Pradinukai prisidėjo prie beglobių gyvūnų gerovės

Pasau­li­nę gyvū­nų die­ną M. Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jos pra­di­nu­kai minė­jo visą savai­tę. Suor­ga­ni­za­vo ne tik myli­miau­sio augin­ti­nio pie­ši­nių paro­dą, bet ir eks­kur­si­ją savo gyvū­nė­liams mokyk­lo­je. Daug džiaugs­mo buvo vai­kams vedžio­jant gyvū­nė­lius mokyk­los kori­do­riais, glos­tant ir myluo­jant pati­ku­sius drau­go augin­ti­nius, dis­ku­tuo­jant apie jų prie­žiū­rą su drau­gų mamo­mis, tėve­liais ir sene­liais. O kokių gyvū­nė­lių maty­ta! Dau­giau­siai vai­kai augi­na šuniu­kus, kati­nė­lius, jūrų kiau­ly­tes, smil­t­pe­les, papū­gė­les. Augi­na net ir var­les. Nuo­sta­bią šuns ir žmo­gaus drau­gys­tę pade­monst­ra­vo dre­suo­to­jas — mėgė­jas A. Bud­ris. Jo augin­ti­nė Inka nuo­sta­biai vyk­dė išmok­tas koman­das, atli­ko įvai­rius triu­kus. Vai­kai buvo suža­vė­ti. Vete­ri­na­ri­jos vyr. gydy­to­ja — ins­pek­to­rė R. Liud­vi­nai­tie­nė pagy­rė vai­ku­čius už pui­kią gyvū­nė­lių prie­žiū­rą, rodo­mą mei­lę ir dėme­sį. Pri­mi­nė, kad nami­nis gyvū­nė­lis – ne žai­sliu­kas, o tik­ras šei­mos narys, kurio išmes­ti, pras­tai pri­žiū­rė­ti, nemy­lė­ti neva­lia. Moki­niai papa­sa­ko­jo, kad visą savai­tę ne tik kal­bė­jo apie savo augin­ti­nius, bet nepa­mir­šo ir beglo­bių gyvū­nų. Pra­di­nu­kai, tėve­lių pade­da­mi, surin­ko net 220 kg mais­to, kurį pado­va­no­jo beglo­bių gyvū­nų namams „Šiau­lių lete­nė­lė“. Prie šios akci­jos mie­lai pri­si­dė­jo ir gydy­to­ja.

Didžiuo­ja­mės mokyk­los moki­niais, kurie myli ne tik savo augin­ti­nius, bet noriai rūpi­na­si ir beglo­biais gyvū­nais.

Įteikti išsilavinimo pažymėjimai progimnaziją baigusiems mokiniams

2018 m. bir­že­lio 19 d. pro­gim­na­zi­jos aktų salė­je iškil­min­gai įteik­ti pag­rin­di­nio ugdy­mo I dalies bai­gi­mo pažy­mė­ji­mai. Tai šeš­ta pro­gim­na­zi­jos lai­da.

Tą die­ną pro­gim­na­zi­jo­je buvo šven­tė, kurio­je moky­to­jai, moki­niai, jų tėve­liai dėko­jo vie­ni kitiems už moky­mą­si kar­tu, už ugdy­mą­si  kar­tu, už bend­ra­vi­mą ir bend­ra­dar­bia­vi­mą.

Šau­niems Mato Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jos šeš­tos lai­dos aštun­to­kams palin­kė­ta nuo­la­tos ugdy­tis, moky­tis. Būti ieš­kan­čiais ir ran­dan­čiais savo sėk­mę.

Mano sėkmė — mūsų sėkmė. Pasidžiaukime kartu.

Pas­ku­ti­nę moks­lo metų die­ną į pro­gim­na­zi­jos aktų salę rin­ko­si 5–8 kla­sių moki­niai, moky­to­jai, tėve­liai. Vyko ren­gi­nys „Mano sėk­mė — mūsų sėk­mė. Pasi­džiau­ki­me kar­tu“.  Padė­ko­ta moki­niams, labai gerai bai­gu­siems 2017–2018m.m. II pus­me­tį ir moki­niams, sėk­min­gai daly­va­vu­siems kon­kur­suo­se, olim­pia­do­se, pro­jek­tuo­se, var­žy­bo­se. Padė­ko­ta moky­to­jams.

Vie­nas labai labai svar­bus momen­tas – mes moki­no­mės džiaug­tis vie­ni kitų sėk­me.

Mokomės praktiškai

Šian­dien M. Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jo­je moky­to­jais dir­bo savo sri­čių spe­cia­lis­tai: prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo tar­ny­bos, svei­ka­tos biu­ro, skau­tai, šau­liai. Visi ne tik pri­sta­tė savo pro­fe­si­jas, bet ir mokė vai­kus, kaip elg­tis gais­ro metu, kaip jo išveng­ti, ką dary­ti drau­gui užsp­rin­gus, susi­žei­dus, nude­gus ir t.t. Šau­liai savo veik­lą pra­dė­jo tylos minu­te, pagerb­da­mi žuvu­sius Lie­tu­vos trem­ti­nius, papa­sa­ko­jo apie savo vei­ką, paro­dė amu­ni­ci­ją. Skau­tai su vai­kais ne tik žai­dė žai­di­mus, bet ir pri­sta­tė savo užsi­ėmi­mus, sim­bo­li­ką, sutar­ti­nius žen­klus. Vie­na pamo­ka buvo skir­ta orien­ta­ci­nėms var­žy­boms. Moki­niai dide­lė­je ir apžel­din­to­je mokyk­los teri­to­ri­jo­je turė­jo suras­ti tam tik­rus objek­tus tik pagal užuo­mi­nas. Pabai­go­je, po visų veik­lų, prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo tar­ny­bos spe­cia­lis­tai pade­monst­ra­vo meta­lo kir­pi­mo, plė­ti­mo žny­p­les ir „imi­ta­vo“ gais­ro gesi­ni­mą. Kam buvo karš­ta, tas atsi­gai­vi­no po vėsaus van­dens sro­ve.

Slan­čiau­skie­čiai vasa­rą pasi­tiks žino­da­mi, kaip sau­giai elg­tis gam­to­je, namie, kaip suteik­ti pir­mą­ją pagal­bą ir pamąs­tys apie lais­va­lai­kį po pamo­kų kitais moks­lo metais. Kas žino, kiek šau­lių ir skau­tų gre­tų papil­dys mūsų pro­gim­na­zis­tai?

Nuo­šir­džiai dėko­ja­me prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo tar­ny­bos spe­cia­lis­tams L. Ger­be­nie­nei, M. Kviet­kaus­kui, N. Lip­ne­vi­čiui, K. Skir­vai­niui, svei­ka­tos prie­žiū­ros spe­cia­lis­tėms R. Goš­tau­tie­nei ir V. Mer­ke­ly­tei, skau­tėms I. Jakie­nei, V. Dak­ny­tei, A. Bal­tu­ty­tei, šau­liams N. Kaminskui, E. Anisimovaitei,G. Kon­tau­tui, M. Dabri­kui, moky­to­joms, ruo­šu­sioms orien­ta­ci­nes užduo­tis.

Jolan­ta Šiur­nie­nė
Direk­to­rės pava­duo­to­ja ugdy­mui