Svei­ki­na­me, didžiuo­ja­mės, džiau­gia­mės ir palai­ko­me 3a moki­nu­kę Ami­lę Api­ny­tę, pate­ku­sią į Lie­tu­vos vai­kų ir mok­s­lei­vių dai­nų kon­kur­so „Dai­nų dai­ne­lė“ res­pub­li­ki­nę atran­ką. Lau­kia fil­ma­vi­mas Vil­niu­je. Lin­ki­me ir toliau siek­ti savo sva­jo­nės!

Meninio skaitymo konkursas

Pir­mo metų mėne­sio pabai­go­je pro­gim­na­zi­jo­je tra­di­ciš­kai vyks­ta meni­nio skai­ty­mo kon­kur­sas. Šie­met į jį susi­rin­ko net 14 mok­s­lei­vių iš 5 — 8 kla­sių. Džiau­gia­mės jais, geban­čiais aiš­kia, tai­syk­lin­ga kal­ba per­teik­ti pasi­rink­to teks­to pras­mę, atskleis­ti jo meni­nę ver­tę. O teks­tai buvo įdo­mūs, pasi­rink­ti iš įvai­rių rašy­to­jų kny­gų. Pagir­ti gali­me visus skai­to­vus, jie buvo šau­nūs. Tačiau kon­kur­so tai­syk­lės įpa­rei­go­ja ver­tin­to­jus išrink­ti geriau­sius iš jų.

Ver­ti­ni­mo komi­si­ja nuta­rė, kad geriau­siai pasi­ro­dė 7b kla­sės moki­nė Aus­tė­ja Kar­bau­s­ky­tė ir sky­rė jai I vie­tą.  II vie­ta ati­te­ko 6a kla­sės moki­nei Atėnei Jene­liū­nai­tei, o III vie­ta6b kla­sės moki­nei Aus­tė­jai Buly­tei. Svei­ki­na­me nuga­lė­to­jas ir lin­ki­me sėk­mės meni­nio skai­ty­mo kon­kur­so rajo­no ture! Dėko­ja­me visiems mok­s­lei­viams už daly­va­vi­mą ir lauk­si­me jų kitų metų kon­kur­se.

Lie­tu­vių kal­bos moky­to­jos Rima ir Ali­na, ver­ti­ni­mo komi­si­jos narės

Kalėdinio atviruko konkurso nugalėtojai 

Sau­sio 7 d. Joniš­kio rajo­no savi­val­dy­bės meras Vita­li­jus Gai­lius ir mero pava­duo­to­ja Vai­da Alek­na­vi­čie­nė įtei­kė mero padė­kos raš­tus ir asme­ni­nes dova­nė­les Kalė­di­nio atviru­ko kon­kur­so nuga­lė­to­jams.

Kon­kur­se buvo sulauk­ta apie 90 dar­bų. Kon­kur­so ver­ti­ni­mo komi­si­ja dar­bus ver­ti­no pagal šiuos kri­te­ri­jus — temos atsklei­di­mą, ori­gi­na­lu­mą, kūry­biš­ku­mą, įtai­gą ir meni­nę dar­bo koky­bę. Komi­si­ja išrin­ko nuga­lė­to­jus ketu­rio­se amžiaus gru­pė­se.

7–10 metų amžiaus gru­pė­je lau­re­ate tapo M. Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jos 2A kla­sės moki­nė Rugi­lė Skir­vai­ny­tė.

Pas­ka­ti­na­muo­ju pri­zu šio amžiaus gru­pė­je taip pat apdo­va­no­ta M. Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jos 2A kla­sės moki­nė Sau­lė Budžy­tė.

Džiau­gia­mės moki­nių dar­bais ir jų lai­mė­ji­mais.

Pra­di­nių kla­sių moky­to­ja D. Klau­sie­nė

7–8 klasių skaitymo konkursas „KNYGŲ PELĖDA“

Tre­čia­die­nį vėl vyko skai­ty­mo kon­kur­sas „Kny­gų pelė­da“, šįkart run­gė­si  7–8 kla­sių koman­dos. Vai­kai dir­bo sutelk­tai, labai sten­gė­si, už tai juos gali­ma pagir­ti. Kaip visa­da, vėl teko atpa­žin­ti rašy­to­jus iš nuo­trau­kų, suras­ti ir įvar­din­ti meni­nes prie­mo­nes duo­tuo­se teks­tuo­se, para­šy­ti auto­rių ir kūri­nį, kurio ištrau­ką skai­tė, paaiš­kin­ti fra­zeo­lo­giz­mų reikš­mę ir atlik­ti kitas užduo­tis. Pui­kiai mok­s­lei­viai atpa­ži­no, kurio auto­riaus kuris kūri­nys buvo para­šy­tas, nema­žai patar­lių žino­jo. Užduo­tis paruo­šu­si ir kon­kur­są vedu­si lie­tu­vių kal­bos moky­to­ja Rima Domi­nai­tė sakė, jog sun­kiau­siai visoms koman­doms sekė­si sudė­lio­ti „pabi­ru­sias“ Vytau­to Mačer­nio sone­to eilu­tes. Visą kon­kur­so lai­ką pir­ma­vu­si 8a kla­sės koman­da surin­ko dau­giau­sia taš­kų (48) ir lai­mė­jo I vie­tą. Jų kūry­bi­nė užduo­tis buvo įver­tin­ta aukš­čiau­siu balu. Ketu­rei­lis, sukur­tas apie žie­mą , pavar­to­jant ketu­ris duo­tus žodžius, buvo pra­na­šiš­kas:

Snie­gas žiba sida­bru,
Rogės lekia pama­žu.
Žvaigž­dės spin­di jau aukš­tai,
Lai­mę jos atneš tik­rai.

Tai­gi tą „lai­mę“ pasie­kė pen­kios mer­gai­tės: Bri­gi­ta Bud­rec­kai­tė, Faus­ta Žeb­rauskai­tė, Emi­lė Bal­čiū­nai­tė, Luka Dru­pa­i­tė ir Airi­da Česo­ny­tė. II vie­tą lai­mė­jo 7b kl. koman­da, III vie­tą – 7a kl. moki­niai. Šau­niai dir­bę, bet likę ket­vir­ti 8b kla­sės moki­niai gavo po sal­dai­nį, dvi koman­dos – po var­di­nį mokyk­los pieš­tu­ką, o nuga­lė­ju­si koman­da – šoko­la­dą. Svei­ki­na­me nuga­lė­to­jus ir visus daly­va­vu­sius mok­s­lei­vius!

KNYGŲ PELĖDOS“ KONKURSAS SUKVIETĖ GERIAUSIUS SKAITYTOJUS

Šie­met tra­di­ci­nis „KNYGŲ PELĖDOS“ kon­kur­sas sureng­tas prieš pat Kalė­das, gruo­džio 16-ąją. Būtent tą die­ną mokyk­lo­je vyko ir kalė­di­niai skai­ty­mai. Viso­se kla­sė­se per pir­mą­ją pamo­ką mok­s­lei­viams pasi­rink­tus kūri­nius skai­tė tėve­liai, savi­val­dy­bės dar­buo­to­jai ar net pats Joniš­kio savi­val­dy­bės meras Vita­li­jus Gai­lius. Sim­bo­liš­ka, kad būtent tą die­ną savo lite­ra­tū­ros žinias ir apsi­skai­ty­mą pasi­tik­ri­no ir 5–6 kla­sių moki­nių koman­dos.

Kon­kur­so pra­džio­je daly­vius pasvei­ki­no mokyk­los direk­to­rė Ligi­ta Eit­ke­vi­čie­nė. Ji per­skai­tė poe­to Jus­ti­no Mar­cin­ke­vi­čiaus žodžius apie skai­ty­mo nau­dą ir palin­kė­jo sėk­mės kon­kur­se. O sėk­mės tik­rai pri­rei­kė. Koman­dos atkak­liai run­gė­si, steng­da­mo­si pel­ny­ti kuo dau­giau taš­kų. Kūry­bi­nes užduo­tis kei­tė prak­ti­nės ar rei­ka­lau­jan­čios teo­ri­jos žinių. Vis­gi atli­kus pas­ku­ti­nę užduo­tį paaiš­kė­jo, kad abi šeš­tų kla­sių koman­dos surin­ko po lygiai taš­kų. Padė­tis nepa­si­kei­tė ir po papil­do­mos užduo­ties. Tai­gi šie­met 5–6 kla­sių gru­pė­je nuga­lė­to­jo­mis pas­kelb­tos 6a ir 6b kla­sių koman­dos. Kon­kur­są orga­ni­za­vu­si lie­tu­vių kal­bos moky­to­ja Ali­na Jonai­tie­nė pasiū­lė abiems šioms koman­doms skir­ti 1‑ąją vie­tą, o kiek mažiau taš­kų surin­ku­siai 5a kla­sės koman­dai teko pasi­ten­kin­ti tre­čia vie­ta. Visiems kon­kur­so daly­viams buvo įteik­tos atmi­ni­mo dova­nė­lės – pieš­tu­kai.

Pradinukai respublikinėje pažintinėje — praktinėje konferencijoje

Gruo­džio 5 die­ną Šiau­lių Sal­du­vės pro­gim­na­zi­jo­je vyko res­pub­li­ki­nė pra­di­nių kla­sių moki­nių pažin­ti­nė — prak­ti­nė kon­fe­ren­ci­ja „Gam­tos karu­se­lė. Vai­sių ir dar­žo­vių krai­te­lė.“ Kon­fe­ren­ci­jo­je buvo pri­sta­ty­ta net 40 pra­ne­ši­mų šia tema. Savo žinio­mis ir patir­ti­mi dali­jo­si  ir mūsų mokyk­los 2a kla­sės moki­nys Vies­tar­tas Bitai­tis (moky­to­ja Danu­tė Klau­sie­nė) ir 4b kla­sės moki­nė Urtė Šaky­tė (moky­to­ja Lina Pili­pa­vi­čie­nė).

Džiau­gia­mės, kad daly­vau­da­mi tokio­se kon­fe­ren­ci­jo­se, moki­niai įgy­ja patir­ties, drą­sos, žinių, moko­si bend­rau­ti ir bend­ra­dar­biau­ti.

Konkursas — protmūšis „Gamtos kodų labirintai“

Joniš­kio Mato Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jo­je vyko rajo­ni­nis kon­kur­sas- prot­mū­šis „Gam­tos kodų labi­rin­tai“. Prieš šeše­rius metus  pra­dė­tas įgy­ven­din­ti pro­jek­tas ir vėl sulau­kė dide­lio mok­s­lei­vių dėme­sio. Į Mato Slan­čiaus­ko  pro­gim­na­zi­ją lap­kri­čio 26 d. susi­rin­ko 10  mok­s­lei­vių koman­dų iš visų rajo­no mokyk­lų: „Sau­lės“, Gas­čiū­nų, Gatau­čių Mar­cės Kati­liū­tės ir  Kriu­kų pag­rin­di­nių mokyk­lų, Skaist­gi­rio ir Žaga­rės gim­na­zi­jų,  Mato Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jos. Moki­niai turė­jo atpa­žin­ti gam­to­je vyks­tan­čius bio­lo­gi­nius, fizi­ki­nius ir che­mi­nius reiš­ki­nius, žino­ti Lie­tu­vos geo­gra­fi­ją, pažin­ti savo rajo­ną, įvar­din­ti medžių, krū­mų pava­di­ni­mus.

Sma­gu, kad mūsų pro­gim­na­zi­jos abi koman­dos užėmė pri­zi­nes vie­tas:

I vie­ta ati­te­ko „Run­cun­cu­kų difu­zi­jai“, kurią atsto­va­vo: Aud­rin­ga Daš­ke­vi­čiū­tė, Mil­da Valan­čiū­tė, Nag­lis Tere­sas, Emi­lė Bal­čiū­nai­tė, Kaspa­ras Gal­kus, Faus­ta Žeb­rauskai­tė;

III vie­ta ati­te­ko „Gra­vi­ta­ci­jai“, kurią atsto­va­vo: Danie­lius Ste­po­nai­tis, Pao­la Valy­tė, Ores­tas Voz­bu­tas,  Luka Damb­rauskai­tė, Dovy­das Pet­ry­la, Pijus Juo­čas.

Pro­gim­na­zi­jos direk­to­rė, Ligi­ta Eit­ke­vi­čie­nė, padė­ko­jo daly­viams, pasi­džiau­gė pui­kio­mis mok­s­lei­vių žinio­mis, įtei­kė padė­kas.  Visus mok­s­lei­vius sal­džiais pri­zais apdo­va­no­jo Eko­lo­gi­nio švie­ti­mo cent­ro direk­to­rius Egi­di­jus Čepu­lis.

Prot­mū­šio užduo­tis paren­gė ir kon­kur­są orga­ni­za­vo moky­to­jai Inga Misiu­vie­nė, Auš­ra Fila­to­vie­nė, Vai­da Dun­du­lie­nė, Asta Radžvi­lie­nė ir Tomas Jan­kaus­kas

 

Kibirkštėlė“ „Aguonėlės“ konkurse

Lap­kri­čio 23–24 d. Vil­niu­je, nacio­na­li­nės M.K. Čiur­lio­nio menų mokyk­los šokio teat­re vyko Lie­tu­vos vai­kų ir mok­s­lei­vių liau­diš­kų šokių stu­di­jų ir ansamb­lių var­žy­tu­vių „Aguo­nė­lė“ nacio­na­li­nis turas. Tai pats svar­biau­sias ir pres­ti­žiš­kiau­sias vai­kų liau­diš­kų šokių kon­kur­sas, vyks­tan­tis kas tris metus.  Šia­me ture net dvi die­nas var­žė­si geriau­si šalies mok­s­lei­vių liau­diš­kų šokių kolek­ty­vai. Tarp jų – ir mūsų „Kibirkš­tė­lė“. Vien pasi­ruoš­ti ir daly­vau­ti tokio lygio kon­kur­se mažo mies­te­lio mažos mokyk­los kolek­ty­vui yra didžiu­lis iššū­kis. Su šiuo iššū­kiu šokė­jai susi­do­ro­jo pui­kiai, nors kolek­ty­vą pas­ku­ti­nė­mis savai­tė­mis puo­lė negan­dos – ligos, trau­mos ir kito­kios nesėk­mės. Skai­ty­ki­te toliau

Pradinukai respublikinėje konferencijoje „Mūsų pasaulis“

Lap­kri­čio 22 die­ną M.Slančiausko pro­gim­na­zi­jos pra­di­nu­kai daly­va­vo res­pub­li­ki­nė­je pra­di­nių kla­sių kon­fe­ren­ci­jo­je „Mūsų pasau­lis“, kuri vyko Šiau­lių Jova­ro pro­gim­na­zi­jo­je. Kon­fe­ren­ci­jo­je daly­va­vo moki­niai iš Akme­nės, Kel­mės, Rad­vi­liš­kio, Šiau­lių, Kur­šė­nų ir Joniš­kio mies­tų mokyk­lų.
Kon­fe­ren­ci­jo­je moki­niai domė­jo­si ir kitiems pasa­ko­jo apie žmo­gaus svei­ka­tą ir sau­gu­mą, atsa­kin­gą gam­tos ištek­lių nau­do­ji­mą, lie­tu­vių liau­dies tra­di­ci­jų puo­se­lė­ji­mą ir lie­tu­vių kul­tū­ros isto­ri­ją. Didžiau­sias dėme­sys kon­fe­ren­ci­jo­je buvo ski­ria­mas gam­tos išsau­go­ji­mui.
Šia tema savo žinio­mis ir patir­ti­mi dali­jo­si ir M. Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jos moki­niai: 1a kla­sės moki­nys Jokū­bas Cici­nas (moky­to­ja Jur­gi­ta Matu­lie­nė), 2a kla­sės moki­nė Mei­da Kip­šai­tė (moky­to­ja Danu­tė Klau­sie­nė), 3a kla­sės moki­nė Jus­tė Jacai­tė (moky­to­ja Dalia Mar­cin­ke­vi­čie­nė) ir 4b kla­sės moki­nė Tėja Zabloc­ky­tė (moky­to­ja Lina Pili­pa­vi­čie­nė).
Ši patir­tis pra­di­nu­kams nau­din­ga — bend­rau­da­mi ir bend­ra­dar­biau­da­mi jie įgy­ja drą­sos, įvai­ria­pu­siš­kų žinių ir pasi­ti­kė­ji­mo savi­mi.

Matematikos konkursas

Lap­kri­čio 14 d. gru­pė mūsų pro­gim­na­zi­jos moki­nių vyko į Šiau­lių S. Šal­kau­skio gim­na­zi­ją. Ten vyko koman­di­nis mate­ma­ti­kos kon­kur­sas. Koman­dą suda­ro pen­ki moki­niai, po vie­ną iš 5; 6; 7; 8 kla­sės, ir dar vie­nas pasi­rink­ti­nai iš kurios nors kla­sės. Mūsų mokyk­lą atsto­va­vo dvi koman­dos. Moki­niai dvi valan­das spren­dė užda­vi­nius. Grį­žo­me gerai nusi­tei­kę, apta­ri­nė­da­mi dar­bo koman­do­je patir­tį. Penk­to­kai vyko pir­mą kar­tą, kiti  jau ne pir­mą. Rezul­ta­tų teks palauk­ti. Šau­nie­ji mūsų mate­ma­ti­kai: Eli­gi­jus Vai­š­nys 5a; Gabi­ja Užku­rai­ty­tė 5b; Emi­li­ja Skablauskai­tė 6a; Nojus Nau­sė­da 6a; Ores­tas Voz­bu­tas 7a; Aud­rin­ga Daš­ke­vi­čiū­tė 7b; Pijus Juo­čas 8b; Dovy­das Pet­ry­la 8b; Emi­lė Bal­čiū­nai­tė 8a; Faus­ta Žeb­rauskai­tė 8a.

 Moky­to­ja J. Dau­pa­rie­nė