Ar lengva atpažinti medžius pavasarį?

Ras­ti atsa­ky­mą į šį klau­si­mą 1a (moky­to­ja D. Klau­sie­nė) ir 3b (moky­to­ja L. Pili­pa­vi­čie­nė) kla­sių moki­niams padė­jo Joniš­kio eko­lo­gi­nio švie­ti­mo cent­ro vado­vas, miš­ko žel­di­ni­mo  ir miš­ko apsau­gos inži­nie­rius  Egi­di­jus Čepu­lis. Jis su pra­di­nu­kais išsku­bė­jo į mokyk­los par­ką. Juk labai svar­bu ir įdo­mu pažin­ti savo arti­miau­sią aplin­ką. Susi­do­mė­ję moki­niai klau­sė­si spe­cia­lis­to pasa­ko­ji­mo apie par­ke augan­čius  medžius ir krū­mus. Vai­kai tyri­nė­jo jų kamie­nus, šake­les, ste­bė­jo medžių pum­pu­rus. Ant žemės ieš­ko­jo nuo rudens užsi­li­ku­sių lapų, vai­sių, uogų. Džiau­gė­si galė­da­mi pagal šiuos požy­mius atpa­žin­ti medžius ir krū­mus pava­sa­rį.

Egi­di­jus Čepu­lis mokė, kaip nau­do­jant laz­dą, gali­ma nusta­ty­ti ir apskai­čiuo­ti medžių aukš­tį. Tai pra­di­nu­kai išban­dė prak­tiš­kai.

Dėko­ja­me Joniš­kio eko­lo­gi­nio švie­ti­mo cent­ro vado­vui, miš­ko žel­di­ni­mo  ir miš­ko apsau­gos inži­nie­riui  Egi­di­jui Čepu­liui už įdo­mų pasa­ko­ji­mą, suteik­tas žinias. Džiau­gia­mės įgy­ta nau­ja patir­ti­mi.

Spektaklis „Sniego karalienė“

Pas­ku­ti­nę die­ną prieš ato­sto­gas pro­gim­na­zi­jos moki­niai gavo nuo­sta­bią dova­ną iš šokių stu­di­jos „Kibirkš­tė­lė“ nariųspek­tak­lį „Snie­go kara­lie­nė“.

Pradinukai prisidėjo prie beglobių gyvūnų gerovės

Pasau­li­nę gyvū­nų die­ną M. Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jos pra­di­nu­kai minė­jo visą savai­tę. Suor­ga­ni­za­vo ne tik myli­miau­sio augin­ti­nio pie­ši­nių paro­dą, bet ir eks­kur­si­ją savo gyvū­nė­liams mokyk­lo­je. Daug džiaugs­mo buvo vai­kams vedžio­jant gyvū­nė­lius mokyk­los kori­do­riais, glos­tant ir myluo­jant pati­ku­sius drau­go augin­ti­nius, dis­ku­tuo­jant apie jų prie­žiū­rą su drau­gų mamo­mis, tėve­liais ir sene­liais. O kokių gyvū­nė­lių maty­ta! Dau­giau­siai vai­kai augi­na šuniu­kus, kati­nė­lius, jūrų kiau­ly­tes, smil­t­pe­les, papū­gė­les. Augi­na net ir var­les. Nuo­sta­bią šuns ir žmo­gaus drau­gys­tę pade­monst­ra­vo dre­suo­to­jas — mėgė­jas A. Bud­ris. Jo augin­ti­nė Inka nuo­sta­biai vyk­dė išmok­tas koman­das, atli­ko įvai­rius triu­kus. Vai­kai buvo suža­vė­ti. Vete­ri­na­ri­jos vyr. gydy­to­ja — ins­pek­to­rė R. Liud­vi­nai­tie­nė pagy­rė vai­ku­čius už pui­kią gyvū­nė­lių prie­žiū­rą, rodo­mą mei­lę ir dėme­sį. Pri­mi­nė, kad nami­nis gyvū­nė­lis – ne žai­sliu­kas, o tik­ras šei­mos narys, kurio išmes­ti, pras­tai pri­žiū­rė­ti, nemy­lė­ti neva­lia. Moki­niai papa­sa­ko­jo, kad visą savai­tę ne tik kal­bė­jo apie savo augin­ti­nius, bet nepa­mir­šo ir beglo­bių gyvū­nų. Pra­di­nu­kai, tėve­lių pade­da­mi, surin­ko net 220 kg mais­to, kurį pado­va­no­jo beglo­bių gyvū­nų namams „Šiau­lių lete­nė­lė“. Prie šios akci­jos mie­lai pri­si­dė­jo ir gydy­to­ja.

Didžiuo­ja­mės mokyk­los moki­niais, kurie myli ne tik savo augin­ti­nius, bet noriai rūpi­na­si ir beglo­biais gyvū­nais.

Tyrėjų naktis

Tyrė­jų nak­tis kas­met vyks­ta dau­giau nei 30 Euro­pos šalių, dau­giau nei 300 Euro­pos mies­tų, su tiks­lu didin­ti moks­li­nin­kų pri­pa­ži­ni­mą visuo­me­nė­je ir suda­ry­ti gali­my­bę iš arti susi­pa­žin­ti su jų dar­bais ir pasie­ki­mais.

Tyrė­jų nak­ties ren­gi­niai jau sep­tin­ti metai vyks­ta mūsų pro­gim­na­zi­jo­je. Šiais moks­lo metais sep­tin­to­kai atli­ko fizi­ki­nius eks­per­i­men­tus, skir­tus švie­sos reiš­ki­niams tir­ti, susi­pa­ži­no su perisko­po vei­ki­mu, lygi­no pomi­do­ro, apel­si­no, citri­nos ir svo­gū­no ląs­te­lių dydį ir for­mą. Aštun­to­kai domė­jo­si sau­lės sis­te­mos kūnais, ieš­ko­jo simet­ri­jos gam­to­je.

Kaip ir kas­met sep­tin­to­kai run­gė­si tar­pu­sa­vy­je prot­mū­šy­je. Geriau­siai sekė­si ir pri­zi­nin­kais tapo koman­da, kurią suda­rė Emi­lė Bal­čiū­nai­tė, Jus­ti­nas Bal­nys, Luka Dru­pa­i­tė, Kaspa­ras Gal­kus, Vil­tė Koč­ne­vai­tė, Simo­na Rim­ke­vi­čiū­tė, Faus­ta Žeb­rauskai­tė. Dalis lai­mė­ju­sių atsto­vaus pro­gim­na­zi­ją rajo­ni­nia­me kon­kur­se – prot­mū­šy­je „Gam­tos kodų labi­rin­tai“. Sėk­mės Jiems!

Dėko­ja­me visiems moki­niams, daly­va­vu­siems šiuo­se ren­gi­niuo­se ir, aiš­ku, moky­to­joms – Ingai Misiu­vie­nei, Astai Radžvi­lie­nei, Linai Alek­na­vi­čie­nei ir moky­to­jui Tomui Jan­kaus­kui už suda­ry­tą gali­my­bę moki­niams daly­vau­ti Tyrė­jų nak­ties ren­gi­niuo­se.

Integruota rusų — technologijų pamoka

Š.m. kovo 29 d. mūsų mokyk­lo­je vyko atvi­ra inte­gruo­ta rusų — tech­no­lo­gi­jų pamo­ka, kurios tema: Rusiš­ki suve­ny­rai.

Šiai pamo­kai 8b kl. moki­niai ir rusų kal­bos moky­to­ja J. Alek­sand­ra­vi­čie­nė, bei tech­no­lo­gi­jų moky­to­ja G. Sta­gie­nė pra­dė­jo ruoš­tis iš anks­to. Moki­niai per tech­no­lo­gi­jos pamo­kas pada­rė suve­ny­rą — „Mat­rioš­ką“, panau­do­jo skiau­ti­nių tech­ni­ką ir paruo­šė pri­sta­ty­mą.

Šio­je pamo­ko­je daly­va­vo mūsų buvę moki­niai gim­na­zis­tai ir jų rusų kal­bos moky­to­ja K. Mar­ti­nai­tie­nė ir tech­no­lo­gi­jų moky­to­ja K. Judžen­ty­tė iš Auš­ros gim­na­zi­jos. Moki­niai pri­sta­tė rusiš­ką suve­ny­rą — „Medi­nius šaukš­tus“ panau­do­jo deku­pa­žo tech­ni­ką „hohlo­ma“.

Rusų kal­bos moky­to­jos papa­sa­ko­jo apie suve­ny­rų isto­ri­ją ir akcen­ta­vo, kad tai yra žino­mi suve­ny­rai visa­me pasau­ly­je. Moki­niai pamo­kos metu dir­bo gru­pi­nį dar­bą ir atli­ko ketu­rias užduo­tis: per­skai­ty­ti dia­lo­gą, para­šy­ti laiš­ke­lį, sukli­juo­ti paveiks­lė­lį iš kor­te­lių ir atspė­ti koks tai suve­ny­ras, iš rai­džių suda­ry­ti rusiš­ką patar­lę apie šaukš­tus.

Pamo­kos pabai­go­je visi vai­ši­no­mės arba­ta, sal­du­my­nais ir sau­sai­nu­kais, kuriuos mer­gai­tės iške­pė per tech­no­lo­gi­jų pamo­kas.

Nuo­šir­dus ačiū moki­niams už pui­kiai atlik­tus dar­bus, jūs esa­te šau­nuo­liai ir dėko­ja­me moky­to­jams už šil­tą bend­ra­dar­bia­vi­mą.

Moky­to­jos: J. Alek­sand­ra­vi­čie­nė ir G. Sta­gie­nė