Saugaus eismo varžybos „Šviesoforas“

Kas­me­ti­nė­se sau­gaus eis­mo var­žy­bo­se „Švie­so­fo­ras“  rajo­ni­nia­me eta­pe daly­va­vo koman­dos iš Gatau­čių M. Kati­liū­tės, Gas­čiū­nų, Joniš­kio „Sau­lės“ pag­rin­di­nių mokyk­lų ir M. Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jos. Nuga­lė­to­jais tapo M. Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jos moki­nių koman­da (ruo­šė moky­to­ja Lina Pili­pa­vi­čie­nė), kuri keliaus į sekan­tį — zoni­nį eta­pą.

Ir vėl sėkmė rajoniniame konkurse „Knygų pelėda“!

Jau tra­di­ci­niu tapu­sia­me kas­met ren­gia­ma­me Joniš­kio rajo­ne kon­kur­se „Kny­gų pelė­da“ daly­va­vo mūsų pro­gim­na­zi­jos mok­s­lei­viai.  Koman­da, nuga­lė­ju­si mokyk­lo­je, vyks­ta rung­tis su kitų mokyk­lų koman­do­mis. Šie­met kon­kur­sas pra­ėju­sią savai­tę vyko Gas­čiū­nų pag­rin­di­nė­je mokyk­lo­je. Be gas­čiū­nie­čių, daly­va­vo ir „Sau­lės“ mokyk­los koman­da. Gai­la, kad nega­lė­jo atvyk­ti mok­s­lei­viai iš Žaga­rės bei Gatau­čių mokyk­lų, jie kas­met daly­vau­ja kon­kur­se.  Per pusan­t­ros valan­dos mok­s­lei­viai atli­ko įvai­rias neleng­vas užduo­tis, sten­gė­si pri­si­min­ti skai­ty­tas kny­gas ar per lite­ra­tū­ros pamo­kas nag­ri­nė­tus kūri­nius. Jau ren­gi­nio pra­džio­je visus įkvė­pė kon­kur­so šei­mi­nin­kų gas­čiū­nie­čių mok­s­lei­vių suvai­din­ta ištrauka iš „Mažo­jo prin­co“ ir direk­to­rės A. Žilin­skie­nės bei ren­gi­nio orga­ni­za­to­rės moky­to­jos G. Gus­tie­nės žodžiai. Tada mok­s­lei­viai kibo į dar­bą. Buvo įdo­mu, nors neleng­va. Pavyz­džiui, per kelias minu­tes rei­kė­jo atpa­žin­ti  iš Joniš­kio kilu­sius rašy­to­jus, para­šy­ti apie juos nors vie­ną fak­tą ir nuo­trau­kė­les sukli­juo­ti žemė­la­py­je tose vie­to­se, kurios susi­ju­sios su jų gyve­ni­mu. Kita užduo­tis – tei­sin­gai sukli­juo­ti sukar­py­tus lape­lius, kuriuo­se buvo rašy­to­jų nuo­trau­kė­lės, rašy­to­jų pavar­dės ir var­dai bei kūri­nių pava­di­ni­mai. Nors vie­na klai­da eilu­tė­je – ir taš­kas neski­ria­mas.

Ver­ti­ni­mo komi­si­jai suskai­čia­vus taš­kus paaiš­kė­jo, kad 5–6 kla­sių gru­pė­je vėl, kaip ir pra­ėju­siais metais, I vie­tą lai­mė­jo mūsų pro­gim­na­zi­jos šeš­to­kai. (Tik, žino­ma, šeš­to­kai jau kiti, pra­ėju­sių metų lai­mė­to­jai jau šie­met sep­tin­to­kai). Tai 6b kla­sės moki­niai Aud­rin­ga Daš­ke­vi­čiū­tė, Aus­tė­ja Kar­bau­s­ky­tė, Jonas Savic­kis ir Jus­ti­nas Mui­žys. ŠAUNUOLIAI! Juos kon­kur­sui ruo­šu­si moky­to­ja Rima Domi­nai­tė buvo ir ver­ti­ni­mo komi­si­jos narė. Ji pabrė­žė, jog  kova buvo apy­ly­gė, tik dviem ar keliais taš­kais koman­dos atsi­li­ko vie­na nuo kitos. 7–8 kla­sių gru­pė­je mūsų 8a kla­sės koman­da (Juta, Agnė, Nedas ir Liu­das) užėmė III vie­tą. Svei­ki­na­me visus mok­s­lei­vius, daly­va­vu­sius kon­kur­se,  bei juos ruo­šu­sias moky­to­jas R. Domi­nai­tę ir A. Jonai­tie­nę.  Moki­niams lin­ki­me toliau skai­ty­ti kny­gas, domė­tis jų auto­riais, steng­tis supras­ti svar­biau­sias kny­gos min­tis,  gro­žė­tis meni­ne kal­ba. „Gera kny­ga – vie­na didžiau­sių gyve­ni­mo bran­ge­ny­bių“ (S. Smail­sas).

Gražiausių inkilėlių rinkimai

Mato Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jo­je, res­pub­li­ki­nė­je kon­fe­ren­ci­jo­je „Aplin­ka ir žmo­gus“ buvo  pri­sta­ty­ta gra­ži inki­lė­lių paro­da, vyko gra­žiau­sių inki­lė­lių rin­ki­mai. Džiau­gia­mės, kad šie­met ypač akty­viai daly­va­vo mūsų mokyk­los pra­di­nu­kai.

  • 1a kla­sės moki­niai: Rugi­lė Skir­vai­ny­tė, Domi­ny­kas Samai­tis, Sau­lė Budžy­tė, Vies­tar­tas Bitai­tis.
  • 2b kla­sės moki­niai: Ronal­das Rudys ir Ąžuo­las Šob­lis.
  • 3b kla­sės moki­niai: Urtė Šaky­tė, Jokū­bas Šili­nas, Tėja Zabloc­ky­tė, Kami­lė Svei­kac­kai­tė, Airi­das Gul­bi­nas.
  • 4a kla­sės moki­nė - Sau­lė Luko­šiū­nai­tė.
  • 4b kla­sės moki­nysArmi­nas Paliū­nas.

Pri­zi­nes vie­tas pasi­da­li­no mūsų pro­gim­na­zi­jos moki­niai. Pir­ma vie­ta ati­te­ko Urtei Šaky­tei, ant­ra vie­ta — Armi­nui Paliū­nui, tre­čia — Rugi­lei Skir­vai­ny­tei.   Dova­nė­les už pui­kius, ori­gi­na­lius inki­lus gavo visi inki­lė­lių gamin­to­jai. Moki­nius inki­lė­lių kon­kur­se daly­vau­ti pas­ka­ti­no moky­to­jos L. Pili­pa­vi­čie­nė, D. Klau­sie­nė, I. Kati­nie­nė, J. Matu­lie­nė, J. Bytau­tie­nė.

Dėko­ja­me moki­niams ir jų Tėve­liams už daly­va­vi­mą paro­do­je ir tiki­mės, kad visi šie inki­lė­liai suras savo gyven­to­jus.

Kon­kur­so mode­ra­to­rė Inga Misiu­vie­nė

 

Respublikinė 16-oji konferencija „Aplinka ir žmogus“

Kiek­vie­ną pava­sa­rį Mato Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­ja kar­tu su  Eko­lo­gi­nio švie­ti­mo cen­t­ru jau­nuo­sius tyrė­jus kvie­čia į res­pub­li­ki­nę kon­fe­ren­ci­ją „Aplin­ka ir žmo­gus“. Į kon­fe­ren­ci­ją  jau­nie­ji tyrė­jai atvy­ko iš „Auš­ros“ gim­na­zi­jos, Skaist­gi­rio gim­na­zi­jos, „Sau­lės“ pag­rin­di­nės mokyk­los, Gas­čiū­nų pag­rin­di­nės mokyk­los, Kriu­kų pag­rin­di­nės mokyk­los, Joniš­kio žemės ūkio mokyk­los, Pak­ruo­jo r. Pašvi­ti­nio pag­rin­di­nės mokyk­los ir Mato Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jos.  Šie­met buvo pri­sta­ty­ti 27 pra­ne­ši­mai.

Kon­fe­ren­ci­ja pra­si­dė­jo nuo etno­gra­fi­nio daik­to pri­sta­ty­mo „Oi grėb­li, grėb­le­li“,  kurį pri­sta­tė išra­din­gi Mato Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zis­tai — Juta Ado­mai­ty­tė, Agnė Pra­niu­ly­tė, Agnė Kulin­skai­tė, Smil­tė Dorai­tė, Vil­tė Dagy­tė, Kami­lė Kup­ry­tė, Emi­li­ja Lau­ri­na­vi­čiū­tė, Tau­tvy­das Kuly­čius, jiems  padė­jo  moky­to­ja Ali­na Jonai­tie­nė. Kon­fe­ren­ci­jo­je akty­vūs buvo ir daug pra­ne­ši­mų pri­sta­tė Mato Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jos pra­di­nu­kai. Danu­tės Klau­sie­nės ir Linos Pilip­vi­čie­nės moki­nės Urtė Šaky­tė ir Emi­li­ja Tamo­šai­ty­tė ban­dė atsa­ky­ti į klau­si­mą, ar papras­ta medžius atpa­žin­ti anks­ty­vą pava­sa­rį. Moky­to­jos Jani­nos Lian­dz­ber­gie­nės moki­nės Goja  Ado­mai­ty­tė ir Emi­li­ja Gude­ly­tė pri­sta­tė tyri­mą „Augi­ni­mo sąly­gų įta­ką auga­lo vys­ty­mui­si ir žydė­ji­mui“. Moky­to­jos Ugnės Vai­ne­i­kie­nės pir­mo­kai tyrė ir Dai­no­ra Rim­ku­tė su Jone Žeb­rauskai­te atsklei­dė,  kur ir kaip geriau­siai svo­gū­nams aug­ti? Airi­da Skru­du­py­tė ir Gus­tė Natrai­tė vado­vau­ja­mos moky­to­jos Jur­gi­tos Matu­lie­nės supa­žin­di­no su gam­tos gydo­mo­sio­mis galio­mis. Dalios Mar­cin­ke­vi­čie­nės ir Jolan­tos Bytau­tie­nės ant­ro­kai važia­vo į pie­no ūkį, domė­jo­si ūkio veik­la ir Ana­sta­si­ja Bar­klaj su Ieva  Vit­kauskai­te pri­sta­tė pra­ne­ši­mą „Pie­no ūkis“. Visi kon­fe­ren­ci­jos pra­ne­šė­jai apdo­va­no­ti padė­kos raš­tais.

Nuo­šir­dus ačiū, lai­ki­nai einan­čiai direk­to­rės parei­gas Vio­le­tai Zig­man­tie­nei, pava­duo­to­jai Jolan­tai Šiur­nie­nei, pro­jek­to mode­ra­to­riams — L. Pili­pa­vi­čie­nei, D. Klau­sie­nei, A. Radžvi­lie­nei, G. Sta­gie­nei, T. Jan­kaus­kui, Joniš­kio eko­lo­gi­nio švie­ti­mo cent­ro direk­to­riui E. Čepu­liui, moki­niams skai­čiu­siems pra­ne­ši­mus, visoms moky­to­joms padė­ju­sioms moki­niams ruoš­tis kon­fe­ren­ci­jai, Jutai Ado­mai­ty­tei, Agnei Pra­niu­ly­tei, Jokū­bui Šili­nui ir Sau­lei Budžy­tei  padė­ju­siems pra­ves­ti kon­fe­ren­ci­ja.

Kon­fe­ren­ci­jos koor­di­na­to­rė  Inga Misiu­vie­nė

Rubiko Kubo čempionatas

Knygų pelėdos“ konkursas

Pra­ėju­sią savai­tę pro­gim­na­zi­jo­je vėl vyko tra­di­ci­nis kny­gų mylė­to­jų  kon­kur­sas „Kny­gų pelė­da“. Šįkart var­žė­si 5–6 kla­sių koman­dos. Moki­niams teko įveik­ti 10 užduo­čių. Rei­kė­jo iš nuo­trau­kų atpa­žin­ti rašy­to­jus, sudė­ti „pabi­ru­sias“ eilu­tes į eilė­raš­tį, užbaig­ti patar­les, para­šy­ti ištrau­kų auto­rius ir kūri­nių pava­di­ni­mus, pri­si­min­ti kny­ge­les, tapu­sias METŲ KNYGOMIS, ir kitas užduo­tis atlik­ti. Pas­ku­ti­nė – dešim­to­ji – užduo­tis kūry­bi­nė: moki­niai kūrė pada­vi­mą apie Aud­ru­vės upę, sten­gė­si teks­te pavar­to­ti epi­te­tus ir paly­gi­ni­mą. Šeš­to­kams geriau sekė­si nei penk­to­kams, o tre­čią vie­tą užėmu­si koman­da vos vie­nu taš­ku aplen­kė ket­vir­to­je liku­sią. Tai­gi visi šau­niai dir­bo ir yra ver­ti pagy­ri­mo. Kon­kur­so orga­ni­za­to­rė moky­to­ja Rima Domi­nai­tė  tris koman­das apdo­va­no­jo Padė­kos raš­tais ir mūsų kraš­tie­čio vai­kų rašy­to­jo Dariaus Rekio, rude­nį aplan­kiu­sio mūsų pro­gim­na­zi­ją, kny­go­mis.

Kon­kur­so rezul­ta­tai:
I vie­ta – 6b kla­sės koman­da,
II vie­ta6a kla­sės koman­da,
III vie­ta – 5b kla­sės koman­da.

6b  kla­sės moki­niai vyks į rajo­ni­nį kon­kur­są, kuris šie­met ren­gia­mas Gas­čiū­nų pag­rin­di­nė­je mokyk­lo­je. Mūsų mokyk­lai atsto­vaus ir 8a kla­sės koman­da, nuga­lė­ju­si 7–8 kla­sių gru­pė­je. Lin­ki­me jiems sėk­mės.

Konkursas „FizasBioChemis“

Kovo 15 d. dvi Joniš­kio Mato Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jos koman­dos — „Trys gal­vos“ (ją suda­rė Aus­tė­ja Geve­tauskai­tė, Liu­das Zale­c­kis ir Alek­sand­ra Vie­čai­tė) bei „FBCH“ (ją suda­rė Aurė­ja Amb­ro­že­vi­čiū­tė, Ignas Tau­tvai­šas ir Juta Ado­mai­ty­tė) — daly­va­vo Joniš­kė­lio Gab­rie­lės Pet­ke­vi­čai­tės Bitės gim­na­zi­jo­je jau aštuo­ne­rius metus vyks­tan­čia­me kon­kur­se „Fizas­Bio­Che­mis“. Iš viso ren­gi­ny­je daly­va­vo pen­kias­de­šimt 7–12 kla­sių koman­dų iš visos Lie­tu­vos. Mūsų koman­dos var­žė­si 7–8 kla­sių gru­pė­je.

Kon­kur­so metu teko įveik­ti įvai­rias fizi­kos, che­mi­jos bei bio­lo­gi­jos užduo­tis: atpa­žin­ti che­mi­nius ele­men­tus, ląs­te­les, žymius pasau­lio moks­li­nin­kus, išspręs­ti užda­vi­nius, pen­kių saki­nių tai­syk­le kūry­biš­kai pri­sta­ty­ti duo­tą daik­tą ir kt.

Nors pri­zi­nin­kais ir neta­po­me, tačiau nau­ja patir­tis ir geros emo­ci­jos lei­do jaus­tis lai­mė­to­jais.

Pradinukai rajoniniame dailaus rašto konkurse

Kovo 14 die­ną, Kriu­kų pag­rin­di­nė­je mokyk­lo­je, vyko rajo­ni­nis 1–4 kla­sių moki­nių dai­laus raš­to kon­kur­sas „Žodžiai gim­ti­nei“. Kon­kur­se daly­va­vo 40 dai­liau­siai rašan­čių rajo­no mokyk­lų pra­di­nu­kų.
M. Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­ją atsto­va­vo: Vai­da Usci­la — 1a, Dovy­das Demi­do­vas 1b, Karo­li­na Vili­mai­tė 2a, Lie­pa Tau­tvai­šai­tė 2b, Lėja Žem­liauskai­tė 3a, Jokū­bas Šili­nas 3b, Augus­tas Šiur­na 4a, Karo­li­na Kont­ri­ma­vi­čiū­tė 4b kla­sė.

Rajo­ni­nio pra­di­nių kla­sių dai­laus raš­to kon­kur­so nuga­lė­to­ja, pir­mų kla­sių tar­pe, tapo 1a kla­sės moki­nė — Vai­da Usci­la, moky­to­ja D. Klau­sie­nė.
Svei­ki­na­me kon­kur­so nuga­lė­to­ją!

Konkursas „Olympis“

Kon­kur­so „Olym­pis“ pag­rin­di­nis tiks­las – sudo­min­ti moki­nius moko­muo­ju daly­ku ir ska­tin­ti moki­nių moky­mo­si moty­va­ci­ją. Tai nėra olim­pia­da, kon­kur­se yra įvai­raus sudė­tin­gu­mo užduo­čių, todėl daly­vau­ti jame gali visi moki­niai.

Šian­dien pro­gim­na­zi­jo­je apdo­va­no­ti tarp­tau­ti­nio edu­ka­ci­nio kon­kur­so „ Olym­pis“ rudens sesi­jos fina­lis­tai:

Tai dide­lis būrys akty­vių 1a; 2a; 2b; 3a; 3b; 4a; 5a; 6b; 7b; 8b kla­sių moki­nių.

Sėk­mės pava­sa­ri­nė­je „Olym­pio“ sesi­jo­je lin­ki pro­jek­to koor­di­na­to­rė pro­gim­na­zi­jo­je
Lina Alek­na­vi­čie­nė

Mūsų moksleivius lydėjo sėkmė etnografinio daikto aprašymo konkurse

Jau ant­ri metai iš eilės mūsų pro­gim­na­zi­jos mok­s­lei­viai daly­vau­ja Kau­no tau­ti­nės kul­tū­ros cent­ro orga­ni­zuo­ja­ma­me res­pub­li­ki­nia­me kon­kur­se „Jei pra­kal­bė­tų – daug pasa­ky­tų“. Šio kon­kur­so daly­viai turi ne tik apra­šy­ti etno­gra­fi­nį, iš žilos seno­vės atke­lia­vu­sį daik­tą, jį nufo­to­gra­fuo­ti, sura­šy­ti daik­to met­ri­ką, bet ir dar kuo išra­din­giau tą daik­tą pri­sta­ty­ti kon­kur­so komi­si­jai bei žiū­ro­vams.

Ir šiais metais nema­žai padir­bė­jo­me: pasi­rin­kę etno­gra­fi­nį daik­tą – medi­nį grėb­lį – kūrė­me sce­na­ri­jų, steng­da­mie­si kuo išra­din­giau atskleis­ti šio papras­to, seno­vė­je tokio nepa­mai­no­mo šie­na­p­jū­tės įran­kio panau­do­ji­mą.

Prie sce­na­ri­jaus ir jo įgy­ven­di­ni­mo plu­šėjo 7–8 kla­sių mok­s­lei­vių gru­pė. Ir ne vel­tui. Moki­nių triū­sas šia­me kon­kur­se įver­tin­tas tre­čią­ja vie­ta. Džiau­gia­mės ir nuo­šir­džiai svei­ki­na­me išra­din­gų ir darbš­čių mok­s­lei­vių gru­pe­lę: aštun­to­kes Jutą Ado­mai­ty­tę, Agnę Pra­niu­ly­tę bei Agnę Kulin­skai­tę ir sep­tin­to­kus Smil­tę Dorai­tę, Vil­tę Dagy­tę, Luką Bui­vy­dą, Kami­lę Kup­ry­tę bei Emi­li­ją Lau­ri­na­vi­čiū­tę.

Moky­to­ja Ali­na Jonai­tie­nė