Tarptautinės olimpiados „KINGS

Pro­gim­na­zi­jo­je apdo­va­no­ti tarp­tau­ti­nės olim­pia­dos „KINGS“ pava­sa­rio sesi­jos fina­lis­tai:

 • Ami­lė Api­ny­tė, Ana­sta­si­ja Bar­klaj, Adė­lė Trei­go­tai­tė, Bar­bo­ra Vaišvi­lai­tė (3a kla­sė);
 • Ąžuo­las Šob­lis, Kevi­nas Šeš­plau­kis (3b kla­sė);
 • Jokū­bas Savic­kas (4a kla­sė);
 • Dei­la­nas Jur­ke­vi­čius, Jokū­bas Šili­nas (4b kla­sė);
 • Demy­ras Bylin­skis, Lina Stal­nio­ny­tė, Est­rė­ja Dri­go­tai­tė, Gus­tas Benis (5a kla­sė);
 • Jonas Savic­kis (7b kla­sė);
 • Neda Bal­ny­tė (8b kla­sė).

Sėk­mės rude­ni­nė­je „KINGS“ sesi­jo­je lin­ki pro­jek­to koor­di­na­to­rė pro­gim­na­zi­jo­je Lina Alek­na­vi­čie­nė.

Gamtos mokslų — biologijos rajoninė olimpiada

Joniš­kio Mato Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jo­je vyko 5–8 kla­sių moki­nių gam­tos moks­lų — bio­lo­gi­jos rajo­ni­nė olim­pia­da. Į olim­pia­dą atvy­ko moki­niai iš Žaga­rės gim­na­zi­jos, Skaist­gi­rio gim­na­zi­jos, Kriu­kų pag­rin­di­nės mokyk­los, Gas­čiū­nų pag­rin­di­nės mokyk­los, „Sau­lės“ pag­rin­di­nės mokyk­los ir  Mato Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jos. Mūsų pro­gim­na­zi­jos moki­niai paro­dė savo žinias ir lai­mė­jo daug pri­zi­nių vie­tų:

 • Juta Ado­mai­ty­tė (8a)  — 1 vie­ta;
 • Vaka­ris Jakas (5a) — 1 vie­ta;
 • Dovy­das Pet­ry­la (7b) — 2 vie­ta;
 • Mil­da Valan­čiū­tė (6b) — 3 vie­ta;
 • Kaspa­ras Gal­kus (7a) — 3 vie­ta.

Ačiū Aurė­jai Amb­ro­že­vi­čiū­tei, Emi­li­jai Skablauskai­tei, Ores­tui Voz­bu­tui už daly­va­vi­mą.

Džiau­giuo­si ir didžiuo­juo­si savo moki­niais.

Olim­pia­dos mode­ra­to­rė,
gam­tos moks­lų — bio­lo­gi­jos moky­to­ja
Inga Misiu­vie­nė

Rusų kalbos olimpiada šeštokams

Gegu­žės 8d. rajo­no šeš­to­kai rin­ko­si į Joniš­kio M. Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­ją, į rusų kal­bos olim­pia­dą šeš­tų kla­sių moki­niams. Atsa­kin­gai šiam ren­gi­niui pasi­ruo­šė visi 17 rajo­no šeš­to­kų iš Gaš­čiū­nų, „Sau­lės” pagr. mokyk­lų, Skaist­gi­rio gim­na­zi­jos bei Mato Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jos.
Visiems olim­pia­dos daly­viams ir juos ruo­šu­siems moky­to­jams taria­me nuo­šir­dų ačiū. Visų šeš­to­kų pasi­ruo­ši­mas buvo sėk­min­gas ir įdo­mus. Svei­ki­na­me rusų (užsie­nio) kal­bos olim­pia­dos nuga­lė­to­jus.
Pir­mą vie­tą pasi­da­li­no trys moki­nės:
 • Noru­šai­ty­tė Miglė — 1 vie­ta, M. Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­ja
 • Kar­bau­s­ky­tė Aus­tė­ja ‑1 vie­ta  Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­ja
 • Rama­nauskai­tė Gre­ta - 1 vie­ta, “Sau­lės” pagr. mokyk­la
 • Stan­kai­ty­tė Bri­gi­ta — 2 vie­ta, M. Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­ja
 • Ramo­nai­tė Ignė - 3 vie­ta, “Sau­lės” pagr. mokyk­la
Džiau­gia­mes ir svei­ki­na­me nuga­lė­to­jus!
Lin­ki­me visiems mok­s­lei­viams sėk­mės tur­ti­nant rusų kal­bos žinias ir bend­ra­vi­mo įgū­džius.
Rusų kal­bos moky­to­ja J. Alek­sand­ra­vi­čie­nė

Matematikos rajoninė olimpiada

Balan­džio 9 d. įvy­ko mate­ma­ti­kos rajo­ni­nė olim­pia­da Skaist­gi­rio gim­na­zi­jo­je. Džiau­gia­mės mūsų daly­viais ir pri­zi­nin­kais:

 • Tėja Zig­man­tai­te 5a; Lilia­na Kup­či­kai­te 5a; Egle Pau­li­kai­te 5a (III vie­ta);
 • Nei­lu Jasiū­nu 5b; Ores­tu Voz­bu­tu 6b (III vie­ta);
 • Jonu Savic­kiu 6b; Mil­da Valan­čiū­te 6b; Aud­rin­ga Daš­ke­vi­čiū­te 6b (III vie­ta);
 • Dovy­du Pet­ry­la 7b; Faus­ta Žeb­rauskai­te 7a (III vie­ta);
 • Pijum Juo­ču 7b; Simo­na Rim­ke­vi­čiū­te 7a (III vie­ta);
 • Emi­le Bal­čiū­nai­te 7a; Juta Ado­mai­ty­te 8a (II vie­ta);
 • Ignu Tau­tvai­šu 8a (III vie­ta).

Mate­ma­ti­kos moky­to­jos Lina Alek­na­vi­čie­nė ir Jani­na Dau­pa­rie­nė

Emocinis intelektas — kelias į sėkmę

Štai kokia mano paslap­tis. Ji labai papras­ta: maty­ti gali­ma tik šir­di­mi.
Tai, kas svar­biau­sia, nema­to­ma aki­mis.“  (Antoi­ne de Saint Exu­pe­ry „Maža­sis prin­cas“)

Žinios, išsi­la­vi­ni­mas, patir­tis, inte­lek­tas — jie svar­būs, bet nė vie­nas iš jų nenu­sa­ko, kodėl vie­nam žmo­gui gyve­ni­me seka­si, o kitam — ne. Egzis­tuo­ja dar kaž­kas, ko visuo­me­nė nega­li paaiš­kin­ti. Atsa­ky­mas beveik visa­da susi­jęs su tuo, ką vadi­na­me emo­ci­niu inte­lek­tu. Šian­dien emo­ci­nio inte­lek­to sąvo­ka jau nebė­ra nau­jie­na ir džiu­gu, kad žinios, patir­tys apie emo­ci­nio inte­lek­to lavi­ni­mą mūsų pro­gim­na­zi­jo­je jau įgau­na pagrei­tį! Dau­gu­ma žmo­nių pri­pa­žįs­ta, kad emo­ci­nis inte­lek­tas – tai tar­si sėk­mės rak­tas, kuris didi­na žmo­gaus lai­mės pojū­tį. Tai mūsų emo­ci­nis ir dva­si­nis atspa­ru­mas, kuris lei­džia patir­ti džiaugs­mą ir ištver­ti skaus­mą, nusi­vy­li­mą, liū­de­sį ir pri­im­ti­nu būdu jį išreikš­ti. Dau­ge­lį emo­ci­jų geba­me išreikš­ti dar kūdi­kys­tė­je šyp­se­na, krykš­ta­vi­mu, ver­ki­mu ir t.t. Bet kada išmoks­ta­me jas val­dy­ti? Ir ar išvis išmoks­ta­me? Kaip to moko­mės ir kas moko?

Džiau­gia­mės, kad šią savai­tę pusė mūsų pro­gim­na­zi­jos pra­di­nių kla­sių moki­nių daly­va­vo drau­giš­ko­je socia­li­nio ir emo­ci­nio ugdy­mo olim­pia­do­je „Dramb­lys“. Olim­pia­da vyko 5 die­nas. Kiek­vie­ną die­ną vyko prak­ti­niai užsi­ėmi­mai, kuriuos vedė pra­di­nių kla­sių moky­to­jos: Ire­na, Dalia, Jani­na, Jolan­ta, o Joms tal­ki­no mokyk­los spe­cia­lio­ji peda­go­gė, psi­cho­lo­gė, socia­li­nė peda­go­gė. Olim­pia­do­je sėk­min­gai ir pra­smin­gai moki­niai lei­do lai­ką, stip­rin­da­mi savo emo­ci­nes — socia­li­nes kom­pe­ten­ci­jas. Mokė­si pažin­ti save ir kitus, lavi­no tar­pu­sa­vio san­ty­kių val­dy­mą tam, kad galė­tų kiek­vie­nas įgy­ven­din­ti savo tiks­lus, plės­tų savo gali­my­bių ribas. Moki­niai žai­dė įvai­rius žai­di­mus, siek­da­mi atpa­žin­ti ir įvar­din­ti savo emo­ci­jas, jaus­mus. Vai­kai, pade­da­mi kla­sės drau­gų, tėve­lių, atpa­ži­no savo ir kitų bend­ra­kla­sių geras savy­bes, mokė­si drau­giš­kai spręs­ti konf­lik­tus, val­dy­ti pyk­tį, ieš­ko­jo įvai­rių nusi­ra­mi­ni­mo būdų, sie­kė supras­ti šalia esan­tį ir jam padė­ti. Buvo sma­gu suži­no­ti, kad mes visi turi­me gerų savy­bių, kurias rei­kia ir toliau stip­rin­ti. Džiau­gia­mės visi galė­da­mi maty­ti, kad moka­me ir gali­me save mylė­ti, šalia esan­tį supras­ti ir kar­tu kal­bė­tis bei susi­kal­bė­ti! Ši olim­pia­da mums tai įro­dė! Dėko­ja­me olim­pia­dos orga­ni­za­to­riams „Edukatoriai.Lt“, mokyk­los admi­nist­ra­ci­jai.

Nekant­riai lauk­si­me kitų metų, kada galė­si­me vėl daly­vau­ti olim­pia­do­je „Dramb­lys“, o moky­to­jos orga­ni­zuos kitas emo­ci­nio socia­li­nio ugdy­mo veik­las, nes vai­kams patin­ka augin­ti save geru­mui bei tuo džiaug­tis!