Respublikinėse varžytuvėse „Tautosakos malūnas“ MATAUŠIUKAI vėl pirmi!

Jau tapo tra­di­ci­ja kiek­vie­nais metais mūsų pro­gim­na­zi­jos moki­nių koman­dai vyk­ti į res­pub­li­ki­nį kon­kur­są „Tau­to­sa­kos malū­nas“, kuris ren­gia­mas Kau­no tau­ti­nės kul­tū­ros cent­re. Šiais metais kon­kur­so tema buvo „Žmo­gus lie­tu­viš­ko­se pasa­ko­se“. Rei­kė­jo pareng­ti pri­si­sta­ty­mą, meni­nę prog­ra­mą ir pri­sta­ty­ti asme­ny­bę – žmo­gų, kurio dar­bai, visuo­me­ni­nė veik­la  buvo svar­būs atku­riant Lie­tu­vos Nepri­klau­so­my­bę. Žino­ma, kad mes pri­sta­tė­me Matą Slan­čiaus­ką, kurio var­du pava­din­ta mūsų mokyk­la. Prog­ra­mo­je skam­bė­jo jo surink­tų pasa­kų ištrau­kos. Pasi­var­žy­ti visa­da labai įdo­mu, tuo labiau, kad užduo­tys koman­doms ne visa­da tokios, kokių gali­ma tikė­tis. Taip buvo ir šį kar­tą. Gerai sekė­si įmin­ti mįs­les, pabaig­ti patar­les, atspė­ti pasa­kas ir kitos užduo­tys.  Sudė­tin­ges­nė užduo­tis buvo pri­sta­ty­ti pasa­ką ją išdai­nuo­jant – nemen­kas iššū­kis moki­niams. Rei­kė­jo sugal­vo­ti ir para­šy­ti pasa­kos pra­džią, „sukli­juo­ti“ vei­kė­jus, panau­do­jant duo­tas prie­mo­nes, na, o išdai­nuo­ti pasa­ką ėmė­si Julius. Šau­nuo­lis! Pel­ny­tai susi­lau­kė ren­gi­nio orga­ni­za­to­rių pagy­ri­mų. Tai tik­ro kovo­to­jo požy­mis. Jei užsi­brė­žė­me lai­mė­ti, tai ten­ka ir pako­vo­ti. Labai džiau­gia­mės, kad buvo­me įver­tin­ti – gavo­me pri­zą už pui­kų namų dar­bą –meni­nę prog­ra­mą. Na, ir svar­biau­sias lai­mė­ji­mas  –  I vie­ta var­žy­tu­vė­se. Buvo­me apdo­va­no­ti Dip­lo­mu, tra­di­ci­niais suve­ny­rais – moli­niais malū­nais (gavo­me net du), moli­niais švil­pu­kais, kny­ge­le ir etno­gra­fi­nės medžia­gos rin­ki­nė­liu.

Ačiū, vai­kai, už jūsų kūry­biš­ku­mą, išra­din­gu­mą, sutelk­tu­mą ir atkak­lu­mą sie­kiant geriau­sio rezul­ta­to. Rei­kia visiems pasa­ky­ti,  kas jūs – MATAUŠIUKAI? Tai 5a kla­sės mok­s­lei­viai Bri­gi­ta Stan­kai­ty­tė, Kari­na Bui­vy­dai­tė, Pao­la Valy­tė, Danie­lius Ste­po­nai­tis ir Julius Vai­ne­i­kis. ŠAUNUOLIAI!

Dar norė­čiau pri­min­ti visiems, kad ket­ve­rius metus „Matau­šiu­k­ai“ buvo kiti moki­niai, jie dabar jau devin­to­kai, moko­si „Auš­ros“ gim­na­zi­jo­je. Mes nuspren­dė­me, kad tra­di­ci­ja turi tęs­tis, ir per­ėmė­me koman­dos var­dą. Dabar­ti­nės 5a kla­sės moki­nu­kai dve­jus metus, t. y. 3 ir 4 kla­sė­je, kar­tu su savo moky­to­ja I. Čepin­skai­te  vyko į kon­kur­są ir daly­va­vo var­žy­tu­vė­se 1–4 kla­sių gru­pė­je, tada jie vadi­no­si „Atga­ju­čiais“.  Abiems koman­doms visa­da sekė­si – kon­kur­se užim­da­vo pri­zi­nes vie­tas, daž­niau­siai buvo pir­mi. Tai­gi, tra­di­ci­ją tęsia­me.

Dėko­ju moky­to­jai Sand­rai už tau­ti­nius rūbus ir moky­to­jai Ugnei už tau­ti­nes juos­tas.

 Lie­tu­vių kal­bos ir lite­ra­tū­ros moky­to­ja Rima Domi­nai­tė

 

Mato Slančiausko progimnaziją rinkosi rajono mokyklų jaunieji fizikai

Balan­džio 17 d. į Mato Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­ją rin­ko­si rajo­no mokyk­lų jau­nie­ji fizi­kai. Čia vyko kon­kur­sas „Šau­niau­sias sep­tin­to­kas fizi­kas“ ir aštun­tų kla­sių moki­nių fizi­kos olim­pia­da. Sep­ty­nio­li­ka sep­tin­to­kų aiš­ki­no­si kuris šau­niau­sias.

Šau­niau­sia sep­tin­to­ke fizi­ke — 2018“ tapo Juta Ado­mai­ty­tė. Tik kelių taš­kų iki pri­zi­nės vie­tos pri­trū­ko Ignui Tau­tvai­šui. Sep­tin­to­kų fizi­kos moky­to­jas Tomas Jan­kaus­kas.

Aštun­to­kų olim­pia­do­je var­žė­si 21 daly­vis. Mūsų mokyk­lai atsto­va­vo Ema Vai­ne­i­ky­tė, Pau­lius Rim­ke­vi­čius, Beat­ri­čė Koz­mia­nai­tė, Andrė­ja Jene­liū­nai­tė, Adri­ja Rep­šy­tė, Ieva Misiū­tė ir Ugnė Mar­ti­nai­ty­tė. Geriau­siu fizi­ku tarp aštun­to­kų šiais moks­lo metais tapo Pau­lius, surin­kęs 33 taš­kus, Beat­ri­čė užėmė III-ią vie­tą (26 taš­kai). Pui­kūs visų jau­nų­jų fizi­kių pasie­ki­mai, 2–3 taš­kai jas ski­ria nuo pri­zi­nės vie­tos. Aštun­to­kų fizi­kos moky­to­ja Asta Radžvi­lie­nė.

Džiau­gia­mės ir didžiuo­ja­mės savo mok­s­lei­vių rezul­ta­tais ir pasie­ki­mais ir lin­ki­me toliau sėk­min­gai gar­sin­ti mokyk­lą, džiu­gin­ti tėve­lius ir moky­to­jus savo pui­kiais rezul­ta­tais.

Rajoninis „ŠVIESOFORO“ konkursas

Balan­džio 17 d. Kriu­kų pag­rin­di­nė­je mokyk­lo­je vyko rajo­ni­nis „Švie­so­fo­ro“ kon­kur­sas. Jame daly­va­vo ir mūsų pro­gim­na­zi­jos pra­di­nių kla­sių moki­nių koman­da. Vai­ku­čiai labai geras žinias paro­dė įvai­rio­se rung­ty­se. Atli­ko prak­ti­nes užduo­tis per­ei­da­mi per pės­čių­jų per­ėją, per kelią san­kry­žo­je, paro­dė savo žinias „Pro­tų mūšis“, „Kelių eis­mo užduo­tys“ rung­ty­se. Koman­da užėmė 1-ąją vie­tą! Nuo­šir­dus ačiū už pui­kias paro­dy­tas žinias nori­si pasa­ky­ti moki­niams: Medai Danauskai­tei — 1 kl., Urtei Šaky­tei — 2 kl., Kri­stu­pui Ožiū­nui — 3 kl., Emi­li­jai Skablauskai­tei — 4 kl.

Moki­nius kon­kur­sui ruo­šė moky­to­ja Ire­na Kati­nie­nė.

Kon­fe­ren­cija „Aplinka ir žmo­gus“ 2018

Žemės die­nai pami­nė­ti Mato Slan­čiausko pro­gim­na­zijoje vyko  15-oji rajo­ni­nė 1–12 kla­sių moks­li­nių-tiria­mų­jų dar­bų kon­fe­ren­ciją „Aplin­ka ir žmo­gus“. Kon­fe­ren­ci­joje buvo pri­sta­tyti 28 pra­ne­ši­mai. Juo­se mok­s­lei­viai palie­tė aktu­alias šių die­nų aplin­ko­sau­gi­nes prob­le­mas, dėme­sys buvo skir­tas  žmo­gaus svei­ka­tai, eko­lo­giškų prie­mo­nių ir daik­tų gamy­bai, vais­ta­žo­lių nau­dai, demonst­ravo žais­min­gus fil­mu­kus apie baro­met­rus, pačių sukonst­ruo­tus robo­tus, jų gali­my­bes  ir dau­ge­lį kitų aktu­alių temų.

 Kon­fe­ren­ci­joje pra­ne­ši­mus pri­statė ir Mato Slan­čiausko pro­gim­na­zi­jos moki­niai: Ami­lė Api­ny­tė  ir Jus­tė Jacai­tė 1a tema „Pipir­nės dygi­mas įvai­rio­mis sąly­go­mis“ (dar­bo vado­vė Dalia Mar­cin­ke­vi­čie­nė), Meda Danauskai­tė ir Lie­pa Tau­tvai­šai­tė 1b —  „Nebe­gal­vo­ju — jau rūšiuo­ju?“ (dar­bo vado­vė Jolan­ta Bytau­tie­nė), Arnas Misius ir Augus­tas Šiur­na 3a — „Ar moki gry­bau­ti?“ (dar­bo vado­vė Ire­na Kati­nie­nė), Gre­ta Vili­mai­tė 4a ir Rus­nė Skri­p­ku­tė 2b — „Kokį mais­tą ren­ka­mės mokyk­lo­je?“ (dar­bo vado­vės Danu­tė Klau­sie­nė ir Lina Pili­pa­vi­čie­nė), Hen­ri­ka Pau­gai­tė 4b – „Pra­di­nu­ko pažin­tis su vais­ta­žo­lė­mis“ (dar­bo vado­vė Ugnė Vai­ne­i­kie­nė), Ema Vai­ne­i­ky­tė 8a — „Popie­rius iš popie­riaus“ (dar­bo vado­vės Gita­na Sta­gie­nė ir Asta Radžvi­lie­nė), Aida Gai­liū­naitė 8b – „Baro­met­ras namuo­se“ (dar­bo vado­vė Asta Radžvi­lienė), Adri­ja Rep­šy­tė ir Ieva Misiū­tė 8b – „Geo­met­ri­nės figū­ros gam­to­je“ (dar­bo vado­vės Inga Misiu­vie­nė, Lai­mu­tė Kurau­skie­nė ir Lina Alek­na­vi­čie­nė).

Nuo­šir­dus ačiū pro­gim­na­zi­jos lai­ki­nai einan­čiai direk­to­rės parei­gas V. Zig­man­tie­nei, moky­to­joms L. Pili­pa­vi­čie­nei, D. Klau­sie­nei, A. Radžvi­lie­nei, G. Sta­gie­nei, moky­to­jui T. Jan­kaus­kui,  Joniš­kio eko­lo­gi­nio švie­timo cent­ro direk­to­riui E. Čepu­liui, skai­čiu­siems pra­ne­ši­mus moki­niams, inki­lė­lių meis­t­rams ir visiems, padė­ju­siems orga­ni­zuo­ti ir pra­ves­ti kon­fe­ren­ci­ją.

Kon­fe­ren­ci­jos koor­di­na­torė Inga Misiu­vie­nė

Sėkmingas konkursas „Knygų pelėda“

Pra­ėju­sią savai­tę, ket­vir­ta­die­nį, prieš pat mok­s­lei­vių pava­sa­rio ato­sto­gas,  „Sau­lės“  mokyk­lo­je vyko jau tra­di­ci­nis rajo­ni­nis kny­gų skai­ty­mo kon­kur­sas „Kny­gų pelė­da“. Susi­rin­ko moki­nių koman­dos iš Gatau­čių, Gaš­čiū­nų, Žaga­rės, „Sau­lės“ ir Mato Slan­čiaus­ko mokyk­lų.  Moki­niams buvo paruoš­ta įvai­rių užduo­čių: rei­kė­jo atpa­žin­ti rašy­to­jus iš nuo­trau­kų, surink­ti „pabi­ru­sias“ eilu­tes iš „Tau­tiš­kos gies­mės“ ir Mai­ro­nio „Tra­kų pilies“, para­šy­ti duo­tų fra­zeo­lo­giz­mų reikš­mę, pabaig­ti patar­les, atpa­žin­ti kūri­nių auto­rius, sukur­ti ketu­rei­lį apie pava­sa­rį ar Lie­tu­vą ir kt.

Ver­ti­ni­mo komi­si­ja – tai koman­das paruo­šę moky­to­jai litu­anis­tai. Suskai­čia­vus balus už atlik­tas užduo­tis, suži­no­jo­me, kad 5–6 kla­sių gru­pė­je  lai­mė­to­jai yra moki­niai iš dvie­jų koman­dų – Gatau­čių Mar­cės Kati­liū­tės ir mūsų pro­gim­na­zi­jos. Svei­ki­na­me I vie­tą užėmu­sius 6a kla­sės moki­nius: Emi­lę Bal­čiū­nai­tę, Simo­ną Rim­ke­vi­čiū­tę, Bri­gi­tą Bud­rec­kai­tę ir Kaspa­rą Gal­kų bei jų moky­to­ją Rimą Domi­nai­tę. Nors Dip­lo­mus gavo tik lai­mė­ju­sios koman­dos, kitų vie­tų neskirs­tė, o koman­doms išda­li­no Padė­kas, tačiau svar­būs visi rezul­ta­tai. Mūsų pro­gim­na­zi­jos 8a kla­sės koman­da 7–8 kla­sių gru­pė­je buvo tre­ti. Tai Auš­ri­nė Kati­lia­vai­tė, Džed­lin­ga Daš­ke­vi­čiū­tė, Ema Vai­ne­i­ky­tė ir Pau­lius Rim­ke­vi­čius, jų moky­to­ja Ali­na Jonai­tie­nė.

Dar kar­tą SVEIKINAME abie­jų koman­dų moki­nius, džiau­gia­mės jų pasie­ki­mais.