Prasmingas ir turiningas 2b klasės savaitgalis drauge

Bal­tai pasi­da­bi­nu­sį sau­sio 27 d. rytą vai­kai kar­tu su tėve­liais ir moky­to­ja Jolan­ta Bytau­tie­ne paju­dė­jo Šiau­lių mies­to link. Kelio­nės tiks­las buvo Vals­ty­bi­nis Šiau­lių Dra­mos Teat­ras ir spek­taklis “Bela, Bosas ir Bulis”. Tai Kalė­dų sene­lio dova­na ant­ro­kė­liams.

Kaž­kam iš vai­kų gal­būt tai buvo pir­mas kar­tas teat­re, kaž­kam gal ne, bet visų akys žibė­jo susi­do­mė­ji­mu. Visi su nekant­ru­mu lau­kė, kada gi paga­liau atsi­vers aukš­tos, paslap­tin­gos durys ir bus gali­ma užei­ti į vidų.

Spek­taklis nepra­il­go nei mažam, nei dide­liam. Viso pasi­ro­dy­mo metu salė­je neti­lo juo­kas ir plo­ji­mai.

Turi­nin­gą popie­tę užbai­gė­me pice­ri­jo­je. Namo grį­žo­me lai­min­gi ir pil­ni įspū­džių. Lai­kas pra­leis­tas drau­ge — stip­ri­na drau­gys­tę.

Ąžuo­lo mama And­ra Šob­lie­nė

1a ir 3b klasių pradinukai pusmetį baigė turiningai

Penk­ta­die­nio popie­tę moki­niai su savo moky­to­jo­mis D. Klau­sie­ne ir L. Pili­pa­vi­čie­ne, sėk­min­gai užbai­gę pir­mą­jį pus­me­tį, išvy­ko į Šiau­lius. Tęs­da­mi ilga­lai­kį pro­jek­tą „Pra­di­nu­kų pažin­tis su pro­fe­si­jo­mis“, lan­kė­si Šiau­lių „Vale­ri­jo­no“ vais­ti­nė­je, kur susi­pa­ži­no su vais­ti­nin­ko pro­fe­si­ja. Spe­cia­lis­tai mažie­siems papa­sa­ko­jo, kaip vyks­ta dar­bas vais­ti­nė­je, kaip gami­na­mi vais­tai, kuo ypa­tin­gas ir svar­bus vais­ti­nin­ko dar­bas. Moki­niai daly­va­vo edu­ka­ci­nė­je prog­ra­mo­je „Vais­ta­žo­lių nau­da ir svei­ka gyven­se­na“. Vai­kai ska­na­vo arba­tė­lę su svei­kuo­liš­ku pyra­gai­čiu.

Išvy­ką užbai­gė­me kino teat­re, kur žiū­rė­jo­me ani­ma­ci­nį fil­mą.

Grį­žo­me lai­min­gi, pil­ni įspū­džių.

3b klasė Sniego dienos šventėje

Sau­sio 20-ą die­ną virš 180 joniš­kie­čių susi­bū­rė Joniš­kio žemės ūkio mokyk­los aikš­te­lė­je užsi­re­gist­ruo­ti  į „Snie­go žygis — 2019“, tra­sa – 12 km pės­čio­mis. Kokie ištver­min­gi buvo  M.Slančiausko tre­čio­kai (3b) – Agnius Bud­rys, Jus­tas Bulys, Kami­lė Svei­kac­kai­tė, Seve­ri­na Burauskai­tė, Goda Kviet­kauskai­tė, Kami­lė Traš­kau­kai­tė, Jokū­bas Šili­nas, Guo­da Kvyk­ly­tė, Tėja Zabloc­ky­tė, Pijus Stri­pei­kis. Moki­niai drau­ge su moky­to­ja Lina Pili­pa­vi­čie­ne ir savo tėve­liais, kurie taip pat atsto­va­vo M.Slančiausko mokyk­los 3 b kla­sei, įvei­kė visus 12 kilo­met­rų. Jokū­bas sakė: „neleng­va, bet ver­ta“. Taip, tik­rai buvo pui­ki vie­nin­ga pro­ga išei­ti visiems į lau­ką ir akty­viai pra­leis­ti lai­ką. O ir žie­ma nepa­šykš­tė­jo puraus snie­go, tin­ka­mos tem­pe­ra­tū­ros ir akį trau­kian­čio vaiz­de­lio Bivai­nių miš­ke­ly­je. Sušal­ti nelei­do orga­ni­za­to­rių ruoš­ta arba­ta ir ant lau­žo vir­ta sriu­ba. Visi grį­žo su Snie­go die­nos daly­vio dip­lo­mais ir atmi­ni­mo  meda­liais. Be to, daly­viai iš M.Slančiausko mokyk­los, visus drau­ge sudė­jus, pel­nė gau­siau­sios koman­dos pri­zą. Kaip sma­gu leis­ti lai­ką visiems kar­tu!

Rita Bulie­nė

Penktokų Kultūrinė — pažintinė diena

Spa­lio 25 die­ną mūsų mokyk­los penk­to­kai su auk­lė­to­jo­mis L. Alek­na­vi­čie­ne ir G. Svy­tie­ne lai­ką sky­rė kul­tū­ri­nei pažin­ti­nei veik­lai Šiau­liuo­se. Savo prog­ra­mą jie pra­dė­jo pasi­svei­ki­ni­mu su „Gele­ži­ne lape“, kuri yra visų atvy­ku­sių ypač mėgs­ta­ma lan­ky­ti­na vie­ta, o tada, pasi­skirs­tę gru­pe­lė­mis, vyko į edu­ka­ci­nius užsi­ėmi­mus. „Rūtos“ šoko­la­do fab­ri­ke moki­niai susi­pa­ži­no su kon­di­te­rio pro­fe­si­ja ir patys gami­no įvai­riau­sius gar­dė­sius, o Ch. Fren­ke­lio vilo­je turė­jo gali­my­bę suži­no­ti apie odą, jos išdir­bi­mo tech­no­lo­gi­jas, bei savo ran­ko­mis pasi­ga­min­ti puoš­nias apy­ran­kes. Penk­to­kai lan­kė­si ir Dvi­ra­čių muzie­ju­je, kur apžiū­rė­jo eks­po­zi­ci­ją, atspin­din­čią dvi­ra­čio rai­dą nuo jo išra­di­mo iki šių die­nų. Savo turi­nin­gą die­ną bai­gė ener­gin­gai ir links­mai šoki­nė­da­mi Batu­tų par­ke.

Sma­gu, kai blo­gas oras nesu­truk­do gerai nuo­tai­kai ir lei­džia patir­ti įdo­mių ir sma­gių įspū­džių!

Antrokų pamokos kitoje aplinkoje

Kas­dien vis labiau ir labiau stip­rė­jan­tis dėme­sys kul­tū­ri­niam sąmo­nin­gu­mui ir raiš­kai ver­čia nuo­lat ieš­ko­ti prie­mo­nių, kaip vai­kus sudo­min­ti įvai­riais kul­tū­ri­niais daly­kais. Džiu­gu, kad pra­di­nu­kai jau gali pasi­nau­do­ti Kul­tū­ros paso tei­kia­mo­mis gali­my­bė­mis. Rezul­ta­tas pasi­nau­do­jus — stip­ri­na­mos moki­nių nuo­sta­tos ir įgy­ja­ma nau­ja patir­tis, kuri pra­ver­čia visa­me ugdy­mo pro­ce­se.

Spa­lio 26 die­ną 2b kla­sės moki­niams (mokyt. J. Bytau­tie­nė) pamo­kos, nau­do­jan­tis Kul­tū­ros pasu, vyko Šiau­liuo­se. Inte­gruo­tą pasau­lio paži­ni­mo ir mate­ma­ti­kos pamo­ką – edu­ka­ci­ją vai­kams vedė moky­to­jos Šiau­lių Išma­nio­jo­je mokyk­lo­je. Vai­kai susi­pa­ži­no su pla­ne­to­mis, vir­tu­aliai išty­ri­nė­jo kos­mo­są ir jo ryšį su Žeme. Sukonst­ra­vo kos­mi­nį robo­tą ir jį „skrai­di­no“. Dar­bas vyko gru­pė­se, pasi­ta­riant ir pade­dant vie­nas kitam. Pamo­kos pabai­go­je vai­kai atli­ko 10 klau­si­mų testą ir gavo pažy­mė­ji­mus. Kadan­gi die­na pasi­tai­kė sau­lė­ta ir labai gra­ži, tai kūno kul­tū­ros pamo­ka vyko prie Talk­šos eže­ro.

Vai­kai grį­žo daug suži­no­ję ir lai­min­gi, nes tą die­ną mokė­si kitaip…