Mažieji svečiai robotikos užsiėmime

Sau­sio 17 d. pro­gim­na­zi­jo­je lan­kė­si vai­kų dar­že­lio „Vytu­rė­lis“ prieš­mo­kyk­li­nės gru­pės vai­kai, kurie daly­va­vo robo­ti­kos užsi­ėmi­me. Moky­to­ja A. Radžvi­lie­nė papa­sa­ko­ju­si, kas yra robo­tas, kokias koman­das jis atlie­ka, paro­dė savo sukonst­ruo­tą robo­tu­ką, kuris klus­niai vyk­dė moky­to­jos koman­das. Po to vai­kai ėmė­si konst­ruo­ti savo robo­tu­kus — vėjo malū­nus. Sukonst­ra­vę juos, mažie­ji paste­bė­jo, kad jų pato­bu­li­ni­mai buvo skir­tin­gi — nė vie­no nebu­vo vie­no­do, bet pui­kiai vei­kė.

Dar­že­li­nu­kams ši edu­ka­ci­ja labai pati­ko.

Sau­sio 17 d. 3b kla­sės moki­niai daly­va­vo inte­gruo­to­je ang­lų kal­bos ir dai­lės pamo­ko­je. Per ang­lų kal­bos pamo­ką vai­kai apra­šė pasi­rink­tą gyvū­ną, jo neįp­ras­tas savy­bes bei ypa­tin­gus gebė­ji­mus. Dai­lės pamo­ko­je tre­čio­kai pie­šė gyvū­no eski­zą ir lip­dė jį iš plas­ti­li­no. Pri­tai­kę tele­fo­no prog­ra­mė­lę, vai­kai savo plas­ti­li­no gyvū­nė­liui įkvė­pė gyvy­bės. Pamo­ką vedė moky­to­jos Lai­ma Kurau­skie­nė ir Jolan­ta Bytau­tie­nė.

Sau­sio 10 d. mūsų pro­gim­na­zi­jos moki­niai daly­va­vo Šau­lių Sąjun­gos orga­ni­zuo­ta­me nak­ti­nia­me žygy­je „Būk švie­sa tam­so­je“ skir­ta­me sau­sio 13 d. pami­nė­ji­mui. Visi įvei­kė­me 13 kilo­met­rų. Grį­žo­me pavar­gę, bet lai­min­gi.

2020 METŲ KALENDORIUS

Mokyk­lo­je jūsų lau­kia moki­nių ir moky­to­jų kūry­bi­niais dar­bais iliust­ruo­tas MATO SLANČIAUSKO PROGIMNAZIJOS 2020 METŲ KALENDORIUS! Kvie­čia­me įsi­gy­ti!

Keramika

Nuo 2017 metų lap­kri­čio 1 d. Joniš­ky­je vei­kia jau­nų­jų kera­mi­kų būre­lis.

Išskir­ti­nis, nes kito­se mokyk­lo­se ar ugdy­mo įstai­go­se kera­mi­kos būre­lių nėra. Jį lan­ko pra­di­nių kla­sių moki­niai. Lip­do­me įvai­rius dir­bi­nius iš molio – gyvū­nų figū­rė­les, tau­pyk­les, pieš­tu­ki­nes, ange­liu­kus, var­pe­lius ir dar dau­gy­bę įvai­rių dir­bi­nių, kuriuos suku­ria laki moki­nių vaiz­duo­tė. Užsi­ėmi­mai vyks­ta vie­ną kar­tą per savai­tę, bet daž­nai pri­trūks­ta­me lai­ko, molis įtrau­kia į kūry­bi­nius pro­ce­sus, jį mie­la lies­ti, min­ky­ti, lip­dy­ti. Užsi­ėmi­muo­se moko­mės dir­bi­nius puoš­ti, deko­ruo­ti, ste­bi­me džiū­vi­mo pro­ce­są, degi­mą. Yra kera­mi­kos degi­mo kros­nis, kurio­je išde­ga­mi dir­bi­niai. Išdeg­tus dir­bi­nius dažo­me, lakuo­ja­me. Būre­liui vado­vau­ja lais­vo­ji moky­to­ja, logo­pe­dė Rita Pad­gur­skie­nė, kuri yra kera­mi­kė – tau­to­dai­li­nin­kė, akty­viai daly­vau­jan­ti rajo­ne ren­gia­mo­se ama­tų die­no­se, įvai­riuo­se pro­jek­tuo­se, susi­ju­siuo­se su kera­mi­ka.

Kalėdinių varžybų akimirkos

Finalinis koncertas „Ir aš galiu“

Gruo­džio 17 die­ną mokyk­lo­je nuskam­bė­jo pas­ku­ti­nis talen­tų šou „Ir aš galiu“ akor­das – nuga­lė­to­jų fina­li­nis kon­cer­tas. Jam visi daly­viai paruo­šė po nau­ją – kalė­di­nį nume­rį. Muzi­kan­tai, dai­ni­nin­kai ir šokė­jai kei­tė vie­ni kitus, o pil­na salė žiū­ro­vų negai­lė­jo aplo­dis­men­tų.

Ren­gi­niui bai­gian­tis komi­si­ja pas­kel­bė nomi­na­ci­jas ir palin­kė­jo gra­žių lai­mė­ji­mų atei­ty­je.

Kon­cer­tą užbai­gė Erne­sta ir Vil­tė su dai­na „Man palin­kė­ki gerų Kalė­dų“. Gerų Kalė­dų lin­ki­me ir visai mokyk­los bend­ruo­me­nei!