Visi kviečiami ir labai laukiami Joniškio miesto šventėje

2019 metų lie­pos 1–7 die­no­mis vyks Joniš­kio mies­to die­nos šven­tė „Lai­kas mylė­ti“. Mie­li pro­gim­na­zi­jos moki­niai, tėve­liai, moky­to­jai, dar­buo­to­jai, susi­bur­ki­me bend­rai šven­ti­nei eise­nai (eise­na žygiuos nuo savi­val­dy­bės pasta­to iki est­ra­dos prie Joniš­kio Kul­tū­ros cent­ro). Ren­ka­mės prie savi­val­dy­bės lie­pos 6 (šeš­ta­die­nį) 9.15 val. Pagei­dau­ja­mas švie­sių spal­vų domi­na­vi­mas .( Bet  svar­biau ne spal­va, o Jūs kiek­vie­nas ir visi kar­tu ).

Iki gra­žaus susi­ti­ki­mo.

Pro­gim­na­zi­jos admi­nist­ra­ci­ja

Pamokos, kurios neprailgo…

Artė­jant vasa­ros ato­sto­goms vai­kams labai svar­bu pri­si­min­ti, kokie pavo­jai ir nelai­min­gi atsi­ti­ki­mai įvyks­ta, kai savęs nesau­gai. Todėl bir­že­lio 4 die­ną 2a kla­sės (mokyt. D. Mar­cin­ke­vi­čie­nė) ir 2b kla­sės (mokyt. J. Bytau­tie­nė) moki­niams pamo­kos pra­si­dė­jo Joniš­kio Prieš­gais­ri­nė­je gel­bė­ji­mo tar­ny­bo­je. Ugnia­ge­siai – gel­bė­to­jai papa­sa­ko­jo, kaip elg­tis prie van­dens tel­ki­nių, kokią pagal­bą gali vai­kai suteik­ti skęs­tan­čiam. Ir visa tai pade­monst­ra­vo prak­tiš­kai. Pri­mi­nė, kaip atsar­giai elg­tis prie lau­ža­vie­čių. Bai­gian­tis susi­ti­ki­mui, vai­kus atgai­vi­no šal­ta van­dens sro­ve.

Pamo­kos tęsė­si toliau. Apie savo pro­fe­si­ją papa­sa­ko­jo Joniš­kio vete­ri­na­ri­jos kabi­ne­to gydy­to­jas Neri­jus Vait­kus. Paro­dė inst­ru­men­tus, kurie rei­ka­lin­gi gyvū­nų apžiū­rai ir gydy­mui. Vai­kai pama­tė užsie­ny­je galio­jan­čius gyvū­nė­lių pasus ir mik­ros­che­mas, kurio­mis žen­kli­na­mi gyvū­nai (mik­ro­či­pai). O ypač vai­kams pati­ko ste­bė­ti pro mik­ro­s­ko­pą rau­do­nuo­sius krau­jo kūne­lius.

Su juve­ly­ro pro­fe­si­jos sub­ti­ly­bė­mis supa­žin­di­no Linas Vasi­liaus­kas. Tai spe­cia­ly­bė, rei­ka­lau­jan­ti atsi­da­vi­mo, kruopš­tu­mo, žinių. Paro­dė dar­bo įran­kius ir vai­kams matant pade­monst­ra­vo, kaip gami­na­mi papuo­ša­lai.

Šios netra­di­ci­nės įdo­mios pamo­kos sutei­kė vai­kams žinių ir visiš­kai nepra­il­go. Sau­gios visiems vasa­ros!

Edukacinė pamoka „Kad dantukai būtų sveiki“

Kodėl dan­tu­kai gen­da? Kaip pri­žiū­rė­ti juos? Kaip tai­syk­lin­gai valy­ti?  Atsa­ky­mus į šiuos klau­si­mus 1a (mokyt. D. Klau­sie­nė) ir 3b (mokyt. L. Pili­pa­vi­čie­nė) kla­sių moki­niai suži­no­jo apsi­lan­kę VŠĮ Joniš­kio PSPC odon­to­lo­gi­jos sky­riu­je, kur edu­ka­ci­nę pamo­ką apie dan­tu­kus pra­ve­dė bur­nos higie­nis­tė Sona­ta Kvyk­lie­nė. Spe­cia­lis­tė papa­sa­ko­jo vai­kams, kas svei­ka ir kas ken­kia dan­tims, paro­dė dan­tu­kų, tarp­dan­čių ir lie­žu­vio valy­mo tech­ni­kas. Vai­kai su spe­cia­lia pasta valė­si dan­tu­kus.  O kas norė­jo, galė­jo pasi­tik­rin­ti dan­tu­kus pas  odon­to­lo­gę Liną Pet­ro­nie­nę. Sma­gu buvo ste­bė­ti, kaip vai­kai drą­siai, be bai­mės sėdo­si į odon­to­lo­go kėdę. Kruopš­čiai patik­ri­nu­si vai­kų dan­tu­kus, odon­to­lo­gė para­šė pažy­mas apie vai­kų dan­tu­kų būk­lę.

Sauliaus Pladžio įmonė „Metalo ir medžio meniniai dirbiniai”

5 a kl. moki­niai ir tech­no­lo­gi­jų moky­to­jai G. Sta­gie­nė ir V. Mar­ti­nai­tis lan­kė­si Ziniū­nuo­se Sau­liaus Pla­džio įmo­nė­je „Meta­lo ir medžio meni­niai dir­bi­niai”. Moki­nius vers­li­nin­kas Sau­lius Pla­dis malo­niai pri­ėmė, papa­sa­ko­jo apie vers­lo pra­džią, rodė savo ir savo moky­to­jo Kazi­mie­ro Vai­ne­i­kio gamin­tas stakles, demonst­ra­vo kaip gami­na­mi įvai­rūs dir­bi­niai. Moki­niai su didžiu­liu susi­do­mė­ji­mu klau­sė­si, ste­bė­jo, patys ban­dė atlik­ti duo­tas užduo­tis.

Pasi­džiau­gė­me, kad visai neto­li turi­me ką pama­ty­ti, aplankyti.Grįžome pil­ni įspū­džių.

Tech­no­lo­gi­jų moky­to­jai: G. Sta­gie­nė, V. Mar­ti­nai­tis

Festivalis „Šoks vaikučiai šokinį“

Gegu­žės 10 d. Joniš­kio vasa­ros est­ra­do­je vyko tra­di­ci­nis tarp­tau­ti­nis mok­s­lei­vių liau­diš­kų šokių fes­ti­va­lis „Šoks vai­ku­čiai šoki­nį“. Į jį šokių kolek­ty­vus iš Lie­tu­vos ir Lat­vi­jos suk­vie­tė Joniš­kio Mato Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jos ir Joniš­kio raj. savi­val­dy­bės NVŠ šokių stu­di­ja Kibirkš­tė­lė, šie­met šven­čian­ti pen­kio­li­kos metų gim­ta­die­nį ir fes­ti­va­lio orga­ni­za­to­rė, stu­di­jos vado­vė Sand­ra Pau­la­vi­čie­nė. Beveik trys šim­tai šokė­jų džiu­gi­no žiū­ro­vus pui­kiai atlik­tais lie­tu­viš­kais, lat­viš­kais, rusiš­kais ir len­kiš­kais šokiais, žavė­jo arti­stiš­ku­mu, grakš­čiais jude­siais ir nuo­šir­džio­mis šyp­se­no­mis. Dvi valan­das lau­ko est­ra­dos sceo­je ir aikš­tė­je prieš ją nepa­ils­da­mos suko­si šokė­jų  poros ir rate­liai, skam­bė­jo nuo­tai­kin­ga muzi­ka, mir­gė­jo ryš­kios kos­tiu­mų spal­vos. Visa tai susi­py­nė į vin­grią liau­diš­kų šokių pynę, susiau­dė į mar­gą šokių raš­tą. Savo atlie­ka­mo­mis dai­no­mis į šią pynę įsi­jun­gė ir Mato Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jos pop­cho­ro Pasa­kė­lė dai­ni­nin­kai. Šven­tė­je daly­va­vo seni ir nau­ji Kibirkš­tė­lės drau­gai – Šiau­lių rajo­no savi­val­dy­bės mok­s­lei­vių liau­diš­kų šokių stu­di­ja Die­me­dė­lis ir Kur­šė­nų Sta­sio Ang­lic­kio mokyk­los šokė­jai, Šila­lės meno mokyk­los šokių stu­di­ja Lokys­ta, Nau­jo­sios Akme­nės Sau­lė­te­kio pro­gim­na­zi­jos šokė­jai, Šilu­tės Žibų pra­di­nės mokyk­los šokių kolek­ty­vas Žibu­rė­lis, Jel­ga­vos 5‑osios vidu­ri­nės mokyk­los šokių kolek­ty­vas Ija, net trys kolek­ty­vai iš Lat­vi­jos sos­ti­nės: Rygos 75-osios vidu­ri­nės mokyk­los šokių kolek­ty­vas Radu­ga, Rygos Itos Koza­ke­vi­čios len­kų vidu­ri­nės mokyk­los šokių kolek­ty­vas Rygas Sauls­ta­ri­ni, Rygos 21-osios vidu­ri­nės mokyk­los šokių kolek­ty­vas Pria­ni­ki ir, žino­ma, Kibirkš­tė­lė. Fes­ti­va­ly­je pasi­ro­dė visos pen­kios Kibirkš­tė­lės gru­pės – dau­giau kaip šim­tas šokė­jų. Ren­gi­ny­je buvo pri­si­min­tas ir pagerb­tas lie­tu­viš­ko sce­ni­nio šokio pra­di­nin­kas ir patri­ar­chas, žymus cho­reo­gra­fas ir balet­meis­te­ris, pro­fe­so­rius Juo­zas Lin­gys. Šie­met mini­me 100-ąsias jo gimi­mo meti­nes. Šiai iški­liai Lie­tu­vos kul­tū­ros asme­ny­bei pagerb­ti Kibirkš­tė­lės šokė­jai atli­ko kele­tą jo šokių. Kon­cer­to pabai­go­je daly­viams ir jų vado­vams dėko­jo Joniš­kio Mato Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jos direk­to­riaus pava­duo­to­ja, lai­ki­nai einan­ti direk­to­riaus parei­gas Vio­le­ta Zig­man­tie­nė ir direk­to­riaus pava­duo­to­ja Jolan­ta Šiur­nie­nė. Vado­vams iteik­ti padė­kos raš­tai, suve­ny­rai ir dova­nė­lės, bei Rūtos ir Riman­to Stan­kū­nų pado­va­no­ti jų mede­ly­ne užau­gin­ti mede­liai. Po kon­cer­toa kolek­ty­vų vado­vai, aptar­da­mi ren­gi­nį, džiau­gė­si pui­kia orga­ni­za­ci­ja ir šil­tu pri­ėmi­mu, žiū­ro­vų gau­sa, kul­tū­rin­gu­mu ir nuo­šir­džiais aplo­dis­men­tais, lin­kė­jo Kibirkš­tė­lei dar daug kūry­bin­gų ir sėk­min­gų metų. Ren­gi­nį vedė Kibirkš­tė­lės šokė­jai Salo­mė­ja Pau­la­vi­čiū­tė, Pau­lius Kati­lia­vas, Atėnė Jene­liū­nai­tė ir Nag­lis Ado­ma­vi­čius. Ren­gi­nio part­ne­riai – Joniš­kio kul­tū­ros cent­ras.