Penktokų Kultūrinė — pažintinė diena

Spa­lio 25 die­ną mūsų mokyk­los penk­to­kai su auk­lė­to­jo­mis L. Alek­na­vi­čie­ne ir G. Svy­tie­ne lai­ką sky­rė kul­tū­ri­nei pažin­ti­nei veik­lai Šiau­liuo­se. Savo prog­ra­mą jie pra­dė­jo pasi­svei­ki­ni­mu su „Gele­ži­ne lape“, kuri yra visų atvy­ku­sių ypač mėgs­ta­ma lan­ky­ti­na vie­ta, o tada, pasi­skirs­tę gru­pe­lė­mis, vyko į edu­ka­ci­nius užsi­ėmi­mus. „Rūtos“ šoko­la­do fab­ri­ke moki­niai susi­pa­ži­no su kon­di­te­rio pro­fe­si­ja ir patys gami­no įvai­riau­sius gar­dė­sius, o Ch. Fren­ke­lio vilo­je turė­jo gali­my­bę suži­no­ti apie odą, jos išdir­bi­mo tech­no­lo­gi­jas, bei savo ran­ko­mis pasi­ga­min­ti puoš­nias apy­ran­kes. Penk­to­kai lan­kė­si ir Dvi­ra­čių muzie­ju­je, kur apžiū­rė­jo eks­po­zi­ci­ją, atspin­din­čią dvi­ra­čio rai­dą nuo jo išra­di­mo iki šių die­nų. Savo turi­nin­gą die­ną bai­gė ener­gin­gai ir links­mai šoki­nė­da­mi Batu­tų par­ke.

Sma­gu, kai blo­gas oras nesu­truk­do gerai nuo­tai­kai ir lei­džia patir­ti įdo­mių ir sma­gių įspū­džių!

Antrokų pamokos kitoje aplinkoje

Kas­dien vis labiau ir labiau stip­rė­jan­tis dėme­sys kul­tū­ri­niam sąmo­nin­gu­mui ir raiš­kai ver­čia nuo­lat ieš­ko­ti prie­mo­nių, kaip vai­kus sudo­min­ti įvai­riais kul­tū­ri­niais daly­kais. Džiu­gu, kad pra­di­nu­kai jau gali pasi­nau­do­ti Kul­tū­ros paso tei­kia­mo­mis gali­my­bė­mis. Rezul­ta­tas pasi­nau­do­jus — stip­ri­na­mos moki­nių nuo­sta­tos ir įgy­ja­ma nau­ja patir­tis, kuri pra­ver­čia visa­me ugdy­mo pro­ce­se.

Spa­lio 26 die­ną 2b kla­sės moki­niams (mokyt. J. Bytau­tie­nė) pamo­kos, nau­do­jan­tis Kul­tū­ros pasu, vyko Šiau­liuo­se. Inte­gruo­tą pasau­lio paži­ni­mo ir mate­ma­ti­kos pamo­ką – edu­ka­ci­ją vai­kams vedė moky­to­jos Šiau­lių Išma­nio­jo­je mokyk­lo­je. Vai­kai susi­pa­ži­no su pla­ne­to­mis, vir­tu­aliai išty­ri­nė­jo kos­mo­są ir jo ryšį su Žeme. Sukonst­ra­vo kos­mi­nį robo­tą ir jį „skrai­di­no“. Dar­bas vyko gru­pė­se, pasi­ta­riant ir pade­dant vie­nas kitam. Pamo­kos pabai­go­je vai­kai atli­ko 10 klau­si­mų testą ir gavo pažy­mė­ji­mus. Kadan­gi die­na pasi­tai­kė sau­lė­ta ir labai gra­ži, tai kūno kul­tū­ros pamo­ka vyko prie Talk­šos eže­ro.

Vai­kai grį­žo daug suži­no­ję ir lai­min­gi, nes tą die­ną mokė­si kitaip…

Respublikinė konferencija Kuršėnuose

Spa­lio 24 die­ną Kur­šė­nų Dau­gė­lių pag­rin­di­nė­je mokyk­lo­je vyko res­pub­li­ki­nė kon­fe­ren­ci­ja „Ste­biu, tyri­nė­ju, pažįs­tu…“.

2a kla­sės moki­nė Ade­lė Trei­go­tai­tė (mokyt. D. Mar­cin­ke­vi­čie­nė) ir 2b kla­sės moki­nys Ronal­das Rudys (mokyt. J. Bytau­tie­nė) pri­sta­tė tiria­mą­jį dar­bą „Pie­no ūkis“. Ant­ro­kai vyk­do ilga­lai­kį pro­jek­tą „Pažin­ki­me savo kraš­tą“. Pir­ma­sis aplan­ky­tas objek­tas savo rajo­ne – Monstvi­lų pie­no ūkis Stu­pu­ruo­se. Surink­ta ir api­bend­rin­ta medžia­ga ir buvo pri­sta­ty­ta kitiems kon­fe­ren­ci­jos daly­viams. O kon­fe­ren­ci­jos daly­viai moky­to­jai daly­va­vo prak­ti­niuo­se užsi­ėmi­muo­se apie tiria­mų­jų veik­lų, ban­dy­mų orga­ni­za­vi­mą.

Sma­gu, kai gali­ma vai­kus sudo­min­ti ugdo­mą­ja veik­la, susie­jant for­ma­lią­sias ugdy­mo pamo­kas su nefor­ma­lio­mis prak­ti­nė­mis veik­lo­mis. O moki­niai ugdo­si pažin­ti­nes kom­pe­ten­ci­jas atlik­da­mi ir pri­sta­ty­da­mi savo dar­bus.

Išvyka į Anykščius

Sau­lė­tą ir neįp­ras­tai šil­tą spa­lio 10-ąją 7a ir 8a kla­sių moki­niai su auk­lė­to­jo­mis Jeka­te­ri­na Alek­sand­ra­vi­čie­ne ir Inga Misiu­vie­ne išvy­ko į Anykš­čius. Eks­kur­si­jos tiks­las buvo apžiū­rė­ti apvers­tą namą, pasi­vaikš­čio­ti labi­rin­tų par­ke, išban­dy­ti vasa­ros rogu­čių tra­są ir lajų taką.

Aplan­kę apvers­tą namą, pasi­da­rę šmaikš­čių nuo­trau­kų bei sma­giai pri­si­juo­kę, ėjo­me aplan­ky­ti šalia esan­tį labi­rin­tų par­ką. Jame išban­dė­me visus labi­rin­tus ir ten pat esan­čias kitas pra­mo­gas. Tada vyko­me į tur­būt visų moki­nių lau­kia­miau­sią eks­kur­si­jos vie­tą – vasa­ros rogu­čių tra­są. Įga­vę adre­na­li­no bei nepa­mirš­ta­mų įspū­džių užbai­gė­me mūsų eks­kur­si­ją vizi­tu lajų take. Pasi­gro­žė­ję rude­nė­jan­čia gam­ta patrau­kė­me namų pusėn.

Emi­lė Bal­čiū­nai­tė
7a kla­sė

Išvyka į Šiaulius

Gra­žus auk­si­nis ruduo dar vis kvie­čia pra­di­nu­kus keliau­ti. 1a ir 2b kla­sių moki­niai su savo moky­to­jo­mis D. Klau­sie­ne ir J. Bytau­tie­ne išvy­ko į edu­ka­ci­nę pažin­ti­nę kelio­nę. Pir­miau­siai apsi­lan­kė mini zoolo­gi­jos sode, esan­čia­me Šiau­lių raj. Dar­gai­čių kai­me. Vai­kai nega­lė­jo ati­trauk­ti akių nuo ten esan­čių gyvū­nų: asi­liu­kų, alpa­kų, triu­šių, kupra­nu­ga­rių, jau­čių, kar­vių, avi­nų, ožkų, elnių, stru­čių. O šie taip pat labai drau­giš­kai elgė­si su vai­kais. Pasi­džiau­gę gyvū­nė­liais, patrau­kė Šiau­lių link. Ten vai­ku­čiai buvo lau­kia­mi šoko­la­di­nių sal­dai­nių dirb­tu­vė­lė­se. Turė­jo gali­my­bę ne tik ste­bė­ti, kaip karš­ta šoko­la­do masė virs­ta mėgs­ta­mais sal­dai­niais, bet ir patys ragau­da­mi gami­no. Paga­min­tus sal­dai­nius par­ve­žė tėve­liams lauk­tu­vių. Daug suži­no­jo lan­ky­da­mie­si ir šoko­la­do muzie­ju­je. O tada jau nekant­rau­da­mi nusku­bė­jo į batu­tų par­ką. Grįž­da­mi namo aplan­kė Kry­žių kal­ną.

Daug suži­no­ję, gerai pra­lei­dę lai­ką, paty­rę daug įspū­džių grį­žo lai­min­gi namo.