Kvie­čia­me vir­tu­aliai pasi­vaikš­čio­ti po mūsų pro­gim­na­zi­jos muzie­jų. Čia gra­žiai susė­dę pro lan­gus dai­ro­si Atmin­tis, Lai­kas ir Ver­ty­bės.

Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmi

Sėk­min­ges­niam nuo­to­li­nio moky­mo­si orga­ni­za­vi­mui, įgy­ven­di­nant pro­jek­tą „Mokyk­lų aprū­pi­ni­mas gam­tos ir tech­no­lo­gi­nių moks­lų prie­mo­nė­mis“ (kodas Nr.09.1.3‑CPVA ‑V-704–02-0001), pro­gim­na­zi­ja iš Nacio­na­li­nės švie­ti­mo agen­tū­ros sulau­kė 60 plan­še­čių ir 2 nešio­ja­mų kom­piu­te­rių. Prie­mo­nės ski­ria­mos socia­liai jaut­rių šei­mų vai­kams bei šei­moms, augi­nan­čioms 2–3 ar dau­giau vai­kų. Mokyk­la nuo­lat domi­si esa­ma situ­aci­ja ir, atsi­ra­dus papil­do­mam porei­kiui, aprū­pi­na moki­nius būti­no­sio­mis IT prie­mo­nė­mis.

Prieš pat karan­ti­ną mokyk­lo­je orga­ni­zuo­ta Tau­to­dai­lės metams skir­ta seno­jo juos­tų audi­mo puo­se­lė­to­jos, moky­to­jos Ugnės Vai­ne­i­kie­nės vyti­nių, pin­ti­nių ir juos­tų, aus­tų skie­te­lių, bei tau­to­dai­li­nin­kės Dalios Pet­rai­tie­nės tau­ti­nių dra­bu­žių kolek­ci­jos paro­da.

Akį vilio­jo moky­to­jos Ugnės sukur­tų juos­tų raš­tai, spal­vos. Kiek­vie­nas dar­bas — savi­ta isto­ri­ja. Įdo­miau­siu kūri­niu drą­siai būtų gali­ma pava­din­ti Žiem­ga­los kraš­to spal­vo­mis ir ori­gi­na­liais raš­tais aus­tą ser­ti­fi­kuo­tą juos­tą. Džiau­gia­mės ir didžiuo­ja­mės moky­to­jos talen­tu!

Įspū­din­gi ir žino­mos Joniš­kio kraš­to tau­to­dai­li­nin­kės, tau­ti­nių kos­tiu­mų kūrė­jos, teks­ti­li­nin­kės Dalios Patrai­tie­nės paro­dai pateik­ti tau­ti­niai kos­tiu­mai. Pats pačiau­sias dra­bu­žis — pagal M. Slan­čiaus­ko brė­ži­nius sukur­ta ser­mė­ga. Vyriš­kas apda­ras įspū­din­gas dar ir tuo, kad jo kūri­mui tau­to­dai­li­nin­kė panau­do­jo ori­gi­na­lią, vie­nos joniš­kie­tės dėka išsau­go­tą XIX amžiaus milo medžia­gą.

Virtuali paroda — Mato Slančiausko 170-osioms gimimo metinėms paminėti

Nuo­to­li­nis moky­ma­sis ir nuo­to­li­nis bend­ra­dar­bia­vi­mas nenu­trūks­ta. Pri­sta­to­me jums Joniš­kio Algi­man­to Rau­do­ni­kio meno mokyk­los dai­lės sky­riaus moki­nių ir Mato Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jos bend­ra­dar­bia­vi­mo pro­jek­tą — vir­tu­alią paro­dą, skir­tą M. Slan­čiaus­ko 170 — osioms gimi­mo meti­nėms pami­nė­ti. Didžio­ji dalis dar­bų sukur­ti šio žymaus švie­suo­lio kūry­bos moty­vais, kiti — port­re­tai, kuriuo­se pavaiz­duo­tas M. Slan­čiaus­kas skir­tin­gais savo gyve­ni­mo eta­pais.