4a klasės mokinių išvyka M. Slančiausko keliais

4a kla­sės moki­niai kar­tu su moky­to­ja I. Kati­nie­ne aplan­kė Mato Slan­čiaus­ko muzie­jų. Moki­niai susi­pa­ži­no su muzie­jaus eks­po­na­tais. Vai­ku­čių dėme­sį ypač patrau­kė žirk­lės, kurias nau­do­jo pats siu­vė­jas Matas Slan­čiaus­kas. Edu­ka­ci­nė pamo­ka „Molis mano ran­ko­se“ vyko Rei­bi­nių kai­mo Ama­tų cent­re. Ten mūsų lau­kė Sau­ly­tės mamy­tė. Ji pavai­ši­no mus arba­ta ir sal­du­my­nais. Moki­niai, sušil­dę ran­ku­tė­se molį, nulip­dė įvai­riau­sių darbelių.

Rude­niš­ko­mis spal­vo­mis gėrė­jo­mės apsi­lan­kę ant Uoly­no kal­vos. Ste­bė­jo­me, kaip suda­ry­ta dolo­mi­ti­nė ato­dan­ga, žaidė­me žai­di­mus, gro­žė­jo­mės esan­čio­mis medžio skulptūromis.

Grį­žo­me į mokyk­lą įgi­ję isto­ri­nių ir prak­ti­nių žinių.

Integruotos patyriminio ugdymo pamokos

Inte­gruo­tos paty­ri­mi­nio ugdy­mo pamo­kos kito­se erd­vė­se sutei­kia  moki­niams dau­giau gali­my­bių pažin­ti gam­tos pasau­lį. Pamo­kos 3 B kla­sės moki­niams vyko Joniš­kio Kul­tū­ros cent­ro paro­dų salė­je, mies­to par­ke, mokyk­los lau­ko kla­sė­je, Uoly­no kal­ne Skaist­gi­ry­je, vais­ta­žo­lių ūkyje.

Spe­cia­lią­sias pra­ty­bas moki­niai su spe­cia­lią­ja peda­go­ge Nerin­ga Kai­rie­ne pra­de­da labai įdo­miai. Skai­čiuo­ti ir „rašy­ti“ ima ne tik rašik­liu ar paga­liu­kais, bet šiek tiek kitaip, panau­do­da­mi gam­ti­nes medžia­gas. Pra­ty­bų metu vai­kai dėlio­ja skai­čius, skai­čiuo­ja, deda iš kaš­to­nų ir giliu­kų rai­de­les, ska­čiu­kus. Moki­niai būna labai lai­min­gi, kai gali dirb­ti su natū­ra­lio­mis medžia­go­mis. Taip lavi­na­ma jų ran­kų moto­ri­ka, atmin­tis, tobu­li­na­mi paži­ni­mo pro­ce­sai. Vai­kai grei­čiau įsi­me­na skai­čius ir rai­des, susi­pa­žįs­ta su gam­ti­nė­mis medžiagomis.

Pasi­džiau­ki­me rude­niu bei jo gėrybėmis😊.

Tyrėjų naktis 2020 m.

Tyrė­jų nak­tis - tai viso­je Euro­po­je vyks­tan­tis vie­šas ren­gi­nys, ska­ti­nan­tis domė­ji­mą­si moks­li­nin­ko profesija.

Jau dešimt­me­tį Mato Slan­čiaus­ko moky­to­jai kvie­čia į Tyrė­jų nak­tis susi­pa­žin­ti su moks­li­niais tyri­mais, pro­jek­tais, eks­per­i­men­tais, išra­di­mais. Šiais metais moky­to­jai – Jani­na Dau­pa­rie­nė, Kri­s­ti­na Jačun­skie­nė, Tomas Jan­kaus­kas, Asta Radžvi­lie­nė, Inga Misiu­vie­nė, kar­tu su 5–8 kla­sių moki­niais,  mata­vo žings­niais mokyk­los pasta­tus, atli­ko skai­čia­vi­mus, ieš­ko­jo gam­to­je simet­ri­jos, jun­gė elekt­ros gran­di­nę, žen­gė moks­li­nin­ko žings­niais, lygi­no auga­li­nes ląs­te­les, apskai­čia­vo maši­nų grei­tį, žinias išban­dė prot­mū­šy­je. Tokia veik­la moki­niams buvo ne tik įdo­mi, bet ir nau­din­ga. Sma­gu, kad kiek­vie­nas – nuo mažo iki dide­lio –atran­da vis nau­jus atradimus.

Skaitydami mes pakeisime pasaulį !

Tokiu šūkiu star­ta­vo 2 A kla­sės moki­niai į vasa­rą baig­da­mi pir­mą kla­sę. Moky­to­ja Jur­gi­ta Matu­lie­nė pakvie­tė vai­kus daly­vau­ti Lie­tu­vos bib­lio­te­kų orga­ni­zuo­ja­mo­se var­žy­tu­vė­se „Skai­ty­mo iššū­kis“, kurio metu rei­kė­jo per­skai­ty­ti pen­kias kny­gas pagal orga­ni­za­to­rių pateik­tas užduo­tis (www.vasarasuknyga.lt). Geriau­siai pasi­ro­dė Jokū­bas Cici­nas, kuris iššū­ky­je daly­va­vo kar­tu su mamy­te Esme­ral­da Cici­nie­ne bei abu buvo apdo­va­no­ti sėk­min­gai įvei­kę visas užduotis.

Moky­to­ja džiau­gia­si, kad koky­biš­kos lite­ra­tū­ros skai­ty­mas lavi­na vai­kų mąs­ty­mą, vaiz­duo­tę, ugdo pasa­ko­ji­mo įgū­džius bei gebė­ji­mą aiš­kiai ir be klai­dų reikš­ti min­tis žodžiu ir raštu.