Atranka į Dainų šventę

Jei nebu­vo­te Lie­tu­vos sos­ti­nė­je Vil­niu­je vidur­va­sa­rį, kai čia vyks­ta Didžio­ji lie­tu­vių meno olim­pia­da, ko gero, Jums sun­ku įsi­vaiz­duo­ti galin­gą dvi­de­šim­ties tūks­tan­čių daly­vių cho­ro skam­be­sį arba dide­lia­me sta­dio­ne atgy­jan­čius devy­nių tūks­tan­čių šokė­jų brė­žia­mus raš­tus. Ar gali būti, kad į vie­ną nedi­de­lę teri­to­ri­ją gali tilp­ti visa šalis ir jos kai­mų, mies­te­lių, mies­tų, tar­mių, senų­jų dai­nų, šokių bei kitų tra­di­ci­jų mar­gu­mas? Visa tai ir dar dau­giau gali­te pama­ty­ti Dai­nų šven­tė­je. Lie­tu­vos dai­nų šven­tės vyks­ta kas ket­ve­ri metai ir į vie­ną dai­nuo­jan­tį, šokan­tį, gro­jan­tį būrį suk­vie­čia dešim­tis tūks­tan­čių meno mėgė­jų iš visos Lie­tu­vos.

Lie­tu­vos mok­s­lei­vių dai­nų šven­tės, irgi vyks­tan­čios kas ket­ve­ri metai – tai gra­ži didžių­jų šven­čių tra­di­ci­jų tąsa, puo­se­lė­jan­ti, sau­go­jan­ti ir jau­na­jai kar­tai skie­pi­jan­ti pačias tau­riau­sias tau­tiš­ku­mo ir pat­rio­tiš­ku­mo idė­jas. Lie­tu­vos mok­s­lei­vių dai­nų šven­tės trykš­ta jau­na­tviš­ku džiaugs­mu, užkre­čian­čiu gyvy­bin­gu­mu, išsi­ski­ria žan­rų įvai­ro­ve, jose dar­niai susi­pi­na seno­sios tra­di­ci­jos ir šiuo­lai­ki­nis moder­nu­mas. Tokia gra­ži, kerin­ti, įtrau­kian­ti, džiaugs­min­ga ir spal­vin­ga šven­tė vyks atei­nan­čią vasa­rą Vil­niu­je. Skai­ty­ki­te toliau

Pagerbtas Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos akto dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo signataras

Mūsų mokyk­los auk­lė­ti­nis Gin­ta­ras Ramo­nas prieš 30 metų Aukš­čiau­sio­je  Tary­bo­je ati­da­vė savo bal­są už nepri­klau­so­mą Lie­tu­vą. Dėko­da­mi jam už drą­sų poel­gį penk­to­kai papuo­šė jo gar­bei paso­din­tą ąžuo­liu­ką mokyk­los kie­me.
Kad kiek­vie­nas moki­nys, bend­ruo­me­nės narys iš arčiau susi­pa­žin­tų su jo gyve­ni­mo aki­mir­ko­mis, buvo paruoš­tas sten­das mokyk­los pir­mo­jo aukš­to fojė.
Po ren­gi­nio “Laisvei 30!” aštun­to­kai padė­jo tri­spal­vių gėlių ant jo kapo padė­ko­da­mi jam už kil­nų poel­gį.

Mokyklas pasiekė 2019 m vykusios Programavimo savaitės rezultatai:

Nau­jas ES prog­ra­ma­vi­mo savai­tės rekor­das: 4,2 mln. daly­vių ir dau­giau nei 72 000 ren­gi­nių 2019 m. Jau žino­mi itin sėk­min­gos 2019 m. ES prog­ra­ma­vi­mo savai­tės rezul­ta­tai: jos metu buvo suor­ga­ni­zuo­ta dau­giau nei 72 000 ren­gi­nių, pri­trau­ku­sių 4,2 mln. daly­vių iš dau­giau nei 80 pasau­lio šalių. Dau­gu­ma ren­gi­nių buvo skir­ti skait­me­ni­niam mąs­ty­mui ir patrauk­liam bei links­mam prog­ra­ma­vi­mo pag­rin­dų paži­ni­mui, vis dėl­to dau­gė­ja ren­gi­nių, kuriuo­se pag­rin­di­nis dėme­sys ski­ria­mas pažan­gioms tech­no­lo­gi­joms, kaip antai robo­ti­kai ir dirb­ti­niam inte­lek­tui.

Iššū­kis „Code Week 4 all“ tapo svar­biu 2019 m. prog­ra­ma­vi­mo savai­tės sėk­mės veiks­niu. Jis ska­ti­na mies­tų, regio­nų bei šalių bend­ra­dar­bia­vi­mą ir gero­sios patir­ties mai­nus. Orga­ni­za­to­riai sukū­rė dau­giau nei 2 400 ren­gi­nių aljan­sų. 596 aljan­sai susie­jo mažiau­siai dešimt ren­gi­nių, 655 aljan­sai subū­rė dau­giau nei 500 daly­vių, o 137 aljan­sų veik­lo­je daly­va­vo trys ar dau­giau šalių. Iš viso 1 177 aljan­sams pavy­ko pasiek­ti bent vie­ną iš tri­jų nusta­ty­tų tiks­lų, ir jų orga­ni­za­to­riai gaus meis­triš­ku­mo pažy­mė­ji­mą. 53 aljan­sai pasie­kė visus tris tiks­lus.

Mato Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jos, Žaga­rės gim­na­zi­jos mok­s­lei­viai su part­ne­riais iš Graiki­jos, Tur­ki­jos ir Mol­do­vos pasie­kė visus 3 tiks­lus ir tapo vie­ni iš 53  lai­mė­to­jų.