Ačiū!

M. Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jos moky­to­jai dėko­ja idė­jos suma­ny­to­jai ir įgy­ven­din­to­jai tech­no­lo­gi­jų moky­to­jai Gita­nai Sta­gie­nei už dai­lias tri­spal­ves gėly­tes.

Kodėl Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo šventė ypatinga?

Nes pri­me­na mums:

MES ESAME TURTINGI, kal­bė­da­mi vie­na seniau­sių pasau­lio kal­bų- lie­tu­vių kal­ba.

MES ESAME IŠMINTINGI, nepa­mirš­da­mi savo tau­tos isto­ri­jos ir papro­čių.

MES ESAME STIPRŪS, nes tai, kas per amžius sukaup­ta Lie­tu­vos isto­ri­jo­je, kal­bo­je, kul­tū­ro­je, gam­to­je, mus vie­ni­ja ir ragi­na kur­ti atei­tį, kurio­je išsi­pil­dys mūsų sva­jo­nės.

Atostogų laikas

Žie­mos ato­sto­gos moki­niams  vasa­rio 18 — vasa­rio 22 die­no­mis.

Po ato­sto­gų pamo­kos pro­gim­na­zi­jo­je pra­si­dės

2019 metų vasa­rio 25 die­ną.

 Būki­te svei­ki!

Pilietiškumo akcija „Laisvės skrydis“

Joniš­kio M. Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jos 8b kl. moki­niai ir tech­no­lo­gi­jų moky­to­jai G. Sta­gie­nė ir V. Mar­ti­nai­tis, kaip ir kiek­vie­nais metais per tech­no­lo­gi­jų pamo­kas paga­mi­no spal­vin­gus paukš­čius ir daly­va­vo pilie­tiš­ku­mo akci­jo­je „Lais­vės skry­dis“.