M. Slančiausko progimnazijos pradinukai pasitiko rytmetį drauge

Tre­čius metus iš eilės, bir­že­lio 4 d. pava­ka­re, Mato Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jos pra­di­nu­kai, kar­tu su tėve­liais rin­ko­si į ren­gi­nį „Pasi­ti­ki­me ryt­me­tį drau­ge“, kurį orga­ni­za­vo ir vedė pra­di­nių kla­sių moky­to­jos Danu­tė Klau­sie­nė ir Lina Pili­pa­vi­čie­nė.

Netru­kus mokyk­los kie­me­ly­je „išdy­go“  pala­pi­nių mies­te­lis.

Visą vaka­rą moki­niams netrū­ko įdo­mios veik­los. Vai­kai susi­do­mė­ję klau­sė­si „Sim­ka­la“ įkū­rė­jo pre­zi­den­to And­riaus Bitai­čio pasa­ko­ji­mo apie seno­vę, kar­tu su bib­lio­te­kos dar­buo­to­jo­mis pie­šė ant stik­lo, mokyk­los par­ke ieš­ko­jo paslėp­to lobio. Kar­tu su tėve­liais daly­va­vo spor­to var­žy­bo­se, links­mi­no­si su ren­gi­nių reži­sie­re R. Žarie­ne. Moky­to­ja L. Bud­rie­nė visus įtrau­kė į nuo­tai­kin­gą šokį. Vėliau pra­di­nu­kai šoko dis­ko­te­ko­je ir žiū­rė­jo nak­ti­nį fil­mą. Paval­gę tėve­lių ant lau­žo išvir­tos košės, nusku­bė­jo į pala­pi­nes. Netru­ko pra­bėg­ti rami, šil­ta nak­tis. Pasvei­ki­nę sau­lę, pasi­mankš­ti­nę, vai­kai su tėve­liais išsku­bė­jo namo.

Nuo­šir­džiai dėko­ja­me moki­nių Tėve­liams, And­riui Bitai­čiui ir jo žmo­nai Vai­dai, pra­di­nių kla­sių moky­to­joms, moky­to­jams P.Veikalui, L. Bud­rie­nei, mūsų mokyk­los part­ne­riams: Joniš­kio kul­tū­ros cent­ro Kriu­kų sky­riaus ren­gi­nių reži­sie­rei R. Žarie­nei, visuo­me­nės svei­ka­tos biu­ro spe­cia­lis­tei R. Goš­tau­tie­nei, J. Avy­žiaus bib­lio­te­kos dar­buo­to­joms D. Kur­lie­nei ir S. Sil­kie­nei, V. Kati­nie­nei, pri­si­dė­ju­siems prie šio ren­gi­nio.

 

Mano sėkmė — mūsų sėkmė

Ren­gi­nio „Mano sėk­mė — mūsų sėk­mė“ aki­mir­kos. Apdo­va­no­ti dide­lę sėk­mę paty­rę pra­di­nių kla­sių moki­niai, olim­pia­dų, kon­kur­sų lai­mė­to­jai.


Projektas „Matematika kitaip“

Jau kele­tą metų tęsia­mas pro­jek­tas „Mate­ma­ti­ka kitaip“. Gegu­žės 29 d. ir 30 d.; bir­že­lio 3d. 6b kla­sės moki­nės: Gabi­ja, Ramu­nė, Aud­rin­ga ir Aus­tė­ja kar­tu su moky­to­ja Lina Alek­na­vi­čie­ne vedė pamo­kas. Pačių mer­gi­nų sugal­vo­tos žais­min­gos užduo­tys, džiu­gi­no 2a kl. (Dalia Mar­cin­ke­vi­čie­nė), 2b kl. (Jolan­ta Bytau­tie­nė) ir 1a kl. (Danu­tė Klau­sie­nė) moki­nius. Sma­gios kar­tu pra­leis­tos aki­mir­kos nepra­il­go pamo­kos metu.

Į pagalbą ketvirtokams

Gru­pe­lė 8a kla­sės mer­gi­nų, vado­vau­ja­mos moky­to­jos J. Dau­pa­rie­nės, paren­gė ir pra­ve­dė po mate­ma­ti­kos pamo­ką abie­jų kla­sių ket­vir­to­kams. Pamo­kos metu ket­vir­to­kai, suskirs­ty­ti gru­pė­mis, atli­ko įdo­mias mate­ma­ti­kos užduo­tis, spren­dė gal­vo­sū­kius.  Lai­kas pra­bė­go grei­tai, buvo sma­gu pama­ty­ti, kad mate­ma­ti­ka gali būti ne tik sau­sas moks­las, bet ir nau­din­gas bei malo­nus užsi­ėmi­mas. Ypa­tin­gai sma­gu, kai užduo­tis ren­gia ir mažie­siems pade­da pro­gim­na­zi­jos vyriau­sie­ji moki­niai.

Mato Slančiausko savaitei pasibaigus

Lie­tu­vo­je šur­mu­liuo­jant lie­tu­vių kal­bos die­nų ren­gi­niams, orga­ni­zuo­ja­miems jau ket­vir­tus metus iš eilės, mūsų mokyk­lo­je vyko tra­di­ci­nė M. Slan­čiaus­ko savai­tė. Šios savai­tės tiks­las – konk­re­čiais dar­bais pri­si­dė­ti prie mūsų kraš­to švie­suo­lio, tau­to­sa­kos rin­kė­jo, visuo­me­nės vei­kė­jo M. Slan­čiaus­ko atmi­ni­mo išsau­go­ji­mo. Džiau­gia­mės, kad šiais metais prie šios savai­tės orga­ni­za­vi­mo, be lie­tu­vių kal­bos ir pra­di­nių kla­sių moky­to­jų, savo idė­jo­mis ir dar­bais pri­si­dė­jo ir kitų daly­kų moky­to­jai. Vers­ti M. Slan­čiaus­ko užra­šy­ti teks­tai į ang­lų kal­bą, nag­ri­nė­ta šio žymaus tau­to­sa­ki­nin­ko biog­ra­fi­ja, kur­ti pada­vi­mai pagal vie­to­var­džius, net pri­gal­vo­ta užda­vi­nių, kuriuos išspren­dus, gali­ma suži­no­ti kai kuriuos M. Slan­čiaus­ko gyve­ni­mo fak­tus, atlik­ti kiti dar­bai. Patys mažiau­sie­ji, pra­di­nu­kai, var­žė­si dai­ly­raš­čio kon­kur­se.

Gal ir ne visiems žino­ma, tačiau M. Slan­čiaus­kas ne tik rin­ko tau­to­sa­ką, bet ir rašė eilė­raš­čius ir buvo išlei­dęs savo kūry­bos kny­ge­lę. Todėl jau ne pir­mus metus mokyk­lo­je vyks­ta ir Kūry­bi­nio dar­bo kon­kur­sas. Šiam kon­kur­sui dar­be­lius patei­kia tiek pra­di­nių, tiek vyres­nių­jų kla­sių moki­niai. Nega­li­me teig­ti, kad šis kon­kur­sas popu­lia­rus tarp mok­s­lei­vių, tačiau, moky­to­jų para­gin­ti, drą­siau­si ir kūry­bin­giau­si moki­niai savo dar­be­lius patei­kia ver­ti­ni­mo komi­si­jai, kurią suda­ro lie­tu­vių kal­bos moky­to­jos R. Domi­nai­tė ir A. Jonai­tie­nė. Tei­sy­bės dėlei rei­kia pri­dur­ti, jog dau­gu­ma kūry­bi­nių dar­bų gims­ta lie­tu­vių kal­bos pamo­ko­se, vėliau dar per­žiū­ri­mi, pato­bu­li­na­mi, ir tik tada keliau­ja į kon­kur­są. Moki­nius kon­sul­tuo­ja jų moky­to­jos.

Tai­gi skel­bia­me šių metų kon­kur­so rezul­ta­tus.

Pra­di­nės kla­sės

 • 1 vie­ta – Eli­gi­jus Vai­š­nys, 4a kl. Eil. „Zui­kio pėdu­tės“. Mokyt. I . Kati­nie­nė;
 • 2 vie­ta – Karo­lis Gasiū­nas, 3a kl. Eil. „Snai­gės“. Mokyt. J. Lian­dz­ber­gie­nė;
 • 3 vie­ta – Airi­da Skru­du­py­tė, 4a kl. Eil. „Boru­žė­lės sap­nas“. Mokyt. J. Matu­lie­nė.

 5 – 8 kla­sių gru­pė

 • 1 vie­ta – Juta Ado­mai­ty­tė, 8a kl. Nove­lė „Keis­ti žmo­nės“
 • 2 vie­ta – Aus­tė­ja Ger­ve­tauskai­tė, 8a kl. Komik­sas „Kalė­di­nė eglu­tė“
 • 3 vie­ta – Aus­tė­ja Bal­čiū­nai­tė, 6a kl. „Miš­kas“ ir Klau­di­jus Poi­lo­vas, 5b kl. „Laše­lis, kuris bijo­jo iškri­sti iš dan­gaus“

 Vie­nas iš tra­di­ci­nių Mato Slan­čiaus­ko savai­tės ren­gi­nių yra Raš­tin­giau­sio mok­s­lei­vio kon­kur­sas.  Jame daly­vau­ja po 4–5 moki­nius iš visų 5–8 kla­sių. Kas dik­tan­te pada­ro mažiau­siai klai­dų, tas ir lai­mi. Šių metų raš­tin­giau­si yra šie moki­niai:

 • 5 kl. gru­pė­je – Eglė Pau­li­kai­tė (5a kl.) – I vie­ta, Aus­tė­ja Danie­lė (5b kl.)II vie­ta, Nojus Nau­sė­da (5a kl.) III vie­ta;
 • 6 kl. gru­pė­je – Aus­tė­ja Kar­bau­s­ky­tė (6b kl.) – I vie­ta, Augus­tė Buč­ny­tė (6a kl.) - II vie­ta, Aus­tė­ja Bal­čiū­nai­tė (6a kl.) III vie­ta;
 • 7 kl. gru­pė­je – Faus­ta Žeb­rauskai­tė (7a kl.) – I vie­ta, Dovy­das Pet­ry­la (7b kl.)II vie­ta, Luka Damb­rauskai­tė (7b kl.) III vie­ta;
 • 8 kl.grupėje – Juta Ado­maitry­tė (8a kl.) – I vie­ta, Ema Naza­rai­tė ( 8a kl.)II vie­taAus­tė­ja Amb­ro­že­vi­čiū­tė (8a kl.) III vie­ta;
 • RAŠTINGIAUSIA mok­s­lei­vė – Aus­tė­ja Kar­bau­s­ky­tė, dik­tan­te pada­riu­si tik vie­ną klai­dą.

Svei­ki­na­me nuga­lė­to­jus, dėko­ja­me visiems daly­viams ir lin­ki­me nea­p­leis­ti gim­to­sios kal­bos. O I vie­tos lamė­to­jai daly­va­vo Šiau­lių regio­no Raš­tin­gu­mo kon­kur­se, kuris vyko Šiau­lių Lie­po­rių gim­na­zi­jo­je.

Bai­gia­muo­siuo­se savai­tės ren­gi­niuo­se kon­kur­so nuga­lė­to­jai apdo­va­no­ti padė­ko­mis ir atmi­ni­mo dova­nė­lė­mis. Visų akis džiu­gi­no „Kibirkš­tė­lės“ ( vado­vė mokyt. S. Pau­la­vi­čie­nė) šokė­jai savo sma­giais lie­tu­vių liau­dies šokiais. Pasi­ro­dė ir 7–8 kla­sių mok­s­lei­viai, paren­gę pasi­ro­dy­mus res­pub­li­ki­niam kon­kur­sui „Jei pra­kal­bė­tų – daug pasa­ky­tų“ (3 vie­ta) bei kon­fe­ren­ci­jai „Romu­vos“ gim­na­zi­jo­je, skir­to­je lie­tu­vių liau­dies mito­lo­gi­jai. Mok­s­lei­viai išgir­do ir rajo­ni­nio Meni­nio skai­ty­mo kon­kur­so eta­po 3‑osios vie­tos lai­mė­to­jų Atėnės Jene­liū­nai­tės bei Aus­tė­jos Kar­bau­s­ky­tės skai­to­mus teks­tus.

3b klasė Sniego dienos šventėje

Sau­sio 20‑ą die­ną virš 180 joniš­kie­čių susi­bū­rė Joniš­kio žemės ūkio mokyk­los aikš­te­lė­je užsi­re­gist­ruo­ti  į „Snie­go žygis — 2019“, tra­sa – 12 km pės­čio­mis. Kokie ištver­min­gi buvo  M.Slančiausko tre­čio­kai (3b) – Agnius Bud­rys, Jus­tas Bulys, Kami­lė Svei­kac­kai­tė, Seve­ri­na Burauskai­tė, Goda Kviet­kauskai­tė, Kami­lė Traš­kau­kai­tė, Jokū­bas Šili­nas, Guo­da Kvyk­ly­tė, Tėja Zabloc­ky­tė, Pijus Stri­pei­kis. Moki­niai drau­ge su moky­to­ja Lina Pili­pa­vi­čie­ne ir savo tėve­liais, kurie taip pat atsto­va­vo M.Slančiausko mokyk­los 3 b kla­sei, įvei­kė visus 12 kilo­met­rų. Jokū­bas sakė: „neleng­va, bet ver­ta“. Taip, tik­rai buvo pui­ki vie­nin­ga pro­ga išei­ti visiems į lau­ką ir akty­viai pra­leis­ti lai­ką. O ir žie­ma nepa­šykš­tė­jo puraus snie­go, tin­ka­mos tem­pe­ra­tū­ros ir akį trau­kian­čio vaiz­de­lio Bivai­nių miš­ke­ly­je. Sušal­ti nelei­do orga­ni­za­to­rių ruoš­ta arba­ta ir ant lau­žo vir­ta sriu­ba. Visi grį­žo su Snie­go die­nos daly­vio dip­lo­mais ir atmi­ni­mo  meda­liais. Be to, daly­viai iš M.Slančiausko mokyk­los, visus drau­ge sudė­jus, pel­nė gau­siau­sios koman­dos pri­zą. Kaip sma­gu leis­ti lai­ką visiems kar­tu!

Rita Bulie­nė

Penktokų krikštynos

Nuo pat rug­sė­jo mėne­sio penk­to­kai su nekant­ru­mu ir neri­mu lau­kė tra­di­ci­nės mokyk­los šven­tės – penk­to­kų krikš­ty­nų. Gruo­džio 6 die­ną mokyk­los aštun­to­kai, suk­vie­tė  penk­to­kus į jų taip ilgai lauk­tą ren­gi­nį, kuria­me buvo  pateik­tos įvai­riau­sios užduo­tys (rei­kė­jo sudė­ti sudu­žu­sio lėk­tu­vo dalis), po kurių dar lau­kė ir fina­li­nė Krikš­ty­nų dalis – prie­sai­ka. Be užduo­čių neli­ko ir kla­sių auk­lė­to­jos. Galiau­siai buvo išda­lin­ti Krikš­to pažy­mė­ji­mai, kurie patvir­ti­no, kad penk­to­kai yra pakrikš­ty­ti į vyres­niuo­sius moki­nius. Tad penk­to­kai tapo visa­ver­čiais šios mokyk­los moki­niais.