Nuoširdi padėka

Ger­bia­mi tėve­liai, gera jaus­ti sutelk­tu­mą  ir vie­ni kitų supra­tin­gu­mą suda­rant kuo geres­nes sąly­gas moki­nių ugdymui(si).

Už 2017 metus pro­gim­na­zi­ją pasie­kė labai gra­ži 2%  jūsų paja­mų mokes­čio para­ma. Dėko­ja­me.

Pro­gim­na­zi­jos kolek­ty­vo var­du –Vio­le­ta Zig­man­tie­nė,
pava­duo­to­ja ugdy­mui, lai­ki­nai einan­ti direk­to­rės parei­gas

Kings“ Lietuva rezultatai

Štai kaip visi, įžen­gę į mokyk­lą, buvo sutik­ti per mokyk­los gim­ta­die­nį.