Respublikinėse varžytuvėse „Tautosakos malūnas“ MATAUŠIUKAI vėl pirmi!

Jau tapo tra­di­ci­ja kiek­vie­nais metais mūsų pro­gim­na­zi­jos moki­nių koman­dai vyk­ti į res­pub­li­ki­nį kon­kur­są „Tau­to­sa­kos malū­nas“, kuris ren­gia­mas Kau­no tau­ti­nės kul­tū­ros cent­re. Šiais metais kon­kur­so tema buvo „Žmo­gus lie­tu­viš­ko­se pasa­ko­se“. Rei­kė­jo pareng­ti pri­si­sta­ty­mą, meni­nę prog­ra­mą ir pri­sta­ty­ti asme­ny­bę – žmo­gų, kurio dar­bai, visuo­me­ni­nė veik­la  buvo svar­būs atku­riant Lie­tu­vos Nepri­klau­so­my­bę. Žino­ma, kad mes pri­sta­tė­me Matą Slan­čiaus­ką, kurio var­du pava­din­ta mūsų mokyk­la. Prog­ra­mo­je skam­bė­jo jo surink­tų pasa­kų ištrau­kos. Pasi­var­žy­ti visa­da labai įdo­mu, tuo labiau, kad užduo­tys koman­doms ne visa­da tokios, kokių gali­ma tikė­tis. Taip buvo ir šį kar­tą. Gerai sekė­si įmin­ti mįs­les, pabaig­ti patar­les, atspė­ti pasa­kas ir kitos užduo­tys.  Sudė­tin­ges­nė užduo­tis buvo pri­sta­ty­ti pasa­ką ją išdai­nuo­jant – nemen­kas iššū­kis moki­niams. Rei­kė­jo sugal­vo­ti ir para­šy­ti pasa­kos pra­džią, „sukli­juo­ti“ vei­kė­jus, panau­do­jant duo­tas prie­mo­nes, na, o išdai­nuo­ti pasa­ką ėmė­si Julius. Šau­nuo­lis! Pel­ny­tai susi­lau­kė ren­gi­nio orga­ni­za­to­rių pagy­ri­mų. Tai tik­ro kovo­to­jo požy­mis. Jei užsi­brė­žė­me lai­mė­ti, tai ten­ka ir pako­vo­ti. Labai džiau­gia­mės, kad buvo­me įver­tin­ti – gavo­me pri­zą už pui­kų namų dar­bą –meni­nę prog­ra­mą. Na, ir svar­biau­sias lai­mė­ji­mas  –  I vie­ta var­žy­tu­vė­se. Buvo­me apdo­va­no­ti Dip­lo­mu, tra­di­ci­niais suve­ny­rais – moli­niais malū­nais (gavo­me net du), moli­niais švil­pu­kais, kny­ge­le ir etno­gra­fi­nės medžia­gos rin­ki­nė­liu.

Ačiū, vai­kai, už jūsų kūry­biš­ku­mą, išra­din­gu­mą, sutelk­tu­mą ir atkak­lu­mą sie­kiant geriau­sio rezul­ta­to. Rei­kia visiems pasa­ky­ti,  kas jūs – MATAUŠIUKAI? Tai 5a kla­sės mok­s­lei­viai Bri­gi­ta Stan­kai­ty­tė, Kari­na Bui­vy­dai­tė, Pao­la Valy­tė, Danie­lius Ste­po­nai­tis ir Julius Vai­ne­i­kis. ŠAUNUOLIAI!

Dar norė­čiau pri­min­ti visiems, kad ket­ve­rius metus „Matau­šiu­k­ai“ buvo kiti moki­niai, jie dabar jau devin­to­kai, moko­si „Auš­ros“ gim­na­zi­jo­je. Mes nuspren­dė­me, kad tra­di­ci­ja turi tęs­tis, ir per­ėmė­me koman­dos var­dą. Dabar­ti­nės 5a kla­sės moki­nu­kai dve­jus metus, t. y. 3 ir 4 kla­sė­je, kar­tu su savo moky­to­ja I. Čepin­skai­te  vyko į kon­kur­są ir daly­va­vo var­žy­tu­vė­se 1–4 kla­sių gru­pė­je, tada jie vadi­no­si „Atga­ju­čiais“.  Abiems koman­doms visa­da sekė­si – kon­kur­se užim­da­vo pri­zi­nes vie­tas, daž­niau­siai buvo pir­mi. Tai­gi, tra­di­ci­ją tęsia­me.

Dėko­ju moky­to­jai Sand­rai už tau­ti­nius rūbus ir moky­to­jai Ugnei už tau­ti­nes juos­tas.

 Lie­tu­vių kal­bos ir lite­ra­tū­ros moky­to­ja Rima Domi­nai­tė

 

eTwinning mokykla

Mato Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­ją pasie­kė pui­kios nau­jie­nos. Mūsų mokyk­la tapo eTwin­ning mokyk­la. Tai pui­kus Euro­pos komi­si­jos įver­ti­ni­mas. Didžiuo­ki­mės savo atlik­tais pro­jek­tais.

Ang­lų kal­bos moky­to­ja meto­di­nin­kė Lai­ma Kurau­skie­nė

Olympio“ rudens sesijos apdovanojimai

2018 m.kovo 6 d. buvo įteik­ti „Olym­pio“ rudens sesi­jos apdo­va­no­ji­mai.
Gali­me pasi­džiaug­ti tokiu gau­siu būriu olim­pie­čių ir jų moky­to­jais.
Daly­va­vo 1a; 1b; 2a; 2b; 3a; 4a; 5a; 5b; 6a; 6b; 7a; 7b; 8a; 8b kla­sių mokiniai.
Jau pra­si­dė­ju­si ir pava­sa­rio sesi­ja, kuri baig­sis kovo 31 d.

Mato Slančiausko progimnazijos komandos – zoninių varžybų nugalėtojos

Mato Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jos 4 ir 5–6 kla­sių koman­dos, tapę rajo­ni­nių esta­fe­čių var­žy­bų „Drą­sūs- stip­rūs-vik­rūs“ čem­pio­nais ir iško­vo­ję tei­sę daly­vau­ti zoni­nė­se spor­to var­žy­bo­se Bir­žuo­se, vėl tapo pir­mų­jų vie­tų nuga­lė­to­jais. Abi koman­dos atsto­vaus Joniš­kio rajo­ną tarp­zo­ni­nė­se spor­to žai­dy­nė­se „Drą­sūs-stip­rūs-vik­rūs“. Mūsų pro­gim­na­zi­jos moki­niai var­žy­sis tarp 12 stip­riau­sių šalies koman­dų.

Džiau­gia­mės ir didžiuo­ja­mės savo mokyk­los spor­ti­nin­kų ištver­min­gu­mu, drą­sa, gebė­ji­mu susi­kaup­ti, pasie­ki­mais.

Koman­das ruo­šė prad. kla­sių moky­ty­to­jos U. Vai­ne­i­kie­nė, D. Klau­sie­nė ir kūno kult. moky­to­jas P. Vei­ka­las.

Mano sėkmės kelias

Iškil­min­go ren­gi­nio „Mano sėk­mės kelias” metu pra­di­nių kla­sių moki­niai, bai­gę pir­mą­jį pus­me­tį aukš­tes­niuo­ju lygiu, buvo pagerb­ti.

Jaunučių pirmenybės

Šiau­liuo­se vyku­sio­se jau­nu­čių leng­vo­sios atle­ti­kos pir­me­ny­bė­se daly­va­vo mūsų mokyk­los moki­niai. Šuo­lio į aukš­tį sek­to­riu­je Mar­ty­nas Šliar­pas įvei­kė 170 cm ir iško­vo­jo sida­bro meda­lį. Rokas Žukaus­kas 600 m bėgi­mo nuo­to­lį įvei­kė 1 min 45.14 s, tai asme­nis rezul­ta­tas bei 11 vie­ta, o Armi­nas Tama­šaus­kas tą patį atstu­mą nubė­go per 1 min 53.12 s ir užėmė 19 vie­tą.

Informatikos ir informatinio mąstymo konkursas „Bebras“

Gau­sus būrys pro­gim­na­zi­jos 1–8 kla­sių moki­nių daly­va­vo res­pub­li­ki­nia­me infor­ma­ti­kos ir infor­ma­ti­nio mąs­ty­mo kon­kur­se „Beb­ras“. Visą savai­tę tam skir­tu lai­ku, atski­ro­mis gru­pe­lė­mis moki­niai pro­gim­na­zi­jos infor­ma­ti­kos kabi­ne­te prie kom­piu­te­rių atli­ko kon­kur­so užduo­tis.

Po kelių die­nų jau ir rezul­ta­tai buvo žino­mi. Rezul­ta­tai yra pas­kelb­ti  adre­su

 www.bebras.lt Tai yra rezul­ta­tai šaly­je, rajo­ne. Rajo­ne atski­ro­se kla­sių gru­pė­se ypa­tin­gai gerai sekė­si:

 • Jokū­bui Savic­kiui, 2 kla­sės moki­niui, rajo­ne  1 vie­ta
 • Demy­rui  Bylin­skiui, 3 kla­sės moki­niui, rajo­ne 1 vie­ta
 • Vaka­riui Jakui, 4 kla­sės moki­niui, rajo­ne 1 vie­ta
 • Tėjai Zig­man­tai­tei, 4 kla­sės moki­nei, rajo­ne 2 vie­ta
 • Mėjai Mačiū­nai­tei, 4 kla­sės moki­nei, rajo­ne 3 vie­ta
 • Aud­rin­gai Daš­ke­vi­čiū­tei, 5 kla­sės moki­nei, rajo­ne 1 vie­ta
 • Lukui Kazlaus­kui, 6 kla­sės moki­niui, rajo­ne 2 vie­ta
 • Dovy­dui Pet­ry­lai, 6 kla­sės moki­niui, rajo­ne 3 vie­ta
 • Jutai Ado­mai­ty­tei, 7 kla­sės moki­nei, rajo­ne 1 vie­ta
 • Ignui Tau­tvai­šui, 7 kla­sės moki­niui, rajo­ne 2 vie­ta
 • Džed­lin­gai Daš­ke­vi­čiū­tei, 8 kla­sės moki­nei, rajo­ne 1 vie­ta
 • Auš­ri­nei Kati­lia­vai­tei, 8 kla­sės moki­nei, rajo­ne 3 vie­ta
 • Simui Rudžiui, 8 kla­sės moki­niui, rajo­ne 3 vie­ta
 • Išskir­ti­nai gerų rezul­ta­tų pasie­kė — Juta Ado­mai­ty­tė — viso­je šaly­je 4 vie­ta!

Svei­ki­na­me visus daly­vius ir pri­zi­nin­kus. Dėko­ja­me infor­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų moky­to­jui Tomui Jan­kaus­kui už ini­cia­ty­vą vyk­dant šį kon­kur­są. Dėko­ja­me pra­di­nių kla­sių moky­to­joms, pas­ka­ti­nu­sioms moki­nius pir­mą kar­tą daly­vau­ti infor­ma­ti­kos ir infor­ma­ti­nio mąs­ty­mo kon­kur­se „Beb­ras“.

ŠAUNUOLIAI — TREČIOKAI

Mūsų pro­gim­na­zi­jo­je vyko Joniš­kio rajo­no savi­val­dy­bės visuo­me­nės svei­ka­tos biu­ro orga­ni­zuo­tas tarp­tau­ti­nis kon­kur­sas „Svei­kuo­lių svei­kuo­liai“, kuria­me daly­va­vo 17 rajo­no koman­dų. Mūsų pro­gim­na­zi­jai atsto­va­vo tre­čių­jų kla­sių moki­nių rink­ti­nė koman­da (K. Ožiū­nas, E. Dri­go­tai­tė,  E. Vai­š­nys, M. Jonu­šas, T. Cibul­skis). Koman­dą kon­kur­sui ruo­šė moky­to­jos I. Kati­nie­nė ir J. Matu­lie­nė. Kon­kur­sas vyko dviem eta­pais. Pir­miau­siai moki­niai atli­ko įvai­rias teo­ri­nes užduo­tis, o po to daly­va­vo spor­ti­nė­se rung­ty­se. Komi­si­jai, suve­dus kon­kur­so rezul­ta­tus, paaiš­kė­jo, kad  pro­gim­na­zi­jos tre­čio­kų koman­da užėmė pir­mą vie­tą. Nuga­lė­to­jai buvo apdo­va­no­ti padė­kos raš­tais ir asme­ni­nė­mis dova­no­mis-mokyk­li­nė­mis kup­ri­nė­mis. Koman­dai įteik­tas kelia­la­pis į sekan­tį eta­pą, kuris vyks gruo­džio mėne­sį Šiau­liuo­se.

Šia­me kon­kur­se daly­va­vo ir 8a kl. koman­da (A. Kati­lia­vai­tė, E. Vai­ne­i­ky­tė, D. Daš­ke­vi­čiū­tė, P. Rim­ke­vi­čius, A. Kače­rauskai­tė). Kadan­gi kon­kur­so prog­ra­ma nebu­vo iš anks­to skel­bia­ma, tai moki­niai užduo­čių lau­kė neri­mau­da­mi. Pir­miau­sia teko gero­kai papra­kai­tuo­ti spor­to salė­je. Čia pra­ver­tė ne tik grei­tis, bet ir mik­lu­mas, savi­tvar­da. Atlie­kant įvai­rias teo­ri­nes užduo­tis paaiš­kė­jo, jog bus ver­ti­na­mi prak­ti­niai gebė­ji­mai: grei­tu­mas, suma­nu­mas, logi­nis mąs­ty­mas. Tai­gi žinios apie svei­ką gyve­ni­mo būdą pra­ver­tė tik iš dalies. Bet nuo­bo­džiau­ti tik­rai nete­ko. Bet kad ir kaip sten­gė­si aštun­to­kai, tačiau savo amžiaus gru­pė­je liko tre­ti.

Sveikiname!

Jūsų mokyk­la buvo apdo­va­no­ta Euro­pos Koky­bės žen­kle­liu už pui­kią eTwin­ning pro­jek­to “Sha­pes in Natu­re” veik­lą. Tai reiš­kia, kad jūsų, jūsų moki­nių ir jūsų mokyk­los veik­la buvo pri­pa­žin­ta aukš­čiau­sia­me euro­pi­nia­me lyg­me­ny­je.

Jūs gau­si­te pažy­mė­ji­mą, kurį galė­si­te įkel­ti į savo sve­tai­nę ir paka­bin­ti gerai mato­mo­je vie­to­je savo mokyk­lo­je. Taip pat, jūsų pro­jek­tas bus eks­po­nuo­ja­mas spe­cia­lia­me Euro­pos por­ta­lo pus­la­py­je adre­su www.etwinning.net.

Dar kar­tą svei­ki­nu su šiuo uni­ka­liu pasie­ki­mu ir tikiuo­si, kad mes galė­si­me susi­tik­ti vie­na­me iš eTwin­ning ren­gi­nių.

Nuo­šir­džiau­si lin­kė­ji­mai,
eTwin­ning Team

Šauniausios Šiaulių krašto septintokės ir aštuntokės merginos matematikės – Mato Slančiausko progimnazijoje

2017 m. spa­lio 18 d. Šiau­lių Didžva­rio gim­na­zi­jo­je vyko mate­ma­ti­kos olim­pia­da – kon­kur­sas Šiau­lių kraš­to mok­s­lei­vėms.
Pui­kių rezul­ta­tų pasie­kė mūsų pro­gim­na­zi­jos moki­nės.

Juta Ado­mai­ty­tė1 vie­ta sep­tin­to­kių gru­pė­je
Ema Vai­ne­i­ky­tė2 vie­ta aštun­to­kių gru­pė­je

Svei­ki­na­me šau­nuo­les mer­gi­nas ir jų mate­ma­ti­kos moky­to­ją Jani­ną Dau­pa­rie­nę.