Į pagalbą ketvirtokams

Gru­pe­lė 8a kla­sės mer­gi­nų, vado­vau­ja­mos moky­to­jos J. Dau­pa­rie­nės, paren­gė ir pra­ve­dė po mate­ma­ti­kos pamo­ką abie­jų kla­sių ket­vir­to­kams. Pamo­kos metu ket­vir­to­kai, suskirs­ty­ti gru­pė­mis, atli­ko įdo­mias mate­ma­ti­kos užduo­tis, spren­dė gal­vo­sū­kius.  Lai­kas pra­bė­go grei­tai, buvo sma­gu pama­ty­ti, kad mate­ma­ti­ka gali būti ne tik sau­sas moks­las, bet ir nau­din­gas bei malo­nus užsi­ėmi­mas. Ypa­tin­gai sma­gu, kai užduo­tis ren­gia ir mažie­siems pade­da pro­gim­na­zi­jos vyriau­sie­ji moki­niai.

Mato Slančiausko savaitei pasibaigus

Lie­tu­vo­je šur­mu­liuo­jant lie­tu­vių kal­bos die­nų ren­gi­niams, orga­ni­zuo­ja­miems jau ket­vir­tus metus iš eilės, mūsų mokyk­lo­je vyko tra­di­ci­nė M. Slan­čiaus­ko savai­tė. Šios savai­tės tiks­las – konk­re­čiais dar­bais pri­si­dė­ti prie mūsų kraš­to švie­suo­lio, tau­to­sa­kos rin­kė­jo, visuo­me­nės vei­kė­jo M. Slan­čiaus­ko atmi­ni­mo išsau­go­ji­mo. Džiau­gia­mės, kad šiais metais prie šios savai­tės orga­ni­za­vi­mo, be lie­tu­vių kal­bos ir pra­di­nių kla­sių moky­to­jų, savo idė­jo­mis ir dar­bais pri­si­dė­jo ir kitų daly­kų moky­to­jai. Vers­ti M. Slan­čiaus­ko užra­šy­ti teks­tai į ang­lų kal­bą, nag­ri­nė­ta šio žymaus tau­to­sa­ki­nin­ko biog­ra­fi­ja, kur­ti pada­vi­mai pagal vie­to­var­džius, net pri­gal­vo­ta užda­vi­nių, kuriuos išspren­dus, gali­ma suži­no­ti kai kuriuos M. Slan­čiaus­ko gyve­ni­mo fak­tus, atlik­ti kiti dar­bai. Patys mažiau­sie­ji, pra­di­nu­kai, var­žė­si dai­ly­raš­čio kon­kur­se.

Gal ir ne visiems žino­ma, tačiau M. Slan­čiaus­kas ne tik rin­ko tau­to­sa­ką, bet ir rašė eilė­raš­čius ir buvo išlei­dęs savo kūry­bos kny­ge­lę. Todėl jau ne pir­mus metus mokyk­lo­je vyks­ta ir Kūry­bi­nio dar­bo kon­kur­sas. Šiam kon­kur­sui dar­be­lius patei­kia tiek pra­di­nių, tiek vyres­nių­jų kla­sių moki­niai. Nega­li­me teig­ti, kad šis kon­kur­sas popu­lia­rus tarp mok­s­lei­vių, tačiau, moky­to­jų para­gin­ti, drą­siau­si ir kūry­bin­giau­si moki­niai savo dar­be­lius patei­kia ver­ti­ni­mo komi­si­jai, kurią suda­ro lie­tu­vių kal­bos moky­to­jos R. Domi­nai­tė ir A. Jonai­tie­nė. Tei­sy­bės dėlei rei­kia pri­dur­ti, jog dau­gu­ma kūry­bi­nių dar­bų gims­ta lie­tu­vių kal­bos pamo­ko­se, vėliau dar per­žiū­ri­mi, pato­bu­li­na­mi, ir tik tada keliau­ja į kon­kur­są. Moki­nius kon­sul­tuo­ja jų moky­to­jos.

Tai­gi skel­bia­me šių metų kon­kur­so rezul­ta­tus.

Pra­di­nės kla­sės

 • 1 vie­ta – Eli­gi­jus Vai­š­nys, 4a kl. Eil. „Zui­kio pėdu­tės“. Mokyt. I . Kati­nie­nė;
 • 2 vie­ta – Karo­lis Gasiū­nas, 3a kl. Eil. „Snai­gės“. Mokyt. J. Lian­dz­ber­gie­nė;
 • 3 vie­ta – Airi­da Skru­du­py­tė, 4a kl. Eil. „Boru­žė­lės sap­nas“. Mokyt. J. Matu­lie­nė.

 5 – 8 kla­sių gru­pė

 • 1 vie­ta – Juta Ado­mai­ty­tė, 8a kl. Nove­lė „Keis­ti žmo­nės“
 • 2 vie­ta – Aus­tė­ja Ger­ve­tauskai­tė, 8a kl. Komik­sas „Kalė­di­nė eglu­tė“
 • 3 vie­ta – Aus­tė­ja Bal­čiū­nai­tė, 6a kl. „Miš­kas“ ir Klau­di­jus Poi­lo­vas, 5b kl. „Laše­lis, kuris bijo­jo iškri­sti iš dan­gaus“

 Vie­nas iš tra­di­ci­nių Mato Slan­čiaus­ko savai­tės ren­gi­nių yra Raš­tin­giau­sio mok­s­lei­vio kon­kur­sas.  Jame daly­vau­ja po 4–5 moki­nius iš visų 5–8 kla­sių. Kas dik­tan­te pada­ro mažiau­siai klai­dų, tas ir lai­mi. Šių metų raš­tin­giau­si yra šie moki­niai:

 • 5 kl. gru­pė­je – Eglė Pau­li­kai­tė (5a kl.) – I vie­ta, Aus­tė­ja Danie­lė (5b kl.)II vie­ta, Nojus Nau­sė­da (5a kl.) III vie­ta;
 • 6 kl. gru­pė­je – Aus­tė­ja Kar­bau­s­ky­tė (6b kl.) – I vie­ta, Augus­tė Buč­ny­tė (6a kl.) - II vie­ta, Aus­tė­ja Bal­čiū­nai­tė (6a kl.) III vie­ta;
 • 7 kl. gru­pė­je – Faus­ta Žeb­rauskai­tė (7a kl.) – I vie­ta, Dovy­das Pet­ry­la (7b kl.)II vie­ta, Luka Damb­rauskai­tė (7b kl.) III vie­ta;
 • 8 kl.grupėje – Juta Ado­maitry­tė (8a kl.) – I vie­ta, Ema Naza­rai­tė ( 8a kl.)II vie­taAus­tė­ja Amb­ro­že­vi­čiū­tė (8a kl.) III vie­ta;
 • RAŠTINGIAUSIA mok­s­lei­vė – Aus­tė­ja Kar­bau­s­ky­tė, dik­tan­te pada­riu­si tik vie­ną klai­dą.

Svei­ki­na­me nuga­lė­to­jus, dėko­ja­me visiems daly­viams ir lin­ki­me nea­p­leis­ti gim­to­sios kal­bos. O I vie­tos lamė­to­jai daly­va­vo Šiau­lių regio­no Raš­tin­gu­mo kon­kur­se, kuris vyko Šiau­lių Lie­po­rių gim­na­zi­jo­je.

Bai­gia­muo­siuo­se savai­tės ren­gi­niuo­se kon­kur­so nuga­lė­to­jai apdo­va­no­ti padė­ko­mis ir atmi­ni­mo dova­nė­lė­mis. Visų akis džiu­gi­no „Kibirkš­tė­lės“ ( vado­vė mokyt. S. Pau­la­vi­čie­nė) šokė­jai savo sma­giais lie­tu­vių liau­dies šokiais. Pasi­ro­dė ir 7–8 kla­sių mok­s­lei­viai, paren­gę pasi­ro­dy­mus res­pub­li­ki­niam kon­kur­sui „Jei pra­kal­bė­tų – daug pasa­ky­tų“ (3 vie­ta) bei kon­fe­ren­ci­jai „Romu­vos“ gim­na­zi­jo­je, skir­to­je lie­tu­vių liau­dies mito­lo­gi­jai. Mok­s­lei­viai išgir­do ir rajo­ni­nio Meni­nio skai­ty­mo kon­kur­so eta­po 3‑osios vie­tos lai­mė­to­jų Atėnės Jene­liū­nai­tės bei Aus­tė­jos Kar­bau­s­ky­tės skai­to­mus teks­tus.

3b klasė Sniego dienos šventėje

Sau­sio 20‑ą die­ną virš 180 joniš­kie­čių susi­bū­rė Joniš­kio žemės ūkio mokyk­los aikš­te­lė­je užsi­re­gist­ruo­ti  į „Snie­go žygis — 2019“, tra­sa – 12 km pės­čio­mis. Kokie ištver­min­gi buvo  M.Slančiausko tre­čio­kai (3b) – Agnius Bud­rys, Jus­tas Bulys, Kami­lė Svei­kac­kai­tė, Seve­ri­na Burauskai­tė, Goda Kviet­kauskai­tė, Kami­lė Traš­kau­kai­tė, Jokū­bas Šili­nas, Guo­da Kvyk­ly­tė, Tėja Zabloc­ky­tė, Pijus Stri­pei­kis. Moki­niai drau­ge su moky­to­ja Lina Pili­pa­vi­čie­ne ir savo tėve­liais, kurie taip pat atsto­va­vo M.Slančiausko mokyk­los 3 b kla­sei, įvei­kė visus 12 kilo­met­rų. Jokū­bas sakė: „neleng­va, bet ver­ta“. Taip, tik­rai buvo pui­ki vie­nin­ga pro­ga išei­ti visiems į lau­ką ir akty­viai pra­leis­ti lai­ką. O ir žie­ma nepa­šykš­tė­jo puraus snie­go, tin­ka­mos tem­pe­ra­tū­ros ir akį trau­kian­čio vaiz­de­lio Bivai­nių miš­ke­ly­je. Sušal­ti nelei­do orga­ni­za­to­rių ruoš­ta arba­ta ir ant lau­žo vir­ta sriu­ba. Visi grį­žo su Snie­go die­nos daly­vio dip­lo­mais ir atmi­ni­mo  meda­liais. Be to, daly­viai iš M.Slančiausko mokyk­los, visus drau­ge sudė­jus, pel­nė gau­siau­sios koman­dos pri­zą. Kaip sma­gu leis­ti lai­ką visiems kar­tu!

Rita Bulie­nė

Penktokų krikštynos

Nuo pat rug­sė­jo mėne­sio penk­to­kai su nekant­ru­mu ir neri­mu lau­kė tra­di­ci­nės mokyk­los šven­tės – penk­to­kų krikš­ty­nų. Gruo­džio 6 die­ną mokyk­los aštun­to­kai, suk­vie­tė  penk­to­kus į jų taip ilgai lauk­tą ren­gi­nį, kuria­me buvo  pateik­tos įvai­riau­sios užduo­tys (rei­kė­jo sudė­ti sudu­žu­sio lėk­tu­vo dalis), po kurių dar lau­kė ir fina­li­nė Krikš­ty­nų dalis – prie­sai­ka. Be užduo­čių neli­ko ir kla­sių auk­lė­to­jos. Galiau­siai buvo išda­lin­ti Krikš­to pažy­mė­ji­mai, kurie patvir­ti­no, kad penk­to­kai yra pakrikš­ty­ti į vyres­niuo­sius moki­nius. Tad penk­to­kai tapo visa­ver­čiais šios mokyk­los moki­niais.

Tėvelių dovana Mato Slančiausko progimnazijos mokiniams

Dėme­sys, skir­tas lai­kas, nuo­šir­du­mas —  tai  neįkai­nuo­ja­ma tėve­lių dova­na vai­kams, pasi­tin­kant Šv. Kalė­das ir Nau­jus metus.

Gra­ži tra­di­ci­ja, kurios ini­cia­to­riai yra pro­gim­na­zi­jos Tėvų klu­bo nariai, vado­vau­ja­mi Linos Vyš­niauskai­tės, tęsia­si.

Moki­nių, moky­to­jų, kitų pro­gim­na­zi­jos dar­buo­to­jų išpuoš­to­se, jau­kio­se aplin­ko­se, visą savai­tę kla­sė­se vyko pro­jek­tas „Kalė­di­niai skai­ty­mai“.

Pir­mai­siais pro­jek­to vyk­dy­mo metais jame daly­va­vo 1–4 kla­sių moki­niai, vėliau – 1–6 kla­sių moki­niai, o šiais metais jau ženg­tas žings­nis ir į 7–8 kla­ses, nes to pagei­da­vo moki­niai. Visą savai­tę, rytais pagal susi­tar­tą tvar­ka­raš­tį moki­niams buvo skai­to­mi  nuo­šir­dūs, pra­smin­gi teks­tai, kuriuos skai­tė moki­nių mamos. Vie­ni teks­tai buvo skai­to­mi pra­di­nių kla­sių moki­niams, kiti teks­tai  — vyres­niems moki­niams.  E. Daciū­tės „Lai­mė yra lapė“, D.Gliori „Mylė­siu tave, kad ir kas nutik­tų“ – tai jaut­rūs ir labai nuo­šir­dūs pasa­ko­ji­mai apie drau­gys­tę ir mei­lę.  Apie tai, kad pasa­ko­se vai­kai virs­ta suau­gu­siais,  o suau­gu­sie­ji – vai­kais, jau­čia­ma H.K.Anderseno skai­ty­to­je kny­go­je „Snie­go kara­lie­nė“. Moki­niai klau­sė­si  mamos skai­to­mo teks­to iš M.Čepulio kny­gos „Visa tie­sa apie gyvū­nus“  ir ste­bė­jo gra­žias iliust­ra­ci­jas panau­do­jant inte­rak­ty­vią prog­ra­mė­lę. Tą savai­tę moki­niai išgir­do nuo­šir­džiai mamų skai­to­mų teks­tų iš S.Paltanavičiaus kny­gos „Juo­do­ji žvaigž­dė“, M.Leino  „Kalė­dų isto­ri­ja“, V.Padimanskaitės  „Taš­kuo­ta pasa­ka“, J. Gaar­der  „Kalė­dų paslap­tis“. Moki­niai klau­sė ir „Kalė­dų vaka­ro nove­lių“. O vie­no­je kla­sė­je vai­kai buvo pakvies­ti patys kur­ti pasa­ką „Trys par­šiu­k­ai“ ir vėliau klau­sy­ti D.Zelčiūtės kūri­nio „Trys par­šiu­k­ai“.

2018 metų kalė­di­niai skai­ty­mai pro­gim­na­zi­jo­je bai­gė­si. Tai neei­li­niai skai­ty­mai, o mamų – Ritos Bulie­nės, Dei­man­tės Kve­da­rie­nės, Dovi­lės Kur­lie­nės, Jūra­tės Bui­vy­die­nės, Linos Vyš­niauskai­tės nuo­šir­dus, gero lin­kin­tis bend­ra­vi­mas su pro­gim­na­zi­jos moki­niais, moky­to­jais.

Ugdė­mės  visi kar­tu. Pra­smin­ga ir gera, kada moki­nius, tėvus, moky­to­jus vie­ni­ja bend­rys­tės jaus­mas.

Integruota anglų pamoka

DOVANA PROGIMNAZIJAI — KNYGŲ NAMELIS

Bib­lio­te­kė­lė po atvi­ru dan­gu­mi — tai maži atski­ri kny­gų name­liai pana­šūs į pasa­kų name­lius. Mėgs­ta­mo­mis kny­go­mis šio­se bib­lio­te­kė­lė­se dali­ja­si patys skai­ty­to­jai. Tuo jos ir ski­ria­si nuo įpras­tų bib­lio­te­kų. Į kny­gų name­lį gali­ma atneš­ti ir iš jo pasi­im­ti įvai­rių kny­gų.

Tik pra­dė­ję moky­tis, ant­ro­kė­liai ir suži­no­jo apie šiuos kny­gų name­lius. Parū­po juos pama­ty­ti. Tačiau šių bib­lio­te­kė­lių paieš­kos mūsų mies­te vos nesi­bai­gė nusi­vy­li­mu. Prie par­ko buvu­sio name­lio jau nebe­ra­do­me, tačiau vie­ną dar liku­si aplan­kė­me. Tad gimė noras tokį name­lį turė­ti savo mokyk­lo­je. Ne vel­tui pro­gim­na­zi­ja pava­din­ta žymaus knyg­ne­šio Mato Slan­čiaus­ko var­du. Būtų pui­ki dova­na moki­nu­kams! Nie­ko nelau­kę ėmė­mės įgy­ven­din­ti savo norus.

2b kla­sės moki­nu­ko Nojaus sene­lis Rober­tas Bal­čiū­nas suti­ko name­lį pada­ry­ti. Jam dide­lis ačiū! Ir štai bib­lio­te­kė­lė po atvi­ru dan­gu­mi “išdy­go” po lan­gais pro­gim­na­zi­jos jubi­lie­jaus išva­ka­rė­se. Name­lio ati­da­ry­mo pro­ga pir­mie­ji kny­ge­les pado­va­no­jo ne tik ant­ro­kai, bet ir 1b kla­sės moki­niai.Tuo metu vie­šė­jęs mūsų mokyk­lo­je kan­di­da­tas į pre­zi­den­tus Gita­nas Nau­sė­da bib­lio­te­kė­lei irgi pado­va­no­jo kele­tą kny­gų.

Nori­me tikė­ti, kad kny­ge­les ne vien tik ims skai­ty­ti, bet jų pado­va­nos bib­lio­te­kė­lei ir kitų pra­di­nių bei vyres­nių kla­sių moki­niai. Tegul šio name­lio kny­ge­lės keliau­ja iš ran­kų į ran­kas, suteik­da­mos skai­ty­mo džiaugs­mą visiems!

2a ir 2b kla­sių moki­niai ir jų moky­to­jos

Aki­mir­kos iš kny­gų name­lio ati­da­ry­mo: