin­ti šių mok­s­lei­vių dar­bai:

  • 1 vie­ta    G. Gaid­jur­gy­tė.  Esė „Mano sie­los drau­gė“
  • 2 vie­ta    G. Kub­lic­kai­tė.   „Gim­to­jo kraš­to die­no­raš­tis“
  • 3 vie­ta    R. Stan­kū­nai­tė.    „Šim­tas“

5–8 kla­sių gru­pė­je lau­re­ate pas­kelb­ta mūsų mokyk­los 7a kl. moki­nė Juta Ado­mai­ty­tė už raši­nį „Ar gera būti lie­tu­viu?

40 klausimų Lietuvai

1918 m. vasa­rio 16 d. Lie­tu­vos Tary­ba Vil­niu­je pasi­ra­šė doku­men­tą, skel­bian­tį, kad Lie­tu­vos Tary­ba atski­ria Lie­tu­vą nuo visų vals­ty­bi­nių ryšių, kada nors buvu­sių su kito­mis tau­to­mis. Vasa­rio Šešio­lik­to­ji atne­ša lie­tu­vio sie­lai aud­rą ir neri­mą.

Šie­met Vasa­rio 16 die­ną  atkur­ta Lie­tu­vos  vals­ty­bė, šven­čia šimt­me­tį.

Pro­gim­na­zi­jos aktų salė­je vyko vik­to­ri­na, „40 klau­si­mų Lie­tu­vai”, skir­ta pami­nė­ti Lie­tu­vos vals­ty­bės atkū­ri­mo 100-metį ir artė­jan­tį  mokyk­los 40 metų gim­ta­die­nį. Šią kul­tū­ri­nę- pažin­ti­nę veik­lą orga­ni­za­vo geo­gra­fi­jos moky­to­ja Vai­da Dun­du­lie­nė, muzi­kos moky­to­ja Vir­gi­ni­ja Puč­ku­vie­nė, isto­ri­jos moky­to­ja Rita Ivaš­ke­vi­čie­nė. Daly­va­vo 5–8 kla­sių moki­nių koman­dos.  Ren­gi­nio pra­džio­je visi iškil­min­gai sugie­do­jo­me „Tau­tiš­ką gies­mę“. Svei­ki­ni­mo žodį tarė pro­gim­na­zi­jos direk­to­rės pava­duo­to­ja ugdy­mui l. e. direk­to­rės parei­gas, Vio­le­ta Zig­man­tie­nė. Ji džiau­gė­si buvi­mu kar­tu. Kvie­tė visus atlik­ti gra­žius dides­nius ar mažes­nius dar­be­lius, kad būtų gera savo šei­mo­je, savo mokykloje,savo mies­te,  savo šaly­je.

Prieš pra­si­de­dant kon­kur­sui „40 klau­si­mų Lie­tu­vai”, pro­gim­na­zi­jos Padė­kos raš­tai iškil­min­gai  įteik­ti I pus­me­tį labai  gerų  moky­mo­si rezul­ta­tų pasie­ku­siems  moki­niams.

Koman­dų pasi­ro­dy­mus ver­ti­no komi­si­ja: pro­gim­na­zi­jos moky­to­jos Gita­na Svy­tie­nė, Gita­na Sta­gie­nė ir Rai­mon­da Kui­zi­nie­nė.

Moki­niams teko pri­si­min­ti ne tik isto­ri­jai reikš­min­gus įvy­kius, datas, asme­ny­bes, bet ir žymias Lie­tu­vos,  mies­to, rajo­no vie­tas.

Visos kla­sės labai sten­gė­si, buvo pui­kiai pasi­ruo­šę, todėl komi­si­ja negai­lė­jo šil­tų žodžių ir visus apdo­va­no­jo Padė­kos raš­tais už kūry­biš­ku­mą ir Lie­tu­vos isto­ri­jos bei mokyk­los isto­ri­jos žinias. Nuga­lė­to­jai apdo­va­no­ti dip­lo­mais ir sal­džiais pri­zais. Nuga­lė­to­jų koman­dos:

5–6 kla­sių gru­pė­je – 6a kla­sės koman­da „Gele­ži­niai vil­kai“

7–8 kla­sių gru­pė­je – 7a kla­sės koman­da „Var­pas ir auš­ra“

Dėko­ja­me pro­gim­na­zi­jos šokių stu­di­jos „Kibirkš­tė­lė” kolek­ty­vui, kurio pasi­ro­dy­mas sutei­kė dar dau­giau iškil­min­gu­mo šiai šven­tei.

Džiau­gia­mės gra­žiu Lie­tu­vos Nepri­klau­so­my­bės die­nos pami­nė­ji­mu ir visiems lin­ki­me mylė­ti savo šalį, didžiuo­tis lais­va, nepri­klau­so­ma vals­ty­be!

Renginys „Lietuva eilėraščių posmuose“

Lie­tu­vos vals­ty­bės atkū­ri­mo  šimt­me­tis — didin­ga ir gra­ži šven­tė. Jai nuo­šir­džiai ruo­šė­si mūsų mokyk­los pra­di­nu­kai.

Vasa­rio 12 d. moki­niai  susi­bū­rė į ren­gi­nį „Lie­tu­va eilė­raš­čių pos­muo­se“. Ren­gi­ny­je sve­čia­vo­si isto­ri­jos moky­to­ja Ire­na Povi­lai­tie­nė, buvęs mūsų mokyk­los moki­nys Niko­de­mas Vai­ne­i­kis. Skam­bė­jo poe­tų A. Matu­čio, E. Sele­lio­nio, J. Ais­čio, Mai­ro­nio, Just. Mar­cin­ke­vi­čiaus ir kt. poe­tų eilės apie Lie­tu­vą, tėvy­nę. Pra­di­nu­kų dekla­muo­ja­mus eilė­raš­čius paly­dė­da­vo lie­tu­vių liau­dies pučia­mai­siais muzi­kos inst­ru­men­tais  Niko­de­mo atlie­ka­mi  kūri­niai. Visi išgir­do ragų, dūd­mai­šio, bir­by­nės, lumz­de­lio, švil­pos,  moli­nu­kų muzi­ką.

 Iš ren­gi­nio kiek­vie­nos kla­sės moki­niai par­si­ne­šė dova­no­tą tri­spal­vę.

 Šven­tės pabai­go­je visi daly­viai sugie­do­jo V. Kudir­kos „Tau­tiš­ką gies­mę“.

Rusų kalbos renginys „Linksmosios rusų kalbos užduotys“

Vasa­rio 8d. „Sau­lės“ mokyk­lo­je vyko jau tra­di­ci­niu tapęs rajo­ni­nis rusų kal­bos ren­gi­nys aštun­tų kla­sių moki­niams „Links­mo­sios rusų kal­bos užduo­tys“. Daly­va­vo 8b kla­sės koman­da Adri­ja Rep­šy­tė, Ieva Misiū­tė, Kami­lė Baga­vi­čiū­tė, Mar­ty­nas Šliar­pas, Beat­ri­čė Koz­mia­nai­tė ir Ugnė Mar­ti­nai­ty­tė ir atli­ko 15 įvai­rių užduo­čių. Užduo­tys parei­ka­la­vo iš moki­nių ne tik rusų kal­bos žinių, bet ir susi­kau­pi­mo, suma­nu­mo, mate­ma­ti­kos ir dai­lės žinių, bei įgū­džių. Komi­si­jai suskai­čia­vus taš­kus, 1 vie­ta ati­te­ko mūsų aštun­to­kams ir jie buvo apdo­va­no­ti „Sau­lės“ mokyk­los padė­kos raš­tu. Ačiū už gerą daly­va­vi­mą. Jūs vai­kai esa­te šau­nuo­liai.

Rusų kal­bos moky­to­ja J. Alek­sand­ra­vi­čie­nė