Olympio“ rudens sesijos apdovanojimai

2018 m.kovo 6 d. buvo įteik­ti „Olym­pio“ rudens sesi­jos apdo­va­no­ji­mai.
Gali­me pasi­džiaug­ti tokiu gau­siu būriu olim­pie­čių ir jų moky­to­jais.
Daly­va­vo 1a; 1b; 2a; 2b; 3a; 4a; 5a; 5b; 6a; 6b; 7a; 7b; 8a; 8b kla­sių mokiniai.
Jau pra­si­dė­ju­si ir pava­sa­rio sesi­ja, kuri baig­sis kovo 31 d.

Mato Slančiausko progimnazijos komandos – zoninių varžybų nugalėtojos

Mato Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jos 4 ir 5–6 kla­sių koman­dos, tapę rajo­ni­nių esta­fe­čių var­žy­bų „Drą­sūs- stip­rūs-vik­rūs“ čem­pio­nais ir iško­vo­ję tei­sę daly­vau­ti zoni­nė­se spor­to var­žy­bo­se Bir­žuo­se, vėl tapo pir­mų­jų vie­tų nuga­lė­to­jais. Abi koman­dos atsto­vaus Joniš­kio rajo­ną tarp­zo­ni­nė­se spor­to žai­dy­nė­se „Drą­sūs-stip­rūs-vik­rūs“. Mūsų pro­gim­na­zi­jos moki­niai var­žy­sis tarp 12 stip­riau­sių šalies koman­dų.

Džiau­gia­mės ir didžiuo­ja­mės savo mokyk­los spor­ti­nin­kų ištver­min­gu­mu, drą­sa, gebė­ji­mu susi­kaup­ti, pasie­ki­mais.

Koman­das ruo­šė prad. kla­sių moky­ty­to­jos U. Vai­ne­i­kie­nė, D. Klau­sie­nė ir kūno kult. moky­to­jas P. Vei­ka­las.

Mano sėkmės kelias

Iškil­min­go ren­gi­nio „Mano sėk­mės kelias” metu pra­di­nių kla­sių moki­niai, bai­gę pir­mą­jį pus­me­tį aukš­tes­niuo­ju lygiu, buvo pagerb­ti.

Jaunučių pirmenybės

Šiau­liuo­se vyku­sio­se jau­nu­čių leng­vo­sios atle­ti­kos pir­me­ny­bė­se daly­va­vo mūsų mokyk­los moki­niai. Šuo­lio į aukš­tį sek­to­riu­je Mar­ty­nas Šliar­pas įvei­kė 170 cm ir iško­vo­jo sida­bro meda­lį. Rokas Žukaus­kas 600 m bėgi­mo nuo­to­lį įvei­kė 1 min 45.14 s, tai asme­nis rezul­ta­tas bei 11 vie­ta, o Armi­nas Tama­šaus­kas tą patį atstu­mą nubė­go per 1 min 53.12 s ir užėmė 19 vie­tą.

Informatikos ir informatinio mąstymo konkursas „Bebras“

Gau­sus būrys pro­gim­na­zi­jos 1–8 kla­sių moki­nių daly­va­vo res­pub­li­ki­nia­me infor­ma­ti­kos ir infor­ma­ti­nio mąs­ty­mo kon­kur­se „Beb­ras“. Visą savai­tę tam skir­tu lai­ku, atski­ro­mis gru­pe­lė­mis moki­niai pro­gim­na­zi­jos infor­ma­ti­kos kabi­ne­te prie kom­piu­te­rių atli­ko kon­kur­so užduo­tis.

Po kelių die­nų jau ir rezul­ta­tai buvo žino­mi. Rezul­ta­tai yra pas­kelb­ti  adre­su

 www.bebras.lt Tai yra rezul­ta­tai šaly­je, rajo­ne. Rajo­ne atski­ro­se kla­sių gru­pė­se ypa­tin­gai gerai sekė­si:

 • Jokū­bui Savic­kiui, 2 kla­sės moki­niui, rajo­ne  1 vie­ta
 • Demy­rui  Bylin­skiui, 3 kla­sės moki­niui, rajo­ne 1 vie­ta
 • Vaka­riui Jakui, 4 kla­sės moki­niui, rajo­ne 1 vie­ta
 • Tėjai Zig­man­tai­tei, 4 kla­sės moki­nei, rajo­ne 2 vie­ta
 • Mėjai Mačiū­nai­tei, 4 kla­sės moki­nei, rajo­ne 3 vie­ta
 • Aud­rin­gai Daš­ke­vi­čiū­tei, 5 kla­sės moki­nei, rajo­ne 1 vie­ta
 • Lukui Kazlaus­kui, 6 kla­sės moki­niui, rajo­ne 2 vie­ta
 • Dovy­dui Pet­ry­lai, 6 kla­sės moki­niui, rajo­ne 3 vie­ta
 • Jutai Ado­mai­ty­tei, 7 kla­sės moki­nei, rajo­ne 1 vie­ta
 • Ignui Tau­tvai­šui, 7 kla­sės moki­niui, rajo­ne 2 vie­ta
 • Džed­lin­gai Daš­ke­vi­čiū­tei, 8 kla­sės moki­nei, rajo­ne 1 vie­ta
 • Auš­ri­nei Kati­lia­vai­tei, 8 kla­sės moki­nei, rajo­ne 3 vie­ta
 • Simui Rudžiui, 8 kla­sės moki­niui, rajo­ne 3 vie­ta
 • Išskir­ti­nai gerų rezul­ta­tų pasie­kė — Juta Ado­mai­ty­tė — viso­je šaly­je 4 vie­ta!

Svei­ki­na­me visus daly­vius ir pri­zi­nin­kus. Dėko­ja­me infor­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų moky­to­jui Tomui Jan­kaus­kui už ini­cia­ty­vą vyk­dant šį kon­kur­są. Dėko­ja­me pra­di­nių kla­sių moky­to­joms, pas­ka­ti­nu­sioms moki­nius pir­mą kar­tą daly­vau­ti infor­ma­ti­kos ir infor­ma­ti­nio mąs­ty­mo kon­kur­se „Beb­ras“.