SVARBI INFORMACIJA!

Rekomenduojama

Infor­muo­ja­me, kad Mato Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jo­je nusta­ty­tas vie­nas COVID-19 atve­jis. Arti­mą kon­tak­tą turė­ję mokyk­los bend­ruo­me­nės nariai infor­muo­ti, jiems pra­neš­ta apie būti­ny­bę izo­liuo­tis. Toli­mes­ni pro­gim­na­zi­jos admi­nist­ra­ci­jos veiks­mai bus deri­na­mi su NVSC spe­cia­lis­tais. Visų mokyk­los bend­ruo­me­nės narių pra­šo­me lai­ky­tis sau­gu­mo rei­ka­la­vi­mų, ste­bė­ti svei­ka­tą. Ska­ti­na­me pasi­nau­do­ti gali­my­be išsi­tir­ti Joniš­kio COVID ‑19 mobi­lia­ja­me patik­ros punk­te.

Svar­bu! Vyk­do­mas Joniš­kio rajo­no gyven­to­jų išty­ri­mas dėl COVID-19 ligos mobi­lia­ja­me punk­te 

Nemokamas maitinimas

Rekomenduojama

Infor­muo­ja­me, kad nemo­ka­mą mai­ti­ni­mą gau­nan­tiems 1–8 kla­sių moki­niams už spa­lio 22–23 die­nas ir lap­kri­čio 3–6 die­nas bus ski­ria­mas sau­sas davi­nys, kurį vai­kai atsi­ims grį­žę po nuo­to­li­nio moky­mo­si. Jei, atsi­žvel­giant į nepa­lan­kią svei­ka­tai situ­aci­ją, rajo­ne bus pri­im­ti kiti spren­di­mai — infor­muo­si­me.

GEOGRAFIJOS PAMOKOS KITAIP

Visa­me pasau­ly­je spa­lio 14 d. šven­čia­ma tarp­tau­ti­nė elekt­ro­ni­kos atlie­kų die­na. Tai datai pami­nė­ti pro­gim­na­zi­jo­je vyko inte­gruo­tos geo­gra­fi­jos ir eko­lo­gi­jos pamo­kos 7 ir 8 kla­sių moki­niams. Buvo veda­mos inter­ne­ti­nės pamo­kė­lės tema „Elekt­ros ir elekt­ro­ni­nės įran­gos, bate­ri­jų ir aku­mu­lia­to­rių, apmo­kes­ti­na­mų­jų gami­nių (filt­rų, amor­ti­za­to­rių, padan­gų), eks­p­lo­a­tuo­ti netin­ka­mų trans­por­to prie­mo­nių, aly­vų atlie­kų tvar­ky­mas, pri­ėmi­mo vie­tos, šių atlie­kų atski­ro surin­ki­mo būti­ny­bė, žalin­gas povei­kis aplin­kai bei žmo­nių svei­ka­tai“. Moki­niai daly­va­vo šios aplin­ko­sau­gi­nės prog­ra­mos pre­zen­ta­ci­jo­je ir spren­dė kar­tu šia tema kon­kur­si­nį kry­žia­žo­dį. Šio­je veik­lo­je ugdy­ti­niai gili­no­si į glo­ba­li­nes eko­lo­gi­nes prob­le­mas ir jų spren­di­mo būdus. Tokiu būdu jie daly­va­vo res­pub­li­ki­nia­me pro­jek­te „Mes rūšiuo­jam“, kurio tiks­las — ska­tin­ti mokyk­los bend­ruo­me­nę rūšiuo­ti elekt­ros ir elekt­ro­ni­kos atlie­kas, kurios per­dir­ba­mos ir gau­na­mi nau­ji patrauk­lūs gami­niai.

4a klasės mokinių išvyka M. Slančiausko keliais

4a kla­sės moki­niai kar­tu su moky­to­ja I. Kati­nie­ne aplan­kė Mato Slan­čiaus­ko muzie­jų. Moki­niai susi­pa­ži­no su muzie­jaus eks­po­na­tais. Vai­ku­čių dėme­sį ypač patrau­kė žirk­lės, kurias nau­do­jo pats siu­vė­jas Matas Slan­čiaus­kas. Edu­ka­ci­nė pamo­ka „Molis mano ran­ko­se“ vyko Rei­bi­nių kai­mo Ama­tų cent­re. Ten mūsų lau­kė Sau­ly­tės mamy­tė. Ji pavai­ši­no mus arba­ta ir sal­du­my­nais. Moki­niai, sušil­dę ran­ku­tė­se molį, nulip­dė įvai­riau­sių dar­be­lių.

Rude­niš­ko­mis spal­vo­mis gėrė­jo­mės apsi­lan­kę ant Uoly­no kal­vos. Ste­bė­jo­me, kaip suda­ry­ta dolo­mi­ti­nė ato­dan­ga, žaidė­me žai­di­mus, gro­žė­jo­mės esan­čio­mis medžio skulp­tū­ro­mis.

Grį­žo­me į mokyk­lą įgi­ję isto­ri­nių ir prak­ti­nių žinių.

Integruotos patyriminio ugdymo pamokos

Inte­gruo­tos paty­ri­mi­nio ugdy­mo pamo­kos kito­se erd­vė­se sutei­kia  moki­niams dau­giau gali­my­bių pažin­ti gam­tos pasau­lį. Pamo­kos 3 B kla­sės moki­niams vyko Joniš­kio Kul­tū­ros cent­ro paro­dų salė­je, mies­to par­ke, mokyk­los lau­ko kla­sė­je, Uoly­no kal­ne Skaist­gi­ry­je, vais­ta­žo­lių ūky­je.