Konkursas „FizasBioChemis“

Kovo 15 d. dvi Joniš­kio Mato Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jos koman­dos — „Trys gal­vos“ (ją suda­rė Aus­tė­ja Geve­tauskai­tė, Liu­das Zale­c­kis ir Alek­sand­ra Vie­čai­tė) bei „FBCH“ (ją suda­rė Aurė­ja Amb­ro­že­vi­čiū­tė, Ignas Tau­tvai­šas ir Juta Ado­mai­ty­tė) — daly­va­vo Joniš­kė­lio Gab­rie­lės Pet­ke­vi­čai­tės Bitės gim­na­zi­jo­je jau aštuo­ne­rius metus vyks­tan­čia­me kon­kur­se „Fizas­Bio­Che­mis“. Iš viso ren­gi­ny­je daly­va­vo pen­kias­de­šimt 7–12 kla­sių koman­dų iš visos Lie­tu­vos. Mūsų koman­dos var­žė­si 7–8 kla­sių gru­pė­je.

Kon­kur­so metu teko įveik­ti įvai­rias fizi­kos, che­mi­jos bei bio­lo­gi­jos užduo­tis: atpa­žin­ti che­mi­nius ele­men­tus, ląs­te­les, žymius pasau­lio moks­li­nin­kus, išspręs­ti užda­vi­nius, pen­kių saki­nių tai­syk­le kūry­biš­kai pri­sta­ty­ti duo­tą daik­tą ir kt.

Nors pri­zi­nin­kais ir neta­po­me, tačiau nau­ja patir­tis ir geros emo­ci­jos lei­do jaus­tis lai­mė­to­jais.

Pradinukai rajoniniame dailaus rašto konkurse

Kovo 14 die­ną, Kriu­kų pag­rin­di­nė­je mokyk­lo­je, vyko rajo­ni­nis 1–4 kla­sių moki­nių dai­laus raš­to kon­kur­sas „Žodžiai gim­ti­nei“. Kon­kur­se daly­va­vo 40 dai­liau­siai rašan­čių rajo­no mokyk­lų pra­di­nu­kų.
M. Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­ją atsto­va­vo: Vai­da Usci­la — 1a, Dovy­das Demi­do­vas 1b, Karo­li­na Vili­mai­tė 2a, Lie­pa Tau­tvai­šai­tė 2b, Lėja Žem­liauskai­tė 3a, Jokū­bas Šili­nas 3b, Augus­tas Šiur­na 4a, Karo­li­na Kont­ri­ma­vi­čiū­tė 4b kla­sė.

Rajo­ni­nio pra­di­nių kla­sių dai­laus raš­to kon­kur­so nuga­lė­to­ja, pir­mų kla­sių tar­pe, tapo 1a kla­sės moki­nė — Vai­da Usci­la, moky­to­ja D. Klau­sie­nė.
Svei­ki­na­me kon­kur­so nuga­lė­to­ją!

Konkursas „Olympis“

Kon­kur­so „Olym­pis“ pag­rin­di­nis tiks­las – sudo­min­ti moki­nius moko­muo­ju daly­ku ir ska­tin­ti moki­nių moky­mo­si moty­va­ci­ją. Tai nėra olim­pia­da, kon­kur­se yra įvai­raus sudė­tin­gu­mo užduo­čių, todėl daly­vau­ti jame gali visi moki­niai.

Šian­dien pro­gim­na­zi­jo­je apdo­va­no­ti tarp­tau­ti­nio edu­ka­ci­nio kon­kur­so „ Olym­pis“ rudens sesi­jos fina­lis­tai:

Tai dide­lis būrys akty­vių 1a; 2a; 2b; 3a; 3b; 4a; 5a; 6b; 7b; 8b kla­sių moki­nių.

Sėk­mės pava­sa­ri­nė­je „Olym­pio“ sesi­jo­je lin­ki pro­jek­to koor­di­na­to­rė pro­gim­na­zi­jo­je
Lina Alek­na­vi­čie­nė

Mūsų moksleivius lydėjo sėkmė etnografinio daikto aprašymo konkurse

Jau ant­ri metai iš eilės mūsų pro­gim­na­zi­jos mok­s­lei­viai daly­vau­ja Kau­no tau­ti­nės kul­tū­ros cent­ro orga­ni­zuo­ja­ma­me res­pub­li­ki­nia­me kon­kur­se „Jei pra­kal­bė­tų – daug pasa­ky­tų“. Šio kon­kur­so daly­viai turi ne tik apra­šy­ti etno­gra­fi­nį, iš žilos seno­vės atke­lia­vu­sį daik­tą, jį nufo­to­gra­fuo­ti, sura­šy­ti daik­to met­ri­ką, bet ir dar kuo išra­din­giau tą daik­tą pri­sta­ty­ti kon­kur­so komi­si­jai bei žiū­ro­vams.

Ir šiais metais nema­žai padir­bė­jo­me: pasi­rin­kę etno­gra­fi­nį daik­tą – medi­nį grėb­lį – kūrė­me sce­na­ri­jų, steng­da­mie­si kuo išra­din­giau atskleis­ti šio papras­to, seno­vė­je tokio nepa­mai­no­mo šie­na­p­jū­tės įran­kio panau­do­ji­mą.

Prie sce­na­ri­jaus ir jo įgy­ven­di­ni­mo plu­šėjo 7–8 kla­sių mok­s­lei­vių gru­pė. Ir ne vel­tui. Moki­nių triū­sas šia­me kon­kur­se įver­tin­tas tre­čią­ja vie­ta. Džiau­gia­mės ir nuo­šir­džiai svei­ki­na­me išra­din­gų ir darbš­čių mok­s­lei­vių gru­pe­lę: aštun­to­kes Jutą Ado­mai­ty­tę, Agnę Pra­niu­ly­tę bei Agnę Kulin­skai­tę ir sep­tin­to­kus Smil­tę Dorai­tę, Vil­tę Dagy­tę, Luką Bui­vy­dą, Kami­lę Kup­ry­tę bei Emi­li­ją Lau­ri­na­vi­čiū­tę.

Moky­to­ja Ali­na Jonai­tie­nė

VISI PAKVIESTI! BUS IR PAGERBTŲ!”

2019 – 03 – 02 Šiau­lių uni­ver­si­te­te vyko Šiau­lių kraš­to jau­nų­jų mate­ma­ti­kų (7 – 9 kla­sių) kon­kur­sas

Kon­kur­są orga­ni­za­vo Šiau­lių rajo­no švie­ti­mo pagal­bos tar­ny­ba ir dr. Bro­nis­lo­vo Bur­gio lab­da­ros ir para­mos fon­das. Įdo­mu tai, kad kon­kur­so metu buvo pateik­ti du testai – bend­ro­jo išpru­si­mo ir mate­ma­ti­kos. Rezul­ta­te išpru­si­mo testo įver­tis suda­rė ne dau­giau 20 pro­cen­tų. Mate­ma­ti­kos testą suda­rė 22 užda­vi­niai. Šia­me kon­kur­se daly­va­vo du M. Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jos aštun­to­kai: Ignas Tau­tvai­šas ir Juta Ado­mai­ty­tė. Ir vėl suži­bė­jo mūsų Juta. Iš 76 mok­s­lei­vių (7 – 9kl) Juta užėmė 5 vie­tą ir gavo soli­džią pini­gi­nę pre­mi­ją.