Ir vėl SĖKMĖ meninio skaitymo konkurse!

Pir­mą vasa­rio die­ną „Auš­ros“ gim­na­zi­jo­je vyko tra­di­ci­nis Joniš­kio rajo­no mok­s­lei­vių meni­nio skai­ty­mo kon­kur­sas. Džiu­gu, kad kas­met mūsų pro­gim­na­zi­jos skai­to­vai labai gerai pasi­ro­do kon­kur­se ir lai­mi pri­zi­nes vie­tas. Pri­minsiu, kad per­nai ir I, ir II vie­tas užėmė mūsų moki­niai. Andrė­ja vyko į zoni­nį turą, vyku­sį Bir­žuo­se, ir ten lai­mė­jo III vie­tą. Pra­ėju­siais metais buvęs ant­ras Lukas Bui­vy­das (7b kl.) šįmet 5–8 kla­sių gru­pė­je UŽTIKRINTAI lai­mė­jo I vie­tą! Jam teko gar­bė atsto­vau­ti Joniš­kio skai­to­vams zoni­nia­me kon­kur­se. Kar­tu su moky­to­ja Ali­na Jonai­tie­ne Lukas vasa­rio mėne­sį vyks į toles­nį kon­kur­so eta­pą.

Rajo­no kon­kur­se šiais metais labiau­siai sekė­si ber­niu­kams. Ant­ro­ji vie­ta 5–8 kla­sių gru­pė­je skir­ta Dona­tui iš „Sau­lės“ mokyk­los, o vyres­nių­jų gru­pė­je – Karo­liui iš „Auš­ros“ gim­na­zi­jos.

Pui­kiai pasi­ro­dė ir mūsų pro­gim­na­zi­jos kon­kur­so II ir III vie­tų lai­mė­to­jos Atėnė ir Aus­tė­ja. Ver­ti­ni­mo komi­si­ja sky­rė dvi tre­čią­sias vie­tas būtent joms. Tai­gi ir Atėnė Jene­liū­nai­tė (5a kl.), ir Aus­tė­ja Kar­bau­s­ky­tė (6b kl.) užėmė gar­bin­gą III vie­tą.

Lukas sekė pasa­ką „Kaip ponas bėdos ieš­ko­jo“. Sak­mės, pasa­kos, įvai­rūs liau­dies pasa­ko­ji­mai, manau, yra Luko „ark­liu­kas“, jam, kaip skai­to­vui, tokie teks­tai geriau­siai pavyks­ta. Komi­si­jai pati­ko ir Atėnės skai­to­ma Jono Avy­žiaus pasa­ka „Kaip cuk­ri­nę mor­ką išgy­dė“, ir Aus­tė­jos – Juo­zo Erlic­ko „Jei skau­da dan­tys“. Šių teks­tų „žinutė“,arba pag­rin­di­nė min­tis,  buvo meniš­kai ir labai aiš­kiai per­teik­ta klau­sy­to­jams.

Svei­ki­nu visus daly­vius, džiau­giuo­si savo moki­nu­kė­mis Atėne ir Aus­tė­ja ir lin­kiu didžiau­sios sėk­mės Lukui regio­ni­ni­nia­me kon­kur­se.

Rima Domi­nai­tė, lie­tu­vių kal­bos moky­to­ja,
rajo­no mok­s­lei­vių meni­nio kon­kur­so ver­ti­ni­mo komi­si­jos narė

Išrinkome geriausius skaitovus

Mūsų pro­gim­na­zi­jo­je meni­nio skai­ty­mo kon­kur­sas  kas­met ren­gia­mas sau­sio mėne­sio pabai­go­je. Sau­sio 30 die­ną susi­rin­ko tie moki­niai, kurie skai­to kny­gas, mėgs­ta dekla­muo­ti eilė­raš­čius ar raiš­kiai skai­ty­ti pro­zos teks­tus. Sten­gia­si visi, tačiau lai­mi geriau­si.

Šių metų geriau­si skai­to­vai yra šie mok­s­lei­viai:

  • Lukas Bui­vy­das (7b kl.) – I vie­ta
  • Atėnė Jene­liū­nai­tė (5a kl.) – II vie­ta
  • Aus­tė­ja Kar­bau­s­ky­tė (6b kl.) – III vie­ta.

        Svei­ki­na­me nuga­lė­to­jus ir lin­ki­me jiems sėk­mės rajo­no meni­nio skai­ty­mo kon­kur­se, kuris vyks vasa­rio 1 die­ną „Auš­ros“ gim­na­zi­jo­je. Ver­ti­ni­mo komi­si­ja dėko­ja ir kitiems mok­s­lei­viams, kurie daly­va­vo kon­kur­se – Vik­to­ri­jai, Aus­tė­jai iš 5b kla­sės, Miglei ir Pao­lai iš 6a kla­sės, Lukai iš 7a kla­sės. Lauk­si­me jų kitais metais, svar­bu nenu­si­min­ti, o eiti pir­myn, tobu­lė­ti.

Kon­kur­so ver­ti­ni­mo komi­si­jos nariai: lie­tu­vių kal­bos ir lite­ra­tū­ros moky­to­jos A.Jonaitienė ir R.Dominaitė, pir­mi­nin­kė — direk­to­riaus pava­duo­to­ja ugdy­mui Jolan­ta Šiur­nie­nė.

Mokyklos vardas įpareigoja

Jau dvy­lik­to­jo­je Šiau­lių „Romu­vos“ gim­na­zi­jos orga­ni­zuo­to­je šalies moki­nių etno­kul­tū­ri­nė­je kon­fe­ren­ci­jo­je „Miti­nis poe­ti­nis žmo­gaus, gyvū­nų ir auga­lų pasau­lis“ daly­va­vo ir gru­pe­lė mūsų mokyk­los moki­nių. Kadan­gi kon­fe­ren­ci­jos šio­je mokyk­lo­je orga­ni­zuo­ja­mos kas ant­ri metai, tai nesun­ku supras­ti, kad tau­tos kul­tū­ros puo­se­lė­ji­mui čia ski­ria­mas dide­lis dėme­sys ir ši tra­di­ci­ja tęsia­si jau dau­ge­lį metų. Mūsų mokyk­la pava­din­ta tau­to­sa­ki­nin­ko, liau­dies švie­suo­lio Mato Slan­čiaus­ko var­du, tai­gi būtų keis­ta, jei mes atsi­ri­bo­tu­me nuo savo tau­tos etni­nės kul­tū­ros.

Šiais metais pra­ne­ši­mus kon­fe­ren­ci­jai ren­gė 7–8 kla­sių mok­s­lei­viai. Apie žal­tį lie­tu­vių mito­lo­gi­jo­je pra­ne­ši­mą pava­di­ni­mu „Ir vėl tas žal­tys“ paren­gė Aurė­ja Amb­ro­že­vi­čiū­tė, 8a kl. moki­nė. 7b ir 8a kla­sių moki­nių gru­pe­lė, vado­vau­ja­ma Jutos Ado­mai­ty­tės, paren­gė sce­ni­nį pra­ne­ši­mą „Lau­mių ber­žy­nas“, kuria­me atsklei­dė būdin­gus lau­mių elge­sio su žmo­nė­mis bruo­žus. Sce­na­ri­jų pasi­ro­dy­mui para­šė ir subū­rė mok­s­lei­vius Juta Ado­mai­ty­tė, 8a kla­sės moki­nė. Sce­no­je jau­nie­ji tau­to­sa­kos mylė­to­jai ir vai­di­no, ir šoko, ir dai­na­vo. Buvo sma­gu žiū­rė­ti ir suvok­ti, kad tau­tos loby­nas per­duo­da­mas į pati­ki­mas ran­kas. Ruoš­da­mie­si pasi­ro­dy­mui, mok­s­lei­viai gili­no­si į sak­mes, atrin­ko įdo­mes­nius epi­zo­dus, o kon­fe­ren­ci­jo­je pato­bu­li­no vie­šo­jo kal­bė­ji­mo įgū­džius. Moki­niams reng­ti pra­ne­ši­mus kon­fe­ren­ci­jai padė­jo moky­to­jos meto­di­nin­kės Sand­ra Pau­la­vi­čie­nė ir Ali­na Jonai­tie­nė.

Rajoninio kalėdinių atvirukų konkurso nugalėtojos

Dau­giau kaip 200 kalė­di­nių atviru­kų var­žė­si dėl geriau­sių­jų var­do orga­ni­zuo­ta­me kalė­di­nio atviru­ko kon­kur­se.

Kon­kur­se patys akty­viau­si buvo 1–8 kla­sių moki­niai. Kon­kur­so ver­ti­ni­mo komi­si­ja, atrink­da­ma nuga­lė­to­jus, vado­va­vo­si orgi­na­lu­mo, kūry­biš­ku­mo, įtai­gos ir meni­nės dar­bo koky­bės kri­te­ri­jais.

Pra­di­nių kla­sių gru­pė­je nuga­lė­to­jo­mis pri­pa­žin­tos 4a kla­sės moki­nės GABIJA KURLYTĖ - 1 vie­ta ir LINA STALNIONYTĖ2 vie­ta. Mer­gai­tes kon­kur­sui ruo­šė moky­to­ja IRENA KATINIENĖ.

Ir vėl knygų mylėtojai varžėsi konkurse „Knygų pelėda“

Jau tre­ti metai iš eilės mūsų pro­gim­na­zi­jo­je  vyks­ta kon­kur­sas „Kny­gų pelė­da“. Idė­ja orga­ni­zuo­ti šį kon­kur­są gimė sie­kiant paneig­ti vyrau­jan­čią visuo­me­nė­je nuo­mo­nę, kad šiuo­lai­ki­nis jau­ni­mas yra neskai­tan­tis, įni­kęs į šiuo­lai­ki­nes tech­no­lo­gi­jas, tin­gus.  Be abe­jo, norė­ta ir pas­ka­tin­ti moki­nius  skai­ty­ti, domė­tis šiuo­lai­ki­ne lite­ra­tū­ra .

Moki­niai papras­tai var­žo­si dvie­jo­se amžiaus gru­pė­se. Šie­met dėl geriau­sių skai­ty­to­jų var­do prieš pat Kalė­das susirun­gė 7–8 kla­sių moki­nių koman­dos. Moki­niai turė­jo atpa­žin­ti žino­mų lie­tu­vių ir užsie­nio rašy­to­jų port­re­tus, para­šy­ti pateik­tų ištrau­kų auto­rius bei pava­di­ni­mus,  įvar­din­ti ištrau­ko­se vaiz­duo­ja­mus vei­kė­jus, nuo­sek­liai sudė­lio­ti teks­tą, nuro­dy­ti meni­nes prie­mo­nes ir atlik­ti kūry­bi­nę užduo­tį. Susu­ma­vus balus, paaiš­kė­jo kon­kur­so nuga­lė­to­jai.

I vie­ta – 8a kla­sės koman­da
II vie­ta – 7b kla­sės koman­da
III vie­ta – 7a kla­sės koman­da

Svei­ki­na­me nuga­lė­to­jus ir lin­ki­me ir toliau lik­ti išti­ki­mais kny­gos bičiu­liais. Visų tri­jų koman­dų nariams kon­kur­so orga­ni­za­to­rė moky­to­ja Ali­na Jonai­tie­nė pado­va­no­jo po vie­ną mūsų kraš­tie­čio vai­kų lite­ra­tū­ros auto­riaus Dariaus Rekio kny­gą „ Vis­ką susap­nuo­ti dar kar­tą“.