Džiaugiamės!

Džiau­gia­mės 7‑tosios pro­gim­na­zi­jos lai­dos moki­niais, kurie šian­dien gavo pag­rin­di­nio ugdy­mo pir­mo­sios dalies bai­gi­mo pažy­mė­ji­mus. Dėko­ja­me tėve­liams už bend­ra­dar­bia­vi­mą.

Informacija dėl įvykusio konkurso

Bir­že­lio 4 die­ną pro­gim­na­zi­jo­je įvy­ko kon­kur­sas pra­di­nio ugdy­mo moky­to­jo eta­tui. Daly­va­vo 7 pre­ten­den­tai.

Kon­kur­są lai­mė­jopra­di­nių kla­sių moky­to­ja Šarū­nė Api­ny­tė.

Nuo 2019 metų rug­sė­jo 1 die­nos pir­mo­kus pro­gim­na­zi­jo­je džiu­giai pasi­tiks pra­di­nių kla­sių moky­to­jos – Jur­gi­ta Matu­lie­nė ir Šarū­nė Api­ny­tė.

Pro­gim­na­zi­jos admi­nist­ra­ci­jos infor­ma­ci­ja

M. Slančiausko progimnazijos pradinukai pasitiko rytmetį drauge

Tre­čius metus iš eilės, bir­že­lio 4 d. pava­ka­re, Mato Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jos pra­di­nu­kai, kar­tu su tėve­liais rin­ko­si į ren­gi­nį „Pasi­ti­ki­me ryt­me­tį drau­ge“, kurį orga­ni­za­vo ir vedė pra­di­nių kla­sių moky­to­jos Danu­tė Klau­sie­nė ir Lina Pili­pa­vi­čie­nė.

Netru­kus mokyk­los kie­me­ly­je „išdy­go“  pala­pi­nių mies­te­lis.

Visą vaka­rą moki­niams netrū­ko įdo­mios veik­los. Vai­kai susi­do­mė­ję klau­sė­si „Sim­ka­la“ įkū­rė­jo pre­zi­den­to And­riaus Bitai­čio pasa­ko­ji­mo apie seno­vę, kar­tu su bib­lio­te­kos dar­buo­to­jo­mis pie­šė ant stik­lo, mokyk­los par­ke ieš­ko­jo paslėp­to lobio. Kar­tu su tėve­liais daly­va­vo spor­to var­žy­bo­se, links­mi­no­si su ren­gi­nių reži­sie­re R. Žarie­ne. Moky­to­ja L. Bud­rie­nė visus įtrau­kė į nuo­tai­kin­gą šokį. Vėliau pra­di­nu­kai šoko dis­ko­te­ko­je ir žiū­rė­jo nak­ti­nį fil­mą. Paval­gę tėve­lių ant lau­žo išvir­tos košės, nusku­bė­jo į pala­pi­nes. Netru­ko pra­bėg­ti rami, šil­ta nak­tis. Pasvei­ki­nę sau­lę, pasi­mankš­ti­nę, vai­kai su tėve­liais išsku­bė­jo namo.

Nuo­šir­džiai dėko­ja­me moki­nių Tėve­liams, And­riui Bitai­čiui ir jo žmo­nai Vai­dai, pra­di­nių kla­sių moky­to­joms, moky­to­jams P.Veikalui, L. Bud­rie­nei, mūsų mokyk­los part­ne­riams: Joniš­kio kul­tū­ros cent­ro Kriu­kų sky­riaus ren­gi­nių reži­sie­rei R. Žarie­nei, visuo­me­nės svei­ka­tos biu­ro spe­cia­lis­tei R. Goš­tau­tie­nei, J. Avy­žiaus bib­lio­te­kos dar­buo­to­joms D. Kur­lie­nei ir S. Sil­kie­nei, V. Kati­nie­nei, pri­si­dė­ju­siems prie šio ren­gi­nio.

 

Mano sėkmė — mūsų sėkmė

Ren­gi­nio „Mano sėk­mė — mūsų sėk­mė“ aki­mir­kos. Apdo­va­no­ti dide­lę sėk­mę paty­rę pra­di­nių kla­sių moki­niai, olim­pia­dų, kon­kur­sų lai­mė­to­jai.


Projektas „Matematika kitaip“

Jau kele­tą metų tęsia­mas pro­jek­tas „Mate­ma­ti­ka kitaip“. Gegu­žės 29 d. ir 30 d.; bir­že­lio 3d. 6b kla­sės moki­nės: Gabi­ja, Ramu­nė, Aud­rin­ga ir Aus­tė­ja kar­tu su moky­to­ja Lina Alek­na­vi­čie­ne vedė pamo­kas. Pačių mer­gi­nų sugal­vo­tos žais­min­gos užduo­tys, džiu­gi­no 2a kl. (Dalia Mar­cin­ke­vi­čie­nė), 2b kl. (Jolan­ta Bytau­tie­nė) ir 1a kl. (Danu­tė Klau­sie­nė) moki­nius. Sma­gios kar­tu pra­leis­tos aki­mir­kos nepra­il­go pamo­kos metu.

Į pagalbą ketvirtokams

Gru­pe­lė 8a kla­sės mer­gi­nų, vado­vau­ja­mos moky­to­jos J. Dau­pa­rie­nės, paren­gė ir pra­ve­dė po mate­ma­ti­kos pamo­ką abie­jų kla­sių ket­vir­to­kams. Pamo­kos metu ket­vir­to­kai, suskirs­ty­ti gru­pė­mis, atli­ko įdo­mias mate­ma­ti­kos užduo­tis, spren­dė gal­vo­sū­kius.  Lai­kas pra­bė­go grei­tai, buvo sma­gu pama­ty­ti, kad mate­ma­ti­ka gali būti ne tik sau­sas moks­las, bet ir nau­din­gas bei malo­nus užsi­ėmi­mas. Ypa­tin­gai sma­gu, kai užduo­tis ren­gia ir mažie­siems pade­da pro­gim­na­zi­jos vyriau­sie­ji moki­niai.