Ekologinio švietimo centro konkursai

Artė­jant metų pabai­gai eko­lo­gi­nis švie­ti­mo cent­ras suk­vie­tė į visus metus vyku­sių kon­kur­sų api­bend­ri­ni­mą — apdo­va­no­ji­mą. Sma­gu, nes šia­me kon­kur­se daly­va­vo didžiau­sias būrys Mato Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jos jau­nų­jų eko­lo­gų, kurie kaip ir kas­met užėmė daug pri­zi­nių vie­tų, gavo dova­nė­lių ir sal­džių­jų pri­zų.

Pie­ši­nių kon­kur­se „Žie­mos etiu­das“
I vie­tą lai­mė­jo
Lina Stal­nio­ny­tė, Gabi­ja Kur­ly­tė, Aurė­ja Stan­ke­vi­čiū­tė, Pau­li­na Kup­ry­tė (4a kla­sė)

Pie­ši­nių kon­kur­se „Žie­mos etiu­das“
I vie­tą lai­mė­jo
Pijus Mali­naus­kas (4b kla­sė)

Pie­ši­nių kon­kur­se „Žie­mos etiu­das“
II vie­tą lai­mė­jo
2b kla­sės moki­niai

Foto­gra­fi­jų kon­kur­se „Gra­žiau­sias Lie­tu­vos pei­za­žas“
II vie­tą lai­mė­jo
Ema Jacai­tė (4a kla­sė)

Foto­gra­fi­jų kon­kur­se „Gra­žiau­sias Lie­tu­vos pei­za­žas“
II vie­tą lai­mė­jo
2b kla­sės moki­niai

Pie­ši­nių kon­kur­se „Rudens dova­nos“
II vie­tą lai­mė­jo
Vil­tė­ja Rau­dy­tė (4b kla­sė)

Pie­ši­nių kon­kur­se „Rudens dova­nos“
II vie­tą lai­mė­jo
Hen­ri­ka Pau­gai­tė (5b kla­sė)

Pie­ši­nių kon­kur­se „Rudens dova­nos“
III vie­tą lai­mė­jo
3b kla­sės moki­niai

Foto­gra­fi­jų kon­kur­se „Rudens dova­nos“
III vie­tą lai­mė­jo
Ado­lis Buraus­kas (2a kla­sė)

Pie­ši­nių kon­kur­se „Dru­giai“
I vie­tą lai­mė­jo
Luka Dru­pa­i­tė (7a kla­sė)

Pie­ši­nių kon­kur­se „Dru­giai“
II vie­tą lai­mė­jo
3a kla­sės moki­niai

Pie­ši­nių kon­kur­se „Dru­giai“
II vie­tą lai­mė­jo
1a kla­sės moki­niai

Gra­žiau­sių lesyk­lų kon­kur­se
I vie­tą lai­mė­jo
Ber­nar­das Stan­kai­tis (1a kla­sė)

Gra­žiau­sių lesyk­lų kon­kur­se apdo­va­no­ji­mus gavo Kor­ne­li­jus Dacis (1a kla­sė), Ais­tė Jonauskai­tė (1a kla­sė), Jus­tė Jacai­tė (2a kla­sė), Ąžuo­las Šob­lis (2b kla­sė), Arnas Šlen­de­ris (2b kla­sė), Pet­ras Linas Kamins­kas (2b kla­sė), Tajus Zig­man­tas (2b kla­sė), Kri­stu­pas Ožiū­nas (4b kla­sė). Dėko­ja­me tėve­liams už pagal­bą.

Jau­nuo­sius eko­lo­gus kon­kur­se daly­vau­ti pas­ka­ti­no moky­to­jos Danu­tė Klau­sie­nė, Jolan­ta Bytau­tie­nė, Dalia Mar­cin­ke­vi­čie­nė, Lina Pili­pa­vi­čie­nė, Jani­na Lian­dz­ber­gie­nė, Ire­na Kati­nie­nė, Jur­gi­ta Matu­lie­nė ir Inga Misiu­vie­nė. Apdo­va­no­ji­mus įtei­kė Joniš­kio eko­lo­gi­nio cent­ro vado­vas Egi­di­jus Čepu­lis.

Kon­kur­so koor­di­na­to­rė Inga Misiu­vie­nė

Gamtos kodų labirintai

Gam­tos moks­lų kon­kur­sas — prot­mū­šis „Gam­tos kodų labi­rin­tai“ šven­čia 5-ių metų gim­ta­die­nį. Prieš pen­ke­rius metus  pra­dė­tas įgy­ven­din­ti pro­jek­tas ir vėl sulau­kė dide­lio mok­s­lei­vių dėme­sio. Į Mato Slan­čiaus­ko  pro­gim­na­zi­ją lap­kri­čio 29d. susi­rin­ko 10  mok­s­lei­vių koman­dų iš visų rajo­no mokyk­lų: Gas­čiū­nų, Gatau­čių Mar­cės Kati­liū­tės, Kriu­kų pag­rin­di­nių mokyk­lų, Skaist­gi­rio gim­na­zi­jos, o   Mato Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jai, Sau­lės pag­rin­di­nei mokyk­lai ir Žaga­rės gim­na­zi­jai atsto­va­vo po dvi 7–8 kla­sių moki­nių koman­dos. Moki­niai turė­jo atsa­ky­ti į įvai­rius gam­tos moks­lų teo­ri­nius klau­si­mus, atpa­žin­ti gam­to­je vyks­tan­čius fizi­ki­nius ir che­mi­nius reiš­ki­nius, įvar­din­ti gyvo­sios gam­tos reiš­ki­nius  ir pažin­ti savo rajo­ną, sužy­mė­ti rajo­no upes, seniū­ni­jas, rajo­no kai­my­nus…

Pri­zi­nes vie­tas pasi­da­li­no „Sau­lės“ pag­rin­di­nės mokyk­los, Mato Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jos ir Žaga­rės gim­na­zi­jos koman­dos  Vio­le­ta Zig­man­tie­nė, lai­ki­nai einan­ti Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jos direk­to­rės parei­gas, padė­ko­jo daly­viams, pasi­džiau­gė pui­kio­mis mok­s­lei­vių žinio­mis, įtei­kė padė­kas ir pri­zus. Lie­tu­vos auto­mo­bi­lių kelių direk­ci­ja kon­kur­so daly­viams įstei­gė švie­čian­čius ir sau­gu­mui rei­ka­lin­gas dova­nas.  Visus mok­s­lei­vius sal­džiais pri­zais apdo­va­no­jo Eko­lo­gi­nio švie­ti­mo cent­ro direk­to­rius Egi­di­jus Čepu­lis.

Prot­mū­šio užduo­tis paren­gė ir kon­kur­są orga­ni­za­vo moky­to­jai Inga Misiu­vie­nė, Auš­ra Fila­to­vie­nė, Vai­da Dun­du­lie­nė, Asta Radžvi­lie­nė ir Tomas Jan­kaus­kas.

Matematikos komandinis konkursas

Š. m. lap­kri­čio 15 d. Šiau­lių S. Šal­kau­skio gim­na­zi­jo­je vyko apskri­ties mokyk­lų mate­ma­ti­kos koman­di­nis kon­kur­sas.

Jame mūsų koman­da:

  • Emi­li­ja Skablauskai­tė 5a kl.;
  • Ores­tas Voz­bu­tas 6a kl.;
  • Dovy­das Pet­ry­la 7b kl.;
  • Faus­ta Žeb­rauskai­tė 7a kl.;
  • Juta Ado­mai­ty­tė 8a kl.

užėmė 4 vie­tą.

Svei­ki­na­me daly­vius ir jų moky­to­jas Liną A. ir Jani­ną D.

3B klasės floristinis kilimas

Šiau­rės Lie­tu­vos paro­do­je-mugė­je „Agro­Jo­niš­kis 2018“

Rug­sė­jo 29 die­ną Joniš­ky­je šur­mu­lia­vo tra­di­ci­nė Šiau­rės Lie­tu­vos paro­da-mugė „Agro­Jo­niš­kis 2018“. Kas­met tra­di­ciš­kai joje vyks­ta ir flo­ris­ti­nių kili­mų kon­kur­sai, kuriuo­se daly­vau­ja rajo­no ir kitų Lie­tu­vos mokyk­lų, dar­že­lių auk­lė­ti­niai, flo­ris­tai mėgė­jai ir pro­fe­sio­na­lai. Šie­met kon­kur­se Mato Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jai atsto­va­vo 3b kla­sės moki­niai, su moky­to­ja Lina Pili­pa­vi­čie­ne, noriai dar­ba­vo­si ir moki­nių tėve­liai. Kon­kur­so tema „Paslap­tis“.

Tre­čio­kai su moky­to­ja Lina Pili­pa­vi­čie­ne šeš­ta­die­nį jau ramiai galė­jo ste­bė­ti paro­dos-mugės meni­nę prog­ra­mą, apžiū­rė­ti par­duo­da­mas gėry­bes, nes flo­ris­ti­nis kili­mas „Pagauk vėją“ dar penk­ta­die­nio vaka­rą buvo baig­tas.

Susi­rin­kę gra­žiau­sius, rude­ni­nių gėlių – seren­čių, žie­dus, pri­si­kro­vę kopūs­tų ir kito­kių auga­lų lapų, vijok­lio žabe­lių, sukri­to­me ant kelių kūry­bai. Kas žie­de­lius ska­bė, kas vie­lu­tes lanks­tė, kas pag­rin­dą kili­mo klo­jo, žabe­les pynė, gėlių žie­dus dėlio­jo – būre­liui susi­rin­ku­sių­jų buvo ką veik­ti.

O kokią paslap­tį sukū­rė 3b? Flo­ris­ti­nia­me kili­me „Pagauk vėją“ pavaiz­da­vo­me skrai­dan­tį aitva­rą – tur­būt mes įsi­my­lė­jo­me aitva­rus. Tai jau tre­čias moki­nių pro­jek­tas susi­jęs su aitva­rais (patys gami­no, patys išban­dė aitva­rą pakel­ti). Kodėl aitva­ras? Nes tai inst­ru­men­tas bend­rau­ti su vėju ir nie­ka­da neži­nai, kur nuneš, kur nupūs.

Sma­giau­sia, kad bend­ras kūry­bi­nis dar­bas buvo paste­bė­tas ir Mato Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jos 3 b kla­sės koman­dai savo gru­pė­je iš aštuo­nių pavy­ko pel­ny­ti II vie­tą. Daly­viams įteik­tas dip­lo­mas su padė­ka ir sal­dus pri­zas.

Rita Bulie­nė,
tre­čio­ko mama

Sėkmė konkurse!

Šiau­lių vys­ku­pas Euge­ni­jus Bar­tu­lis, Šiau­lių vys­ku­pi­jos Kateche­ti­kos cent­ras (ŠVKC) ir Lie­tu­vos kelių poli­ci­ja nuo 2017 spa­lio iki 2018 gegu­žės ragi­no tiky­bos moky­to­jus ir moki­nius daly­vau­ti kon­kur­se „Tai­sy­ki­te Vieš­pa­čiui kelią! Ištie­sin­ki­te Jam takus! „Lk 3,4.

Lie­tu­vos vys­ku­pų kon­fe­ren­ci­jo­je pasi­ra­šy­tas susi­ta­ri­mas dėl pro­jek­to „Sau­go­ki­me vie­ni kitus kely­je“ 2016–2020 m. Susi­ta­ri­mą pasi­ra­šė Susi­sie­ki­mo minis­te­ri­jos, Lie­tu­vos vys­ku­pų kon­fe­ren­ci­jos, Lie­tu­vos auto­mo­bi­lių kelių direk­ci­jos ir Poli­ci­jos depar­ta­men­to vado­vai. Pro­jek­to tiks­las – įvai­rio­mis socia­li­nės komu­ni­ka­ci­jos prie­mo­nė­mis keis­ti eis­mo daly­vių elge­sį ir ugdy­ti kul­tū­rą keliuo­se, remian­tis krikš­čio­niš­ko­mis ver­ty­bė­mis, ska­tin­ti pilie­tiš­ku­mą, atsa­ko­my­bę bei sąmo­nin­gu­mą ir taip mažin­ti žūčių ir suža­lo­ji­mų skai­čių eis­mo įvy­kių metu.

Šiais moks­lo metais ska­ti­no­me asme­niš­kai kiek­vie­nam apmąs­ty­ti, koks yra Die­vo vaid­muo mano gyve­ni­me ar kreip­ti savo šir­dį į Die­vą taip, kad lai­ky­čiau­si Jo įsa­ky­mų ir Jį mylė­čiau labiau už vis­ką. Būda­mi gyve­ni­mo kelio­nė­je buvo­me kvie­čia­mi būti sau­gūs ir atsa­kin­gi kely­je.

Kon­kur­so tema padė­jo susie­ti Kelių eis­mo žen­klus su asme­ni­niu gyve­ni­mu, krikš­čio­niš­kuo­ju moky­mu ir ver­ty­bė­mis, ugdant kiek­vie­no asmens atsa­ko­my­bę nuo jau­niau­sio iki vyriau­sio kelių eis­mo daly­vio.

Mūsų mokyk­los moki­nė Goda And­ri­jauskai­tė 7b kl. Pie­ši­nys „Mokė­ki­me atpa­žin­ti blo­gį“ pel­nė tre­čią vie­tą.

2018 m. gegu­žės 3 d. Šiau­lių vys­ku­pi­jos Pasto­ra­ci­nio cent­ro Didžio­jo­je salė­je vyko moki­nių kon­kur­so Tai­sy­ki­te Vieš­pa­čiui kelią! Ištie­sin­ki­te Jam takus! Lk 3,4 bai­gia­ma­sis ren­gi­nys ir lau­re­atų apdo­va­no­ji­mas. Moki­niai ir moky­to­jai buvo apdo­va­no­ti dip­lo­mais ir atmi­ni­mo dova­nė­lė­mis.