Rusų kalbos renginys „Linksmosios rusų kalbos užduotys“

Vasa­rio 8d. „Sau­lės“ mokyk­lo­je vyko jau tra­di­ci­niu tapęs rajo­ni­nis rusų kal­bos ren­gi­nys aštun­tų kla­sių moki­niams „Links­mo­sios rusų kal­bos užduo­tys“. Daly­va­vo 8b kla­sės koman­da Adri­ja Rep­šy­tė, Ieva Misiū­tė, Kami­lė Baga­vi­čiū­tė, Mar­ty­nas Šliar­pas, Beat­ri­čė Koz­mia­nai­tė ir Ugnė Mar­ti­nai­ty­tė ir atli­ko 15 įvai­rių užduo­čių. Užduo­tys parei­ka­la­vo iš moki­nių ne tik rusų kal­bos žinių, bet ir susi­kau­pi­mo, suma­nu­mo, mate­ma­ti­kos ir dai­lės žinių, bei įgū­džių. Komi­si­jai suskai­čia­vus taš­kus, 1 vie­ta ati­te­ko mūsų aštun­to­kams ir jie buvo apdo­va­no­ti „Sau­lės“ mokyk­los padė­kos raš­tu. Ačiū už gerą daly­va­vi­mą. Jūs vai­kai esa­te šau­nuo­liai.

Rusų kal­bos moky­to­ja J. Alek­sand­ra­vi­čie­nė

Talentų šou „Ir aš galiu“ finalas

Vakar, gruo­džio 12 die­ną, mokyk­los aktų salė­je nuskam­bė­jo pas­ku­ti­nis talen­tų šou „Ir aš galiu“ akor­das. Try­li­ka pačių talen­tin­giau­sių atli­kė­jų solis­tų ir ansamb­lių pade­monst­ra­vo svo suge­bė­ji­mus. Muzi­kan­tus kei­tė dai­ni­nin­kai, šiems nenu­si­lei­do šokė­jai. Komi­si­jai teko išties neleng­va užduo­tis: įver­tin­ti atli­kė­jus, išda­lin­ti įvai­rias nomi­na­ci­jas ir išrink­ti pačius šau­niau­sius. Galų gale po ilgų svars­ty­mų skel­bia­mi nuga­lė­to­jai. Pir­mo­ji vie­ta šie­met ati­te­ko pasa­ko­rei ket­vir­to­kei Atėnei Jene­liū­nai­tei, ant­rą­ja pasi­da­li­no dai­ni­nin­kės Ugnė Mar­ti­nai­ty­tė iš 8a ir Ami­lė Api­ny­tė iš 1a, o tre­čio­ji ati­te­ko 4a šokė­joms. Svei­ki­na­me visas fina­lo daly­ves! Lin­ki­me joms augin­ti ir puo­se­lė­ti savo talen­tus, links­min­ti visus savo pasi­ro­dy­mais įvai­riuo­se ren­gi­niuo­se.

Pradinukai atgaivina stalo teniso tradicijas progimnazijoje

Pro­gim­na­zi­jos I‑IV kla­sių moki­niai nuo moks­lo metų pra­džios akty­viai lei­džia per­trau­kas žais­da­mi sta­lo tenisą. Šia veik­la vai­kus sudo­mi­no apsi­lan­ky­mas Joniš­kio sta­lo teniso muzie­ju­je ir tre­ne­rio R. Franc­kai­čio pasa­ko­ji­mas apie tai, kad Lie­tu­vo­je sta­lo teni­sas žai­džia­mas jau 90, o Joniš­ky­je — 85-rius metus.

Į pagal­bą pasi­kvie­tę mokyk­los teni­si­nin­kus Simo­ną, Pau­lių ir Povi­lą Rim­ke­vi­čius, pra­di­nu­kai mokė­si žai­di­mo tai­syk­lių ir tech­ni­kos. Kamuo­liu­kai dunk­sė­jo kla­sė­se, kori­do­riuo­se, foje, net tėve­lių dar­bo­vie­tė­se, nes moki­niai labai norė­jo nuga­lė­ti savo  kla­sė­se ir patek­ti į bai­gia­mą­sias var­žy­bas.

Iš kiek­vie­nos kla­sės atrin­kus po ketu­ris geriau­sius žai­dė­jus, sureng­ta  šven­tė, skir­ta Joniš­kio sta­lo teniso 85-čiui pami­nė­ti. Var­žy­boms tei­sė­ja­vęs tre­ne­ris R. Franc­kai­tis pri­si­mi­nė, kad mūsų mokyk­lo­je visa­da buvo gilios šio žai­di­mo tra­di­ci­jos, kad nema­žai buvu­sių moki­nių gar­si­no Joniš­kį res­pub­li­ko­je ir už jos ribų. Tai - M. Tamu­lio­ny­tė, A.Kapitančiukas, L. Kazi­mie­rai­ty­tė ir kt.

Var­žy­bų daly­viai apdo­va­no­ti dip­lo­mais, o pri­zi­nių vie­tų lai­mė­to­jai — meda­liais ir dova­nė­lė­mis. Pir­mą­sias vie­tas kla­sių gru­pė­se lai­mė­jo Meda Danauskai­tė, Goja Ado­mai­ty­tė, Gus­tas Benis, Dovy­das Kušlei­ka, antrą­sias - Ado­lis Buraus­kas, Jokū­bas Savic­kis, Ugnius Tom­kus, Goda Kir­šanskai­tė, tre­čią­sias - Karo­li­na Vili­mai­tė, Arman­das Kve­da­ras, Eri­kas Poi­lo­vas, Tadas Kar­ži­naus­kas.

Ren­gi­nio metu, kurį vedė moky­to­jos J. Matu­lie­nė ir J. Lian­dz­ber­gie­nė, buvo sureng­ta moki­nių pie­ši­nių paro­da „Žai­džiu sta­lo tenisą“. Daly­viai apdo­va­no­ti padė­kos raš­tais, o pie­ši­niai po paro­dos bus pado­va­no­ti Joniš­kio sta­lo teniso muzie­jui.

Nuo­šir­džiai dėko­ja­me tre­ne­riui R. Franc­kai­čiui už tei­sė­ja­vi­mą, sureng­tą rake­čių paro­dą,  įteik­tus meda­lius ir dova­nas nuga­lė­to­jams, bei  įtai­gų ir drą­si­nan­tį žodį vai­kui, įman­čiam rake­tę į ran­kas .

Ska­tin­si­me, kad moki­niai ir toliau žais­tų sta­lo tenisą, tobu­lin­tų žai­di­mo įgū­džius ir kitą­met vėl susi­tik­tų var­žy­bo­se.

Traukiniu po Europą

Rug­sė­jo 26-ąją mini­me Euro­pos kal­bų die­ną. Dvi 8b kla­sės koman­dos atsto­va­vo pro­gim­na­zi­ją „Sau­lės“ mokyk­los ren­gi­ny­je „Trau­ki­niu po Euro­pą“. Mer­gi­nos paruo­šė pri­sta­ty­mus apie Lat­vi­ją ir Ita­li­ją.

Moki­nes ruo­šė ang­lų kal­bos moky­to­jos Lai­ma Kurau­skie­nė ir Jolan­ta Šiur­nie­nė.

 

Baltų vienybės dienos

Mokyk­los pra­di­nių kla­sių moki­niai daly­va­vo Bal­tų vie­ny­bės die­nos ir Sau­lės mūšio minė­ji­mo ren­gi­ny­je.

Sau­lės mūšio per­ga­lės memo­ria­lo vie­to­je Jau­niū­nuo­se vyko tarp­tau­ti­nis vai­kų ir jau­ni­mo dai­lės ple­ne­ras „Sau­lės mūšio reikš­mė isto­ri­jo­je ir dabar­ty­je“. Jame, kar­tu su kitų rajo­no mokyk­lų, Lat­vi­jos Rygos lie­tu­vių mokyk­los atsto­vais, daly­va­vo ir 2a (mokyt. J. Lian­dz­ber­gie­nė), 3a (mokyt. I. Kati­nie­nė), 3b (J. Matu­lie­nė) kla­sių moki­niai. Jau­nie­ji dai­li­nin­kai savo dar­buo­se vaiz­da­vo žemai­čių ir kala­vi­juo­čių kovas, senus lai­kus menan­čią lie­tu­vių ir lat­vių tau­tų vie­ny­bę.

Ren­gi­nio metu per­si­py­nė isto­ri­nė ir meni­nė tie­sa. Išgir­do­me isto­ri­jos moks­lų dak­ta­ro R. Batū­ros ir Lie­tu­vos kul­tū­ros fon­do val­dy­bos pir­mi­nin­ko H. Smil­gio min­tis, kad Sau­lės mūšis — pir­mo­ji Lie­tu­vos per­ga­lė, pra­dė­ju­si ilgą kelią į Žal­gi­rį, kad pra­ėjus 781 metams pasi­me­ta daug fak­tų, duo­me­nų, šal­ti­nių…

Klau­sė­mės seno­vi­nių liau­dies dai­nų, raiš­kaus poe­zi­jos pos­mo, vai­ši­no­mės ypa­tin­go ska­nu­mo koše.

Džiau­gia­mės, kad ren­gi­ny­je kar­tu daly­va­vo ir mūsų mokyk­los Tėvų klu­bo pir­mi­nin­kė L.Vyšniauskaitė, moki­nių tėve­liai ir sene­liai.

M. Slančiausko progimnazijos pradinukai pasitiko rytmetį drauge

Penk­ta­die­nio, gegu­žės 26 die­nos, pava­ka­re M. Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jos pra­di­nu­kai, neši­ni dide­liais krep­šiais, pri­pu­čia­mais čiu­ži­niais, pala­pi­nė­mis, lydi­mi tėve­lių rin­ko­si į netra­di­ci­nį ren­gi­nį „Pasi­ti­ki­me ryt­me­tį drau­ge“. Ren­gi­nį orga­ni­za­vo ir vedė pra­di­nių kla­sių moky­to­jos Danu­tė Klau­sie­nė ir Lina Pili­pa­vi­čie­nė.

Nepra­ėjus nė valan­dė­lei, pro­gim­na­zi­jos vidi­nia­me kie­me­ly­je išdy­go mar­ga­spal­vių pala­pi­nių mies­te­lis.

Ren­gi­nio pra­džio­je susi­pa­ži­nę su die­no­tvar­ke, susi­ta­rę dėl bend­ros tvar­kos, susi­kū­rę tai­syk­les, pasi­skirs­tę į gru­pes moki­niai nusku­bė­jo į par­ke­lį žais­ti spor­ti­nių žai­di­mų. Pra­di­nu­kai ieš­ko­jo mokyk­los teri­to­ri­jo­je paslėp­to „lobio“, prie lau­žo trau­kė dai­nas, pie­šė spal­vo­to­mis krei­de­lė­mis, klau­sė­si vaka­ro pasa­kos, links­mi­no­si nak­ti­nė­je dis­ko­te­ko­je, žai­dė žai­di­mus. Vai­kų lau­kė įdo­mus nak­ti­nis fil­mas. Lai­kas pra­bė­go grei­tai. Nevel­tui sako­ma, jog geras dar­bas turi būti atly­gin­tas. Mums geriau­sias atly­gis buvo gera nuo­tai­ka ir ska­ni košė, kurią ant lau­žo išvi­rė 1b kla­sės moki­nės G. Kviet­kauskai­tės tėve­liai. Labiau­siai moki­nius džiu­gi­no mie­gas pala­pi­nė­se, sėdė­ji­mas iki ryto prie ramiai sprag­sin­čio lau­žo. Sma­gu, kad galė­jo­me jaus­tis tik­rais savo mokyk­los šei­mi­nin­kais.

Pasvei­ki­nę sau­lę, pasi­mankš­ti­nę išėjo­me iš mokyk­los pavar­gę, bet be galo lai­min­gi. Taria­me ačiū pri­si­dė­ju­siems prie šio ren­gi­nio P. Vei­ka­lui, E. Žar­kauskai­tei, Joniš­kio visuo­me­nės svei­ka­tos biu­ro spe­cia­lis­tėms R. Jeske­vi­čie­nei, M. Vil­kai­tei, I. Ado­mai­ty­tei, J. Avy­žiaus bib­lio­te­kos dar­buo­to­joms D. Kur­lie­nei ir S. Sil­kie­nei, pra­di­nių kla­sių moky­to­joms, buvu­sioms su savo moki­niais.

Konferencija „Aplinka ir žmogus“

IMG_5203Mato Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­ja suk­vie­tė rajo­no mokyk­las į 14-ąją tra­di­ci­nę 1–12 kla­sių moks­li­nių-tiria­mų­jų dar­bų kon­fe­ren­ci­ją „Aplin­ka ir žmo­gus“. Kon­fe­ren­ci­jo­je buvo pri­sta­ty­ti net 22 pra­ne­ši­mai. Juo­se mok­s­lei­viai palie­tė aktu­alias šių die­nų aplin­ko­sau­gi­nes prob­le­mas, dėme­sys buvo skir­tas ir žmo­gaus svei­ka­tai, įvar­di­no nyks­tan­čius rajo­no kai­mus, eko­lo­giš­kų prie­mo­nių ir daik­tų gamy­bą, žemė­la­pių kūri­mą, demonst­ra­vo žais­min­gus fil­mu­kus apie eko­lo­giš­kus rašik­lius, pačių sukonst­ruo­tus robo­tus ir jų gali­my­bes ir kt. Pra­ne­ši­mus pri­sta­tė, savo tiria­mai­siais dar­bais pasi­da­li­no nuo pir­mo­ko iki dvy­lik­to­ko iš aštuo­nių rajo­no mokyk­lų.

Kon­fe­ren­ci­jo­je savo pra­ne­ši­mus pri­sta­tė ir mūsų pro­gim­na­zi­jos moki­niai:
Mėta Eisi­nai­tė 1b ir Elin­ga Kaly­ty­tė 3a tema „Ar leng­va iš giliu­ko išau­gin­ti ąžuo­lą?“, dar­bo vado­vės Danu­tė Klau­sie­nė ir Lina Pili­pa­vi­čie­nė;
Gabi­ja Kur­ly­tė 2a ir Timas Cibul­skis 2a „Racio­na­li mity­ba“, dar­bo vado­vė Ire­na Kati­nie­nė;
Aida Gai­liū­nai­tė 7b ir Ugnė Šniu­kai­tė 7b „Triukš­min­gi žai­slai“, dar­bo vado­vė Asta Radžvi­lie­nė;
Andrė­ja Jene­liū­nai­tė 7b ir Gabi­ja Kazi­mie­rai­ty­tė 7b „Svei­ka mity­ba“, dar­bo vado­vė Inga Misiu­vie­nė.

Išklau­sius visus 22 pra­ne­ši­mus vyko gra­žiau­sio inki­lė­lio kon­kur­sas. Pir­ma vie­ta ati­te­ko mūsų pro­gim­na­zi­jos moki­nei Urtei Šaka­ly­tei 1b kla­sė. Dova­nė­les už pui­kius, ori­gi­na­lius inki­lus gavo Mėja Mačiū­nai­tė, Kaspa­ras Zaliec­kis, Tai­mo­nas Tom­kus, Pao­la Valy­tė, Aus­tė­ja Bal­čiū­nai­tė, Matas Mačiū­nas, Lukas Vai­naus­kas, Artū­ras Fabi­jans­kas. Moki­niai inki­lė­lių kon­kur­se daly­va­vo pas­ka­tin­ti savo moky­to­jų L. Pili­pa­vi­čie­nės, D. Klau­sie­nės ir I. Čepin­skai­tės.

Nuo­šir­dus ačiū, pro­gim­na­zi­jos direk­to­rei S. Plak­sij, pava­duo­to­jai V. Zig­man­tie­nei, raš­tve­dėms R. Pet­rai­tie­nei ir K. Kazi­mie­rai­tie­nei, moky­to­joms L. Pili­pa­vi­čie­nei, D. Klau­sie­nei, A. Radžvi­lie­nei, L. Mit­ru­le­vi­čiū­tei, G. Sta­gie­nei, moky­to­jui T. Jan­kaus­kui, Joniš­kio eko­lo­gi­nio švie­ti­mo cent­ro direk­to­riui E. Čepu­liui, moki­niams skai­čiu­siems pra­ne­ši­mus, dariu­siems inki­lė­lius ir padė­ju­siems pra­ves­ti kon­fe­ren­ci­ja.

Kon­fe­ren­ci­jos koor­di­na­to­rė Inga Misiu­vie­nė

Kovo 11-osios minėjimas

Artė­jant Kovo11-osios  šven­tei, pra­di­nių kla­sių moky­to­jos (D. Mar­cin­ke­vi­čie­nė, J. Matu­lie­nė ir U. Vai­ne­i­kie­nė) su savo moki­niais kar­tu pra­ve­dė atvi­rą pamo­ką „Gyva­sis tau­tos žie­das“.

Ruo­šian­tis pamo­kai, moki­niai buvo nema­žai nuvei­kę kla­sė­se – žiū­rė­jo ir apta­rė  fil­mą apie Nepri­klau­so­my­bės atkū­ri­mą, pasi­puo­šė kla­ses pareng­da­mi šven­ti­nius –infor­ma­ci­nius sten­dus, vedė vik­to­ri­nas, skai­tė ir kūrė eilė­raš­čius, pie­šė pie­ši­nius skir­tus Lie­tu­vai. Todėl į atvi­rą pamo­ką moki­niai susi­rin­ko gerai nusi­tei­kę, pasi­puo­šę tau­ti­ne sim­bo­li­ka – tri­spal­vė­mis vėlia­vė­lė­mis ran­ko­se. Nuo­tai­ką pagy­vi­no ir moky­to­jos pasi­puo­šę tau­ti­niais kos­tiu­mais. Per pamo­ką moki­niai išgir­do apie ilgą ir sun­kų lie­tu­vių tau­tos kelią į Lais­vę, susi­pa­ži­no su tau­ti­nio kos­tiu­mo spal­vų ir raš­tų sim­bo­li­ka.

Moki­niai skai­tė savo kūry­bos eilė­raš­čius, dekla­ma­vo poe­tų pos­mus, skir­tus Lie­tu­vai. Užbai­gė­me dai­nuo­da­mi gra­žias lie­tu­viš­kas dai­nas.

Ir aš galiu“ finalinis turas

Gruo­džio 23 die­ną įvy­ko sce­ni­nės raiš­kos talen­tų šou „Ir aš galiu“ fina­li­nis turas. Komi­si­ja iš 19 pir­mo­jo turo daly­vių atrin­ko 9 pasi­ro­dy­mus. Vil­tė Dagy­tė ir Bri­gi­ta Bud­rec­kai­tė yamacho­mis sugro­jo dai­ną „Last Chri­st­mas“, Atėnė Jene­liū­nai­tė skai­tė ištrau­ką iš J. Degu­ty­tės kūri­nio „Žyd­ra­sis obuo­lys“, Miglė Noru­šai­ty­tė ir Bri­gi­ta Stan­kai­ty­tė pag­ro­jo kūri­nį „Vokie­čių dai­ne­lė“, 4a kla­sės voka­li­nis ansamb­lis padai­na­vo dai­ną „Pati­kė­ti ste­buk­lu“, Jus­ti­na Gru­by­tė sušo­ko hip hopo stli­liaus šokį, Juta Ado­mai­ty­tė padai­na­vo dai­ną „Nau­ji metai“, 2a ir 3a kla­sių mer­gai­tės ir Armi­nas pašo­ko šokį „Zum­ba“, Ugnė Mar­ti­nai­ty­tė pra­links­mi­no žiū­ro­vus dai­na „Last Chri­st­mas“, o jai tal­ki­no šokė­jos Lili­ja­na Kup­či­kai­tė ir Elin­ga Kaly­ty­tė. Visiems daly­viams buvo įteik­ti dip­lo­mai-nomi­na­ci­jos bei sal­die­ji pri­zai. Komi­si­ja išrin­ko tris geriau­sius nume­rius t.y. Atėnės Jene­liū­nai­tės išraiš­kin­gą skai­ty­mą (I‑a vie­ta), Ugnės Mar­ti­nai­ty­tės, auk­si­nio bal­so savi­nin­kės, atlie­ka­mą dai­ną (II‑a vie­ta) ir 4a kla­sės voka­li­nio ansamb­lio dai­ną (III-ia vie­ta).

Dėko­ja­me komi­si­jai: pava­duo­to­jai V. Zig­man­tie­nei, šokių moky­to­jai S. Pau­la­vi­čie­nei, muzi­kos moky­to­jai V. Puč­ku­vie­nei ir pava­duo­to­jai J. Šiur­nie­nei.

Akimirkos iš karnavalo