Adventinė edukacija: „Kalėdaičių gamyba. Kūčių tradicijos“

Adven­to metu nau­jai ati­da­ry­ta­me Joniš­kio Para­pi­jos pasto­ra­ci­nia­me cent­re vyko edu­ka­ci­ja, kurią vedė Eucha­ris­ti­nio Jėzaus sese­rų kon­gre­ga­ci­jos vie­nuo­lė sesuo Regi­na Tere­siū­tė iš Šilu­vos. Edu­ka­ci­jo­je daly­va­vo visų Joniš­kio rajo­no mokyk­lų tiky­bos moky­to­jai su savo moki­nu­kų gru­pe­lė­mis. Moki­niai ir moky­to­jai ste­bė­jo ir patys išsi­ke­pė po  Kūčių sta­lo sim­bo­lį — Kalė­dai­tį. Vie­nuo­lė vaiz­džiai pasa­ko­jo ir demonst­ra­vo seno­vi­nį kalė­dai­čių kepi­mo įran­kį. Visi galė­jo jį palies­ti ir išban­dy­ti. Pir­mą­jį Adven­to sek­ma­die­nį visi vai­kų iškep­ti kalė­dai­čiai buvo pašven­tin­ti baž­ny­čio­je. Namo vai­kai par­si­ne­šė sim­bo­li­nę Kūčių sta­lo Plot­ke­lę.

Pradinukai — dailės plenero dalyviai

Mūsų mokyk­los pra­di­nių kla­sių moki­niai gegu­žės 30 d. daly­va­vo rajo­no švie­ti­mo įstai­gų pra­di­nių kla­sių moki­nių dai­lės ple­ne­re „Gim­ti­nės take­liais“.  Šis ple­ne­ras vyko Gatau­čiuo­se. Jį orga­ni­za­vo Gatau­čių Mar­cės Kati­liū­tės mokyk­la.

Ple­ne­re pei­za­žus pie­šė Emi­li­ja Užda­vi­ny­tė, Karo­li­na Jasiū­nai­tė, Goda Vasi­liauskai­tė,  Vil­tė Matu­ze­vi­čiū­tė, Jokū­bas Savic­kis, Aus­tė­ja Zem­ku­tė, Ema Jacai­tė, Gab­rie­lė Cici­nai­tė.

Moki­nių dar­be­liais pasi­puoš Joniš­kio kraš­to dai­li­nin­kės M.Katiliūtės var­du pava­din­ta Gatau­čių mokyk­la.

Ar lengva atpažinti medžius pavasarį?

Ras­ti atsa­ky­mą į šį klau­si­mą 1a (moky­to­ja D. Klau­sie­nė) ir 3b (moky­to­ja L. Pili­pa­vi­čie­nė) kla­sių moki­niams padė­jo Joniš­kio eko­lo­gi­nio švie­ti­mo cent­ro vado­vas, miš­ko žel­di­ni­mo  ir miš­ko apsau­gos inži­nie­rius  Egi­di­jus Čepu­lis. Jis su pra­di­nu­kais išsku­bė­jo į mokyk­los par­ką. Juk labai svar­bu ir įdo­mu pažin­ti savo arti­miau­sią aplin­ką. Susi­do­mė­ję moki­niai klau­sė­si spe­cia­lis­to pasa­ko­ji­mo apie par­ke augan­čius  medžius ir krū­mus. Vai­kai tyri­nė­jo jų kamie­nus, šake­les, ste­bė­jo medžių pum­pu­rus. Ant žemės ieš­ko­jo nuo rudens užsi­li­ku­sių lapų, vai­sių, uogų. Džiau­gė­si galė­da­mi pagal šiuos požy­mius atpa­žin­ti medžius ir krū­mus pava­sa­rį.

Egi­di­jus Čepu­lis mokė, kaip nau­do­jant laz­dą, gali­ma nusta­ty­ti ir apskai­čiuo­ti medžių aukš­tį. Tai pra­di­nu­kai išban­dė prak­tiš­kai.

Dėko­ja­me Joniš­kio eko­lo­gi­nio švie­ti­mo cent­ro vado­vui, miš­ko žel­di­ni­mo  ir miš­ko apsau­gos inži­nie­riui  Egi­di­jui Čepu­liui už įdo­mų pasa­ko­ji­mą, suteik­tas žinias. Džiau­gia­mės įgy­ta nau­ja patir­ti­mi.

Spektaklis „Sniego karalienė“

Pas­ku­ti­nę die­ną prieš ato­sto­gas pro­gim­na­zi­jos moki­niai gavo nuo­sta­bią dova­ną iš šokių stu­di­jos „Kibirkš­tė­lė“ nariųspek­tak­lį „Snie­go kara­lie­nė“.

Pradinukai prisidėjo prie beglobių gyvūnų gerovės

Pasau­li­nę gyvū­nų die­ną M. Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jos pra­di­nu­kai minė­jo visą savai­tę. Suor­ga­ni­za­vo ne tik myli­miau­sio augin­ti­nio pie­ši­nių paro­dą, bet ir eks­kur­si­ją savo gyvū­nė­liams mokyk­lo­je. Daug džiaugs­mo buvo vai­kams vedžio­jant gyvū­nė­lius mokyk­los kori­do­riais, glos­tant ir myluo­jant pati­ku­sius drau­go augin­ti­nius, dis­ku­tuo­jant apie jų prie­žiū­rą su drau­gų mamo­mis, tėve­liais ir sene­liais. O kokių gyvū­nė­lių maty­ta! Dau­giau­siai vai­kai augi­na šuniu­kus, kati­nė­lius, jūrų kiau­ly­tes, smil­t­pe­les, papū­gė­les. Augi­na net ir var­les. Nuo­sta­bią šuns ir žmo­gaus drau­gys­tę pade­monst­ra­vo dre­suo­to­jas — mėgė­jas A. Bud­ris. Jo augin­ti­nė Inka nuo­sta­biai vyk­dė išmok­tas koman­das, atli­ko įvai­rius triu­kus. Vai­kai buvo suža­vė­ti. Vete­ri­na­ri­jos vyr. gydy­to­ja — ins­pek­to­rė R. Liud­vi­nai­tie­nė pagy­rė vai­ku­čius už pui­kią gyvū­nė­lių prie­žiū­rą, rodo­mą mei­lę ir dėme­sį. Pri­mi­nė, kad nami­nis gyvū­nė­lis – ne žai­sliu­kas, o tik­ras šei­mos narys, kurio išmes­ti, pras­tai pri­žiū­rė­ti, nemy­lė­ti neva­lia. Moki­niai papa­sa­ko­jo, kad visą savai­tę ne tik kal­bė­jo apie savo augin­ti­nius, bet nepa­mir­šo ir beglo­bių gyvū­nų. Pra­di­nu­kai, tėve­lių pade­da­mi, surin­ko net 220 kg mais­to, kurį pado­va­no­jo beglo­bių gyvū­nų namams „Šiau­lių lete­nė­lė“. Prie šios akci­jos mie­lai pri­si­dė­jo ir gydy­to­ja.

Didžiuo­ja­mės mokyk­los moki­niais, kurie myli ne tik savo augin­ti­nius, bet noriai rūpi­na­si ir beglo­biais gyvū­nais.

Tyrėjų naktis

Tyrė­jų nak­tis kas­met vyks­ta dau­giau nei 30 Euro­pos šalių, dau­giau nei 300 Euro­pos mies­tų, su tiks­lu didin­ti moks­li­nin­kų pri­pa­ži­ni­mą visuo­me­nė­je ir suda­ry­ti gali­my­bę iš arti susi­pa­žin­ti su jų dar­bais ir pasie­ki­mais.

Tyrė­jų nak­ties ren­gi­niai jau sep­tin­ti metai vyks­ta mūsų pro­gim­na­zi­jo­je. Šiais moks­lo metais sep­tin­to­kai atli­ko fizi­ki­nius eks­per­i­men­tus, skir­tus švie­sos reiš­ki­niams tir­ti, susi­pa­ži­no su perisko­po vei­ki­mu, lygi­no pomi­do­ro, apel­si­no, citri­nos ir svo­gū­no ląs­te­lių dydį ir for­mą. Aštun­to­kai domė­jo­si sau­lės sis­te­mos kūnais, ieš­ko­jo simet­ri­jos gam­to­je.

Kaip ir kas­met sep­tin­to­kai run­gė­si tar­pu­sa­vy­je prot­mū­šy­je. Geriau­siai sekė­si ir pri­zi­nin­kais tapo koman­da, kurią suda­rė Emi­lė Bal­čiū­nai­tė, Jus­ti­nas Bal­nys, Luka Dru­pa­i­tė, Kaspa­ras Gal­kus, Vil­tė Koč­ne­vai­tė, Simo­na Rim­ke­vi­čiū­tė, Faus­ta Žeb­rauskai­tė. Dalis lai­mė­ju­sių atsto­vaus pro­gim­na­zi­ją rajo­ni­nia­me kon­kur­se – prot­mū­šy­je „Gam­tos kodų labi­rin­tai“. Sėk­mės Jiems!

Dėko­ja­me visiems moki­niams, daly­va­vu­siems šiuo­se ren­gi­niuo­se ir, aiš­ku, moky­to­joms – Ingai Misiu­vie­nei, Astai Radžvi­lie­nei, Linai Alek­na­vi­čie­nei ir moky­to­jui Tomui Jan­kaus­kui už suda­ry­tą gali­my­bę moki­niams daly­vau­ti Tyrė­jų nak­ties ren­gi­niuo­se.

Integruota rusų — technologijų pamoka

Š.m. kovo 29 d. mūsų mokyk­lo­je vyko atvi­ra inte­gruo­ta rusų — tech­no­lo­gi­jų pamo­ka, kurios tema: Rusiš­ki suve­ny­rai.

Šiai pamo­kai 8b kl. moki­niai ir rusų kal­bos moky­to­ja J. Alek­sand­ra­vi­čie­nė, bei tech­no­lo­gi­jų moky­to­ja G. Sta­gie­nė pra­dė­jo ruoš­tis iš anks­to. Moki­niai per tech­no­lo­gi­jos pamo­kas pada­rė suve­ny­rą — „Mat­rioš­ką“, panau­do­jo skiau­ti­nių tech­ni­ką ir paruo­šė pri­sta­ty­mą.

Šio­je pamo­ko­je daly­va­vo mūsų buvę moki­niai gim­na­zis­tai ir jų rusų kal­bos moky­to­ja K. Mar­ti­nai­tie­nė ir tech­no­lo­gi­jų moky­to­ja K. Judžen­ty­tė iš Auš­ros gim­na­zi­jos. Moki­niai pri­sta­tė rusiš­ką suve­ny­rą — „Medi­nius šaukš­tus“ panau­do­jo deku­pa­žo tech­ni­ką „hohlo­ma“.

Rusų kal­bos moky­to­jos papa­sa­ko­jo apie suve­ny­rų isto­ri­ją ir akcen­ta­vo, kad tai yra žino­mi suve­ny­rai visa­me pasau­ly­je. Moki­niai pamo­kos metu dir­bo gru­pi­nį dar­bą ir atli­ko ketu­rias užduo­tis: per­skai­ty­ti dia­lo­gą, para­šy­ti laiš­ke­lį, sukli­juo­ti paveiks­lė­lį iš kor­te­lių ir atspė­ti koks tai suve­ny­ras, iš rai­džių suda­ry­ti rusiš­ką patar­lę apie šaukš­tus.

Pamo­kos pabai­go­je visi vai­ši­no­mės arba­ta, sal­du­my­nais ir sau­sai­nu­kais, kuriuos mer­gai­tės iške­pė per tech­no­lo­gi­jų pamo­kas.

Nuo­šir­dus ačiū moki­niams už pui­kiai atlik­tus dar­bus, jūs esa­te šau­nuo­liai ir dėko­ja­me moky­to­jams už šil­tą bend­ra­dar­bia­vi­mą.

Moky­to­jos: J. Alek­sand­ra­vi­čie­nė ir G. Sta­gie­nė

Rajoninėje moksleivių konferencijoje atsigręžta į žymius mūsų krašto žmones

Kovo mėnuo ypač tur­tin­gas ren­gi­niais, skir­tais Lie­tu­vos Nepri­klau­so­my­bės atkū­ri­mo šimt­me­čiui bei Lie­tu­vių kal­bos die­noms. Šia pro­ga ir mūsų mokyk­lo­je orga­ni­zuo­ta rajo­no mok­s­lei­vių kon­fe­ren­ci­ja tema „Gar­sūs Žiem­ga­los žmo­nės. Mūsų kraš­to pra­ei­tis ir dabar­tis“. Šios kon­fe­ren­ci­jos tiks­las – pri­si­min­ti žymius kraš­tie­čius, pra­tur­ti­nu­sius mūsų kraš­to bei visos šalies kul­tū­ri­nį, moks­li­nį bei poli­ti­nį gyve­ni­mą ar net pel­niu­sius pasau­li­nį pri­pa­ži­ni­mą. Ne mažiau svar­bus užda­vi­nys — lavin­ti moki­nių vie­šo­jo kal­bė­ji­mo įgū­džius. Tad tokia kon­fe­ren­ci­ja, kaip pabrė­žė Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to vyriau­sio­ji spe­cia­lis­tė Auš­ra Luk­šai­tė Lapin­skie­nė,  pui­kus būdas atskleis­ti ir ugdy­ti savo gebė­ji­mus jau­nes­nio­jo amžiaus moki­niams, kuriems res­pub­li­ki­niuo­se kon­kur­suo­se ski­ria­ma mažiau dėme­sio.

Į kon­fe­ren­ci­ją sugu­ž­ėjo moki­niai net iš 5 mokyk­lų. Daly­va­vo Žaga­rės gim­na­zi­jos, „Sau­lės“, Kriu­kų bei Gas­čiū­nų pag­rin­di­nių mokyk­lų ir, žino­ma, mūsų mokyk­los ugdy­ti­niai. Akty­viai kon­fe­ren­ci­jo­je daly­va­vo Žaga­rės gim­na­zi­jos moki­niai. Jie paren­gė net 5 pra­ne­ši­mus apie savo kraš­to švie­suo­lius. Kruopš­čiai pareng­tuo­se pra­ne­ši­muo­se jie pri­si­mi­nė tokius žymius savo kraš­tie­čius kaip poe­tą Juo­zą Žla­bį – Žen­gę, tau­to­dai­li­nin­ką Vin­cą Mai­žių, Romu­al­dą ir Vytau­tą Vait­kus, žymų solis­tą Vac­lo­vą Dau­no­rą. Nema­žai pra­ne­ši­mų skai­tė ir mūsų mokyk­los moki­niai. Pri­si­min­ta mūsų kraš­tie­tė poe­tė Ona Mika­lau­skie­nė – Kubi­liū­tė, daug gerų žodžių pasa­ky­ta ir apie įvai­rio­je visuo­me­ni­nė­je veik­lo­je daly­vau­jan­tį joniš­kie­tį poe­tą Joną Iva­naus­ką. Žino­ma, nepa­mirš­tas ir knyg­ne­šys bei tau­to­sa­kos rin­kė­jas Matas Slan­čiaus­kas bei žymus rašy­to­jas Jonas Avy­žius. Kon­fe­ren­ci­jos metu gilin­ta­si ne tik į pra­ei­ty­je žymių žmo­nių gyve­ni­mus, bet pasi­do­mė­ta ir šių die­nų atra­di­mais. Tokia ori­gi­na­li jau­na meni­nin­kė yra Joli­ta Vait­ku­tė. Jos gyve­ni­me net ir įpras­ti bui­ti­niai daly­kai virs­ta menu. Apie šią meni­nin­kę savo atra­di­mais pasi­da­li­no „Sau­lės“ pag­rin­di­nės mokyk­los sep­tin­to­kė Mei­da  Čagu­tė. Kitų mokyk­lų mok­s­lei­vių pra­ne­ši­muo­se aptar­ti fizi­kų Teo­do­ro Gro­thu­so ir Vin­co Čepin­skio nuo­pel­nai mūsų kraš­tui, pri­si­min­ta mis­tiš­ko­ji rašy­to­ja Joli­ta Skablauskai­tė bei par­ti­za­nas K. Liu­ber­skis – Žvai­nys. Moki­nius kon­fe­ren­ci­jai ruo­šė moky­to­jos Rima Domi­nai­tė, Gied­rė Gus­tie­nė, Vili­ja Arlau­skie­nė, Jūra­tė Mitri­kie­nė, Rita Ivaš­ke­vi­čie­nė, Alma Kan­čel­skie­nė, Vil­ma Kum­pi­ke­vi­čiū­tė, Dai­va Lukie­nė, Ire­na Kenz­gai­lie­nė ir Ali­na Jonai­tie­nė.

Pag­rin­di­nį pra­ne­ši­mą skai­tė Joniš­kio isto­ri­jos ir kul­tū­ros muzie­jaus dar­buo­to­jas Darius Vičas. Jis išsa­miai ir įdo­miai papa­sa­ko­jo apie dau­ge­liui gal­būt ir neži­no­mą asme­nį — Stei­gia­mo­jo Sei­mo narį, gydy­to­ją, poli­ti­nį kali­nį Kle­men­są Vai­te­kū­ną. Tai­gi buvo pra­p­lės­tos ne tik moki­nių, bet ir kon­fe­ren­ci­jo­je daly­va­vu­sių ir moki­niams padė­ju­sių pareng­ti pra­ne­ši­mus moky­to­jų žinios.

Kon­fe­ren­ci­jos daly­vių nuo­tai­ką praskaidri­no M. Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jos mažų­jų šokė­jų sma­gus liau­dies šokis bei 7a kla­sės moki­nių Jutos Ado­mai­ty­tės bei Agnės Kulin­skai­tės padai­nuo­ta liau­dies dai­na.

Kon­fe­ren­ci­jos orga­ni­za­to­riai – Joniš­kio M. Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­ja, Joniš­kio rajo­no švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­rius bei Joniš­kio rajo­no švie­ti­mo cent­ras pasi­rū­pi­no, kad moki­niai ne tik ugdy­tų­si savo gebė­ji­mus, bet ir būtų įver­tin­ti patys kūry­bin­giau­si bei akty­viau­si moki­niai. Todėl kon­fe­ren­ci­jos pabai­go­je buvo apdo­va­no­ti rajo­no mok­s­lei­vių kūry­bi­nių dar­bų kon­kur­so „Laiš­kas gim­ta­jai kal­bai“ nuga­lė­to­jai. Aukš­tes­nių­jų kla­sių gru­pė­je geriau­siai įver­tin­ti šių mok­s­lei­vių dar­bai:

  • 1 vie­ta    G. Gaid­jur­gy­tė.  Esė „Mano sie­los drau­gė“
  • 2 vie­ta    G. Kub­lic­kai­tė.   „Gim­to­jo kraš­to die­no­raš­tis“
  • 3 vie­ta    R. Stan­kū­nai­tė.    „Šim­tas“

5–8 kla­sių gru­pė­je lau­re­ate pas­kelb­ta mūsų mokyk­los 7a kl. moki­nė Juta Ado­mai­ty­tė už raši­nį „Ar gera būti lie­tu­viu?

40 klausimų Lietuvai

1918 m. vasa­rio 16 d. Lie­tu­vos Tary­ba Vil­niu­je pasi­ra­šė doku­men­tą, skel­bian­tį, kad Lie­tu­vos Tary­ba atski­ria Lie­tu­vą nuo visų vals­ty­bi­nių ryšių, kada nors buvu­sių su kito­mis tau­to­mis. Vasa­rio Šešio­lik­to­ji atne­ša lie­tu­vio sie­lai aud­rą ir neri­mą.

Šie­met Vasa­rio 16 die­ną  atkur­ta Lie­tu­vos  vals­ty­bė, šven­čia šimt­me­tį.

Pro­gim­na­zi­jos aktų salė­je vyko vik­to­ri­na, „40 klau­si­mų Lie­tu­vai”, skir­ta pami­nė­ti Lie­tu­vos vals­ty­bės atkū­ri­mo 100-metį ir artė­jan­tį  mokyk­los 40 metų gim­ta­die­nį. Šią kul­tū­ri­nę- pažin­ti­nę veik­lą orga­ni­za­vo geo­gra­fi­jos moky­to­ja Vai­da Dun­du­lie­nė, muzi­kos moky­to­ja Vir­gi­ni­ja Puč­ku­vie­nė, isto­ri­jos moky­to­ja Rita Ivaš­ke­vi­čie­nė. Daly­va­vo 5–8 kla­sių moki­nių koman­dos.  Ren­gi­nio pra­džio­je visi iškil­min­gai sugie­do­jo­me „Tau­tiš­ką gies­mę“. Svei­ki­ni­mo žodį tarė pro­gim­na­zi­jos direk­to­rės pava­duo­to­ja ugdy­mui l. e. direk­to­rės parei­gas, Vio­le­ta Zig­man­tie­nė. Ji džiau­gė­si buvi­mu kar­tu. Kvie­tė visus atlik­ti gra­žius dides­nius ar mažes­nius dar­be­lius, kad būtų gera savo šei­mo­je, savo mokykloje,savo mies­te,  savo šaly­je.

Prieš pra­si­de­dant kon­kur­sui „40 klau­si­mų Lie­tu­vai”, pro­gim­na­zi­jos Padė­kos raš­tai iškil­min­gai  įteik­ti I pus­me­tį labai  gerų  moky­mo­si rezul­ta­tų pasie­ku­siems  moki­niams.

Koman­dų pasi­ro­dy­mus ver­ti­no komi­si­ja: pro­gim­na­zi­jos moky­to­jos Gita­na Svy­tie­nė, Gita­na Sta­gie­nė ir Rai­mon­da Kui­zi­nie­nė.

Moki­niams teko pri­si­min­ti ne tik isto­ri­jai reikš­min­gus įvy­kius, datas, asme­ny­bes, bet ir žymias Lie­tu­vos,  mies­to, rajo­no vie­tas.

Visos kla­sės labai sten­gė­si, buvo pui­kiai pasi­ruo­šę, todėl komi­si­ja negai­lė­jo šil­tų žodžių ir visus apdo­va­no­jo Padė­kos raš­tais už kūry­biš­ku­mą ir Lie­tu­vos isto­ri­jos bei mokyk­los isto­ri­jos žinias. Nuga­lė­to­jai apdo­va­no­ti dip­lo­mais ir sal­džiais pri­zais. Nuga­lė­to­jų koman­dos:

5–6 kla­sių gru­pė­je – 6a kla­sės koman­da „Gele­ži­niai vil­kai“

7–8 kla­sių gru­pė­je – 7a kla­sės koman­da „Var­pas ir auš­ra“

Dėko­ja­me pro­gim­na­zi­jos šokių stu­di­jos „Kibirkš­tė­lė” kolek­ty­vui, kurio pasi­ro­dy­mas sutei­kė dar dau­giau iškil­min­gu­mo šiai šven­tei.

Džiau­gia­mės gra­žiu Lie­tu­vos Nepri­klau­so­my­bės die­nos pami­nė­ji­mu ir visiems lin­ki­me mylė­ti savo šalį, didžiuo­tis lais­va, nepri­klau­so­ma vals­ty­be!

Renginys „Lietuva eilėraščių posmuose“

Lie­tu­vos vals­ty­bės atkū­ri­mo  šimt­me­tis — didin­ga ir gra­ži šven­tė. Jai nuo­šir­džiai ruo­šė­si mūsų mokyk­los pra­di­nu­kai.

Vasa­rio 12 d. moki­niai  susi­bū­rė į ren­gi­nį „Lie­tu­va eilė­raš­čių pos­muo­se“. Ren­gi­ny­je sve­čia­vo­si isto­ri­jos moky­to­ja Ire­na Povi­lai­tie­nė, buvęs mūsų mokyk­los moki­nys Niko­de­mas Vai­ne­i­kis. Skam­bė­jo poe­tų A. Matu­čio, E. Sele­lio­nio, J. Ais­čio, Mai­ro­nio, Just. Mar­cin­ke­vi­čiaus ir kt. poe­tų eilės apie Lie­tu­vą, tėvy­nę. Pra­di­nu­kų dekla­muo­ja­mus eilė­raš­čius paly­dė­da­vo lie­tu­vių liau­dies pučia­mai­siais muzi­kos inst­ru­men­tais  Niko­de­mo atlie­ka­mi  kūri­niai. Visi išgir­do ragų, dūd­mai­šio, bir­by­nės, lumz­de­lio, švil­pos,  moli­nu­kų muzi­ką.

 Iš ren­gi­nio kiek­vie­nos kla­sės moki­niai par­si­ne­šė dova­no­tą tri­spal­vę.

 Šven­tės pabai­go­je visi daly­viai sugie­do­jo V. Kudir­kos „Tau­tiš­ką gies­mę“.