40 klausimų Lietuvai

1918 m. vasa­rio 16 d. Lie­tu­vos Tary­ba Vil­niu­je pasi­ra­šė doku­men­tą, skel­bian­tį, kad Lie­tu­vos Tary­ba atski­ria Lie­tu­vą nuo visų vals­ty­bi­nių ryšių, kada nors buvu­sių su kito­mis tau­to­mis. Vasa­rio Šešio­lik­to­ji atne­ša lie­tu­vio sie­lai aud­rą ir neri­mą.

Šie­met Vasa­rio 16 die­ną  atkur­ta Lie­tu­vos  vals­ty­bė, šven­čia šimt­me­tį.

Pro­gim­na­zi­jos aktų salė­je vyko vik­to­ri­na, „40 klau­si­mų Lie­tu­vai”, skir­ta pami­nė­ti Lie­tu­vos vals­ty­bės atkū­ri­mo 100-metį ir artė­jan­tį  mokyk­los 40 metų gim­ta­die­nį. Šią kul­tū­ri­nę- pažin­ti­nę veik­lą orga­ni­za­vo geo­gra­fi­jos moky­to­ja Vai­da Dun­du­lie­nė, muzi­kos moky­to­ja Vir­gi­ni­ja Puč­ku­vie­nė, isto­ri­jos moky­to­ja Rita Ivaš­ke­vi­čie­nė. Daly­va­vo 5–8 kla­sių moki­nių koman­dos.  Ren­gi­nio pra­džio­je visi iškil­min­gai sugie­do­jo­me „Tau­tiš­ką gies­mę“. Svei­ki­ni­mo žodį tarė pro­gim­na­zi­jos direk­to­rės pava­duo­to­ja ugdy­mui l. e. direk­to­rės parei­gas, Vio­le­ta Zig­man­tie­nė. Ji džiau­gė­si buvi­mu kar­tu. Kvie­tė visus atlik­ti gra­žius dides­nius ar mažes­nius dar­be­lius, kad būtų gera savo šei­mo­je, savo mokykloje,savo mies­te,  savo šaly­je.

Prieš pra­si­de­dant kon­kur­sui „40 klau­si­mų Lie­tu­vai”, pro­gim­na­zi­jos Padė­kos raš­tai iškil­min­gai  įteik­ti I pus­me­tį labai  gerų  moky­mo­si rezul­ta­tų pasie­ku­siems  moki­niams.

Koman­dų pasi­ro­dy­mus ver­ti­no komi­si­ja: pro­gim­na­zi­jos moky­to­jos Gita­na Svy­tie­nė, Gita­na Sta­gie­nė ir Rai­mon­da Kui­zi­nie­nė.

Moki­niams teko pri­si­min­ti ne tik isto­ri­jai reikš­min­gus įvy­kius, datas, asme­ny­bes, bet ir žymias Lie­tu­vos,  mies­to, rajo­no vie­tas.

Visos kla­sės labai sten­gė­si, buvo pui­kiai pasi­ruo­šę, todėl komi­si­ja negai­lė­jo šil­tų žodžių ir visus apdo­va­no­jo Padė­kos raš­tais už kūry­biš­ku­mą ir Lie­tu­vos isto­ri­jos bei mokyk­los isto­ri­jos žinias. Nuga­lė­to­jai apdo­va­no­ti dip­lo­mais ir sal­džiais pri­zais. Nuga­lė­to­jų koman­dos:

5–6 kla­sių gru­pė­je – 6a kla­sės koman­da „Gele­ži­niai vil­kai“

7–8 kla­sių gru­pė­je – 7a kla­sės koman­da „Var­pas ir auš­ra“

Dėko­ja­me pro­gim­na­zi­jos šokių stu­di­jos „Kibirkš­tė­lė” kolek­ty­vui, kurio pasi­ro­dy­mas sutei­kė dar dau­giau iškil­min­gu­mo šiai šven­tei.

Džiau­gia­mės gra­žiu Lie­tu­vos Nepri­klau­so­my­bės die­nos pami­nė­ji­mu ir visiems lin­ki­me mylė­ti savo šalį, didžiuo­tis lais­va, nepri­klau­so­ma vals­ty­be!

Renginys „Lietuva eilėraščių posmuose“

Lie­tu­vos vals­ty­bės atkū­ri­mo  šimt­me­tis — didin­ga ir gra­ži šven­tė. Jai nuo­šir­džiai ruo­šė­si mūsų mokyk­los pra­di­nu­kai.

Vasa­rio 12 d. moki­niai  susi­bū­rė į ren­gi­nį „Lie­tu­va eilė­raš­čių pos­muo­se“. Ren­gi­ny­je sve­čia­vo­si isto­ri­jos moky­to­ja Ire­na Povi­lai­tie­nė, buvęs mūsų mokyk­los moki­nys Niko­de­mas Vai­ne­i­kis. Skam­bė­jo poe­tų A. Matu­čio, E. Sele­lio­nio, J. Ais­čio, Mai­ro­nio, Just. Mar­cin­ke­vi­čiaus ir kt. poe­tų eilės apie Lie­tu­vą, tėvy­nę. Pra­di­nu­kų dekla­muo­ja­mus eilė­raš­čius paly­dė­da­vo lie­tu­vių liau­dies pučia­mai­siais muzi­kos inst­ru­men­tais  Niko­de­mo atlie­ka­mi  kūri­niai. Visi išgir­do ragų, dūd­mai­šio, bir­by­nės, lumz­de­lio, švil­pos,  moli­nu­kų muzi­ką.

 Iš ren­gi­nio kiek­vie­nos kla­sės moki­niai par­si­ne­šė dova­no­tą tri­spal­vę.

 Šven­tės pabai­go­je visi daly­viai sugie­do­jo V. Kudir­kos „Tau­tiš­ką gies­mę“.

Rusų kalbos renginys „Linksmosios rusų kalbos užduotys“

Vasa­rio 8d. „Sau­lės“ mokyk­lo­je vyko jau tra­di­ci­niu tapęs rajo­ni­nis rusų kal­bos ren­gi­nys aštun­tų kla­sių moki­niams „Links­mo­sios rusų kal­bos užduo­tys“. Daly­va­vo 8b kla­sės koman­da Adri­ja Rep­šy­tė, Ieva Misiū­tė, Kami­lė Baga­vi­čiū­tė, Mar­ty­nas Šliar­pas, Beat­ri­čė Koz­mia­nai­tė ir Ugnė Mar­ti­nai­ty­tė ir atli­ko 15 įvai­rių užduo­čių. Užduo­tys parei­ka­la­vo iš moki­nių ne tik rusų kal­bos žinių, bet ir susi­kau­pi­mo, suma­nu­mo, mate­ma­ti­kos ir dai­lės žinių, bei įgū­džių. Komi­si­jai suskai­čia­vus taš­kus, 1 vie­ta ati­te­ko mūsų aštun­to­kams ir jie buvo apdo­va­no­ti „Sau­lės“ mokyk­los padė­kos raš­tu. Ačiū už gerą daly­va­vi­mą. Jūs vai­kai esa­te šau­nuo­liai.

Rusų kal­bos moky­to­ja J. Alek­sand­ra­vi­čie­nė

Talentų šou „Ir aš galiu“ finalas

Vakar, gruo­džio 12 die­ną, mokyk­los aktų salė­je nuskam­bė­jo pas­ku­ti­nis talen­tų šou „Ir aš galiu“ akor­das. Try­li­ka pačių talen­tin­giau­sių atli­kė­jų solis­tų ir ansamb­lių pade­monst­ra­vo svo suge­bė­ji­mus. Muzi­kan­tus kei­tė dai­ni­nin­kai, šiems nenu­si­lei­do šokė­jai. Komi­si­jai teko išties neleng­va užduo­tis: įver­tin­ti atli­kė­jus, išda­lin­ti įvai­rias nomi­na­ci­jas ir išrink­ti pačius šau­niau­sius. Galų gale po ilgų svars­ty­mų skel­bia­mi nuga­lė­to­jai. Pir­mo­ji vie­ta šie­met ati­te­ko pasa­ko­rei ket­vir­to­kei Atėnei Jene­liū­nai­tei, ant­rą­ja pasi­da­li­no dai­ni­nin­kės Ugnė Mar­ti­nai­ty­tė iš 8a ir Ami­lė Api­ny­tė iš 1a, o tre­čio­ji ati­te­ko 4a šokė­joms. Svei­ki­na­me visas fina­lo daly­ves! Lin­ki­me joms augin­ti ir puo­se­lė­ti savo talen­tus, links­min­ti visus savo pasi­ro­dy­mais įvai­riuo­se ren­gi­niuo­se.

Pradinukai atgaivina stalo teniso tradicijas progimnazijoje

Pro­gim­na­zi­jos I-IV kla­sių moki­niai nuo moks­lo metų pra­džios akty­viai lei­džia per­trau­kas žais­da­mi sta­lo tenisą. Šia veik­la vai­kus sudo­mi­no apsi­lan­ky­mas Joniš­kio sta­lo teniso muzie­ju­je ir tre­ne­rio R. Franc­kai­čio pasa­ko­ji­mas apie tai, kad Lie­tu­vo­je sta­lo teni­sas žai­džia­mas jau 90, o Joniš­ky­je — 85-rius metus.

Į pagal­bą pasi­kvie­tę mokyk­los teni­si­nin­kus Simo­ną, Pau­lių ir Povi­lą Rim­ke­vi­čius, pra­di­nu­kai mokė­si žai­di­mo tai­syk­lių ir tech­ni­kos. Kamuo­liu­kai dunk­sė­jo kla­sė­se, kori­do­riuo­se, foje, net tėve­lių dar­bo­vie­tė­se, nes moki­niai labai norė­jo nuga­lė­ti savo  kla­sė­se ir patek­ti į bai­gia­mą­sias var­žy­bas.

Iš kiek­vie­nos kla­sės atrin­kus po ketu­ris geriau­sius žai­dė­jus, sureng­ta  šven­tė, skir­ta Joniš­kio sta­lo teniso 85-čiui pami­nė­ti. Var­žy­boms tei­sė­ja­vęs tre­ne­ris R. Franc­kai­tis pri­si­mi­nė, kad mūsų mokyk­lo­je visa­da buvo gilios šio žai­di­mo tra­di­ci­jos, kad nema­žai buvu­sių moki­nių gar­si­no Joniš­kį res­pub­li­ko­je ir už jos ribų. Tai - M. Tamu­lio­ny­tė, A.Kapitančiukas, L. Kazi­mie­rai­ty­tė ir kt.

Var­žy­bų daly­viai apdo­va­no­ti dip­lo­mais, o pri­zi­nių vie­tų lai­mė­to­jai — meda­liais ir dova­nė­lė­mis. Pir­mą­sias vie­tas kla­sių gru­pė­se lai­mė­jo Meda Danauskai­tė, Goja Ado­mai­ty­tė, Gus­tas Benis, Dovy­das Kušlei­ka, antrą­sias - Ado­lis Buraus­kas, Jokū­bas Savic­kis, Ugnius Tom­kus, Goda Kir­šanskai­tė, tre­čią­sias - Karo­li­na Vili­mai­tė, Arman­das Kve­da­ras, Eri­kas Poi­lo­vas, Tadas Kar­ži­naus­kas.

Ren­gi­nio metu, kurį vedė moky­to­jos J. Matu­lie­nė ir J. Lian­dz­ber­gie­nė, buvo sureng­ta moki­nių pie­ši­nių paro­da „Žai­džiu sta­lo tenisą“. Daly­viai apdo­va­no­ti padė­kos raš­tais, o pie­ši­niai po paro­dos bus pado­va­no­ti Joniš­kio sta­lo teniso muzie­jui.

Nuo­šir­džiai dėko­ja­me tre­ne­riui R. Franc­kai­čiui už tei­sė­ja­vi­mą, sureng­tą rake­čių paro­dą,  įteik­tus meda­lius ir dova­nas nuga­lė­to­jams, bei  įtai­gų ir drą­si­nan­tį žodį vai­kui, įman­čiam rake­tę į ran­kas .

Ska­tin­si­me, kad moki­niai ir toliau žais­tų sta­lo tenisą, tobu­lin­tų žai­di­mo įgū­džius ir kitą­met vėl susi­tik­tų var­žy­bo­se.