Rytoj Matui Slančiauskui sukaktų 170!

Kokia pui­ki pro­ga aplan­ky­ti jo gim­tuo­sius Trum­pa­i­čius, Rei­bi­nius ir kapą Rudiš­kų kapi­nė­se. Ačiū Šarū­nei Api­ny­tei ir Ingai Misiu­vie­nei už bend­rą idė­ją ir jos įgy­ven­di­ni­mą.

Nuo­trau­kos iš nie­ka­da nema­ty­tų, bet šir­džiai arti­mų vie­tų pra­džiu­gi­no ir M. Slan­čiaus­ko pro­vai­kai­tę Susan Ole­sen.

Lai­ma Kurau­skie­nė

M. Slan­čiaus­ko bend­ruo­me­nės nariai mini Lie­tu­vos vals­ty­bės atkū­ri­mo die­ną.

 

Pro­gim­na­zi­jo­je vie­šė­jo LR Sei­mo narys Liu­das Jonai­tis. Jis domė­jo­si mokyk­los veik­la, erd­vė­mis, susi­ti­ko su mokyk­los admi­nist­ra­ci­ja, dis­ku­ta­vo švie­ti­mo aktu­ali­jų temo­mis.

Lietuva mūsų širdyse

Artė­jant vasa­rio 16 — Lie­tu­vos vals­ty­bės atkū­ri­mo die­nai, M. Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jos 2A kla­sės moki­niai (moky­to­ja D. Klau­sie­nė) lan­kė­si Joniš­kio isto­ri­jos ir kul­tū­ros muzie­ju­je, kur vyko edu­ka­ci­nis užsi­ėmi­mas „Lie­tu­va mūsų šir­dy­se“.

Moki­niai klau­sė­si pasa­ko­ji­mo apie Lie­tu­vos vals­ty­bin­gu­mo įvy­kius, namo par­si­ne­šė gra­žiau­siais tri­spal­vės raš­tais pada­bin­tus mode­li­no paukš­te­lius, sim­bo­li­zuo­jan­čius lais­vę.

Ačiū Joniš­kio isto­ri­jos ir kul­tū­ros muzie­jaus dar­buo­to­jai V. Vit­kau­skie­nei už įdo­mia edu­ka­ci­nę pamo­ką.

Visi 1–8 kla­sių mokyk­los talen­tų šou „Ir aš galiu“ daly­viai už drą­są, kūry­biš­ku­mą ir ini­cia­ty­vu­mą buvo pas­ka­tin­ti išvy­ka į Pasva­lio basei­ną. Kad talen­tai skleis­tų­si čia — Mato Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jo­je!

Vasa­rio 10 d. buvo pagerb­ti paty­rę sėk­mę mok­s­le moki­niai. Jie pir­mą­jį pus­me­tį bai­gė aukš­tes­niai­siais lygiais (pra­di­nė­se kla­sė­se) arba labai gerai (5–8 kla­sė­se). Vai­kams buvo įteik­tos padė­kos. Kiek­vie­no lau­kė sal­di staig­me­na.

Res­pub­li­ki­nė­je moki­nių ir moky­to­jų kon­fe­ren­ci­jo­je „Vie­šo­jo kal­bė­ji­mo įgū­džių tobu­li­ni­mas: kelio­nių įspū­džiai“ sėk­min­gai suda­ly­va­vo ir ang­liš­kai savo pro­jek­tus pri­sta­tė 5a kl. mok. S. Luko­šiū­nai­tė, 5b kl. mok. G. Natrai­tė, S. Tama­šauskai­tė, S. Vei­ka­lai­tė, E. Vil­ma­nai­tė, 6a kl. mok. E. Pau­li­kai­tė, L. Kup­či­kai­tė (mokyt. J. Šiur­nie­nė), 7a kl. mok. A. Buč­ny­tė (mokyt. S. Jacie­nė), rusiš­kai — 7b kl. mok. A. Kar­bau­s­ky­tė (mokyt. J. Alek­sand­ra­vi­čie­nė), lie­tu­viš­kai — 6b kl. mok. A. Buly­tė, A. Danie­lė (mokyt. A. Jonai­tie­nė).

Daly­vės ugdė­si vie­šo­jo kal­bė­ji­mo įgū­džius, plė­to­jo­si savi­raiš­ką, papa­sa­ko­jo savo ir išgir­do kitų bend­ra­am­žių kelio­nių įspū­džius.

Kovo 11 — ąją švę­si­me Lie­tu­vos nepri­klau­so­my­bės atkū­ri­mo tris­de­šimt­me­tį. Mato Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­ja šią sukak­tį pasi­tin­ka ypa­tin­gai, nes čia mokė­si ir tuo­me­ti­nę 3‑ąją vidu­ri­nę mokyk­lą  bai­gė vie­nin­te­lis iš Joniš­kio kilęs Nepri­klau­so­my­bės Akto sig­na­ta­ras — a. a. Gin­ta­ras Ramo­nas. Džiau­gia­mės moky­to­jos Jur­gi­tos Matu­lie­nės surink­ta archy­vi­ne medžia­ga apie jau­niau­sią­jį nepri­klau­so­mos vals­ty­bės Akto pas­kel­bė­ją ir krei­pia­mės į buvu­sius Gin­ta­ro bend­ra­kla­sius, arti­muo­sius, mies­te­lė­nus, visus jį paži­no­ju­sius, pra­šy­da­mi pasi­da­lin­ti turima medžia­ga. Gal kas turi­te išsau­go­ję nuo­trau­kų, jo rašy­tų atviru­kų, doku­men­tų ar kitų daik­tų? Malo­niai pra­šo­me atneš­ti į pro­gim­na­zi­ją ar susi­siek­ti nuro­dy­tu tele­fo­nu: 8 612 63168. Pasi­ti­ki­me Lie­tu­vos nepri­klau­so­my­bės 30 — metį, pri­si­min­da­mi žymius kraš­tie­čius!