VISI PAKVIESTI! BUS IR PAGERBTŲ!”

2019 – 03 – 02 Šiau­lių uni­ver­si­te­te vyko Šiau­lių kraš­to jau­nų­jų mate­ma­ti­kų (7 – 9 kla­sių) kon­kur­sas

Kon­kur­są orga­ni­za­vo Šiau­lių rajo­no švie­ti­mo pagal­bos tar­ny­ba ir dr. Bro­nis­lo­vo Bur­gio lab­da­ros ir para­mos fon­das. Įdo­mu tai, kad kon­kur­so metu buvo pateik­ti du testai – bend­ro­jo išpru­si­mo ir mate­ma­ti­kos. Rezul­ta­te išpru­si­mo testo įver­tis suda­rė ne dau­giau 20 pro­cen­tų. Mate­ma­ti­kos testą suda­rė 22 užda­vi­niai. Šia­me kon­kur­se daly­va­vo du M. Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jos aštun­to­kai: Ignas Tau­tvai­šas ir Juta Ado­mai­ty­tė. Ir vėl suži­bė­jo mūsų Juta. Iš 76 mok­s­lei­vių (7 – 9kl) Juta užėmė 5 vie­tą ir gavo soli­džią pini­gi­nę pre­mi­ją.

Progimnazijoje apdovanoti tarptautinės olimpiados KINGS rudens sesijos finalistai:

Bar­bo­ra Vaišvi­lai­tė, Ami­le Api­ny­tė, Ana­sta­si­ja Bar­klaj (2a kla­sė);
Ronal­das Rudys, Kevi­nas Šeš­plau­kis, Kipras Užku­rai­tis, Ąžuo­las Šob­lis, Tadė Alek­na­vi­čiū­tė, Arnas Šliau­de­ris, Ada­mas Kaza­ke­vi­čius (2b kla­sė);
Lėja Žem­liauskai­tė, Jokū­bas Savic­kis (3a kla­sė);
Jokū­bas Šili­nas (3b kla­sė);
Nojus Nau­sė­da, Tėja Zig­man­tai­tė (5a kla­sė);
Mil­da Valan­čiū­tė, Aud­rin­ga Daš­ke­vi­čiū­tė, Jus­tas Remei­ka, Jonas Savic­kis (6b kla­sė);
Sona­ta Dirš­ku­tė, Pijus Juo­čas (7b kla­sė).

Sėk­mės pava­sa­ri­nė­je KINGS sesi­jo­je lin­ki pro­jek­to koor­di­na­to­rė pro­gim­na­zi­jo­je Lina Alek­na­vi­čie­nė

PROGIMNAZIJOS AŠTUNTOKĖ — RAJONO 9–12 KLASIŲ MOKINIŲ MATEMATIKOS OLIMPIADOJE

Joniš­kio „Auš­ros“ gim­na­zi­jo­je vyko rajo­no 9–12 kla­sių moki­nių mate­ma­ti­kos olim­pia­da. Nors olim­pia­da skir­ta 9–12 kla­sių moki­niams, joje sėk­min­gai  daly­va­vo pro­gim­na­zi­jos aštun­to­kė Juta Ado­mai­ty­tė. Devin­tų kla­sių moki­nių gru­pė­je Juta pir­ma, o dešim­tų kla­sių moki­nių gru­pė­je  — ant­ra. Svei­ki­na­me Jutą ir jos mate­ma­ti­kos moky­to­ją Jani­ną Dau­pa­rie­nę  ir lin­ki­me dar dides­nės sėk­mės.

Įteikti išsilavinimo pažymėjimai progimnaziją baigusiems mokiniams

2018 m. bir­že­lio 19 d. pro­gim­na­zi­jos aktų salė­je iškil­min­gai įteik­ti pag­rin­di­nio ugdy­mo I dalies bai­gi­mo pažy­mė­ji­mai. Tai šeš­ta pro­gim­na­zi­jos lai­da.

Tą die­ną pro­gim­na­zi­jo­je buvo šven­tė, kurio­je moky­to­jai, moki­niai, jų tėve­liai dėko­jo vie­ni kitiems už moky­mą­si kar­tu, už ugdy­mą­si  kar­tu, už bend­ra­vi­mą ir bend­ra­dar­bia­vi­mą.

Šau­niems Mato Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jos šeš­tos lai­dos aštun­to­kams palin­kė­ta nuo­la­tos ugdy­tis, moky­tis. Būti ieš­kan­čiais ir ran­dan­čiais savo sėk­mę.

Mano sėkmė — mūsų sėkmė. Pasidžiaukime kartu.

Pas­ku­ti­nę moks­lo metų die­ną į pro­gim­na­zi­jos aktų salę rin­ko­si 5–8 kla­sių moki­niai, moky­to­jai, tėve­liai. Vyko ren­gi­nys „Mano sėk­mė — mūsų sėk­mė. Pasi­džiau­ki­me kar­tu“.  Padė­ko­ta moki­niams, labai gerai bai­gu­siems 2017–2018m.m. II pus­me­tį ir moki­niams, sėk­min­gai daly­va­vu­siems kon­kur­suo­se, olim­pia­do­se, pro­jek­tuo­se, var­žy­bo­se. Padė­ko­ta moky­to­jams.

Vie­nas labai labai svar­bus momen­tas – mes moki­no­mės džiaug­tis vie­ni kitų sėk­me.

DŽIUGINA MOKINIŲ PASIEKIMAI NE TIK PAMOKOSE

Joniš­kio Bal­to­jo­je sina­go­go­je vyko rajo­no moki­nių, daly­va­vu­sių olim­pia­do­se, kon­kur­suo­se ir užėmu­sių pir­mas vie­tas, pager­bi­mo šven­tė.
Šven­tė­je daly­vau­ti buvo pakvies­tas gra­žus būre­lis Mato Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jos moki­nių, moky­to­jų.
Moki­niai:
1. Emi­li­ja Skablauskai­tė, 4 kla­sės moki­nė. Pir­ma vie­ta rajo­no 4 kla­sių moki­nių mate­ma­ti­kos olim­pia­do­je.
2. Ores­tas Voz­bu­tas, 5 kla­sės moki­nys. Pir­ma vie­ta rajo­no 5 kla­sių moki­nių mte­ma­ti­kos olim­pia­do­je.
3. Faus­ta Žeb­rauskai­tė, 6 kla­sės moki­nė. Pir­ma vie­ta rajo­no 6 kla­sių moki­nių mate­ma­ti­kos olim­pia­do­je.
4. Simo­na Rim­ke­vi­čiū­tė, 6 kla­sės moki­nė. Pir­ma vie­ta rajo­no 6 kla­sių moki­nių mate­ma­ti­kos olim­pia­do­je.
5. Juta Ado­mai­ty­tė, 7 kla­sės moki­nė. Pir­ma vie­ta rajo­no 7 kla­sių moki­nių mate­ma­ti­kos olim­pia­do­je ir šau­niau­sio sep­tin­to­ko fizi­ko kon­kur­se.
6. Andrė­ja Vai­te­kū­nai­tė, 6 kla­sės moki­nė. Pir­ma vie­ta rajo­no 6 kla­sių moki­nių ang­lų kal­bos olim­pia­do­je.
7. Atėnė Jene­liū­nai­tė, 4 kla­sės moki­nė. Pir­ma vie­ta rajo­no pra­di­nių kla­sių moki­nių meni­nio skai­ty­mo kon­kur­se.
8. Andrė­ja Jene­liū­nai­tė, 8 kla­sės moki­nė. Pir­ma vie­ta rajo­no meni­nio skai­ty­mo kon­kur­se.
9. Pau­lius Rim­ke­vi­čius, 8 kla­sės moki­nys. Pir­ma vie­ta rajo­no 8 kla­sių moki­nių fizi­kos olim­pia­do­je.
Moky­to­jai:
1. Danu­tė Klau­sie­nė, pra­di­nio ugdy­mo moky­to­ja meto­di­nin­kė.
2. Jani­na Dau­pa­rie­nė, mate­ma­ti­kos moky­to­ja meto­di­nin­kė.
3. Rima Domi­nai­tė, lie­tu­vių kal­bos vyres­nio­ji moky­to­ja.
4. Lai­mu­tė Kurau­skie­nė, ang­lų kal­bos moky­to­ja meto­di­nin­kė
5. Asta Radžvi­lie­nė, fizi­kos, infor­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų moky­to­ja meto­di­nin­kė.
6. Tomas Jan­kaus­kas, fizi­kos, infor­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų vyres­ny­sis moky­to­jas.

Svei­ki­na­me ir lin­ki­me, kuo didžiau­sios sėk­mės ir moki­niams, ir moky­to­jams.

Respublikinėse varžytuvėse „Tautosakos malūnas“ MATAUŠIUKAI vėl pirmi!

Jau tapo tra­di­ci­ja kiek­vie­nais metais mūsų pro­gim­na­zi­jos moki­nių koman­dai vyk­ti į res­pub­li­ki­nį kon­kur­są „Tau­to­sa­kos malū­nas“, kuris ren­gia­mas Kau­no tau­ti­nės kul­tū­ros cent­re. Šiais metais kon­kur­so tema buvo „Žmo­gus lie­tu­viš­ko­se pasa­ko­se“. Rei­kė­jo pareng­ti pri­si­sta­ty­mą, meni­nę prog­ra­mą ir pri­sta­ty­ti asme­ny­bę – žmo­gų, kurio dar­bai, visuo­me­ni­nė veik­la  buvo svar­būs atku­riant Lie­tu­vos Nepri­klau­so­my­bę. Žino­ma, kad mes pri­sta­tė­me Matą Slan­čiaus­ką, kurio var­du pava­din­ta mūsų mokyk­la. Prog­ra­mo­je skam­bė­jo jo surink­tų pasa­kų ištrau­kos. Pasi­var­žy­ti visa­da labai įdo­mu, tuo labiau, kad užduo­tys koman­doms ne visa­da tokios, kokių gali­ma tikė­tis. Taip buvo ir šį kar­tą. Gerai sekė­si įmin­ti mįs­les, pabaig­ti patar­les, atspė­ti pasa­kas ir kitos užduo­tys.  Sudė­tin­ges­nė užduo­tis buvo pri­sta­ty­ti pasa­ką ją išdai­nuo­jant – nemen­kas iššū­kis moki­niams. Rei­kė­jo sugal­vo­ti ir para­šy­ti pasa­kos pra­džią, „sukli­juo­ti“ vei­kė­jus, panau­do­jant duo­tas prie­mo­nes, na, o išdai­nuo­ti pasa­ką ėmė­si Julius. Šau­nuo­lis! Pel­ny­tai susi­lau­kė ren­gi­nio orga­ni­za­to­rių pagy­ri­mų. Tai tik­ro kovo­to­jo požy­mis. Jei užsi­brė­žė­me lai­mė­ti, tai ten­ka ir pako­vo­ti. Labai džiau­gia­mės, kad buvo­me įver­tin­ti – gavo­me pri­zą už pui­kų namų dar­bą –meni­nę prog­ra­mą. Na, ir svar­biau­sias lai­mė­ji­mas  –  I vie­ta var­žy­tu­vė­se. Buvo­me apdo­va­no­ti Dip­lo­mu, tra­di­ci­niais suve­ny­rais – moli­niais malū­nais (gavo­me net du), moli­niais švil­pu­kais, kny­ge­le ir etno­gra­fi­nės medžia­gos rin­ki­nė­liu.

Ačiū, vai­kai, už jūsų kūry­biš­ku­mą, išra­din­gu­mą, sutelk­tu­mą ir atkak­lu­mą sie­kiant geriau­sio rezul­ta­to. Rei­kia visiems pasa­ky­ti,  kas jūs – MATAUŠIUKAI? Tai 5a kla­sės mok­s­lei­viai Bri­gi­ta Stan­kai­ty­tė, Kari­na Bui­vy­dai­tė, Pao­la Valy­tė, Danie­lius Ste­po­nai­tis ir Julius Vai­ne­i­kis. ŠAUNUOLIAI!

Dar norė­čiau pri­min­ti visiems, kad ket­ve­rius metus „Matau­šiu­k­ai“ buvo kiti moki­niai, jie dabar jau devin­to­kai, moko­si „Auš­ros“ gim­na­zi­jo­je. Mes nuspren­dė­me, kad tra­di­ci­ja turi tęs­tis, ir per­ėmė­me koman­dos var­dą. Dabar­ti­nės 5a kla­sės moki­nu­kai dve­jus metus, t. y. 3 ir 4 kla­sė­je, kar­tu su savo moky­to­ja I. Čepin­skai­te  vyko į kon­kur­są ir daly­va­vo var­žy­tu­vė­se 1–4 kla­sių gru­pė­je, tada jie vadi­no­si „Atga­ju­čiais“.  Abiems koman­doms visa­da sekė­si – kon­kur­se užim­da­vo pri­zi­nes vie­tas, daž­niau­siai buvo pir­mi. Tai­gi, tra­di­ci­ją tęsia­me.

Dėko­ju moky­to­jai Sand­rai už tau­ti­nius rūbus ir moky­to­jai Ugnei už tau­ti­nes juos­tas.

 Lie­tu­vių kal­bos ir lite­ra­tū­ros moky­to­ja Rima Domi­nai­tė