Respublikinė 16-oji konferencija „Aplinka ir žmogus“

Kiek­vie­ną pava­sa­rį Mato Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­ja kar­tu su  Eko­lo­gi­nio švie­ti­mo cen­t­ru jau­nuo­sius tyrė­jus kvie­čia į res­pub­li­ki­nę kon­fe­ren­ci­ją „Aplin­ka ir žmo­gus“. Į kon­fe­ren­ci­ją  jau­nie­ji tyrė­jai atvy­ko iš „Auš­ros“ gim­na­zi­jos, Skaist­gi­rio gim­na­zi­jos, „Sau­lės“ pag­rin­di­nės mokyk­los, Gas­čiū­nų pag­rin­di­nės mokyk­los, Kriu­kų pag­rin­di­nės mokyk­los, Joniš­kio žemės ūkio mokyk­los, Pak­ruo­jo r. Pašvi­ti­nio pag­rin­di­nės mokyk­los ir Mato Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jos.  Šie­met buvo pri­sta­ty­ti 27 pra­ne­ši­mai.

Kon­fe­ren­ci­ja pra­si­dė­jo nuo etno­gra­fi­nio daik­to pri­sta­ty­mo „Oi grėb­li, grėb­le­li“,  kurį pri­sta­tė išra­din­gi Mato Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zis­tai — Juta Ado­mai­ty­tė, Agnė Pra­niu­ly­tė, Agnė Kulin­skai­tė, Smil­tė Dorai­tė, Vil­tė Dagy­tė, Kami­lė Kup­ry­tė, Emi­li­ja Lau­ri­na­vi­čiū­tė, Tau­tvy­das Kuly­čius, jiems  padė­jo  moky­to­ja Ali­na Jonai­tie­nė. Kon­fe­ren­ci­jo­je akty­vūs buvo ir daug pra­ne­ši­mų pri­sta­tė Mato Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jos pra­di­nu­kai. Danu­tės Klau­sie­nės ir Linos Pilip­vi­čie­nės moki­nės Urtė Šaky­tė ir Emi­li­ja Tamo­šai­ty­tė ban­dė atsa­ky­ti į klau­si­mą, ar papras­ta medžius atpa­žin­ti anks­ty­vą pava­sa­rį. Moky­to­jos Jani­nos Lian­dz­ber­gie­nės moki­nės Goja  Ado­mai­ty­tė ir Emi­li­ja Gude­ly­tė pri­sta­tė tyri­mą „Augi­ni­mo sąly­gų įta­ką auga­lo vys­ty­mui­si ir žydė­ji­mui“. Moky­to­jos Ugnės Vai­ne­i­kie­nės pir­mo­kai tyrė ir Dai­no­ra Rim­ku­tė su Jone Žeb­rauskai­te atsklei­dė,  kur ir kaip geriau­siai svo­gū­nams aug­ti? Airi­da Skru­du­py­tė ir Gus­tė Natrai­tė vado­vau­ja­mos moky­to­jos Jur­gi­tos Matu­lie­nės supa­žin­di­no su gam­tos gydo­mo­sio­mis galio­mis. Dalios Mar­cin­ke­vi­čie­nės ir Jolan­tos Bytau­tie­nės ant­ro­kai važia­vo į pie­no ūkį, domė­jo­si ūkio veik­la ir Ana­sta­si­ja Bar­klaj su Ieva  Vit­kauskai­te pri­sta­tė pra­ne­ši­mą „Pie­no ūkis“. Visi kon­fe­ren­ci­jos pra­ne­šė­jai apdo­va­no­ti padė­kos raš­tais.

Nuo­šir­dus ačiū, lai­ki­nai einan­čiai direk­to­rės parei­gas Vio­le­tai Zig­man­tie­nei, pava­duo­to­jai Jolan­tai Šiur­nie­nei, pro­jek­to mode­ra­to­riams — L. Pili­pa­vi­čie­nei, D. Klau­sie­nei, A. Radžvi­lie­nei, G. Sta­gie­nei, T. Jan­kaus­kui, Joniš­kio eko­lo­gi­nio švie­ti­mo cent­ro direk­to­riui E. Čepu­liui, moki­niams skai­čiu­siems pra­ne­ši­mus, visoms moky­to­joms padė­ju­sioms moki­niams ruoš­tis kon­fe­ren­ci­jai, Jutai Ado­mai­ty­tei, Agnei Pra­niu­ly­tei, Jokū­bui Šili­nui ir Sau­lei Budžy­tei  padė­ju­siems pra­ves­ti kon­fe­ren­ci­ja.

Kon­fe­ren­ci­jos koor­di­na­to­rė  Inga Misiu­vie­nė

Rubiko Kubo čempionatas

Knygų pelėdos“ konkursas

Pra­ėju­sią savai­tę pro­gim­na­zi­jo­je vėl vyko tra­di­ci­nis kny­gų mylė­to­jų  kon­kur­sas „Kny­gų pelė­da“. Šįkart var­žė­si 5–6 kla­sių koman­dos. Moki­niams teko įveik­ti 10 užduo­čių. Rei­kė­jo iš nuo­trau­kų atpa­žin­ti rašy­to­jus, sudė­ti „pabi­ru­sias“ eilu­tes į eilė­raš­tį, užbaig­ti patar­les, para­šy­ti ištrau­kų auto­rius ir kūri­nių pava­di­ni­mus, pri­si­min­ti kny­ge­les, tapu­sias METŲ KNYGOMIS, ir kitas užduo­tis atlik­ti. Pas­ku­ti­nė – dešim­to­ji – užduo­tis kūry­bi­nė: moki­niai kūrė pada­vi­mą apie Aud­ru­vės upę, sten­gė­si teks­te pavar­to­ti epi­te­tus ir paly­gi­ni­mą. Šeš­to­kams geriau sekė­si nei penk­to­kams, o tre­čią vie­tą užėmu­si koman­da vos vie­nu taš­ku aplen­kė ket­vir­to­je liku­sią. Tai­gi visi šau­niai dir­bo ir yra ver­ti pagy­ri­mo. Kon­kur­so orga­ni­za­to­rė moky­to­ja Rima Domi­nai­tė  tris koman­das apdo­va­no­jo Padė­kos raš­tais ir mūsų kraš­tie­čio vai­kų rašy­to­jo Dariaus Rekio, rude­nį aplan­kiu­sio mūsų pro­gim­na­zi­ją, kny­go­mis.

Kon­kur­so rezul­ta­tai:
I vie­ta – 6b kla­sės koman­da,
II vie­ta6a kla­sės koman­da,
III vie­ta – 5b kla­sės koman­da.

6b  kla­sės moki­niai vyks į rajo­ni­nį kon­kur­są, kuris šie­met ren­gia­mas Gas­čiū­nų pag­rin­di­nė­je mokyk­lo­je. Mūsų mokyk­lai atsto­vaus ir 8a kla­sės koman­da, nuga­lė­ju­si 7–8 kla­sių gru­pė­je. Lin­ki­me jiems sėk­mės.

Konkursas „FizasBioChemis“

Kovo 15 d. dvi Joniš­kio Mato Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jos koman­dos — „Trys gal­vos“ (ją suda­rė Aus­tė­ja Geve­tauskai­tė, Liu­das Zale­c­kis ir Alek­sand­ra Vie­čai­tė) bei „FBCH“ (ją suda­rė Aurė­ja Amb­ro­že­vi­čiū­tė, Ignas Tau­tvai­šas ir Juta Ado­mai­ty­tė) — daly­va­vo Joniš­kė­lio Gab­rie­lės Pet­ke­vi­čai­tės Bitės gim­na­zi­jo­je jau aštuo­ne­rius metus vyks­tan­čia­me kon­kur­se „Fizas­Bio­Che­mis“. Iš viso ren­gi­ny­je daly­va­vo pen­kias­de­šimt 7–12 kla­sių koman­dų iš visos Lie­tu­vos. Mūsų koman­dos var­žė­si 7–8 kla­sių gru­pė­je.

Kon­kur­so metu teko įveik­ti įvai­rias fizi­kos, che­mi­jos bei bio­lo­gi­jos užduo­tis: atpa­žin­ti che­mi­nius ele­men­tus, ląs­te­les, žymius pasau­lio moks­li­nin­kus, išspręs­ti užda­vi­nius, pen­kių saki­nių tai­syk­le kūry­biš­kai pri­sta­ty­ti duo­tą daik­tą ir kt.

Nors pri­zi­nin­kais ir neta­po­me, tačiau nau­ja patir­tis ir geros emo­ci­jos lei­do jaus­tis lai­mė­to­jais.

Pradinukai rajoniniame dailaus rašto konkurse

Kovo 14 die­ną, Kriu­kų pag­rin­di­nė­je mokyk­lo­je, vyko rajo­ni­nis 1–4 kla­sių moki­nių dai­laus raš­to kon­kur­sas „Žodžiai gim­ti­nei“. Kon­kur­se daly­va­vo 40 dai­liau­siai rašan­čių rajo­no mokyk­lų pra­di­nu­kų.
M. Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­ją atsto­va­vo: Vai­da Usci­la — 1a, Dovy­das Demi­do­vas 1b, Karo­li­na Vili­mai­tė 2a, Lie­pa Tau­tvai­šai­tė 2b, Lėja Žem­liauskai­tė 3a, Jokū­bas Šili­nas 3b, Augus­tas Šiur­na 4a, Karo­li­na Kont­ri­ma­vi­čiū­tė 4b kla­sė.

Rajo­ni­nio pra­di­nių kla­sių dai­laus raš­to kon­kur­so nuga­lė­to­ja, pir­mų kla­sių tar­pe, tapo 1a kla­sės moki­nė — Vai­da Usci­la, moky­to­ja D. Klau­sie­nė.
Svei­ki­na­me kon­kur­so nuga­lė­to­ją!

Konkursas „Olympis“

Kon­kur­so „Olym­pis“ pag­rin­di­nis tiks­las – sudo­min­ti moki­nius moko­muo­ju daly­ku ir ska­tin­ti moki­nių moky­mo­si moty­va­ci­ją. Tai nėra olim­pia­da, kon­kur­se yra įvai­raus sudė­tin­gu­mo užduo­čių, todėl daly­vau­ti jame gali visi moki­niai.

Šian­dien pro­gim­na­zi­jo­je apdo­va­no­ti tarp­tau­ti­nio edu­ka­ci­nio kon­kur­so „ Olym­pis“ rudens sesi­jos fina­lis­tai:

Tai dide­lis būrys akty­vių 1a; 2a; 2b; 3a; 3b; 4a; 5a; 6b; 7b; 8b kla­sių moki­nių.

Sėk­mės pava­sa­ri­nė­je „Olym­pio“ sesi­jo­je lin­ki pro­jek­to koor­di­na­to­rė pro­gim­na­zi­jo­je
Lina Alek­na­vi­čie­nė

Mūsų moksleivius lydėjo sėkmė etnografinio daikto aprašymo konkurse

Jau ant­ri metai iš eilės mūsų pro­gim­na­zi­jos mok­s­lei­viai daly­vau­ja Kau­no tau­ti­nės kul­tū­ros cent­ro orga­ni­zuo­ja­ma­me res­pub­li­ki­nia­me kon­kur­se „Jei pra­kal­bė­tų – daug pasa­ky­tų“. Šio kon­kur­so daly­viai turi ne tik apra­šy­ti etno­gra­fi­nį, iš žilos seno­vės atke­lia­vu­sį daik­tą, jį nufo­to­gra­fuo­ti, sura­šy­ti daik­to met­ri­ką, bet ir dar kuo išra­din­giau tą daik­tą pri­sta­ty­ti kon­kur­so komi­si­jai bei žiū­ro­vams.

Ir šiais metais nema­žai padir­bė­jo­me: pasi­rin­kę etno­gra­fi­nį daik­tą – medi­nį grėb­lį – kūrė­me sce­na­ri­jų, steng­da­mie­si kuo išra­din­giau atskleis­ti šio papras­to, seno­vė­je tokio nepa­mai­no­mo šie­na­p­jū­tės įran­kio panau­do­ji­mą.

Prie sce­na­ri­jaus ir jo įgy­ven­di­ni­mo plu­šėjo 7–8 kla­sių mok­s­lei­vių gru­pė. Ir ne vel­tui. Moki­nių triū­sas šia­me kon­kur­se įver­tin­tas tre­čią­ja vie­ta. Džiau­gia­mės ir nuo­šir­džiai svei­ki­na­me išra­din­gų ir darbš­čių mok­s­lei­vių gru­pe­lę: aštun­to­kes Jutą Ado­mai­ty­tę, Agnę Pra­niu­ly­tę bei Agnę Kulin­skai­tę ir sep­tin­to­kus Smil­tę Dorai­tę, Vil­tę Dagy­tę, Luką Bui­vy­dą, Kami­lę Kup­ry­tę bei Emi­li­ją Lau­ri­na­vi­čiū­tę.

Moky­to­ja Ali­na Jonai­tie­nė

VISI PAKVIESTI! BUS IR PAGERBTŲ!”

2019 – 03 – 02 Šiau­lių uni­ver­si­te­te vyko Šiau­lių kraš­to jau­nų­jų mate­ma­ti­kų (7 – 9 kla­sių) kon­kur­sas

Kon­kur­są orga­ni­za­vo Šiau­lių rajo­no švie­ti­mo pagal­bos tar­ny­ba ir dr. Bro­nis­lo­vo Bur­gio lab­da­ros ir para­mos fon­das. Įdo­mu tai, kad kon­kur­so metu buvo pateik­ti du testai – bend­ro­jo išpru­si­mo ir mate­ma­ti­kos. Rezul­ta­te išpru­si­mo testo įver­tis suda­rė ne dau­giau 20 pro­cen­tų. Mate­ma­ti­kos testą suda­rė 22 užda­vi­niai. Šia­me kon­kur­se daly­va­vo du M. Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jos aštun­to­kai: Ignas Tau­tvai­šas ir Juta Ado­mai­ty­tė. Ir vėl suži­bė­jo mūsų Juta. Iš 76 mok­s­lei­vių (7 – 9kl) Juta užėmė 5 vie­tą ir gavo soli­džią pini­gi­nę pre­mi­ją.

II vieta respublikinėse varžytuvėse

Tau­to­sa­kos malū­nas – 2019“

MATAUŠIUKAMS vėl sekė­si res­pub­li­ki­nia­me kon­kur­se, kuris šie­met buvo skir­tas Vie­to­var­džių metams. 1 minu­tės truk­mės pri­si­sta­ty­mas ir 5 min.meninė prog­ra­ma buvo tik dalis kon­kur­so – namų dar­bai. Mūsų 6a kl.mokinių koman­da pui­kiai pasi­ro­dė, prog­ra­ma pra­links­mi­no visus daly­vius ir ver­ti­ni­mo komi­si­ją. 5–8 kla­sių gru­pė­je daly­va­vo pen­kios koman­dos. Be mūsų, joniš­kie­čių, atvy­ko koman­dos iš Kaz­lų Rūdos, Gar­lia­vos (Kau­no raj.), Sala­ko (Zara­sų raj.) ir Kai­šia­do­rių. Moki­niams rei­kė­jo atlik­ti įvai­rias užduo­tis. Teko ir mįs­les įmin­ti, ir patar­les užbaig­ti, ir vie­to­var­džių kuo dau­giau sukur­ti pagal duo­tą žodį. Būtent šio­je „rung­ty­je“ MATAUŠIUKAI buvo nepra­len­kia­mi! Įdo­mi ir kūry­bi­nė užduo­tis: para­šy­ti ir api­pa­vi­da­lin­ti kvie­ti­mą į eks­pe­di­ci­ją palei Nemu­ną, aplan­kant tam tik­ras vie­tas (jas rei­kė­jo susi­ra­sti žemė­la­py­je). Paga­liau var­žy­tu­vės bai­gė­si ir ver­ti­ni­mo komi­si­ja pas­kel­bė rezul­ta­tus:  MATAUŠIUKAI užėmė II vie­tą. Pir­mą­ją vie­tą lai­mė­jo mok­s­lei­vių koman­da „Jie­sia“ iš Kau­no raj. Jonu­čių pro­gim­na­zi­jos, tre­čią – koman­da „Žil­vi­ta“ iš Kai­šia­do­rių kul­tū­ros cent­ro.

Džiau­giuo­si ir dėko­ju visai koman­dai ir kiek­vie­nam mok­s­lei­viui atski­rai – Bri­gi­tai Stan­kai­ty­tei, Pao­lai Valy­tei, Kari­nai Bui­vy­dai­tei, Danie­liui Ste­po­nai­čiui ir Juliui Vai­ne­i­kiui.  Jūs šau­nuo­liai!

Dėko­ju moky­to­jai Sand­rai už tau­ti­nius rūbus, su kuriais visa­da gra­žiai atro­do­me ir būna­me už tai pagir­ti.

Lie­tu­vių kal­bos moky­to­ja Rima Domi­nai­tė

Meškuičių gimnazijoje mokiniai tobulino savo viešojo kalbėjimo įgūdžius

Jau penk­ti metai iš eilės Meš­kui­čių gim­na­zi­jo­je orga­ni­zuo­ja­ma kon­fe­ren­ci­ja tema „Vie­šo­jo kal­bė­ji­mo įgū­džių tobu­li­ni­mas: kelio­nių įspū­džiai“, į kurią suva­žiuo­ja mok­s­lei­viai iš visos Lie­tu­vos pasi­da­lin­ti savo kelio­nių įspū­džiais. Ir tai daro ne tik gim­tą­ja, bet ir ang­lų bei rusų kal­bo­mis.

Šio­je kon­fe­ren­ci­jo­je daly­va­vo ir mūsų mokyk­los 5 – 8 kla­sių mok­s­lei­vės. Jos ren­gė pra­ne­ši­mus lie­tu­vių ir ang­lų kal­bo­mis. Lie­tu­viš­kai Juta Ado­mai­ty­tė, Ema Naza­rai­tė, Kami­lė Kup­ry­tė, Luka Damb­rauskai­tė, Pija Ple­ka­vi­čiū­tė pasa­ko­jo apie gim­to­jo Joniš­kio lan­ky­ti­nas vie­tas, seną­ją Žaga­rę bei Klai­pė­dą. Mar­ga­me pra­ne­šė­jų būry mer­gai­tėms teko net­gi savo­tiš­kas iššū­kis kal­bė­ti apie kelio­nių marš­ru­tus po Lie­tu­vą, kai tuo tar­pu dau­ge­lis kal­bė­to­jų rin­ko­si toli­mas ir egzo­tiš­kas kelio­nes. Bet, ko gero, savą­jį kraš­tą pažin­ti ir pamil­ti yra kur kas svar­biau nei sve­ti­mus. Ir kas mes būtu­me be savos kal­bos, papro­čių ir gim­to­sios žemės? Ang­liš­kai penk­to­kės Eglė Pau­li­kai­tė, Lilia­na Kup­či­kai­tė ir Atėnė Jene­liū­nai­tė pasi­da­li­jo įspū­džiais, patir­tais Sare­mo salo­se, Airi­jo­je ir Ang­li­jo­je.

Nuo­šir­dus Meš­kui­čių gim­na­zi­jos mok­s­lei­vių kon­cer­tė­lis kon­fe­ren­ci­jos pra­džio­je ir kuk­lios vai­šės ren­gi­nio pabai­go­je visus nutei­kė nuo­šir­džiam bend­ra­vi­mui. Tiki­mės, kad ir kitais metais čia sugrį­ši­me.

Moky­to­jos Ali­na Jonai­tie­nė, Jolan­ta Šiur­nie­nė