Pažintinė kelionė po Panevėžio kraštą

Spa­lio 11 die­ną 2a (mokyt. D. Klau­sie­nė) ir 3b (mokyt. J. Bytau­tie­nė) kla­sių moki­niai vyko į Pane­vė­žį. Aplan­kė Linų muzie­jų, kur vyko edu­ka­ci­nis užsi­ėmi­mas „Lino kelias“. Moki­niai ne tik ste­bė­jo, bet ir prak­tiš­kai išban­dė visą lino apdir­bi­mo kelią nuo pra­džios iki pabai­gos.

Paši­lių stumb­ry­ne turė­jo gali­my­bę ne tik išgirs­ti giri­nin­ko pasa­ko­ji­mą, bet ir gėrė­tis stumb­rais ir jų jau­nik­liais.

Atvy­kus į Pane­vė­žio mies­tą, apsi­lan­kė meni­nio stik­lo stu­di­jo­je „Glass­Re­mis“. Tik įėjus į stu­di­ją, visų akį trau­kė nuo­sta­būs gami­niai iš stik­lo. Moki­niai ste­bė­jo ten dir­ban­čių kva­li­fi­kuo­tų  meist­rų dar­bą ir matė, kaip kvar­ci­nis smė­lis virs­ta stik­lo gami­niu.

Daug džiaugs­mo vai­kai paty­rė lan­ky­da­mie­si lėlių veži­mo teat­re, kur vyko edu­ka­ci­nis – prak­ti­nis užsi­ėmi­mas pagal Kul­tū­ros pasą „Akto­rius lėli­nin­kas“ ir „Lėlės laga­mi­ne“. Moki­niai suži­no­jo, kaip gami­na­mos lėlės, kokių rūšių jų būna, ste­bė­jo jas vaid­me­ny­je ir turė­jo gali­my­bę patys sce­no­je su šio­mis lėlė­mis pavai­din­ti. Vai­kus domi­no, kaip tam­pa­ma akto­riu­mi. Moki­niai, užduo­da­mi klau­si­mus akto­riams, pra­p­lė­tė žinias apie akto­riaus pro­fe­si­ją.

Grį­žo lai­min­gi, nes daug suži­no­jo!

Rug­sė­jo 27 die­ną 2b ir 3a kla­sių moki­niai lan­kė­si Žaga­rė­je. Vai­kai aplan­kė Žaga­rės dva­ro rūmus, lėlių muzie­jų, kaliau­sių namus, kur norin­tys gami­no kaliau­sė­les su lėli­nin­ke Auš­ra. Pabu­vo­jo Žaga­rės Ozo pažin­ti­nia­me take.

Kelionė į Siguldą

X faktorius iš arti

Bir­že­lio 10–12 die­no­mis į Šiau­lių are­ną sku­bė­jo visi, norin­tys ste­bė­ti  visą pasau­lį suža­vė­ju­sio muzi­ki­nio šou „X Fak­to­rius“ daly­vių atran­kos fil­ma­vi­mą. Nie­ko nelau­kę išsi­ruo­šė­me ir mes, 5b ir 6a kla­sės moki­niai ir jų auk­lė­to­jos. Labai įdo­mu buvo ste­bė­ti visą lai­dos fil­ma­vi­mo pro­ce­są, suži­no­ti ir pama­ty­ti įvai­rias jo sub­ti­ly­bes, bei arčiau susi­pa­žin­ti su pro­jek­to komi­si­ja: Mari­jo­nu Miku­ta­vi­čiu­mi, Jus­te Arlauskai­te-Jaz­zu, Sau­liu­mi Prū­sai­čiu ir Sau­liu­mi Urbo­na­vi­čiu­mi-Samu.

Ren­gi­nys nepra­il­go, bet sutei­kė daug gerų emo­ci­jų. Didžiu­lį džiaugs­mą sutei­kė daly­va­vi­mas ir net lai­mė­ji­mas X fak­to­riaus lote­ri­jo­je! Grį­žo­me gerai nusi­tei­kę ir paty­rę neiš­dil­do­mų įspū­džių.

3B klasės žygis „Labas vasara“

Pas­ku­ti­nę moks­lo metų die­ną   drau­ge 3B kla­sės moki­niai su tėve­liais ir moky­to­ja Lina Pili­pa­vi­čie­ne susi­ti­ko mokyk­los kie­me pasi­tik­ti vasa­ros. Su kup­ri­nėm ant pečių išžy­gia­vo į Bivai­nių miš­ke­lį. Buvo karš­ta, bet kar­tu ir sma­gu. Įvei­kė 3 kilo­met­rus. Poil­si­avie­tės “Kepa­l­miš­kis” aikš­te­lė skam­bė­jo nuo vai­kų juo­ko, dai­nų, akty­vių žai­di­mų ir šokių rit­mo. Juk ato­sto­gos! Vasa­ra!

Tėve­liai iške­pė deš­re­lių ant lau­žo, o deser­tui  – tik­ri sal­du­my­nų kara­liai –  kep­ti zefy­rai.

Būnant miš­ke nega­li nepa­ste­bė­ti jos gro­žio ir gėrio. Tre­čio­kai turė­jo išlai­ky­ti tėve­lių sureng­tą egza­mi­ną “Pažink medį”, o jų šake­lė­mis visas suo­las buvo nuklo­tas. Dar vie­nas miš­ko gėris – kan­ko­rė­žiai. Jų moki­niai pil­nus du mai­šus pri­rin­ko ir par­ne­šė mokyk­lai dova­nų. Kan­ko­rė­žius bus gali­ma panau­do­ti basų kojų takui, kuris konst­ruo­ja­mas mokyk­los kie­me.

Štai toks sma­gus buvo 3B kla­sės lai­kas su moky­to­ja ir tėve­liais. Labas vasa­ra!

Dar viena išvyka

Dar vie­na išvy­ka į Sau­liaus Pla­džio įmo­nę. 6a kla­sės moki­niai pabu­vo­jo auk­sa­ran­kiais.

Ketvirtokai iškylauja

4a kl. moki­niai su savo moky­to­ja Ire­na Kati­nie­ne, bai­gian­tis moks­lo met­mas, aplan­kė Lie­tu­vos sos­ti­nę Vil­nių. Užli­pę į Gedi­mi­no pilį, gro­žė­jo­si Vil­niaus sena­mies­čiu iš vir­šaus. Pabu­vo­jo Kated­ro­je.

Nuke­lia­vo iki Pre­zi­den­tū­ros, seniau­sio Vil­niaus uni­ver­si­te­to. Tra­kuo­se moki­niams labai pati­ko veda­mas edu­ka­ci­nis užsi­ėmi­mas „Vidu­ram­žių kary­ba’“. Moki­niai suži­no­jo ne tik kaip tobu­lė­jo gink­lai, šar­vai, bet ir patys galė­jo užsi­dė­ti, pasi­ma­tuo­ti šar­vus ir trum­pam pasi­jus­ti rite­riais. Neiš­dil­do­mą įspū­dį pali­ko Tra­kų muzie­jaus eks­po­na­tai, pati didin­ga pilis, stūk­san­ti Gal­vės eže­ro vidu­ry­je.

Pabu­vo­jo Ker­na­vė­je, kur buvo pati pir­mo­ji Lie­tu­vos sos­ti­nė. Ket­vir­to­kai liko suža­vė­ti gra­žiu atsi­ve­rian­čiu gam­to­vaiz­džiu, užko­pus į pilia­kal­nius…

Pil­ni įspū­džių lai­min­gai sugrį­žo į savo gim­tą­jį Joniš­kį.

Išvyka į Biržus

Gegu­žės 23 die­ną 1a kla­sės (mokyt. D.Klausienė) ir 2b kla­sės (mokyt. J.Bytautienė) moki­niai aplan­kė Bir­žų kraš­tą. Nuo seno Bir­žai gar­sė­ja smeg­duo­bė­mis. Viso čia yra apie 9000 įgriu­vų. Popu­lia­riau­sią kars­ti­nę smeg­duo­bę, kurios gylis sie­kia 12–13 met­rų, aplan­kė ir moki­niai. Legen­da bylo­ja, kad prieš maž­daug 200 metų kar­tu su žeme įgriu­vo ir kar­vė… Jos gar­bei čia pasta­ty­tas ir pamink­las.

Vai­kams dide­lį įspū­dį pali­ko Kir­ki­lų apžval­gos bokš­tas. Nuo­sta­bi pano­ra­ma atsi­ve­ria užli­pus per­ma­to­mais (gro­tuo­tais) laip­te­liais, kuriais lip­ti buvo kiek nejau­ku. Bet vis­ką atpir­ko vaiz­das užli­pus: nuo 30 met­rų aukš­ty­je esan­čios apžval­gos aikš­te­lės atsi­vė­rė 30 van­dens pil­nų smeg­duo­bių, vadi­na­mų Kir­ki­lų draus­ti­nio eže­rė­liais, kurių skers­muo – apie 35 m ir dau­giau.

Bir­žų pilies rūmuo­se įreng­ta­me muzie­ju­je moki­niai daly­va­vo edu­ka­ci­jo­se.

Susi­ti­ki­me prie žiba­li­nės lem­pos“. Užsi­ėmi­mo metu vai­kai susi­pa­ži­no su apšvie­ti­mo prie­mo­nė­mis, ilgus metus tar­na­vu­sio­mis bir­žie­čių namuo­se ir nau­do­to­mis dar iki elekt­ros atsi­ra­di­mo. Pama­tė, kaip atro­dė bala­nos, žva­kės, sping­su­lės, žiba­li­nės, kar­bi­ti­nės lem­pos. Patys pasi­ga­mi­no įspū­din­gą švies­tu­vą savo namams.

Slap­to­ji mokyk­la“. Moki­niai susė­dę ant suo­lo prie ilgo sta­lo mokė­si užra­šy­ti pir­mą­ją rai­dę žąsies plunks­na, „sle­bi­zuo­ti“ žodžius, atlik­ti kai kuriuos bui­ties dar­bus.

Eks­kur­si­jos pabai­go­je aplan­kė Rau­bo­nių par­ką Pasva­lio rajo­ne. Apžiū­rė­jo dino­zau­rus, mini zoolo­gi­jos sodą. Visiems buvo sma­gu ir atrak­cio­nų par­ke.

Grį­žo links­mi, pil­ni įspū­džių, įgi­ję žinių, įgū­džių ir patir­ties.