Išvyka į Šiaulių gyvūnų globos namus

Artė­jant gra­žiau­sioms metų šven­tėms Joniš­kio Mato Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jos 6a kla­sės moki­niai su auk­lė­to­ja Lina Alek­na­vi­čie­ne ir tech­no­lo­gi­jų moky­to­ja Gita­na Sta­gie­ne per tech­no­lo­gi­jų pamo­kas pri­siu­vo ran­ko­mis gyvū­nė­liams šil­tų guo­liu­kų, nupir­ko mais­te­lio ir aplan­kė Lete­nė­lės gyvū­nų glo­bos namus. Nuvy­kę moki­niai apžiū­rė­jo gyvū­nė­lių įkur­tus namus, džiau­gia­si, kad jie gyve­na, šil­tai, tvar­kin­gai.

Gruo­džio 10 d. šokių stu­di­jos „Kibirkš­tė­lė“ jau­nių gru­pė daly­va­vo Socia­li­nių paslau­gų ir užim­tu­mo cent­ro 15-os metų jubi­lie­ji­nia­me ren­gi­ny­je Žil­vi­no res­to­ra­ne. Pasvei­ki­no­me kai­my­nus ir bend­ra­am­žius tran­kiais šokiais ir šil­tais lin­kė­ji­mais.

Lap­kri­čio 29 d. mūsų mokyk­los 6b kla­sės mok­s­lei­vės Aus­tė­ja Buly­tė, Goda Kir­šanskai­tė, Mija Pau­lauskai­tė, Klė­ja Karūž­nai­tė ir Vik­to­ri­ja Gikniū­tė daly­va­vo Skaist­gi­rio gim­na­zi­jo­je vyku­sia­me dai­nuo­ja­mo­sios poe­zi­jos fes­ti­va­ly­je „Nukri­tu­sių lapų melo­di­jos. Mer­gi­nos, vado­vau­ja­mos muzi­kos moky­to­jos Vir­gi­ni­jos Puč­ku­vie­nės, paruo­šė dvi dai­nas – „Euro­pos vidu­ry“ ir „Būta­sis daž­ni­nis ruduo“.

3b kla­sės moki­niai lap­kri­čio pra­džio­je para­šė Kalė­dų Sene­liams laiš­kus į Vokie­ti­ją, Kana­dą ir Suo­mi­ją. Koks džiaugs­mas aplan­kė šian­dien, sulau­kus pir­mo­jo atsa­ky­mo iš Vokie­ti­jos!!! Laiš­kas ang­lų kal­ba. Tad per­skai­ty­ti padė­jo moky­to­ja Lai­ma Kurau­skie­nė. Džiaugs­mo iki Mėnu­lio ir atgal.… Nuo­sta­bus tas lau­ki­mo jaus­mas!!!”