Progimnazijoje apdovanoti tarptautinės olimpiados KINGS rudens sesijos finalistai:

Bar­bo­ra Vaišvi­lai­tė, Ami­le Api­ny­tė, Ana­sta­si­ja Bar­klaj (2a klasė);
Ronal­das Rudys, Kevi­nas Šeš­plau­kis, Kipras Užku­rai­tis, Ąžuo­las Šob­lis, Tadė Alek­na­vi­čiū­tė, Arnas Šliau­de­ris, Ada­mas Kaza­ke­vi­čius (2b klasė);
Lėja Žem­liauskai­tė, Jokū­bas Savic­kis (3a klasė);
Jokū­bas Šili­nas (3b klasė);
Nojus Nau­sė­da, Tėja Zig­man­tai­tė (5a klasė);
Mil­da Valan­čiū­tė, Aud­rin­ga Daš­ke­vi­čiū­tė, Jus­tas Remei­ka, Jonas Savic­kis (6b klasė);
Sona­ta Dirš­ku­tė, Pijus Juo­čas (7b klasė).

Sėk­mės pava­sa­ri­nė­je KINGS sesi­jo­je lin­ki pro­jek­to koor­di­na­to­rė pro­gim­na­zi­jo­je Lina Alek­na­vi­čie­nė

PROGIMNAZIJOS AŠTUNTOKĖ — RAJONO 9–12 KLASIŲ MOKINIŲ MATEMATIKOS OLIMPIADOJE

Joniš­kio „Auš­ros“ gim­na­zi­jo­je vyko rajo­no 9–12 kla­sių moki­nių mate­ma­ti­kos olim­pia­da. Nors olim­pia­da skir­ta 9–12 kla­sių moki­niams, joje sėk­min­gai  daly­va­vo pro­gim­na­zi­jos aštun­to­kė Juta Ado­mai­ty­tė. Devin­tų kla­sių moki­nių gru­pė­je Juta pir­ma, o dešim­tų kla­sių moki­nių gru­pė­je  — ant­ra. Svei­ki­na­me Jutą ir jos mate­ma­ti­kos moky­to­ją Jani­ną Dau­pa­rie­nę  ir lin­ki­me dar dides­nės sėkmės.

Sveikiname ir džiaugiamės

Spa­lio 26 die­ną Šiau­liuo­se vyko regio­no mer­gi­nų mate­ma­ti­kos olim­pia­da. Sėk­min­gai joje daly­va­vo pro­gim­na­zi­jos aštun­to­kė Juta Ado­mai­ty­tė.  Ji  savo bend­ra­am­žių mer­gi­nų  gru­pė­je Šiau­lių regio­ne buvo pirma.

Svei­ki­na­me Jutą ir jos mate­ma­ti­kos moky­to­ją Jani­ną Dauparienę.

Anglų kalbos rajoninė olimpiada

Gegu­žės 3 d. vyko 7–8 kla­sių ang­lų kal­bos rajo­ni­nė olim­pia­da. Daly­va­vo moki­niai iš Mato Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jos, Žaga­rės ir Skaist­gi­rio gim­na­zi­jų, „Sau­lės“ pag­rin­di­nės mokyk­los. M. Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­ją atsto­va­vo Auš­ri­nė Kati­lia­vai­tė 8A (moky­to­ja Simo­na Jacie­nė), Ais­tė Vai­te­kū­nai­tė (moky­to­ja Lai­mu­tė Kurau­skie­nė), Beat­ri­čė Koz­mia­nai­tė 8B, Aida Gai­liū­nai­tė 8B, Alek­sand­ra Vie­čai­tė 7A (moky­to­ja Jolan­ta Šiur­nie­nė). Moki­niai atli­ko klau­sy­mo, skai­ty­mo, kal­bos var­to­ji­mo ir rašy­mo testus bei kal­bė­jo pagal bend­rų­jų prog­ra­mų temas. Susu­ma­vus rezul­ta­tus tre­čią­ją vie­ta rajo­ne užėmė Ais­tė Vai­te­kū­na­tė. Svei­ki­ni­mai!

Rusų kalbos olimpiada šeštokams

Gegu­žės 3 d. rajo­no šeš­to­kai, kuriems įdo­mi rusų (užsie­nio) kal­ba, rin­ko­si į Joniš­kio M. S. pro­gim­na­zi­ją į rusų kal­bos olim­pia­dą šeš­tų kla­sių mokiniams.

Atsa­kin­gai šiam ren­gi­niui pasi­ruo­šė visi 15 rajo­no šeš­to­kų iš Gas­čiū­nų, Kriu­kų, „Sau­lės“ pag­rin­di­nių mokyk­lų, Skaist­gi­rio gim­na­zi­jos bei M. S. pro­gim­na­zi­jos. Mok­s­lei­viai atli­ko testo užduo­tis, pasa­ko­jo apie save, savo šei­mą, kla­sę, kurio­je moko­si. Išraiš­kin­gai iš šeš­to­kų lūpų skam­bė­jo turi­nin­gi, bei įdo­mūs rusų poe­tų eilėraščiai.

Visiems olim­pia­dos daly­viams ir juos ruo­šu­siems moky­to­jams taria­me nuo­šir­dų ačiū. Visų šeš­to­kų pasi­ruo­ši­mas buvo sėk­min­gas ir įdomus.

Svei­ki­na­me rusų (užsie­nio) kal­bos olim­pia­dos — nuga­lė­to­jus. Pir­ma vie­ta pasi­da­li­no dvie­jų mokyk­lų moksleiviai:

  • Aus­tė­ja Jaru­ly­tė 1 vie­ta, Sau­lės mokykla
  • Beat­ri­čė Pra­ciu­ly­tė 1 vie­ta, Skaist­gi­rio gimnazija
  • Simo­na Rim­ke­vi­čiū­tė, 2 vie­ta, 6a kla­sė, M. S. progimnazija
  • Dovy­das Pet­ry­la 3 vie­ta, 6b kla­sė, M. S. progimnazija

Džiau­gia­mės ir svei­ki­na­me nugalėtojus!

Lin­ki­me visiems mok­s­lei­viams sėk­mės tur­ti­nant rusų kal­bos žinias ir bend­ra­vi­mo įgūdžius.

Mato Slančiausko progimnaziją rinkosi rajono mokyklų jaunieji fizikai

Balan­džio 17 d. į Mato Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­ją rin­ko­si rajo­no mokyk­lų jau­nie­ji fizi­kai. Čia vyko kon­kur­sas „Šau­niau­sias sep­tin­to­kas fizi­kas“ ir aštun­tų kla­sių moki­nių fizi­kos olim­pia­da. Sep­ty­nio­li­ka sep­tin­to­kų aiš­ki­no­si kuris šauniausias.

Šau­niau­sia sep­tin­to­ke fizi­ke — 2018“ tapo Juta Ado­mai­ty­tė. Tik kelių taš­kų iki pri­zi­nės vie­tos pri­trū­ko Ignui Tau­tvai­šui. Sep­tin­to­kų fizi­kos moky­to­jas Tomas Jan­kaus­kas.

Aštun­to­kų olim­pia­do­je var­žė­si 21 daly­vis. Mūsų mokyk­lai atsto­va­vo Ema Vai­ne­i­ky­tė, Pau­lius Rim­ke­vi­čius, Beat­ri­čė Koz­mia­nai­tė, Andrė­ja Jene­liū­nai­tė, Adri­ja Rep­šy­tė, Ieva Misiū­tė ir Ugnė Mar­ti­nai­ty­tė. Geriau­siu fizi­ku tarp aštun­to­kų šiais moks­lo metais tapo Pau­lius, surin­kęs 33 taš­kus, Beat­ri­čė užėmė III-ią vie­tą (26 taš­kai). Pui­kūs visų jau­nų­jų fizi­kių pasie­ki­mai, 2–3 taš­kai jas ski­ria nuo pri­zi­nės vie­tos. Aštun­to­kų fizi­kos moky­to­ja Asta Radžvi­lie­nė.

Džiau­gia­mės ir didžiuo­ja­mės savo mok­s­lei­vių rezul­ta­tais ir pasie­ki­mais ir lin­ki­me toliau sėk­min­gai gar­sin­ti mokyk­lą, džiu­gin­ti tėve­lius ir moky­to­jus savo pui­kiais rezultatais.

M. Slančiausko progimnazijos ketvirtokai — rajoninės matematikos olimpiados nugalėtojai

Balan­džio 19 d. Sau­lės pag­rin­di­nė­je mokyk­lo­je vyko rajo­ni­nė ket­vir­tų kla­sių mate­ma­ti­kos olim­pia­da. Kon­kur­se daly­va­vo moki­niai iš Sau­lės pag­rin­di­nės mokyk­los, Kriu­kų, M. Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jos, Žaga­rės gimnazijos.

Geriau­siai mate­ma­ti­kos žinios įver­tin­tos ir olim­pia­dos nuga­lė­to­jais tapo M. Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jos 4a kla­sės mokiniai:

  • Emi­li­ja Skablauskai­tė1 vie­ta
  • Tėja Zig­man­tai­tė2 vie­ta
  • Vaka­ris Jakas - 3 vieta

Moki­nių moky­to­ja — Danu­tė Klausienė

Džiau­gia­mės savo moki­nių žinio­mis, pasiek­tais rezultatais.