Pamokos, kurios neprailgo…

Artė­jant vasa­ros ato­sto­goms vai­kams labai svar­bu pri­si­min­ti, kokie pavo­jai ir nelai­min­gi atsi­ti­ki­mai įvyks­ta, kai savęs nesau­gai. Todėl bir­že­lio 4 die­ną 2a kla­sės (mokyt. D. Mar­cin­ke­vi­čie­nė) ir 2b kla­sės (mokyt. J. Bytau­tie­nė) moki­niams pamo­kos pra­si­dė­jo Joniš­kio Prieš­gais­ri­nė­je gel­bė­ji­mo tar­ny­bo­je. Ugnia­ge­siai – gel­bė­to­jai papa­sa­ko­jo, kaip elg­tis prie van­dens tel­ki­nių, kokią pagal­bą gali vai­kai suteik­ti skęs­tan­čiam. Ir visa tai pade­monst­ra­vo prak­tiš­kai. Pri­mi­nė, kaip atsar­giai elg­tis prie lau­ža­vie­čių. Bai­gian­tis susi­ti­ki­mui, vai­kus atgai­vi­no šal­ta van­dens sro­ve.

Pamo­kos tęsė­si toliau. Apie savo pro­fe­si­ją papa­sa­ko­jo Joniš­kio vete­ri­na­ri­jos kabi­ne­to gydy­to­jas Neri­jus Vait­kus. Paro­dė inst­ru­men­tus, kurie rei­ka­lin­gi gyvū­nų apžiū­rai ir gydy­mui. Vai­kai pama­tė užsie­ny­je galio­jan­čius gyvū­nė­lių pasus ir mik­ros­che­mas, kurio­mis žen­kli­na­mi gyvū­nai (mik­ro­či­pai). O ypač vai­kams pati­ko ste­bė­ti pro mik­ro­s­ko­pą rau­do­nuo­sius krau­jo kūne­lius.

Su juve­ly­ro pro­fe­si­jos sub­ti­ly­bė­mis supa­žin­di­no Linas Vasi­liaus­kas. Tai spe­cia­ly­bė, rei­ka­lau­jan­ti atsi­da­vi­mo, kruopš­tu­mo, žinių. Paro­dė dar­bo įran­kius ir vai­kams matant pade­monst­ra­vo, kaip gami­na­mi papuo­ša­lai.

Šios netra­di­ci­nės įdo­mios pamo­kos sutei­kė vai­kams žinių ir visiš­kai nepra­il­go. Sau­gios visiems vasa­ros!

Edukacinė pamoka „Kad dantukai būtų sveiki“

Kodėl dan­tu­kai gen­da? Kaip pri­žiū­rė­ti juos? Kaip tai­syk­lin­gai valy­ti?  Atsa­ky­mus į šiuos klau­si­mus 1a (mokyt. D. Klau­sie­nė) ir 3b (mokyt. L. Pili­pa­vi­čie­nė) kla­sių moki­niai suži­no­jo apsi­lan­kę VŠĮ Joniš­kio PSPC odon­to­lo­gi­jos sky­riu­je, kur edu­ka­ci­nę pamo­ką apie dan­tu­kus pra­ve­dė bur­nos higie­nis­tė Sona­ta Kvyk­lie­nė. Spe­cia­lis­tė papa­sa­ko­jo vai­kams, kas svei­ka ir kas ken­kia dan­tims, paro­dė dan­tu­kų, tarp­dan­čių ir lie­žu­vio valy­mo tech­ni­kas. Vai­kai su spe­cia­lia pasta valė­si dan­tu­kus.  O kas norė­jo, galė­jo pasi­tik­rin­ti dan­tu­kus pas  odon­to­lo­gę Liną Pet­ro­nie­nę. Sma­gu buvo ste­bė­ti, kaip vai­kai drą­siai, be bai­mės sėdo­si į odon­to­lo­go kėdę. Kruopš­čiai patik­ri­nu­si vai­kų dan­tu­kus, odon­to­lo­gė para­šė pažy­mas apie vai­kų dan­tu­kų būk­lę.

Sauliaus Pladžio įmonė „Metalo ir medžio meniniai dirbiniai”

5 a kl. moki­niai ir tech­no­lo­gi­jų moky­to­jai G. Sta­gie­nė ir V. Mar­ti­nai­tis lan­kė­si Ziniū­nuo­se Sau­liaus Pla­džio įmo­nė­je „Meta­lo ir medžio meni­niai dir­bi­niai”. Moki­nius vers­li­nin­kas Sau­lius Pla­dis malo­niai pri­ėmė, papa­sa­ko­jo apie vers­lo pra­džią, rodė savo ir savo moky­to­jo Kazi­mie­ro Vai­ne­i­kio gamin­tas stakles, demonst­ra­vo kaip gami­na­mi įvai­rūs dir­bi­niai. Moki­niai su didžiu­liu susi­do­mė­ji­mu klau­sė­si, ste­bė­jo, patys ban­dė atlik­ti duo­tas užduo­tis.

Pasi­džiau­gė­me, kad visai neto­li turi­me ką pama­ty­ti, aplankyti.Grįžome pil­ni įspū­džių.

Tech­no­lo­gi­jų moky­to­jai: G. Sta­gie­nė, V. Mar­ti­nai­tis