Spa­lio 17 d. 7b kla­sės moki­nės Aus­tė­ja Kar­bau­s­ky­tė ir Aud­rin­ga Daš­ke­vi­čiū­tė (moky­to­ja Lina Alek­na­vi­čie­nė) daly­va­vo Šiau­lių kraš­to mer­gi­nų mate­ma­ti­kos kon­kur­se — olim­pia­do­je. Sep­tin­to­kų gru­pė­je Aud­rin­ga pel­nė III vie­tą ir Swe­dban­ko mini dova­nė­lę.

Apdovanojimų lietus nesibaigia…

Joniš­kio Mato Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jos pra­di­nių kla­sių moky­to­ja Lina Pili­pa­vi­čie­nė išrink­ta Metų moky­to­ja, direk­to­riaus pava­duo­to­ja ugdy­mui Vio­le­ta Zig­man­tie­nė apdo­va­no­ta Joniš­kio rajo­no savi­val­dy­bės mero Padė­kos raš­tu, lie­tu­vių kal­bos moky­to­ja Rima Domi­nai­tė ir pro­gim­na­zi­jos psi­cho­lo­gė Roma Rim­džiū­tė — Joniš­kio rajo­no savi­val­dy­bės švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus vedė­jo Padė­kos raš­tu. Mato Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­ja — ČIA KURIAME ATEITĮ !

VISI PAKVIESTI! BUS IR PAGERBTŲ!”

2019 – 03 – 02 Šiau­lių uni­ver­si­te­te vyko Šiau­lių kraš­to jau­nų­jų mate­ma­ti­kų (7 – 9 kla­sių) kon­kur­sas

Kon­kur­są orga­ni­za­vo Šiau­lių rajo­no švie­ti­mo pagal­bos tar­ny­ba ir dr. Bro­nis­lo­vo Bur­gio lab­da­ros ir para­mos fon­das. Įdo­mu tai, kad kon­kur­so metu buvo pateik­ti du testai – bend­ro­jo išpru­si­mo ir mate­ma­ti­kos. Rezul­ta­te išpru­si­mo testo įver­tis suda­rė ne dau­giau 20 pro­cen­tų. Mate­ma­ti­kos testą suda­rė 22 užda­vi­niai. Šia­me kon­kur­se daly­va­vo du M. Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jos aštun­to­kai: Ignas Tau­tvai­šas ir Juta Ado­mai­ty­tė. Ir vėl suži­bė­jo mūsų Juta. Iš 76 mok­s­lei­vių (7 – 9kl) Juta užėmė 5 vie­tą ir gavo soli­džią pini­gi­nę pre­mi­ją.

Progimnazijoje apdovanoti tarptautinės olimpiados KINGS rudens sesijos finalistai:

Bar­bo­ra Vaišvi­lai­tė, Ami­le Api­ny­tė, Ana­sta­si­ja Bar­klaj (2a kla­sė);
Ronal­das Rudys, Kevi­nas Šeš­plau­kis, Kipras Užku­rai­tis, Ąžuo­las Šob­lis, Tadė Alek­na­vi­čiū­tė, Arnas Šliau­de­ris, Ada­mas Kaza­ke­vi­čius (2b kla­sė);
Lėja Žem­liauskai­tė, Jokū­bas Savic­kis (3a kla­sė);
Jokū­bas Šili­nas (3b kla­sė);
Nojus Nau­sė­da, Tėja Zig­man­tai­tė (5a kla­sė);
Mil­da Valan­čiū­tė, Aud­rin­ga Daš­ke­vi­čiū­tė, Jus­tas Remei­ka, Jonas Savic­kis (6b kla­sė);
Sona­ta Dirš­ku­tė, Pijus Juo­čas (7b kla­sė).

Sėk­mės pava­sa­ri­nė­je KINGS sesi­jo­je lin­ki pro­jek­to koor­di­na­to­rė pro­gim­na­zi­jo­je Lina Alek­na­vi­čie­nė

PROGIMNAZIJOS AŠTUNTOKĖ — RAJONO 9–12 KLASIŲ MOKINIŲ MATEMATIKOS OLIMPIADOJE

Joniš­kio „Auš­ros“ gim­na­zi­jo­je vyko rajo­no 9–12 kla­sių moki­nių mate­ma­ti­kos olim­pia­da. Nors olim­pia­da skir­ta 9–12 kla­sių moki­niams, joje sėk­min­gai  daly­va­vo pro­gim­na­zi­jos aštun­to­kė Juta Ado­mai­ty­tė. Devin­tų kla­sių moki­nių gru­pė­je Juta pir­ma, o dešim­tų kla­sių moki­nių gru­pė­je  — ant­ra. Svei­ki­na­me Jutą ir jos mate­ma­ti­kos moky­to­ją Jani­ną Dau­pa­rie­nę  ir lin­ki­me dar dides­nės sėk­mės.

Įteikti išsilavinimo pažymėjimai progimnaziją baigusiems mokiniams

2018 m. bir­že­lio 19 d. pro­gim­na­zi­jos aktų salė­je iškil­min­gai įteik­ti pag­rin­di­nio ugdy­mo I dalies bai­gi­mo pažy­mė­ji­mai. Tai šeš­ta pro­gim­na­zi­jos lai­da.

Tą die­ną pro­gim­na­zi­jo­je buvo šven­tė, kurio­je moky­to­jai, moki­niai, jų tėve­liai dėko­jo vie­ni kitiems už moky­mą­si kar­tu, už ugdy­mą­si  kar­tu, už bend­ra­vi­mą ir bend­ra­dar­bia­vi­mą.

Šau­niems Mato Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jos šeš­tos lai­dos aštun­to­kams palin­kė­ta nuo­la­tos ugdy­tis, moky­tis. Būti ieš­kan­čiais ir ran­dan­čiais savo sėk­mę.

Mano sėkmė — mūsų sėkmė. Pasidžiaukime kartu.

Pas­ku­ti­nę moks­lo metų die­ną į pro­gim­na­zi­jos aktų salę rin­ko­si 5–8 kla­sių moki­niai, moky­to­jai, tėve­liai. Vyko ren­gi­nys „Mano sėk­mė — mūsų sėk­mė. Pasi­džiau­ki­me kar­tu“.  Padė­ko­ta moki­niams, labai gerai bai­gu­siems 2017–2018m.m. II pus­me­tį ir moki­niams, sėk­min­gai daly­va­vu­siems kon­kur­suo­se, olim­pia­do­se, pro­jek­tuo­se, var­žy­bo­se. Padė­ko­ta moky­to­jams.

Vie­nas labai labai svar­bus momen­tas – mes moki­no­mės džiaug­tis vie­ni kitų sėk­me.

DŽIUGINA MOKINIŲ PASIEKIMAI NE TIK PAMOKOSE

Joniš­kio Bal­to­jo­je sina­go­go­je vyko rajo­no moki­nių, daly­va­vu­sių olim­pia­do­se, kon­kur­suo­se ir užėmu­sių pir­mas vie­tas, pager­bi­mo šven­tė.
Šven­tė­je daly­vau­ti buvo pakvies­tas gra­žus būre­lis Mato Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jos moki­nių, moky­to­jų.
Moki­niai:
1. Emi­li­ja Skablauskai­tė, 4 kla­sės moki­nė. Pir­ma vie­ta rajo­no 4 kla­sių moki­nių mate­ma­ti­kos olim­pia­do­je.
2. Ores­tas Voz­bu­tas, 5 kla­sės moki­nys. Pir­ma vie­ta rajo­no 5 kla­sių moki­nių mte­ma­ti­kos olim­pia­do­je.
3. Faus­ta Žeb­rauskai­tė, 6 kla­sės moki­nė. Pir­ma vie­ta rajo­no 6 kla­sių moki­nių mate­ma­ti­kos olim­pia­do­je.
4. Simo­na Rim­ke­vi­čiū­tė, 6 kla­sės moki­nė. Pir­ma vie­ta rajo­no 6 kla­sių moki­nių mate­ma­ti­kos olim­pia­do­je.
5. Juta Ado­mai­ty­tė, 7 kla­sės moki­nė. Pir­ma vie­ta rajo­no 7 kla­sių moki­nių mate­ma­ti­kos olim­pia­do­je ir šau­niau­sio sep­tin­to­ko fizi­ko kon­kur­se.
6. Andrė­ja Vai­te­kū­nai­tė, 6 kla­sės moki­nė. Pir­ma vie­ta rajo­no 6 kla­sių moki­nių ang­lų kal­bos olim­pia­do­je.
7. Atėnė Jene­liū­nai­tė, 4 kla­sės moki­nė. Pir­ma vie­ta rajo­no pra­di­nių kla­sių moki­nių meni­nio skai­ty­mo kon­kur­se.
8. Andrė­ja Jene­liū­nai­tė, 8 kla­sės moki­nė. Pir­ma vie­ta rajo­no meni­nio skai­ty­mo kon­kur­se.
9. Pau­lius Rim­ke­vi­čius, 8 kla­sės moki­nys. Pir­ma vie­ta rajo­no 8 kla­sių moki­nių fizi­kos olim­pia­do­je.
Moky­to­jai:
1. Danu­tė Klau­sie­nė, pra­di­nio ugdy­mo moky­to­ja meto­di­nin­kė.
2. Jani­na Dau­pa­rie­nė, mate­ma­ti­kos moky­to­ja meto­di­nin­kė.
3. Rima Domi­nai­tė, lie­tu­vių kal­bos vyres­nio­ji moky­to­ja.
4. Lai­mu­tė Kurau­skie­nė, ang­lų kal­bos moky­to­ja meto­di­nin­kė
5. Asta Radžvi­lie­nė, fizi­kos, infor­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų moky­to­ja meto­di­nin­kė.
6. Tomas Jan­kaus­kas, fizi­kos, infor­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų vyres­ny­sis moky­to­jas.

Svei­ki­na­me ir lin­ki­me, kuo didžiau­sios sėk­mės ir moki­niams, ir moky­to­jams.