Anglų kalbos rajoninė olimpiada

Gegu­žės 3 d. vyko 7–8 kla­sių ang­lų kal­bos rajo­ni­nė olim­pia­da. Daly­va­vo moki­niai iš Mato Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jos, Žaga­rės ir Skaist­gi­rio gim­na­zi­jų, „Sau­lės“ pag­rin­di­nės mokyk­los. M. Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­ją atsto­va­vo Auš­ri­nė Kati­lia­vai­tė 8A (moky­to­ja Simo­na Jacie­nė), Ais­tė Vai­te­kū­nai­tė (moky­to­ja Lai­mu­tė Kurau­skie­nė), Beat­ri­čė Koz­mia­nai­tė 8B, Aida Gai­liū­nai­tė 8B, Alek­sand­ra Vie­čai­tė 7A (moky­to­ja Jolan­ta Šiur­nie­nė). Moki­niai atli­ko klau­sy­mo, skai­ty­mo, kal­bos var­to­ji­mo ir rašy­mo testus bei kal­bė­jo pagal bend­rų­jų prog­ra­mų temas. Susu­ma­vus rezul­ta­tus tre­čią­ją vie­ta rajo­ne užėmė Ais­tė Vai­te­kū­na­tė. Svei­ki­ni­mai!

Rusų kalbos olimpiada šeštokams

Gegu­žės 3 d. rajo­no šeš­to­kai, kuriems įdo­mi rusų (užsie­nio) kal­ba, rin­ko­si į Joniš­kio M. S. pro­gim­na­zi­ją į rusų kal­bos olim­pia­dą šeš­tų kla­sių moki­niams.

Atsa­kin­gai šiam ren­gi­niui pasi­ruo­šė visi 15 rajo­no šeš­to­kų iš Gas­čiū­nų, Kriu­kų, „Sau­lės“ pag­rin­di­nių mokyk­lų, Skaist­gi­rio gim­na­zi­jos bei M. S. pro­gim­na­zi­jos. Mok­s­lei­viai atli­ko testo užduo­tis, pasa­ko­jo apie save, savo šei­mą, kla­sę, kurio­je moko­si. Išraiš­kin­gai iš šeš­to­kų lūpų skam­bė­jo turi­nin­gi, bei įdo­mūs rusų poe­tų eilė­raš­čiai.

Visiems olim­pia­dos daly­viams ir juos ruo­šu­siems moky­to­jams taria­me nuo­šir­dų ačiū. Visų šeš­to­kų pasi­ruo­ši­mas buvo sėk­min­gas ir įdo­mus.

Svei­ki­na­me rusų (užsie­nio) kal­bos olim­pia­dos — nuga­lė­to­jus. Pir­ma vie­ta pasi­da­li­no dvie­jų mokyk­lų mok­s­lei­viai:

 • Aus­tė­ja Jaru­ly­tė 1 vie­ta, Sau­lės mokyk­la
 • Beat­ri­čė Pra­ciu­ly­tė 1 vie­ta, Skaist­gi­rio gim­na­zi­ja
 • Simo­na Rim­ke­vi­čiū­tė, 2 vie­ta, 6a kla­sė, M. S. pro­gim­na­zi­ja
 • Dovy­das Pet­ry­la 3 vie­ta, 6b kla­sė, M. S. pro­gim­na­zi­ja

Džiau­gia­mės ir svei­ki­na­me nuga­lė­to­jus!

Lin­ki­me visiems mok­s­lei­viams sėk­mės tur­ti­nant rusų kal­bos žinias ir bend­ra­vi­mo įgū­džius.

Mato Slančiausko progimnaziją rinkosi rajono mokyklų jaunieji fizikai

Balan­džio 17 d. į Mato Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­ją rin­ko­si rajo­no mokyk­lų jau­nie­ji fizi­kai. Čia vyko kon­kur­sas „Šau­niau­sias sep­tin­to­kas fizi­kas“ ir aštun­tų kla­sių moki­nių fizi­kos olim­pia­da. Sep­ty­nio­li­ka sep­tin­to­kų aiš­ki­no­si kuris šau­niau­sias.

Šau­niau­sia sep­tin­to­ke fizi­ke — 2018“ tapo Juta Ado­mai­ty­tė. Tik kelių taš­kų iki pri­zi­nės vie­tos pri­trū­ko Ignui Tau­tvai­šui. Sep­tin­to­kų fizi­kos moky­to­jas Tomas Jan­kaus­kas.

Aštun­to­kų olim­pia­do­je var­žė­si 21 daly­vis. Mūsų mokyk­lai atsto­va­vo Ema Vai­ne­i­ky­tė, Pau­lius Rim­ke­vi­čius, Beat­ri­čė Koz­mia­nai­tė, Andrė­ja Jene­liū­nai­tė, Adri­ja Rep­šy­tė, Ieva Misiū­tė ir Ugnė Mar­ti­nai­ty­tė. Geriau­siu fizi­ku tarp aštun­to­kų šiais moks­lo metais tapo Pau­lius, surin­kęs 33 taš­kus, Beat­ri­čė užėmė III-ią vie­tą (26 taš­kai). Pui­kūs visų jau­nų­jų fizi­kių pasie­ki­mai, 2–3 taš­kai jas ski­ria nuo pri­zi­nės vie­tos. Aštun­to­kų fizi­kos moky­to­ja Asta Radžvi­lie­nė.

Džiau­gia­mės ir didžiuo­ja­mės savo mok­s­lei­vių rezul­ta­tais ir pasie­ki­mais ir lin­ki­me toliau sėk­min­gai gar­sin­ti mokyk­lą, džiu­gin­ti tėve­lius ir moky­to­jus savo pui­kiais rezul­ta­tais.

M. Slančiausko progimnazijos ketvirtokai — rajoninės matematikos olimpiados nugalėtojai

Balan­džio 19 d. Sau­lės pag­rin­di­nė­je mokyk­lo­je vyko rajo­ni­nė ket­vir­tų kla­sių mate­ma­ti­kos olim­pia­da. Kon­kur­se daly­va­vo moki­niai iš Sau­lės pag­rin­di­nės mokyk­los, Kriu­kų, M. Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jos, Žaga­rės gim­na­zi­jos.

Geriau­siai mate­ma­ti­kos žinios įver­tin­tos ir olim­pia­dos nuga­lė­to­jais tapo M. Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jos 4a kla­sės moki­niai:

 • Emi­li­ja Skablauskai­tė1 vie­ta
 • Tėja Zig­man­tai­tė2 vie­ta
 • Vaka­ris Jakas - 3 vie­ta

Moki­nių moky­to­ja — Danu­tė Klau­sie­nė

Džiau­gia­mės savo moki­nių žinio­mis, pasiek­tais rezul­ta­tais.

6 klasių anglų kalbos olimpiada

M. Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jo­je įvy­ko rajo­ni­nė 6 kla­sių ang­lų kal­bos olim­pia­da. 1‑os vie­tos lai­mė­to­ja tapo 6b kl. moki­nė Andrė­ja Vai­te­kū­nai­tė (moky­to­ja Lai­mu­tė Kurau­skie­nė). Džiau­gia­mės ir svei­ki­na­me nuga­lė­to­ją bei jos moky­to­ją.

5–8 klasių rajoninė matematikos olimpiada

Kovo 29 die­ną Joniš­kio M.Slančiausko pro­gim­na­zi­ja orga­ni­za­vo  5–8 kla­sių rajo­ni­nę mate­ma­ti­kos olim­pia­dą. Daly­va­vo net  63 mok­s­lei­viai iš 7 rajo­no mokyk­lų.  Džiau­gia­mės gau­siu būriu moki­nių, atsto­va­vu­sių mūsų mokyk­lą.  Ypa­tin­gai dėko­ja­me pri­zi­nin­kams.

 • 5a  Ores­tui  Voz­bu­tui — I vie­ta
 • 5b  Aud­rin­gai Daš­ke­vi­čiū­tei — III vie­ta
 • 5b  Jonui Savic­kiui
 • 5b  Mil­dai Valan­čiū­tei
 • 6a  Faus­tai Žeb­rauskai­tei — I vie­ta
 • 6a  Simo­nai Rim­ke­vi­čiū­tei — I vie­ta
 • 6a  Emi­lei Bal­čiū­nai­tei
 • 6b  Pijui Juo­čui
 • 6b  Dovy­dui Pet­ry­lai
 • 7a  Jutai Ado­mai­ty­tei - I vie­ta
 • 7a  Ignui Tau­tvai­šui
 • 8a  Emai Vai­ne­i­ky­tei
 • 8a  Pau­liui Rim­ke­vi­čiui
 • 8b  Andrė­jai Jene­liū­nai­tei
 • 8b  Beat­ri­čei Koz­mia­nai­tei

Svei­ki­na­me daly­vius ir pri­zi­nin­kus, Lina Alek­na­vi­čie­nė  ir Jani­na Dau­pa­rie­nė.

Mūsų sėkmė pasitinkant Lietuvos 100 metų ir mokyklos 40 metų gimtadienius.

Joniš­kio „Auš­ros“ gim­na­zi­jo­je įvy­ko Šiau­lių kraš­to jau­nų­jų mate­ma­ti­kų olim­pia­da įsteig­tam pri­zui lai­mė­ti. Joje daly­va­vo dvi  Mato Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jos koman­dos. Pir­mą vie­tą užėmė koman­da, kurio­je užduo­tis susi­kau­pę spren­dė :

 • Juta Ado­mai­ty­tė, 7a kla­sės moki­nė
 • Ignas Tau­tvai­šas, 7a kla­sės moki­nys
 • Pau­lius Rim­ke­vi­čius, 8a kla­sės moki­nys
 • Povi­las Rim­ke­vi­čius, 8 a kla­sės moki­nys
 • Ema Vai­ne­i­ky­tė, 8a kla­sės moki­nė

Šiai koman­dai  padė­kos raš­tą ir per­ei­na­mą­jį pri­zą įtei­kė „Auš­ros“ gim­na­zi­jos direk­to­rės pava­duo­to­ja ugdy­mui Vita­li­ja Mačiu­lie­nė.

Svei­ki­na­me šios koman­dos narius ir jų mate­ma­ti­kos moky­to­ją Jani­ną Dau­pa­rie­nę.

Dėko­ja­me ir II-ąjai koman­dai :

 • Gri­tai Bud­ry­tei, 7b kla­sės moki­nei
 • Pau­li­nai Dau­pa­rai­tei, 7b kla­sės moki­nei
 • Ievai Msiū­tei, 8b kla­sės moki­nei
 • Andrė­jai Jene­liū­nai­tei, 8b kla­sės moki­nei
 • Beat­ri­čei Koz­mia­nai­tei, 8b kla­sės moki­nei ir moky­to­jai Linai Alek­na­vi­čie­nei už daly­va­vi­mą.

Artėjant mokyklos jubiliejui …

Šis ruduo tur­tin­gas mate­ma­ti­kos ren­gi­niais, kurie pra­si­dė­jo dar spa­lio 28 d.
5b; 6b; 7a; 7b; 8b moki­niai daly­va­vo ne tik mate­ma­ti­kos, bet ir ang­lų k. kva­li­fi­ka­ci­nė­je olim­pia­do­je „Kings“.
Visi daly­va­vę buvo pakvies­ti  į fina­lą.
Labai džiau­gia­mės  mate­ma­ti­kos fina­lis­tais :

 • Mil­da Valan­čiū­tė, Aud­rin­ga Daš­ke­vi­čiū­tė, Jonas Savic­kis, Jus­ti­nas Mui­žys  (5b kla­sė)
 • Pijus Juo­čas, Dovy­das Pet­ry­la (6b kla­sė)
 • Juta Ado­mai­ty­tė (7a kla­sė)
 • Aida Gai­liū­nai­tė (8 b kla­sė).

Didžiuo­ja­mės ir ang­lų k. fina­lis­tais:

 • Jonas Savic­kas (5b)
 • Andrė­ja Vai­tie­kū­nai­tė (6b kla­sė)
 • Ugnė Skri­p­ku­tė ir Ais­tė Vai­tie­kū­nai­tė (8b kla­sė).

Lap­kri­čio 16 d.  net dvi 5–8 kla­sių  koman­dos  daly­va­vo Šiau­lių Sta­sio Šal­kau­skio gim­na­zi­jos orga­ni­zuo­ta­me mate­ma­ti­kos koman­di­nia­me kon­kur­se.  Vie­na iš mūsų koman­dų užėmė 4 vie­tą.

Lap­kri­čio 28 d. 7–8 kl moki­niai atsto­va­vo M.Slančiausko pro­gim­na­zi­ją, mate­ma­ti­kos kon­kur­se „Auš­ros“ gim­na­zi­jo­je.

Labai džiu­gu, kad šiais metais moki­nai gau­siai daly­va­vo „Olym­pio“ kon­kur­se. Pri­si­jun­gė ir 1–4 kl moki­niai. Labai lau­kia­me rezul­ta­tų.

Mate­ma­ti­kos meto­di­nio būre­lio pir­mi­nin­kė Lina Alek­na­vi­čie­nė dėko­ja tėve­liams už bend­ra­dar­bia­vi­mą, moki­niams- už akty­vų daly­va­vi­mą ren­gi­niuo­se ir gar­bin­gą mūsų mokyk­los atsto­va­vi­mą.

Rajoninė rusų kalbos popietė „Mokomės per žaidimą“

Lap­kri­čio 30 die­ną įvy­ko rajo­ni­nė rusų kal­bos popie­tė „Moko­mės per žai­di­mą“. Daly­va­vo 7‑ų kla­sių koman­dos iš Sau­lės pag­rin­di­nės, Kriu­kų pag­rin­di­nės ir Skaist­gi­rio gim­na­zi­jos mokyk­los. Buvo atlie­ka­mos netra­di­ci­nės užduo­tys rusų kal­ba. Moki­niai dirb­da­mi gru­pė­se įtvir­ti­no rusų k. žinias, rem­da­mie­si kitais moko­mai­siais daly­kais (geo­gra­fi­jos, mate­ma­ti­kos, kitų užsie­nio kal­bų žinio­mis). 7a koman­da (Ado­mai­ty­tė J., Tau­tvai­šas I., Amb­ro­že­vi­čiū­tė A., Naza­rai­tė E., Pra­nu­ly­tė A.) užimė pir­mą vie­tą. Svei­ki­na­me nuga­lė­to­jus.

ŠAUNUOLIAI JAUNIEJI MATEMATIKAI

Pro­gim­na­zi­jos dvi jau­nų­jų mate­ma­ti­kų koman­dos, suda­ry­tos iš 5 — 8 kla­sių moki­nių, daly­va­vo mate­ma­ti­kos olim­pia­do­je, kuri vyko Šiau­lių Sta­sio Šal­kau­skio var­do gim­na­zi­jo­je.

Labai labai džiu­gu, kad net dvi koman­dos ruo­šė­si ir vyko į olim­pia­dą. Visi šau­nuo­liai. Na, o vie­na koman­da tik per vie­ną taš­ke­lį atsi­li­ko nuo pri­zi­nės vie­tos ir užėmė gar­bin­gą ket­vir­tą vie­tą. Svei­ki­na­me koman­dos moki­nius:

 • ORESTĄ VOZBUTĄ, 5A kla­sės moki­nį
 • EMILĘ  BALČIŪNAITĘ, 6A kla­sės moki­nę,
 • JUTĄ ADOMAITYTĘ, 7A kla­sės moki­nę,
 • PAULIŲ RIMKEVIČIŲ, 8A kla­sės moki­nį,
 • EMĄ VAINEIKYTĘ, 8A kla­sės moki­nę.

Sėk­mės jiems ir jų mate­ma­ti­kos moky­to­jai Jani­nai Dau­pa­rie­nei.

Taip pat  dėko­ja­me II- ąjai koman­dai :

 • Aud­rin­gai Daš­ke­vi­čiū­tei, 5b kla­sės moki­nei
 • Dovy­dui Pet­ry­lai, 6b kla­sės moki­niui
 • Ignui Tau­tvai­šui, 7a kla­sės moki­niui
 • Ievai  Msiū­tei,  8b kla­sės moki­nei
 • Andrė­jai Jene­liū­nai­tei,  8b kla­sės moki­nei ir moky­to­jai  Linai Alek­na­vi­čie­nei už daly­va­vi­mą