X faktorius iš arti

Bir­že­lio 10–12 die­no­mis į Šiau­lių are­ną sku­bė­jo visi, norin­tys ste­bė­ti  visą pasau­lį suža­vė­ju­sio muzi­ki­nio šou „X Fak­to­rius“ daly­vių atran­kos fil­ma­vi­mą. Nie­ko nelau­kę išsi­ruo­šė­me ir mes, 5b ir 6a kla­sės moki­niai ir jų auk­lė­to­jos. Labai įdo­mu buvo ste­bė­ti visą lai­dos fil­ma­vi­mo pro­ce­są, suži­no­ti ir pama­ty­ti įvai­rias jo sub­ti­ly­bes, bei arčiau susi­pa­žin­ti su pro­jek­to komi­si­ja: Mari­jo­nu Miku­ta­vi­čiu­mi, Jus­te Arlauskai­te-Jaz­zu, Sau­liu­mi Prū­sai­čiu ir Sau­liu­mi Urbo­na­vi­čiu­mi-Samu.

Ren­gi­nys nepra­il­go, bet sutei­kė daug gerų emo­ci­jų. Didžiu­lį džiaugs­mą sutei­kė daly­va­vi­mas ir net lai­mė­ji­mas X fak­to­riaus lote­ri­jo­je! Grį­žo­me gerai nusi­tei­kę ir paty­rę neiš­dil­do­mų įspū­džių.

3B klasės žygis „Labas vasara“

Pas­ku­ti­nę moks­lo metų die­ną   drau­ge 3B kla­sės moki­niai su tėve­liais ir moky­to­ja Lina Pili­pa­vi­čie­ne susi­ti­ko mokyk­los kie­me pasi­tik­ti vasa­ros. Su kup­ri­nėm ant pečių išžy­gia­vo į Bivai­nių miš­ke­lį. Buvo karš­ta, bet kar­tu ir sma­gu. Įvei­kė 3 kilo­met­rus. Poil­si­avie­tės “Kepa­l­miš­kis” aikš­te­lė skam­bė­jo nuo vai­kų juo­ko, dai­nų, akty­vių žai­di­mų ir šokių rit­mo. Juk ato­sto­gos! Vasa­ra!

Tėve­liai iške­pė deš­re­lių ant lau­žo, o deser­tui  – tik­ri sal­du­my­nų kara­liai –  kep­ti zefy­rai.

Būnant miš­ke nega­li nepa­ste­bė­ti jos gro­žio ir gėrio. Tre­čio­kai turė­jo išlai­ky­ti tėve­lių sureng­tą egza­mi­ną “Pažink medį”, o jų šake­lė­mis visas suo­las buvo nuklo­tas. Dar vie­nas miš­ko gėris – kan­ko­rė­žiai. Jų moki­niai pil­nus du mai­šus pri­rin­ko ir par­ne­šė mokyk­lai dova­nų. Kan­ko­rė­žius bus gali­ma panau­do­ti basų kojų takui, kuris konst­ruo­ja­mas mokyk­los kie­me.

Štai toks sma­gus buvo 3B kla­sės lai­kas su moky­to­ja ir tėve­liais. Labas vasa­ra!

Dar viena išvyka

Dar vie­na išvy­ka į Sau­liaus Pla­džio įmo­nę. 6a kla­sės moki­niai pabu­vo­jo auk­sa­ran­kiais.

Ketvirtokai iškylauja

4a kl. moki­niai su savo moky­to­ja Ire­na Kati­nie­ne, bai­gian­tis moks­lo met­mas, aplan­kė Lie­tu­vos sos­ti­nę Vil­nių. Užli­pę į Gedi­mi­no pilį, gro­žė­jo­si Vil­niaus sena­mies­čiu iš vir­šaus. Pabu­vo­jo Kated­ro­je.

Nuke­lia­vo iki Pre­zi­den­tū­ros, seniau­sio Vil­niaus uni­ver­si­te­to. Tra­kuo­se moki­niams labai pati­ko veda­mas edu­ka­ci­nis užsi­ėmi­mas „Vidu­ram­žių kary­ba’“. Moki­niai suži­no­jo ne tik kaip tobu­lė­jo gink­lai, šar­vai, bet ir patys galė­jo užsi­dė­ti, pasi­ma­tuo­ti šar­vus ir trum­pam pasi­jus­ti rite­riais. Neiš­dil­do­mą įspū­dį pali­ko Tra­kų muzie­jaus eks­po­na­tai, pati didin­ga pilis, stūk­san­ti Gal­vės eže­ro vidu­ry­je.

Pabu­vo­jo Ker­na­vė­je, kur buvo pati pir­mo­ji Lie­tu­vos sos­ti­nė. Ket­vir­to­kai liko suža­vė­ti gra­žiu atsi­ve­rian­čiu gam­to­vaiz­džiu, užko­pus į pilia­kal­nius…

Pil­ni įspū­džių lai­min­gai sugrį­žo į savo gim­tą­jį Joniš­kį.

Išvyka į Biržus

Gegu­žės 23 die­ną 1a kla­sės (mokyt. D.Klausienė) ir 2b kla­sės (mokyt. J.Bytautienė) moki­niai aplan­kė Bir­žų kraš­tą. Nuo seno Bir­žai gar­sė­ja smeg­duo­bė­mis. Viso čia yra apie 9000 įgriu­vų. Popu­lia­riau­sią kars­ti­nę smeg­duo­bę, kurios gylis sie­kia 12–13 met­rų, aplan­kė ir moki­niai. Legen­da bylo­ja, kad prieš maž­daug 200 metų kar­tu su žeme įgriu­vo ir kar­vė… Jos gar­bei čia pasta­ty­tas ir pamink­las.

Vai­kams dide­lį įspū­dį pali­ko Kir­ki­lų apžval­gos bokš­tas. Nuo­sta­bi pano­ra­ma atsi­ve­ria užli­pus per­ma­to­mais (gro­tuo­tais) laip­te­liais, kuriais lip­ti buvo kiek nejau­ku. Bet vis­ką atpir­ko vaiz­das užli­pus: nuo 30 met­rų aukš­ty­je esan­čios apžval­gos aikš­te­lės atsi­vė­rė 30 van­dens pil­nų smeg­duo­bių, vadi­na­mų Kir­ki­lų draus­ti­nio eže­rė­liais, kurių skers­muo – apie 35 m ir dau­giau.

Bir­žų pilies rūmuo­se įreng­ta­me muzie­ju­je moki­niai daly­va­vo edu­ka­ci­jo­se.

Susi­ti­ki­me prie žiba­li­nės lem­pos“. Užsi­ėmi­mo metu vai­kai susi­pa­ži­no su apšvie­ti­mo prie­mo­nė­mis, ilgus metus tar­na­vu­sio­mis bir­žie­čių namuo­se ir nau­do­to­mis dar iki elekt­ros atsi­ra­di­mo. Pama­tė, kaip atro­dė bala­nos, žva­kės, sping­su­lės, žiba­li­nės, kar­bi­ti­nės lem­pos. Patys pasi­ga­mi­no įspū­din­gą švies­tu­vą savo namams.

Slap­to­ji mokyk­la“. Moki­niai susė­dę ant suo­lo prie ilgo sta­lo mokė­si užra­šy­ti pir­mą­ją rai­dę žąsies plunks­na, „sle­bi­zuo­ti“ žodžius, atlik­ti kai kuriuos bui­ties dar­bus.

Eks­kur­si­jos pabai­go­je aplan­kė Rau­bo­nių par­ką Pasva­lio rajo­ne. Apžiū­rė­jo dino­zau­rus, mini zoolo­gi­jos sodą. Visiems buvo sma­gu ir atrak­cio­nų par­ke.

Grį­žo links­mi, pil­ni įspū­džių, įgi­ję žinių, įgū­džių ir patir­ties.

Išvyka į Šiaulių KOP Aviacijos bazę ir šokolado fabriką „Rūta“

Gegu­žės 20 d. 4b kla­sės moki­niai (moky­to­ja Jur­gi­ta Matu­lie­nė) vyko į Šiau­liuo­se esan­čią Lie­tu­vos kariuo­me­nės Kari­nių oro pajė­gų Avia­ci­jos bazę ir šoko­la­do fab­ri­ką „Rūta”.

Atvy­kę į Lie­tu­vos kariuo­me­nės Kari­nių oro pajė­gų Avia­ci­jos bazę, moki­niai turė­jo gali­my­bę pama­ty­ti kari­nį oro uos­tą – vie­nin­te­lį tokį ne tik Lie­tu­vo­je, bet ir visa­me Pabal­ty­je. Jie susi­pa­ži­no su Lie­tu­vos ir NATO karo avia­ci­ja, suži­no­jo nai­kin­tu­vų grei­tį, tūpi­mo ir paki­li­mo takų ilgį, ste­bė­jo jų paki­li­mą. Moki­niai turė­jo gali­my­bę iš arti apžiū­rė­ti orlai­vius, malūns­par­nius. Suži­no­jo, kad šiuo metu Lie­tu­vos oro erd­vė­je šve­dai vyk­do oro poli­ci­jos funk­ci­jas.

Šoko­la­do  fab­ri­ko muzie­ju­je moki­niai susi­pa­ži­no su beveik ketu­rių tūks­tan­čių metų šoko­la­do isto­ri­ja, suži­no­jo, jog kavos pupe­lės buvo nau­do­ja­mos vie­toj pini­gų, kad cent­ri­nės Ame­ri­kos gyven­to­jai pir­mie­ji išmo­ko gamin­ti ir var­to­ti skys­tą šoko­la­dą, suži­no­jo, kaip šoko­la­dą gami­no majai ir acte­kai. Muzie­jaus kino salė­je moki­niai žiū­rė­jo fil­mą apie šoko­la­do fab­ri­ko veik­lą nuo pat jo įkū­ri­mo pra­džios.

Edu­ka­ci­nio užsi­ėmi­mo „Sal­džio­ji labo­ra­to­ri­ja” metu ket­vir­to­kai patys tapo šoko­la­do meis­trais. Iš skir­tin­gų šoko­la­do rūšių gami­no įvai­rius ska­nu­my­nus.

Pui­kiai nusi­tei­kę, pil­ni įspū­džių, su savo pačių pasi­ga­min­tais sal­dai­niais, pasu­ko­me link Nai­sių. Apžiū­rė­jo­me ir pasi­gro­žė­jo­me  gyven­vie­te, „Ange­lų sala“ ‚pasi­džiau­gė­me joje gyve­nan­čiais triušiukais.Truputį pail­sė­jo­me, pažaidė­me  ir lai­min­gi pasu­ko­me namo.

Moki­niams išvy­ka labai pati­ko. Pil­ni nau­jų įspū­džių links­mi grį­žo­me į namus.

Pirmokai edukaciniame modernaus šokio spektaklyje

Pir­mos B kla­sės moki­niai su moky­to­ja Ugne turė­jo pui­kią gali­my­bę apsi­lan­ky­ti moder­naus šokio spek­takly­je „Pamirš­tos prin­ce­sės“. Vai­kai įdo­mų spek­tak­lį ste­bė­jo ir daly­va­vo kūry­bi­nė­se dirb­tu­vė­lė­se Skaist­gi­rio kul­tū­ros cent­ro salė­je. Pasa­ko­ji­mą apie skir­tin­gų cha­rak­te­rių, elge­sio prin­ce­ses, jų bend­ra­vi­mą jude­siu pasa­ko­jo Klai­pė­dos muzi­ki­nio teat­ro šei­ko šokio gru­pės akto­rės. Spek­takly­je nag­ri­nė­ja­ma jaut­ri ir itin aktu­ali tema – kaip kiek­vie­nam vai­kui atras­ti savo geriau­sius, išskir­ti­nius bruo­žus, kaip juos puo­se­lė­ti, kaip kur­ti ver­tin­gus, pagar­bius san­ty­kius su kitais. Gili­na­ma­si į tar­pu­sa­vio san­ty­kių, paty­čių prob­le­mas. 2016 m. spek­taklis nomi­nuo­tas „Auk­si­niam sce­nos kry­žiui“ ir „Padė­kos kau­kei“. 2017 m. rody­tas vie­na­me didžiau­sių fes­ti­va­lių JAV „Kids Euro Fes­ti­val“ Vašing­to­ne, pres­ti­ži­nia­me J. F. Kene­džio sce­nos menų cent­re.

Tą die­ną pir­mo­kai dar spė­jo apsi­lan­ky­ti  Mato Slan­čiaus­ko tro­bo­je Rei­bi­nių kai­me, pasi­džiaug­ti žai­di­mų aikš­te­le Skaist­gi­rio par­ke.

Pradinukai lankėsi Sigito Petraičio ūkyje

1a (mokyt. D. Klau­sie­nė) ir 3b (mokyt. L. Pili­pa­vi­čie­nė) kla­sių moki­niai  lan­kė­si S. Pet­rai­čio ūky­je. Moki­nius malo­niai pri­ėmė ūki­nin­ko sūnus Benas. Jis vedžio­jo vai­kus po ūkį, rodė ir pasa­ko­jo jiems apie čia lai­ko­mus ir augi­na­mus gyvū­nus. Moki­niai su didžiu­liu susi­do­mė­ji­mu ste­bė­jo deko­ra­ty­vi­nius balan­džius, faza­nus, kana­luo­se plau­kio­jan­čias ūdras, antis, gro­žė­jo­si elniais. Didžiu­lį įspū­dį pali­ko  pui­kiai įreng­tas žir­gy­nas, žir­gai. Kaip tik­ra­me zoolo­gi­jos sode- aptva­ruo­se vaikš­čio­jo lūšys.

 Pasi­džiau­gė­me, kad visai čia pat galė­jo­me tiek daug pama­ty­ti. Grį­žo­me pil­ni įspū­džių.

Ekskursija į Vilnių

   Gegu­žės 6 die­ną 4b kla­sės moki­niai (mokyt. Jur­gi­ta Matu­lie­nė) lan­kė­si Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­me. Ket­vir­to­kai eks­kur­si­jos metu susi­pa­ži­no su par­la­men­to veik­la, įsta­ty­mų lei­dy­ba, Lie­tu­vos par­la­men­ta­riz­mo isto­ri­ja. Aplan­kė įvai­rias posė­džių sales, gyvai ste­bė­jo Sei­mo narių dar­bą spau­dos kon­fe­ren­ci­jos metu.

  Lan­ky­da­mie­si isto­ri­nė­je Kovo 11-osios salė­je ir apžiū­rė­da­mi bari­ka­dų memo­ria­lą šalia Par­la­men­to rūmų dar kar­tą pri­si­mi­nė svar­biau­sius mūsų vals­ty­bės isto­ri­jos fak­tus kovo­se dėl nepri­klau­so­my­bės, kurio­se daly­va­vo ir mūsų mokyk­los moki­nys-sig­na­ta­ras Gin­ta­ras Ramo­nas.

  Vėliau moki­niai lan­kė­si Nacio­na­li­nio muzie­jaus LDK val­do­vų rūmų kie­me­ly­je, gro­žė­jo­si Vil­niaus sena­mies­čiu, Pre­zi­den­tū­ra, Gedi­mi­no pili­mi, Arki­ka­te­d­ra, šv.Onos baž­ny­čios archi­tek­tū­ri­niu ansamb­liu. Įvei­kę sta­čių laip­tų ruo­žą, gro­žė­jo­mės Vil­niaus vaiz­dais nuo Tri­jų kry­žių kal­no.

 Atvy­kę į Tra­kus, pasi­vaikš­čio­jo­me po įspū­din­gą archeo­lo­gi­nį rezer­va­tą — Tra­kų pilį. Apžiū­rė­jo­me išli­ku­sius auten­tiš­kus mūrus ir archeo­lo­gų aptik­tus uni­ka­lius radi­nius, pasa­ko­jan­čius apie mūsų isto­ri­ją. Vėliau paju­dė­jo­me link Ker­na­vės-pir­mo­sios Lie­tu­vos sos­ti­nės. Pasi­vaikš­čio­ję po pilia­kal­nių ansamb­lį lai­min­gi, pil­ni įspū­džių grį­žo­me namo.

Edukacinė kelionė į Šiaulių spaustuvę

Kovo 14 d. 5a kla­sės moki­niai su auk­lė­to­ja Lina Alek­na­vi­čie­ne vyko į edu­ka­ci­nę kelio­nę. Penk­to­kai aplan­kė UAB „Šiau­lių spaus­tu­vė“ ir daly­va­vo edu­ka­ci­nė­je prog­ra­mo­je. Vai­kai ne tik pagi­li­no mate­ma­ti­kos, lie­tu­vių kal­bos, dai­lės žinias, bet ir pui­kiai dir­bo koman­do­je, buvo drau­giš­ki ir kūry­bin­gi. Penk­to­kė­lius labai pra­džiu­gi­no spaus­tu­vės dar­buo­to­jų atmi­ni­mo dova­nė­lės. Po dvie­jų valan­dų dar­bo, moki­niai sku­bė­jo į kino teat­rą, kur  žiū­rė­jo fil­mą „Belos kelio­nė namo“. Bilie­tus į fil­mą penk­to­kams buvo pado­va­no­jęs Kalė­dų Sene­lis. Sma­gu, kai gali­ma sude­rin­ti dar­bą ir pra­mo­gas, moky­tis kito­se erd­vė­se, arčiau pažin­ti kla­sės drau­gus.