Gamtos mokslų — biologijos rajoninė olimpiada

Joniš­kio Mato Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jo­je vyko 5–8 kla­sių moki­nių gam­tos moks­lų — bio­lo­gi­jos rajo­ni­nė olim­pia­da. Į olim­pia­dą atvy­ko moki­niai iš Žaga­rės gim­na­zi­jos, Skaist­gi­rio gim­na­zi­jos, Kriu­kų pag­rin­di­nės mokyk­los, Gas­čiū­nų pag­rin­di­nės mokyk­los, „Sau­lės“ pag­rin­di­nės mokyk­los ir  Mato Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jos. Mūsų pro­gim­na­zi­jos moki­niai paro­dė savo žinias ir lai­mė­jo daug pri­zi­nių vie­tų:

 • Juta Ado­mai­ty­tė (8a)  — 1 vie­ta;
 • Vaka­ris Jakas (5a) — 1 vie­ta;
 • Dovy­das Pet­ry­la (7b) — 2 vie­ta;
 • Mil­da Valan­čiū­tė (6b) — 3 vie­ta;
 • Kaspa­ras Gal­kus (7a) — 3 vie­ta.

Ačiū Aurė­jai Amb­ro­že­vi­čiū­tei, Emi­li­jai Skablauskai­tei, Ores­tui Voz­bu­tui už daly­va­vi­mą.

Džiau­giuo­si ir didžiuo­juo­si savo moki­niais.

Olim­pia­dos mode­ra­to­rė,
gam­tos moks­lų — bio­lo­gi­jos moky­to­ja
Inga Misiu­vie­nė

Rusų kalbos olimpiada šeštokams

Gegu­žės 8d. rajo­no šeš­to­kai rin­ko­si į Joniš­kio M. Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­ją, į rusų kal­bos olim­pia­dą šeš­tų kla­sių moki­niams. Atsa­kin­gai šiam ren­gi­niui pasi­ruo­šė visi 17 rajo­no šeš­to­kų iš Gaš­čiū­nų, „Sau­lės” pagr. mokyk­lų, Skaist­gi­rio gim­na­zi­jos bei Mato Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jos.
Visiems olim­pia­dos daly­viams ir juos ruo­šu­siems moky­to­jams taria­me nuo­šir­dų ačiū. Visų šeš­to­kų pasi­ruo­ši­mas buvo sėk­min­gas ir įdo­mus. Svei­ki­na­me rusų (užsie­nio) kal­bos olim­pia­dos nuga­lė­to­jus.
Pir­mą vie­tą pasi­da­li­no trys moki­nės:
 • Noru­šai­ty­tė Miglė — 1 vie­ta, M. Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­ja
 • Kar­bau­s­ky­tė Aus­tė­ja -1 vie­ta  Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­ja
 • Rama­nauskai­tė Gre­ta - 1 vie­ta, “Sau­lės” pagr. mokyk­la
 • Stan­kai­ty­tė Bri­gi­ta — 2 vie­ta, M. Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­ja
 • Ramo­nai­tė Ignė - 3 vie­ta, “Sau­lės” pagr. mokyk­la
Džiau­gia­mes ir svei­ki­na­me nuga­lė­to­jus!
Lin­ki­me visiems mok­s­lei­viams sėk­mės tur­ti­nant rusų kal­bos žinias ir bend­ra­vi­mo įgū­džius.
Rusų kal­bos moky­to­ja J. Alek­sand­ra­vi­čie­nė

Matematikos rajoninė olimpiada

Balan­džio 9 d. įvy­ko mate­ma­ti­kos rajo­ni­nė olim­pia­da Skaist­gi­rio gim­na­zi­jo­je. Džiau­gia­mės mūsų daly­viais ir pri­zi­nin­kais:

 • Tėja Zig­man­tai­te 5a; Lilia­na Kup­či­kai­te 5a; Egle Pau­li­kai­te 5a (III vie­ta);
 • Nei­lu Jasiū­nu 5b; Ores­tu Voz­bu­tu 6b (III vie­ta);
 • Jonu Savic­kiu 6b; Mil­da Valan­čiū­te 6b; Aud­rin­ga Daš­ke­vi­čiū­te 6b (III vie­ta);
 • Dovy­du Pet­ry­la 7b; Faus­ta Žeb­rauskai­te 7a (III vie­ta);
 • Pijum Juo­ču 7b; Simo­na Rim­ke­vi­čiū­te 7a (III vie­ta);
 • Emi­le Bal­čiū­nai­te 7a; Juta Ado­mai­ty­te 8a (II vie­ta);
 • Ignu Tau­tvai­šu 8a (III vie­ta).

Mate­ma­ti­kos moky­to­jos Lina Alek­na­vi­čie­nė ir Jani­na Dau­pa­rie­nė