Piešinių paroda „Simetrija matematikoje“

Mato Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jo­je spa­lio mėn. pra­džio­je vei­kė 8b kla­sės moki­nių pie­ši­nių paro­da „Simet­ri­ja mate­ma­ti­ko­je“. Jau­nie­ji meni­nin­kai „išsklei­dė“ gėlės žie­dą, pri­tai­kę simet­ri­jos meto­dą, panau­do­jo siū­lo ir akva­re­lės tech­ni­ką, išga­vo nuo­sta­bius pie­ši­nius. Kvie­čia­me pasi­žval­gy­ti čia!
Paro­dą paren­gė mate­ma­ti­kos vyr. moky­to­ja Kri­s­ti­na Jačunskienė

Pasaulio pažinimo pamokos

Tre­ti metai 3 a kla­sės moki­niai  (moky­to­ja D. Klau­sie­nė), per pasau­lio paži­ni­mo pamo­kas atlie­ka tiria­muo­sius prak­ti­nius dar­bus savo mokyk­los parke.

Ir šį kar­tą, dirb­da­mi gru­pė­se, atli­ko skir­tin­gas prak­ti­nes užduo­tis. Moki­niai ieš­ko­jo, skai­čia­vo, tyri­nė­jo ir lygi­no ras­tas gam­ti­nes medžia­gas, jų požy­mius, savy­bes. Jas apta­rė ir užrašė.

Surink­tus duo­me­nis api­bend­ri­no ir pri­sta­tė kla­sės draugams.

Sma­gu, kad norint  tyri­nė­ti, geriau pažin­ti gam­tą, nerei­kia toli keliau­ti, tai gali­me dary­ti čia pat.

Tarp­tau­ti­nę moky­to­jų die­ną pro­gim­na­zi­jos moky­to­jai rin­ko­si į Mate­ušo reabi­li­ta­ci­jos cent­rą, nes dar ryte jiems buvo nusta­ty­ta Ner­vid 20 dia­g­no­zė, kurią išda­vė padaž­nė­jęs pul­sas. Džiu­gu, kad relak­sa­ci­jos tera­pi­jos kur­sas padė­jo įveik­ti ligos simptomus.

Solidarumo bėgimas 2020

Pra­ei­tą savai­tę M. Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jo­je vyko akci­ja „Soli­da­ru­mo bėgi­mas“, kurią orga­ni­zuo­ja visuo­me­ni­nė orga­ni­za­ci­ja „Gel­bė­kit vai­kus“. Šios akci­jos tiks­las – ugdy­ti vai­kų socia­li­nę atsa­ko­my­bę, sąmo­nin­gu­mą ir soli­da­ru­mą. Akci­jos metu daly­va­vo 1–8 kla­sių moki­niai su auk­lė­to­jo­mis, moky­to­jai, admi­nist­ra­ci­ja ir mokyk­los direk­to­rė. Visi kar­tu įvei­kė 1035 soli­da­ru­mo ratus mokyk­los sta­dio­ne (263,9 km). Buvo paau­ko­ta 293,58 eurai, kurie per­ves­ti į orga­ni­za­ci­jos „Gel­bė­kit vai­kus“ sąskai­tą. Šios lėšos skir­tos Lie­tu­vos vai­kams, augan­tiems sun­ku­mų pati­rian­čio­se šei­mo­se, bei nuo kari­nio konf­lik­to nuken­tė­ju­sių Ukrai­nos teri­to­ri­jų pabė­gu­siems vai­kams, ypač mer­gai­tėms, kurios dėl visų nera­mu­mų šaly­je pati­ria ypa­tin­gai daug pavo­jų. Dėko­ja­me pri­si­di­dė­jus prie akci­jos orga­ni­za­vi­mo pra­di­nių kla­sių moky­to­joms, 5–8 kla­sių vado­vams, fizi­nio ugdy­mo moky­to­jai. Sako­me ačiū moki­niams bei moki­nių tėveliams.

 

Be active Europos sporto savaitė

Minė­da­mi Be acti­ve Euro­pos spor­to savai­tę slan­čiau­skie­čiai pir­ma­die­nį, per per­trau­ką, judė­jo šokio rit­mu. Daly­viams buvo sma­gu pasi­šok­ti, jud­riai pra­leis­ti pertrauką.

Papuoškime miestą originaliais skėčiais

Euro­pos Judu­mo savai­tei pami­nė­ti skir­to­je akci­jo­je „Papuoš­ki­me mies­tą ori­gi­na­liais skė­čiais“ daly­va­vo ir M. Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­ja. Skė­tis papuo­šė mokyk­los #MSP ženk­lą. Skė­tį kūrė tech­no­lo­gi­jų moky­to­jai G. Sta­gie­nė ir V. Mar­ti­nai­tis su moki­niais.

TARPKLASINĖS  KROSO VARŽYBOS, SKIRTOS JUDUMO SAVAITEI PAMINĖTI

Šią savai­tę visi mokyk­los moki­niai daly­va­vo bėgi­mo var­žy­bo­se. Jau­nes­ni  moki­niai ir mer­gai­tės bėgo 500 m, o vyres­ni vai­ki­nai 1000 m. Stip­res­nie­ji var­žė­si dėl čem­pio­no var­do ir meda­lio, o kas grei­tai nega­lė­jo, atstu­mą įvei­kė lėtu bėgi­mo tem­pu arba eida­mi. Pra­di­nių kla­sių tar­pe geriau­sius rezul­ta­tus paro­dė Jus­tė Jacai­tė ir Ado­lis Buraus­kas, o 5–8 kla­sių tar­pe geriau­si buvo Ramu­nė Gai­liū­nai­tė ir Danie­lius Ste­po­nai­tis. Jie apdo­va­no­ti sal­džiais pri­zais. Svei­ki­na­me var­žy­bų čem­pio­nus ir prizininkus ☺