Spalis — judrumo mėnuo,

Todėl spa­lio 12-ąją 7b kla­sės moki­niai išsi­ruo­šė į spor­ti­nę išvy­ką. Moki­niai daly­va­vo šra­ta­svy­džio žai­di­me Šiau­liuo­se. Suskirs­ty­ti į koman­das, jie vyk­dė spe­cia­lias misi­jas, kovo­jo už savo drau­gus bei sau­go­jo vėlia­vą. Tiek gerų emo­ci­jų, nuo­šir­daus juo­ko ir kovi­nio ryž­to turi tik patys šau­niau­si!

Dali­na­mės gero­mis emo­ci­jo­mis ir su Jumis!

Trečiokų pažintis su mažų miestelių didelėmis istorijomis…

Lydi­mi  sau­lė­to rudens  ryto tre­čio­kai su savo moky­to­jo­mis J. Lian­dz­ber­gie­ne ir L. Pili­pa­vi­čie­ne išvy­ko į pažin­ti­nę — edu­ka­ci­nę eks­kur­si­ją, kurios metu aplan­kė Joniš­kė­lį ir Pak­ruo­jį. Išvy­kos tiks­las — susi­pa­žin­ti su mies­tų atsi­ra­di­mo isto­ri­jo­mis, bei dva­rus api­py­nu­sio­mis legen­do­mis. Išgir­dę mažo mies­te­lio dide­les isto­ri­jas, susi­pa­ži­nę su dva­riš­ku gyve­ni­mu, pajo­di­nė­ję žir­gais, pasi­vai­ši­nę Tado Blin­dos kavi­nė­je, moki­niai  gavo dva­riš­kio liu­di­ji­mus.

Tiki­me, kad tre­čio­kai dva­riš­ko elge­sio eti­ke­to lai­ky­sis  ne tik namie, bet ir mokyk­lo­je.

Smagi trečiokų išvyka į Naisius

Sau­lė­tą šeš­ta­die­nio popie­tę 3a kla­sės moki­nu­kai kar­tu su moky­to­ja J. Lian­dz­ber­gie­ne ir tėve­liais išvy­ko į Nai­sius. Vai­kams rūpė­jo pasi­žiū­rė­ti Nai­sių vasa­ros teat­ro spek­tak­lį „Mela­gių pilis“, o tėve­liai norė­jo jau­kiai pabend­rau­ti bei pasi­da­lin­ti pra­si­dė­ju­sių moks­lo metų džiaugs­mais ir rūpes­čiais. Mamos pri­si­ke­pė pyra­gų, tėčiai suor­ga­ni­za­vo trans­por­tą ir visi džiaugs­min­gai nušur­mu­lia­vo į Nai­sius. Prieš spek­tak­lį vai­kai dar spė­jo links­mai pasi­sup­ti karu­se­lė­je, pasi­vaikš­čio­ti po Bal­tų par­ką. Sce­nos skam­bu­tis suk­vie­tė visus į salę. Lai­kas nepra­il­go nei mažiems, nei dide­liems — visi ste­bė­jo ber­niu­ko Dino nuo­ty­kius Mela­gių pily­je. Po spek­tak­lio tre­čio­kai nuspren­dė, kad rei­kia saky­ti tie­są, nes Mela­gių pilies var­tai pla­čiai atver­ti visiems mela­giu­kams. Popie­tė tuo nesi­bai­gė — sau­lu­tė visus pakvie­tė pasi­vaikš­čio­ti ir aplan­ky­ti Bal­tų žoly­nų muzie­jų, Ange­lų salą ar sma­giai pabė­gio­ti po pie­vą. Drau­giš­ka išky­la ant pie­vu­tės dar labiau visus suar­ti­no ir besi­skirs­tant namo jau imta dai­ry­tis nau­jų idė­jų atei­ties išvy­koms.

3a kla­sės tėve­liai

ĮSIMINTINA IŠVYKA Į RAUBONIŲ PRAMOGŲ PARKĄ

Įtemp­tai dir­bus beveik visą mėne­sį, atėjo lai­kas ir papra­mo­gau­ti. Tad anks­tų penk­ta­die­nio rytą kle­gan­tis nuo pir­mo­kė­lių ir ant­ro­kė­lių bal­sų auto­bu­sas pasu­ko link Pasva­lio rajo­ne, Rau­bo­ny­se, esan­čio pra­mo­gų par­ko.

Čia pir­miau­sia apsi­lan­kė­me zooso­de. Jis nedi­de­lis, bet gyvū­nų gau­su. Vai­kai krykš­ta­vo iš džiaugs­mo, kai galė­jo pamai­tin­ti, paglos­ty­ti danie­lius, ken­gū­ras, asi­liu­ką, avi­nu­kų ir ožky­čių šeimyną.Svetingai suti­ko mus maros, triu­šiai. Tik stru­tis buvo nedrau­giš­kas. Vis sten­gė­si sna­pu pačiup­ti už ran­kų. Išdy­ka­vo nar­ve­liuo­se vove­rai­tės ir bež­džio­nės. Jūros kiau­ly­čių šei­my­na ste­bi­no gau­su­mu. Jų ten devy­nios galy­bės! O kur dar liū­tas, puma, meš­kos ir įvai­rūs paukš­čiai! Visus net sun­ku išvar­dy­ti.

Sau­lė žeme ridi­nė­jo­si, tad patrau­kė­me į Tar­za­no taką. Čia tai bent išban­dy­mas lau­kė! Pra­ėję sun­kius apmo­ky­mus ir pasi­ju­tę kaip Tar­za­nai, ėmė­me kaba­ro­tis medžiais. Sma­gu­mė­lis! Pir­mo­kė­liai nenu­si­lei­do ant­ro­kams. Nuga­lė­ję visas bai­mes, įvei­kė­me tra­są ir ne vie­ną kar­tą!

Pasi­stip­ri­nę nuke­lia­vo­me į dino­zau­rų par­ką. Riau­mo­jo ir judė­jo dino­zau­rai, dra­ko­nai, didžiu­liai dru­ge­liai, srai­gės, vikš­rai ir žio­gai. Tik spėk dai­ry­tis! Nepa­ju­to­me, kaip bėga lai­kas! Pabai­gai pasi­li­ko­me patį “ska­niau­sią kąs­ne­lį ” — batu­tus ir auto­mo­bi­lius. Koks nuo­sta­bus jaus­mas, kai savo moky­to­ją auto­mo­bi­liu­ku veža moki­nu­kas.

Pri­pir­kę lauk­tu­vių tėve­liams, nors šiek tiek pavar­gę, bet lai­min­gi, grį­žo­me namo.

Aplan­ky­ki­te šį par­ką — nesi­gai­lė­si­te!

2a ir 1b kla­sių moki­nu­kai ir jų moky­to­jos Dalia Mar­cin­ke­vi­čie­nė, Ugnė Vai­ne­i­kie­nė

Ketvirtokų ekskursija į Klaipėdą

Sau­lė­tą rug­sė­jo 21 – osios rytą 4a ir 4b kl. moki­niai bei moky­to­jos I. Kati­nie­nė ir J. Matu­lie­nė išvy­ko į eks­kur­si­ją po Klai­pė­dos kraš­tą. Per­si­kė­lus kel­tu į Smil­ty­nę nuke­lia­vo­me į „Del­fi­ni­a­riu­mą“. Ten pama­tė­me nuo­sta­bų del­fi­nų pasi­ro­dy­mą, kuris mus suža­vė­jo, suži­no­jo­me apie del­fi­nų gyve­ni­mą jūro­je.

Jūrų muzie­ju­je ket­vir­to­kai apžiū­rė­jo jūrų gam­tos eks­po­zi­ci­ją, jūrų paukš­čių ir žin­duo­lių basei­ną, akva­riu­mą, lai­vy­bos isto­ri­jos eks­po­zi­ci­ją, kurio­je eks­po­nuo­ja­mi lai­vų mode­liai, inka­rai, archeo­lo­gi­jos radi­niai.

Vėliau vyko­me į Radai­lius, kur aplan­kė­me didžiau­sią Bal­ti­jos šaly­se dino­zau­rų par­ką DINO, kuria­me pama­tė­me „apie 40 natū­ra­laus dydžio dino­zau­rų“. Dau­ge­lis dino­zau­rų atro­dė gana tikro­viš­kai, be to kai kurie juda ir sklei­džia gar­sus.

Vai­ku­čiai net kele­tą valan­dų pra­mo­ga­vo: šoki­nė­jo ant batu­to, važi­nė­jo maši­nė­lė­mis, trau­ki­nu­kais. Daug juo­ko sukė­lė veid­ro­džių kam­ba­rys. Su įdo­mu­mu žiū­rė­jo 5D kino fil­mus.

Pasi­džiau­gę pas­ku­ti­niai­siais sau­lės spin­du­liais, paty­rę nau­jų poty­rių, lai­min­gi grį­žo­me namo.