TREČIOJI VIETA RESPUBLIKINIAME KONKURSEGARBINGAS APDOVANOJIMAS

Mini­me 170-ąsias M. Slan­čiaus­ko gimi­mo meti­nes

Jau tre­čius metus iš eilės mūsų pro­gim­na­zi­jos moki­niai daly­vau­ja Kau­no tau­ti­nės kul­tū­ros cent­ro orga­ni­zuo­ja­ma­me res­pub­li­ki­nia­me kūry­bi­nia­me etno­gra­fi­nės kraš­to­ty­ros kon­kur­se „Jei pra­kal­bė­tų, daug pasa­ky­tų“ ir kiek­vie­ną­kart pel­no pri­zi­nes vie­tas. Šie­me­tis kon­kur­sas buvo išskir­ti­nis, šven­ti­nis, skir­tas Lie­tu­vos Nepri­klau­so­my­bės atkū­ri­mo die­nai. Jame mok­s­lei­vių koman­da užėmė gar­bin­gą 3‑ąją vie­tą. Iš viso 5–8 kla­sių gru­pė­je var­žė­si 18 daly­vių.

Reng­da­mie­si šiam kon­kur­sui, moki­niai turi susi­ra­sti seną etno­gra­fi­nį namų apy­vo­kos daik­tą, jau beiš­ke­liau­jan­tį į užmarš­tį, jį nufo­to­gra­fuo­ti, pada­ry­ti nuo­trau­ką, pareng­ti daik­to met­ri­ką ir kar­tu su nuo­trauka išsiųs­ti kon­kur­so ren­gė­jams. Tada sukur­ti išra­din­gą sce­na­ri­jų ar kūri­nį ir pasi­rink­tą­jį daik­tą „pri­kel­ti“, sugy­vin­ti savo pri­sta­ty­me, paaiš­kin­ti to bui­ties rakan­do paskir­tį ir panau­do­ji­mo gali­my­bes. Ir, be jokios abe­jo­nės, tam rei­kia pasi­telk­ti išmo­nę ir kūry­bin­gu­mą.

Šie­met mūsų mok­s­lei­vių gru­pė ren­gė­si pri­sta­ty­ti rati­nį (rate­lį). Luka Damb­rauskai­tė (8b kl.) ir Kami­lė Kuprytė(8b kl.)  kūrė sce­na­ri­jų, po to subū­rė mok­s­lei­vių gru­pę savo idė­jai įgy­ven­din­ti. Prie mer­gi­nų pri­si­dė­jo Vil­tė Dagytė(8b kl.), Mari­ja Žuronaitė(8b kl.), Emi­li­ja Laurinavičiūtė(8b kl.), Bri­gi­ta Budreckaitė(8a kl.), Aldas Svytė(8b kl.)  bei Tau­tvy­das Kulyčius(7b kl.). Šmakš­tus vai­di­ni­mas „Nuo­ta­kos pasi­rin­ki­mas“ ne tik supa­žin­di­no su ver­pi­mo rate­lio paskir­ti­mi, bet ir pabrė­žė vie­ną iš esmi­nių tau­tos ver­ty­bių – darbš­tu­mą. O tau­ti­nis šokis ir tau­ti­nė atli­kė­jų apran­ga sutei­kė pasi­ro­dy­mui žave­sio. Pasi­reng­ti kon­kur­sui mok­s­lei­viams padė­jo moky­to­jos Sand­ra Pau­la­vi­čie­nė ir Ali­na Jonai­tie­nė.

Esa­me tik­ri, jog mok­s­lei­vių įsi­trau­ki­mas į kraš­to­ty­ri­nę veik­lą – tai pagar­bos mūsų žymiam kraš­tie­čiui M. Slan­čiaus­kui žen­klas ir jo įdė­to triū­so į tau­ti­nio pavel­do išsau­go­ji­mą įver­ti­ni­mas.

Rajoninis rusų kalbos renginys „Linksmosios rusų kalbos užduotys“

Vasa­rio 27 d., Joniš­kio „Sau­lės“ pag­rin­di­nė­je mokyk­lo­je vyko jau tra­di­ci­niu tapęs rajo­ni­nis rusų kal­bos kon­kur­sas 8‑ų kla­sių moki­niams „Links­mo­sios rusų kal­bos užduo­tys“. Daly­va­vo šešios koman­dos. Kiek­vie­na koman­da atli­ko po 10 užduo­čių. Užduo­tys parei­ka­la­vo iš moki­nių ne tik daly­ko žinių, bet suma­nu­mo ir susi­kau­pi­mo. Mūsų mokyk­lą atsto­va­vo Gal­kus Kaspa­ras 8a, Žeb­rauskai­tė Faus­ta 8a, Bal­čiū­nai­tė Emi­lė 8a, Baga­vi­čius Tomas 8b, Pet­ry­la Dovy­das 8b. Mūsų koman­da užėmė 4 vie­tą, buvo apdo­va­no­ta padė­kos raš­tu ir sal­džiu siur­pri­zu. Svei­ki­na­me!

Rusų kal­bos moky­to­ja Jeka­te­ri­na Alek­sand­ra­vi­čie­nė

Rajoninis „Saulės mūšiui įamžinti 2019“ kūrybos darbų laureatų apdovanojimas

Vasa­rio 28 d. Joniš­kio Algi­man­to Rau­do­ni­kio meno mokyk­lo­je, vyko rajo­no mok­s­lei­vių „Sau­lės mūšiui įam­žin­ti 2019“ ple­ne­ro Jau­niū­nuo­se, lau­re­atų apdo­va­no­ji­mai. Iš dau­giau, kaip pen­kias­de­šim­ties paro­dos daly­vių, buvo atrink­ta 15 geriau­sių dar­bų. Tarp jų 4 M. Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jos pra­di­nu­kų dar­bai.

Svei­ki­na­me kūry­bos dar­bų paro­dos lau­re­at­us:

  • 2A kla­sės moki­nė Emi­li­ja Užda­vi­ny­tė, moky­to­ja Danu­tė Klau­sie­nė;
  • 4A kla­sės moki­niai Arman­das Kve­da­ras ir Ronal­da Volod­ke­vi­čiū­tė, moky­to­ja Jani­na Lian­dz­ber­gie­nė;
  • 4B kla­sės moki­nė Urtė Šaky­tė, moky­to­ja Lina Pili­pa­vi­čie­nė.

Ple­ne­ro kūry­bos dar­bų paro­dos orga­ni­za­to­rius Rolan­das Žal­nie­rius, paro­dos daly­viams-lau­re­atams ir moky­to­jams dėko­jo, įtei­kė padė­kos raš­tus ir asme­ni­nes dova­nė­les.

Ple­ne­ro „Sau­lės mūšiui pami­nė­ti 2019“ kūry­bos dar­bų paro­da eks­po­nuo­ja­ma iki kovo 11 d. Algi­man­to Rau­do­ni­kio meno mokyk­lo­je.

Dailaus rašto konkursas

Vasa­rio 27 die­ną Kriu­kų pag­rin­di­nė­je mokyk­lo­je vyko pra­di­nių kla­sių moki­nių rajo­ni­nis dai­laus raš­to kon­kur­sas „Žodžiai gim­ti­nei“.

Padė­ko­mis už daly­va­vi­mą apdo­va­no­ti šie moki­niai: Samai­ty­tė Rugi­lė 1a kl. (mokyt. J. Matu­lie­nė), Šiur­nai­tė Gab­rie­lė 1b kl. (mokyt. Š. Api­ny­tė), Vaišvi­lai­tė Mor­ta 2a kl. (mokyt. D. Klau­sie­nė), Užku­rai­ty­tė Goda 2b kl. (mokyt. U. Vai­ne­i­kie­nė), Api­ny­tė Ami­lė 3a kl. (mokyt. D. Mar­cin­ke­vi­čie­nė), Matu­ze­vi­čiū­tė Vil­tė 3b kl. (mokyt. J. Bytau­tie­nė), Gval­da Kami­la 4a kl. (mokyt. J. Lian­dz­ber­gie­nė), Šaky­tė Urtė 4b kl. (mokyt. L. Pili­pa­vi­čie­nė).

  • Pir­mo­kų gru­pė­je II vie­tą lai­mė­jo Samai­ty­tė Rugi­lė 1a kl.
  • Ant­ro­kų gru­pė­je I vie­tą lai­mė­jo Vaišvi­lai­tė Mor­ta 2a kl.
  • Tre­čio­kų gru­pė­je II vie­tą lai­mė­jo Matu­ze­vi­čiū­tė Vil­tė 3b kl.

Didžiuo­ja­mės dai­liai rašan­čiais moki­niais ir svei­ki­na­me nuga­lė­to­jus!!!

ATĖNEI – 3 vieta regioniniame meninio skaitymo konkurse!

SVEIKINAME!

Bai­gian­tis mok­s­lei­vių ato­sto­go­mas, šeš­ta­die­nį, Pane­vė­žy­je vyko meni­nio skai­ty­mo kon­kur­so regio­ni­nis eta­pas. Jame daly­va­vo mūsų pro­gim­na­zi­jos 6a kla­sės moki­nė Atėnė Jene­liū­nai­tė (Užėmu­si 1 vie­tą rajo­no kon­kur­se ji iško­vo­jo tei­sę atsto­vau­ti Joniš­kiui kita­me eta­pe). Susi­rin­ko mok­s­lei­viai ir iš Kupiš­kio, Pasva­lio, Pak­ruo­jo, Rad­vi­liš­kio, Kel­mės, Bir­žų, Akme­nės, Šiau­lių, Pane­vė­žio rajo­nų ir Pane­vė­žio mies­to — patys geriau­si skai­to­vai. Atėnė skai­tė ištrau­ką iš Vytau­to V. Lands­ber­gio kny­gos „Ark­lio Domi­ny­ko mei­lė“. Džiau­giuo­si, kad Atėnės pasi­ro­dy­mas ver­ti­ni­mo komi­si­jos buvo paste­bė­tas – skir­ta 3 vie­ta. Buvo įver­tin­ta mer­gai­tės sce­ni­nė lai­ky­se­na, aiš­ki, tai­syk­lin­ga kal­ba, išraiš­kin­gu­mas, geras teks­tas.

Visi daly­viai buvo dos­niai apdo­va­no­ti. Esu dėkin­ga Pane­vė­žio mies­to  Švie­ti­mo ir jau­ni­mo rei­ka­lų sky­riui  ir Juo­zo Mil­ti­nio gim­na­zi­jai už šil­tą pri­ėmi­mą, pui­kų orga­ni­za­ci­nį dar­bą ir dova­nas, kurias gavo ir moki­niai, ir moky­to­jai. Sma­gu, kad ir 9–12 kla­sių gru­pė­je Joniš­kiui atsto­va­vu­si Elvi­na iš Žaga­rės gim­na­zi­jos taip pat užėmė 3 vie­tą. Tai­gi mums šįmet gerai sekė­si kon­kur­se, todėl manau, kad  šios moki­nės jau moty­vuo­tos, kitą­met vėl norės daly­vau­ti meni­nio  skai­ty­mo šven­tė­je. Būtent taip vadi­no kon­kur­są ver­ti­ni­mo komi­si­jos pir­mi­nin­kė dr. D. Vai­gauskai­tė. Visa­da sie­kiu, kad ne vie­nas ar du, o dau­giau moki­nių daly­vau­tų mokyk­los meni­nio skai­ty­mo kon­kur­se. Tai pir­miau­sia yra šven­tė – klau­sy­tis vai­kų aiš­kaus gra­žaus lie­tu­viš­ko žodžio, tai­syk­lin­gos tar­ties, riš­laus teks­to min­ties per­tei­ki­mo, savi­tos meni­nio teks­to inter­pre­ta­ci­jos.

Dar kar­tą svei­ki­nu Atėnę ir lin­kiu sėk­mės būsi­muo­se kon­kur­suo­se.

Lie­tu­vių kal­bos moky­to­ja Rima Domi­nai­tė