Etwining projektas „STEM ON BOARD

Etwi­ning pro­jek­tas „STEM ON BOARD paty­rė karan­ti­no iššū­kį. Stai­ga nutrū­kus ugdy­mo pro­ce­sui viso­se part­ne­rių šaly­se ir pra­si­dė­jus nuo­to­li­niam moky­mui, sudė­tin­ga vyk­dy­ti pro­jek­to veik­las. Mažie­siems daž­nai pri­rei­kia tėve­lių pagal­bos, ne visos pro­jek­to prog­ra­mos ir aplin­kos namuo­se įvei­kia­mos…

STEM ON  BOARD“ pro­jek­to pla­nuo­se buvo šiukš­lių rūšia­vi­mo gali­my­bės ir porei­kis. Įgy­ven­din­ti šią pro­jek­to dalį ėmė­si robo­ti­kos būre­lio narys ket­vir­to­kas Agnius. Su  tėve­lių pagal­ba fil­muo­jant Agnius surin­ko robo­tą ir savo pasie­ki­mais pasi­da­li­na fil­mu­ke.

 

Ačiū 6a už pagal­bą lai­mint dar vie­ną eTwin­ning Koky­bės Žen­kle­lį. Ačiū, Sand­ra, už fan­ta­s­tiš­kus šokius! Thanks Ine­ta Liel­kal­ne for your Friends­hip!

Lai­ma Kurau­skie­nė

Joniš­kio Mato Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jos moki­niai ir tech­no­lo­gi­jų moky­to­jai G. Sta­gie­nė ir V. Mar­ti­nai­tis, per tech­no­lo­gi­jų pamo­kas, kai visas pasau­lis turi tilp­ti kam­ba­ry­je, kūrė basų kojų taką kitaip.

4A kla­sės moki­niai per lie­tu­vių kal­bos pamo­kas susi­pa­žįs­ta su lie­tu­vių lite­ra­tū­ros auto­riais: Mar­ty­nu Mažvy­du, Kri­sti­jo­nu Done­lai­čiu ir Anta­nu Bara­naus­ku. Moky­to­ja Jani­na Lian­dz­ber­gie­nė sugal­vo­jo žais­min­giau pažvelg­ti į Anta­no Bara­naus­ko kūri­nį „Anykš­čių šile­lis“ ir su moki­niais nup­ie­šė įvai­riau­sių iliust­ra­ci­jų bei sukū­rė fil­mu­ką.

Specialiosios pedagogikos skyriaus konferencija

Nau­din­ga patir­tis buvo daly­vau­ti ir skai­ty­ti pra­ne­ši­mą nuo­to­li­nė­je Nacio­na­li­nės švie­ti­mo agen­tū­ros Spe­cia­lio­sios peda­go­gi­kos sky­riaus orga­ni­zuo­to­je kon­fe­ren­ci­jo­je – ref­lek­si­jo­je. skir­tą logopedų/specialiųjų peda­go­gų meto­di­nių grupių/būrelių pir­mi­nin­kams, PPT spe­cia­lie­siems peda­go­gams ir logo­pe­dams. Vebi­na­ro metu pasi­da­li­nau savo gerą­ja patir­ti­mi apie pasi­tei­si­nu­sius švie­ti­mo pagal­bos tei­ki­mo  būdus pro­gim­na­zi­jo­je, apie iššū­kius ir džiaugs­mus nuo­to­li­nio dar­bo kon­teks­te bei švie­ti­mui skir­tų ištek­lių val­dy­mą, sis­te­mi­ni­mo gali­my­bes nuo­to­li­nio dar­bo metu. Džiau­giuo­si pro­gim­na­zi­jos moky­to­jais, kitais švie­ti­mo pagal­bos spe­cia­lis­tais, kurie įsi­klau­so, taria­si, ieš­ko gali­my­bių indi­vi­dua­li­zuo­ti užduo­tis moki­niams, pade­da bend­rau­ti su moki­niais bei jų Tėve­liais. Kon­fe­ren­ci­jos metu buvo nau­din­ga išgirs­ti kitų kole­gų patir­čių orga­ni­zuo­jant ir tei­kiant švie­ti­mo pagal­bą moki­niams, jų Tėve­liams. Tikiuo­si, kad pasi­sem­ta patir­tis padės gerin­ti švie­ti­mo pagal­bos pri­ei­na­mu­mą pro­gim­na­zi­jo­je, o pasi­da­lin­ta patir­tis su kole­go­mis jiems taip pat bus nau­din­ga ir pra­smin­ga tei­kiant švie­ti­mo pagal­bą spe­cia­lių­jų ugdy­mo­si porei­kių moki­niams.

Spe­cia­lio­ji peda­go­gė Aud­ro­nė

Nuo­šir­džiai dėko­ja­me mūsų pro­gim­na­zi­jos rėmė­jams Anže­lai ir Kęs­tu­čiui Bei­no­ra­vi­čiams, pado­va­no­ju­siems naš­lai­čių. Jos džiu­gins kiek­vie­ną, aplan­kan­tį mokyk­los kie­mą.