Knygos pristatymas Joniškio žemės ūkio mokykloje

Lap­kri­čio 19 die­ną Joniš­kio žemės ūkio mokyk­los lie­tu­vių kal­bos moky­to­jos meto­di­nin­kės Nijo­lės Vai­čiu­ly­tės-Myko­lai­tie­nės pakvies­ti vyko­me į moky­to­jos Ali­nos Jonai­tie­nės kny­gos „Smil­tė“ pri­sta­ty­mą. Ši kny­ga pasa­ko­ja apie nau­jo­kę Smil­tę, susi­du­rian­čią su paty­čio­mis mokyk­lo­je ir neži­nan­čią, kaip apsi­gin­ti nuo nepel­ny­to psi­cho­lo­gi­nio smur­to ir aki­vaiz­džiai rodo­mos nepa­gar­bos.

Ren­gi­nio metu Žemės ūkio mokyk­los mok­s­lei­viai suvai­di­no Vai­ko gero­vės komi­si­jos posė­dį, kuria­me buvo spren­džia­ma paty­čių prob­le­ma. D. Gai­liū­nai­tė ang­liš­kai padai­na­vo dai­ną, kurio­je taip pat buvo kal­ba­ma apie paty­čias, o mūsų kla­sės (8b kl. – red. past.) mer­gai­tės sušo­ko savo kūry­bos šokį, atsklei­džian­tį jaut­rią Smil­tės pri­gim­tį, ir suvai­di­no nedi­de­lę kny­gos ištrau­ką.

Susi­ti­ki­mo metu kal­bė­jo mokyk­los psi­cho­lo­gas ir socia­li­nė peda­go­gė. Jie taip pat apžvel­gė kny­go­je kelia­mas prob­le­mas. ŽŪM socia­li­nė peda­go­gė Vai­da Bal­ta­ra­gy­tė papa­sa­ko­jo apie gali­mas paty­čių pasek­mes, supa­žin­di­no su bau­džia­muo­ju kodek­su, numa­tan­čiu baus­mes už kito asmens nuo­trau­kų pla­ti­ni­mą inter­ne­te. Kal­bė­jo ir kny­gos auto­rė Ali­na Jonai­tie­nė. Ji papa­sa­ko­jo kny­gos atsi­ra­di­mo isto­ri­ją ir paaiš­ki­no, kaip ir kodėl kilo idė­ja para­šy­ti šią apy­sa­ką. Mokyk­los aktų salė­je, kur ir vyko kny­gos pri­sta­ty­mas, vei­kė auto­rės pie­ši­nių, skir­tų jos kny­ge­lėms vai­kams iliust­ruo­ti, paro­da.

Po ren­gi­nio mus lydė­ju­sios auk­lė­to­jos Lai­mu­tės Kurau­skie­nės rūpes­čiu nusi­fo­to­gra­fa­vę pri­si­mi­ni­mui links­mi grį­žo­me namo.

Luka Damb­rauskai­tė, 8 b kl.

Paguodos skrynelė

Lap­kri­čio 19 die­ną, Mato Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jos, 4b kla­sės moki­niams pra­ves­tas akty­vus užsi­ėmi­mas „Paguo­dos skry­ne­lė” Buvo per­skai­ty­ta pasa­ka apie du vai­ku­čius, kurie turė­jo palik­ti savo namus ir keliau­ti už šim­to kilo­met­rų moky­tis ama­to.
Apta­rė­me šių vai­kų išgy­ven­tas emo­ci­jas: bai­mę, neri­mą, liū­de­sį, pyk­tį, Visi kar­tu aiš­ki­no­mės, ką dary­ti, kai ten­ka patir­ti liū­de­sį, bai­mę, nusi­vy­li­mą. Vai­kai supra­to, kad emo­ci­jos būna įvai­rios ir jos visos mums rei­ka­lin­gos. Dis­ku­ta­vo­me, kaip sau galė­tu­me padė­ti sun­kiais gyve­ni­mo momen­tais.
Kiek­vie­nas gavo kar­to­ni­nius ruo­ši­nius, iš kurių išlanks­tė skry­ne­les. Jas puo­šė kar­pi­niais, tapė akva­re­le, flo­mas­te­riais.

1B, angelai ir zuikiai

Lap­kri­čio 18 d. 1B kla­sės moki­niai su moky­to­ja Šarū­ne Api­ny­te vyko į Šiau­lius, kur daly­va­vo dvie­jo­se edu­ka­ci­nė­se pamo­ko­se: „Medi­nis kny­gos skir­tu­kas“ bei „Netra­di­ci­nių lėlių kūri­mas pagal lite­ra­tū­ros kūri­nius“.

Pir­miau­sia „Ange­lo muzie­ju­je“ pir­mo­kai suži­no­jo kny­gos skir­tu­ko kil­mę ir pasi­da­rė, deko­ra­vo sau po medi­nį skir­tu­ką. Po to Šiau­lių mies­to vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je kūrė netra­di­ci­nę lėlę-Zui­kį, išklau­sę E. Mie­že­lai­čio poe­mą „Zui­kis Pui­kis“.

KINOBUSAS

Visoms Lie­tu­vos mokyk­loms skir­to pro­jek­to „Mokau­si iš kino“ prog­ra­ma pasie­kė M. Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jos moki­nius. Šio pro­jek­to tiks­las – pasi­tel­kiant kiną kaip prie­mo­nę, ugdy­ti mok­s­lei­vių kul­tū­ri­nį sąmo­nin­gu­mą, ver­ty­bių sis­te­mą, kri­ti­nį mąs­ty­mą, plės­ti jų aki­ra­tį, ska­tin­ti kūry­biš­ku­mą, vys­ty­ti bendrą­sias kom­pe­ten­ci­jas.

Moki­niai žiū­rė­jo fil­mus “Ką paš­ni­bž­dė­jo palė­da”, “Pake­liui į mokyk­lą”. Po per­žiū­ros moki­niai dis­ku­ta­vo su reži­sie­riu­mi, edu­ka­to­riu­mi Mara­tu Sarg­sy­an.

Žalingų įpročių prevencija

Lap­kri­čio 13 die­ną, Joniš­kio rajo­no savi­val­dy­bės visuo­me­nės svei­ka­tos biu­ras, M Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jo­je, orga­ni­za­vo moky­mus 8 kla­sių moki­niams „Alko­ho­lio, taba­ko ir kitų psi­chi­ką vei­kian­čių medžia­gų var­to­ji­mo pre­ven­ci­ja” (ES) Moky­mų dės­ty­to­jas — Darius Jone­i­kis.
Lek­to­rius moky­mus pra­dė­jo pasa­ko­ji­mu apie savo asme­ni­nę patir­tį rūkant, savi­jau­tą metus rūky­ti, niko­ti­no suke­lia­mas ligas. Paaiš­ki­no, kokius che­mi­nius prie­dus gamin­to­jai deda į taba­ką, norint sustip­rint ir pail­gint jo povei­kį, paro­dė bur­nos, lie­žu­vio mulia­žus su vėži­niais bur­nos ert­mės susir­gi­mais.
Labai papli­tus elekt­ro­ni­nių ciga­re­čių var­to­ji­mui tarp paaug­lių, lek­to­rius paaiš­ki­no apie jų žalin­gą povei­kį, che­mi­nes medžia­gas, kurios nau­do­ja­mos rūkant šias ciga­re­tes.
Buvo papa­sa­ko­ti įvai­rūs atve­jai, kuriais rem­da­ma­sis, moky­mų lek­to­rius pri­sta­tė paskai­tą apie alko­ho­lį ir jo žalin­gą povei­kį. Moki­niams — sava­no­riams buvo uždė­ti imi­ta­ci­niai alko­ho­lio ir nar­ko­ti­nių medžia­gų aki­niai ir papra­šy­ta per­ei­ti tie­sia lini­ja. Per­ėjus, moki­niai papa­sa­ko­jo savo pojū­čius, kaip žmo­gus jaus­tų­si apsvai­gęs nuo alko­ho­lio ir nar­ko­ti­nių medžia­gų.
Buvo pade­monst­ruo­tos apsvai­gi­mo nuo nar­ko­ti­nių medžia­gų iden­ti­fi­ka­vi­mo kor­te­lės.

LIONS QUEST

Lap­kri­čio pra­džio­je Mato Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jos peda­go­gų bend­ruo­me­nė daly­va­vo tri­jų die­nų LIONS QUEST jung­ti­nia­me pasi­ren­gi­mo įgy­ven­din­ti pre­ven­ci­nes prog­ra­mas „Lai­kas kar­tu“ ir „Paaug­lys­tės kryž­ke­lės“ semi­na­re. Moky­mus vedė žino­mas vai­kų psi­cho­lo­gas, psi­chiat­ras Linas Slu­šnys. Pui­kus lek­to­rius, pui­kios emo­ci­jos — gera dar­bo pra­džia.