Spa­lio 17 d. 7b kla­sės moki­nės Aus­tė­ja Kar­bau­s­ky­tė ir Aud­rin­ga Daš­ke­vi­čiū­tė (moky­to­ja Lina Alek­na­vi­čie­nė) daly­va­vo Šiau­lių kraš­to mer­gi­nų mate­ma­ti­kos kon­kur­se — olim­pia­do­je. Sep­tin­to­kų gru­pė­je Aud­rin­ga pel­nė III vie­tą ir Swe­dban­ko mini dovanėlę.

Apdovanojimų lietus nesibaigia…

Joniš­kio Mato Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jos pra­di­nių kla­sių moky­to­ja Lina Pili­pa­vi­čie­nė išrink­ta Metų moky­to­ja, direk­to­riaus pava­duo­to­ja ugdy­mui Vio­le­ta Zig­man­tie­nė apdo­va­no­ta Joniš­kio rajo­no savi­val­dy­bės mero Padė­kos raš­tu, lie­tu­vių kal­bos moky­to­ja Rima Domi­nai­tė ir pro­gim­na­zi­jos psi­cho­lo­gė Roma Rim­džiū­tė — Joniš­kio rajo­no savi­val­dy­bės švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus vedė­jo Padė­kos raš­tu. Mato Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­ja — ČIA KURIAME ATEITĮ !