Joniš­kio Mato Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jos admi­nist­ra­ci­ja dėko­ja visiems mokyk­los bend­ruo­me­nės nariams už sutelk­tu­mą ir galią patir­ti sėk­mę, įvei­kiant nuo­to­li­niu moky­mu­si pažen­klin­tus moks­lo metus. Lin­ki­me spal­vin­gų ir smal­sių vasa­ros kelio­nių po Lie­tu­vą!