Integruota anglų pamoka

DOVANA PROGIMNAZIJAI — KNYGŲ NAMELIS

Bib­lio­te­kė­lė po atvi­ru dan­gu­mi — tai maži atski­ri kny­gų name­liai pana­šūs į pasa­kų name­lius. Mėgs­ta­mo­mis kny­go­mis šio­se bib­lio­te­kė­lė­se dali­ja­si patys skai­ty­to­jai. Tuo jos ir ski­ria­si nuo įpras­tų bib­lio­te­kų. Į kny­gų name­lį gali­ma atneš­ti ir iš jo pasi­im­ti įvai­rių kny­gų.

Tik pra­dė­ję moky­tis, ant­ro­kė­liai ir suži­no­jo apie šiuos kny­gų name­lius. Parū­po juos pama­ty­ti. Tačiau šių bib­lio­te­kė­lių paieš­kos mūsų mies­te vos nesi­bai­gė nusi­vy­li­mu. Prie par­ko buvu­sio name­lio jau nebe­ra­do­me, tačiau vie­ną dar liku­si aplan­kė­me. Tad gimė noras tokį name­lį turė­ti savo mokyk­lo­je. Ne vel­tui pro­gim­na­zi­ja pava­din­ta žymaus knyg­ne­šio Mato Slan­čiaus­ko var­du. Būtų pui­ki dova­na moki­nu­kams! Nie­ko nelau­kę ėmė­mės įgy­ven­din­ti savo norus.

2b kla­sės moki­nu­ko Nojaus sene­lis Rober­tas Bal­čiū­nas suti­ko name­lį pada­ry­ti. Jam dide­lis ačiū! Ir štai bib­lio­te­kė­lė po atvi­ru dan­gu­mi “išdy­go” po lan­gais pro­gim­na­zi­jos jubi­lie­jaus išva­ka­rė­se. Name­lio ati­da­ry­mo pro­ga pir­mie­ji kny­ge­les pado­va­no­jo ne tik ant­ro­kai, bet ir 1b kla­sės moki­niai.Tuo metu vie­šė­jęs mūsų mokyk­lo­je kan­di­da­tas į pre­zi­den­tus Gita­nas Nau­sė­da bib­lio­te­kė­lei irgi pado­va­no­jo kele­tą kny­gų.

Nori­me tikė­ti, kad kny­ge­les ne vien tik ims skai­ty­ti, bet jų pado­va­nos bib­lio­te­kė­lei ir kitų pra­di­nių bei vyres­nių kla­sių moki­niai. Tegul šio name­lio kny­ge­lės keliau­ja iš ran­kų į ran­kas, suteik­da­mos skai­ty­mo džiaugs­mą visiems!

2a ir 2b kla­sių moki­niai ir jų moky­to­jos

Aki­mir­kos iš kny­gų name­lio ati­da­ry­mo:

Pradinukai prisidėjo prie beglobių gyvūnų gerovės

Pasau­li­nę gyvū­nų die­ną M. Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jos pra­di­nu­kai minė­jo visą savai­tę. Suor­ga­ni­za­vo ne tik myli­miau­sio augin­ti­nio pie­ši­nių paro­dą, bet ir eks­kur­si­ją savo gyvū­nė­liams mokyk­lo­je. Daug džiaugs­mo buvo vai­kams vedžio­jant gyvū­nė­lius mokyk­los kori­do­riais, glos­tant ir myluo­jant pati­ku­sius drau­go augin­ti­nius, dis­ku­tuo­jant apie jų prie­žiū­rą su drau­gų mamo­mis, tėve­liais ir sene­liais. O kokių gyvū­nė­lių maty­ta! Dau­giau­siai vai­kai augi­na šuniu­kus, kati­nė­lius, jūrų kiau­ly­tes, smil­t­pe­les, papū­gė­les. Augi­na net ir var­les. Nuo­sta­bią šuns ir žmo­gaus drau­gys­tę pade­monst­ra­vo dre­suo­to­jas — mėgė­jas A. Bud­ris. Jo augin­ti­nė Inka nuo­sta­biai vyk­dė išmok­tas koman­das, atli­ko įvai­rius triu­kus. Vai­kai buvo suža­vė­ti. Vete­ri­na­ri­jos vyr. gydy­to­ja — ins­pek­to­rė R. Liud­vi­nai­tie­nė pagy­rė vai­ku­čius už pui­kią gyvū­nė­lių prie­žiū­rą, rodo­mą mei­lę ir dėme­sį. Pri­mi­nė, kad nami­nis gyvū­nė­lis – ne žai­sliu­kas, o tik­ras šei­mos narys, kurio išmes­ti, pras­tai pri­žiū­rė­ti, nemy­lė­ti neva­lia. Moki­niai papa­sa­ko­jo, kad visą savai­tę ne tik kal­bė­jo apie savo augin­ti­nius, bet nepa­mir­šo ir beglo­bių gyvū­nų. Pra­di­nu­kai, tėve­lių pade­da­mi, surin­ko net 220 kg mais­to, kurį pado­va­no­jo beglo­bių gyvū­nų namams „Šiau­lių lete­nė­lė“. Prie šios akci­jos mie­lai pri­si­dė­jo ir gydy­to­ja.

Didžiuo­ja­mės mokyk­los moki­niais, kurie myli ne tik savo augin­ti­nius, bet noriai rūpi­na­si ir beglo­biais gyvū­nais.

Įteikti išsilavinimo pažymėjimai progimnaziją baigusiems mokiniams

2018 m. bir­že­lio 19 d. pro­gim­na­zi­jos aktų salė­je iškil­min­gai įteik­ti pag­rin­di­nio ugdy­mo I dalies bai­gi­mo pažy­mė­ji­mai. Tai šeš­ta pro­gim­na­zi­jos lai­da.

Tą die­ną pro­gim­na­zi­jo­je buvo šven­tė, kurio­je moky­to­jai, moki­niai, jų tėve­liai dėko­jo vie­ni kitiems už moky­mą­si kar­tu, už ugdy­mą­si  kar­tu, už bend­ra­vi­mą ir bend­ra­dar­bia­vi­mą.

Šau­niems Mato Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jos šeš­tos lai­dos aštun­to­kams palin­kė­ta nuo­la­tos ugdy­tis, moky­tis. Būti ieš­kan­čiais ir ran­dan­čiais savo sėk­mę.

Mano sėkmė — mūsų sėkmė. Pasidžiaukime kartu.

Pas­ku­ti­nę moks­lo metų die­ną į pro­gim­na­zi­jos aktų salę rin­ko­si 5–8 kla­sių moki­niai, moky­to­jai, tėve­liai. Vyko ren­gi­nys „Mano sėk­mė — mūsų sėk­mė. Pasi­džiau­ki­me kar­tu“.  Padė­ko­ta moki­niams, labai gerai bai­gu­siems 2017–2018m.m. II pus­me­tį ir moki­niams, sėk­min­gai daly­va­vu­siems kon­kur­suo­se, olim­pia­do­se, pro­jek­tuo­se, var­žy­bo­se. Padė­ko­ta moky­to­jams.

Vie­nas labai labai svar­bus momen­tas – mes moki­no­mės džiaug­tis vie­ni kitų sėk­me.