Krikštynos!

Penk­ta­die­nį mokyk­los teri­to­ri­jo­je vyko Mato Slan­čiaus­ko pro­ka­riuo­me­nės šauk­ti­nių moko­mo­sios pra­ty­bos. Visi daly­va­vę šauk­ti­niai pra­ty­bų įšū­kius šau­niai įvei­kė ir tapo Mato Slan­čiaus­ko pro­ka­riuo­me­nės kariū­nais! Šau­nuo­liai aštun­to­kai suor­ga­ni­za­vę penk­to­kų krikš­ty­nas, pade­monst­ra­vę pui­kius išra­din­gu­mo, orga­ni­zuo­tu­mo, susi­klau­sy­mo, koman­di­nio dar­bo įgū­džius! Šau­nuo­liai penk­to­kai, neiš­si­gan­dę rude­niš­ko lie­taus ir sma­giai, entu­zias­tin­gai atli­kę visas jiems pareng­tas užduo­tis! Didžiau­sias pagy­ri­mas Pao­lai — viso šio ren­gi­nio „varik­liu­kui“!

Gamtos ateitis mūsų rankose

Joniš­kio Mato Slan­čiaus­ko bend­ruo­me­nė daly­va­vo edu­ka­ci­nė­se veik­lo­se žygy­je „Žalio­sios euro­pie­čių ato­sto­gos Joniš­ky­je“ bei išban­dė savo jėgas „Pro­tų kovo­se“ su Rober­tu Pet­raus­ku.

Ren­gi­nio metu  žygei­viai pasi­da­li­no įspū­džiais apie bend­rą gam­tos išsau­go­ji­mą, dar­nios aplin­kos kūri­mą.  Labiau­siai slan­čiau­skie­čius įtrau­ku­si  veik­la — inki­lė­lių gamy­ba. Noriai  inki­lus gami­no vai­kai, tėve­liai, moky­to­jai ir sukū­rė jau­kias pasto­ges paukš­čiams. Moky­to­jai su dide­liu entu­ziaz­mu var­žė­si  EKOpro­tai kovo­se ir paro­dė savo žinias eko­lo­gi­jos ir aplin­ko­sau­gos sri­ty­se.

Džiu­gu, kad Mato Slan­čiaus­ko bend­ruo­me­nė yra už šva­rią Lie­tu­vą.

Adventinė edukacija: „Kalėdaičių gamyba. Kūčių tradicijos“

Adven­to metu nau­jai ati­da­ry­ta­me Joniš­kio Para­pi­jos pasto­ra­ci­nia­me cent­re vyko edu­ka­ci­ja, kurią vedė Eucha­ris­ti­nio Jėzaus sese­rų kon­gre­ga­ci­jos vie­nuo­lė sesuo Regi­na Tere­siū­tė iš Šilu­vos. Edu­ka­ci­jo­je daly­va­vo visų Joniš­kio rajo­no mokyk­lų tiky­bos moky­to­jai su savo moki­nu­kų gru­pe­lė­mis. Moki­niai ir moky­to­jai ste­bė­jo ir patys išsi­ke­pė po  Kūčių sta­lo sim­bo­lį — Kalė­dai­tį. Vie­nuo­lė vaiz­džiai pasa­ko­jo ir demonst­ra­vo seno­vi­nį kalė­dai­čių kepi­mo įran­kį. Visi galė­jo jį palies­ti ir išban­dy­ti. Pir­mą­jį Adven­to sek­ma­die­nį visi vai­kų iškep­ti kalė­dai­čiai buvo pašven­tin­ti baž­ny­čio­je. Namo vai­kai par­si­ne­šė sim­bo­li­nę Kūčių sta­lo Plot­ke­lę.

Pradinukai — dailės plenero dalyviai

Mūsų mokyk­los pra­di­nių kla­sių moki­niai gegu­žės 30 d. daly­va­vo rajo­no švie­ti­mo įstai­gų pra­di­nių kla­sių moki­nių dai­lės ple­ne­re „Gim­ti­nės take­liais“.  Šis ple­ne­ras vyko Gatau­čiuo­se. Jį orga­ni­za­vo Gatau­čių Mar­cės Kati­liū­tės mokyk­la.

Ple­ne­re pei­za­žus pie­šė Emi­li­ja Užda­vi­ny­tė, Karo­li­na Jasiū­nai­tė, Goda Vasi­liauskai­tė,  Vil­tė Matu­ze­vi­čiū­tė, Jokū­bas Savic­kis, Aus­tė­ja Zem­ku­tė, Ema Jacai­tė, Gab­rie­lė Cici­nai­tė.

Moki­nių dar­be­liais pasi­puoš Joniš­kio kraš­to dai­li­nin­kės M.Katiliūtės var­du pava­din­ta Gatau­čių mokyk­la.

Ar lengva atpažinti medžius pavasarį?

Ras­ti atsa­ky­mą į šį klau­si­mą 1a (moky­to­ja D. Klau­sie­nė) ir 3b (moky­to­ja L. Pili­pa­vi­čie­nė) kla­sių moki­niams padė­jo Joniš­kio eko­lo­gi­nio švie­ti­mo cent­ro vado­vas, miš­ko žel­di­ni­mo  ir miš­ko apsau­gos inži­nie­rius  Egi­di­jus Čepu­lis. Jis su pra­di­nu­kais išsku­bė­jo į mokyk­los par­ką. Juk labai svar­bu ir įdo­mu pažin­ti savo arti­miau­sią aplin­ką. Susi­do­mė­ję moki­niai klau­sė­si spe­cia­lis­to pasa­ko­ji­mo apie par­ke augan­čius  medžius ir krū­mus. Vai­kai tyri­nė­jo jų kamie­nus, šake­les, ste­bė­jo medžių pum­pu­rus. Ant žemės ieš­ko­jo nuo rudens užsi­li­ku­sių lapų, vai­sių, uogų. Džiau­gė­si galė­da­mi pagal šiuos požy­mius atpa­žin­ti medžius ir krū­mus pava­sa­rį.

Egi­di­jus Čepu­lis mokė, kaip nau­do­jant laz­dą, gali­ma nusta­ty­ti ir apskai­čiuo­ti medžių aukš­tį. Tai pra­di­nu­kai išban­dė prak­tiš­kai.

Dėko­ja­me Joniš­kio eko­lo­gi­nio švie­ti­mo cent­ro vado­vui, miš­ko žel­di­ni­mo  ir miš­ko apsau­gos inži­nie­riui  Egi­di­jui Čepu­liui už įdo­mų pasa­ko­ji­mą, suteik­tas žinias. Džiau­gia­mės įgy­ta nau­ja patir­ti­mi.

Spektaklis „Sniego karalienė“

Pas­ku­ti­nę die­ną prieš ato­sto­gas pro­gim­na­zi­jos moki­niai gavo nuo­sta­bią dova­ną iš šokių stu­di­jos „Kibirkš­tė­lė“ nariųspek­tak­lį „Snie­go kara­lie­nė“.

Pradinukai prisidėjo prie beglobių gyvūnų gerovės

Pasau­li­nę gyvū­nų die­ną M. Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jos pra­di­nu­kai minė­jo visą savai­tę. Suor­ga­ni­za­vo ne tik myli­miau­sio augin­ti­nio pie­ši­nių paro­dą, bet ir eks­kur­si­ją savo gyvū­nė­liams mokyk­lo­je. Daug džiaugs­mo buvo vai­kams vedžio­jant gyvū­nė­lius mokyk­los kori­do­riais, glos­tant ir myluo­jant pati­ku­sius drau­go augin­ti­nius, dis­ku­tuo­jant apie jų prie­žiū­rą su drau­gų mamo­mis, tėve­liais ir sene­liais. O kokių gyvū­nė­lių maty­ta! Dau­giau­siai vai­kai augi­na šuniu­kus, kati­nė­lius, jūrų kiau­ly­tes, smil­t­pe­les, papū­gė­les. Augi­na net ir var­les. Nuo­sta­bią šuns ir žmo­gaus drau­gys­tę pade­monst­ra­vo dre­suo­to­jas — mėgė­jas A. Bud­ris. Jo augin­ti­nė Inka nuo­sta­biai vyk­dė išmok­tas koman­das, atli­ko įvai­rius triu­kus. Vai­kai buvo suža­vė­ti. Vete­ri­na­ri­jos vyr. gydy­to­ja — ins­pek­to­rė R. Liud­vi­nai­tie­nė pagy­rė vai­ku­čius už pui­kią gyvū­nė­lių prie­žiū­rą, rodo­mą mei­lę ir dėme­sį. Pri­mi­nė, kad nami­nis gyvū­nė­lis – ne žai­sliu­kas, o tik­ras šei­mos narys, kurio išmes­ti, pras­tai pri­žiū­rė­ti, nemy­lė­ti neva­lia. Moki­niai papa­sa­ko­jo, kad visą savai­tę ne tik kal­bė­jo apie savo augin­ti­nius, bet nepa­mir­šo ir beglo­bių gyvū­nų. Pra­di­nu­kai, tėve­lių pade­da­mi, surin­ko net 220 kg mais­to, kurį pado­va­no­jo beglo­bių gyvū­nų namams „Šiau­lių lete­nė­lė“. Prie šios akci­jos mie­lai pri­si­dė­jo ir gydy­to­ja.

Didžiuo­ja­mės mokyk­los moki­niais, kurie myli ne tik savo augin­ti­nius, bet noriai rūpi­na­si ir beglo­biais gyvū­nais.