TĖVŲ DIENA PROGIMNAZIJOJE

2018 metų balan­džio 11 die­na  – Tėvų die­na Mato Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jo­je vyks tokia tvar­ka:

16.00 val.17.30 val. – tėvų indi­vi­dua­lūs pokal­biai su moky­to­jais vai­kų ugdymo(si) klau­si­mais.
17.30 val. – susi­­ri­n­ki­mai-poka­l­biai kla­sė­se, su kla­sės auk­lė­to­ja.

Ger­bia­mi tėve­liai, malo­niai lau­kia­me jūsų apsi­lan­ky­mo pro­gim­na­zi­jo­je

Gerbiami būsimi, esami ir buvę Mato Slančiausko progimnazijos bendruomenės nariai, rėmėjai, vaikų ugdymo(si) gerove suinteresuoti asmenys,

Dėko­ja­me už tai, kad anks­tes­niai­siais metais rėmė­te mokyk­lą, jai skir­da­mi 2 % gyven­to­jų paja­mų mokes­čio.

Jūsų remia­ma pro­gim­na­zi­ja  kas­dien sten­gia­si tap­ti labiau ati­tin­kan­ti tiek visuo­me­nės, tiek mok­s­lei­vių ir jų tėvų lūkes­čius.

Ir šiais 2018–2019 moks­lo metais krei­pia­mės į Jus tikė­da­mie­si para­mos, nerei­ka­lau­jan­čios iš Jūsų papil­do­mų mate­ria­li­nių išlai­dų.

Remian­tis Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Lab­da­ros ir para­mos įsta­ty­mu, kiek­vie­nas Lie­tu­vos pilie­tis gali teik­ti para­mą pasi­rink­tai orga­ni­za­ci­jai, jai skir­da­mas iki 2 % vals­ty­bei sumo­kė­to gyven­to­jų paja­mų mokes­čio.

Malo­niai kvie­čia­me iki gegu­žės 2 die­nos savo para­mą skir­ti Mato Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jai. Labai ačiū jums.

Pil­dy­ti gali­ma elekt­ro­ni­niu būdu arba pil­dant raš­tu tam tik­rą for­mą.

Vio­le­ta Zig­man­tie­nė, Mato Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jos direk­to­rės pava­duo­to­ja ugdy­mui, lai­ki­nai einan­ti direk­to­rės parei­gas.

Dalia Mar­cin­ke­vi­čie­nė, pro­gim­na­zi­jos tary­bos pir­mi­nin­kė

Priklausomybė nuo technologijų”

Besai­kis nau­do­ji­ma­sis tech­no­lo­gi­jo­mis yra pavo­jin­gas vai­kams, nes ati­trau­kia nuo bend­ra­vi­mo su rea­liais žmo­nė­mis, suma­žė­ja domė­ji­mo­si sri­tys, daž­nai skun­džia­si nuo­var­giu, gal­vos skaus­mais, gali atro­dy­ti pavar­gę. Vai­kams daro­si sun­kiau kont­ro­liuo­ti savo emo­ci­jas, ypač, kai nėra gali­my­bių užsi­im­ti jam patin­kan­čia veik­la prie kom­piu­te­rio. Jie tam­pa irz­lūs, gali grei­tai supyk­ti arba atvirkš­čiai: juos apnin­ka apa­ti­ja, nuo­bo­du­lys. Todėl kovo 14 die­ną, Joniš­kio rajo­no savi­val­dy­bės visuo­me­nės svei­ka­tos biu­ras, Mato Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jo­je, orga­ni­za­vo paskai­tą 7 kla­sės moki­niams „Pri­klau­so­my­bės nuo tech­no­lo­gi­jų: atpa­ži­ni­mas ir pagal­ba”. Paskai­tą moki­niams skai­tė psi­cho­lo­gė Inga Luk­šai­tė — Samai­tie­nė. Kovo 21 die­ną, ta pačia tema psi­cho­lo­gė atvyks skai­ty­ti paskai­tą ir šeš­tų kla­sių moki­niams.

Informacija dėl mokinių dalyvavimo Nacionaliniuose mokinių pasiekimų patikrinimuose (diagnostiniuose ir standartizuotuose testuose)

Pro­gim­na­zi­jos ant­rų, ket­vir­tų, šeš­tų, kla­sių moki­niams suda­ro­ma gali­my­bė daly­vau­ti šaly­je vyk­do­muo­se Nacio­na­li­niuo­se moki­nių pasie­ki­mų patik­ri­ni­muo­se, kurie vyks 2019 metų balan­džio – gegu­žės mėne­siais.

  • 2 kla­sės moki­nių NMPP ver­ti­ni­mo įran­kiai: skai­ty­mo, rašy­mo, mate­ma­ti­kos testai (dia­g­nos­ti­niai);
  • 4 kla­sės moki­nių NMPP ver­ti­ni­mo įran­kiai: skai­ty­mo, rašy­mo, mate­ma­ti­kos, pasau­lio paži­ni­mo testai;
  • 6 kla­sės moki­nių NMPP ver­ti­ni­mo įran­kiai: skai­ty­mo, rašy­mo, mate­ma­ti­kos, testai.

2018–2019 m. m. NMPP 8 kla­sė­je  VYKS KITAIP.

Numa­to­ma, kad bus nau­do­ja­mos pasto­vaus inter­ne­to ryšio (angl. onli­ne) tech­no­lo­gi­jos. Pir­ma­sis dide­lės apim­ties elekt­ro­ni­nio NMPP testa­vi­mo išban­dy­mas vyks 2019 m. gegu­žės 7–10 d. lai­ko­tar­piu. Jo metu šalies aštun­to­kams bus suda­ry­ta gali­my­bė atlik­ti mate­ma­ti­kos ir gam­tos moks­lų testus. Testa­vi­mas truks apie dvi valan­das.

8 kl. moki­nių klau­si­my­nų pil­dy­mas vyks elekt­ro­ni­nė­je aplin­ko­je gegu­žės 14–16 d.

Konk­re­tų testų gra­fi­ką ir kitą smul­kes­nę infor­ma­ci­ją gali­ma ras­ti adre­su  www.nec.lt/342/.
Jei­gu būtų klau­si­mų, kreip­ki­tės į pro­gim­na­zi­jos moky­to­jus, auk­lė­to­jas ar pro­gim­na­zi­jos vado­vus.

Sėk­min­go bend­ra­dar­bia­vi­mo.

Jaunieji žygeiviai

Kovo 11d. būre­lis M. Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jos moki­nių, lydi­mų tech­no­lo­gi­jų moky­to­jo V. Mar­ti­nai­čio, kar­tu su Joniš­kio “Sau­lės” pag­rin­di­nės mokyk­los moki­niais ir jau­nai­siais šau­liais įvei­kė 22 kilo­met­rus pės­čio­mis nuo Vytau­to Didžio­jo pamink­lo Juo­dei­kiuo­se iki pamink­lo žuvu­siems už Tėvy­nės lais­vę Žaga­rė­je. Žygei­viai kelio­nę pra­dė­jo ir užbai­gė ati­duo­da­mi pagar­bą žuvu­siems už Lie­tu­vos lais­vę prie Nepri­klau­so­my­bės pamink­lo Joniškyje.Šis žygis skir­tas Lie­tu­vos nepri­klau­so­my­bės atkū­ri­mo die­nai pami­nė­ti.