Pradinukai konferencijoje „Aš tikrai myliu Lietuvą“

Lap­kri­čio 23 d. pra­di­nu­kai daly­va­vo res­pub­li­ki­nė­je I-IV kla­sių moki­nių moks­li­nė­je — prak­ti­nė­je kon­fe­ren­ci­jo­je „Aš tik­rai myliu Lie­tu­vą“, kuri vyko Šiau­lių Jova­ro pro­gim­na­zi­jo­je.

Kon­fe­ren­ci­ja pra­si­dė­jo meni­ne prog­ra­ma, kurio­je vai­dy­bi­ne for­ma buvo pri­sta­ty­ta visa Lie­tu­vos isto­ri­ja. Ren­gi­ny­je daly­va­vo , tą die­ną minin­tys Lie­tu­vos kariuo­me­nės įkū­ri­mo šimt­me­tį, kari­nių oro pajė­gų Šiau­lių Avia­ci­jos bazės kariai. Jie supa­žin­di­no kon­fe­ren­ci­jos daly­vius su Lie­tu­vos kariuo­me­nės veik­la.

Po to kon­fe­ren­ci­jos daly­viai išsi­skirs­tė į dar­bo gru­pes, kurio­se pri­sta­tė savo pra­ne­ši­mus:

  • 1a kl. Sau­lė Budžy­tė ir Juri­ta Jasai­ty­tė (mokyt. D. Klau­sie­nė) — „Seno­lių patir­tis nau­do­ja­ma ir šian­dien“.
  • 3a kl. Lėja Žem­liauskai­tė ir Goja Ado­mai­ty­tė (mokyt. J. Lian­dz­ber­gie­nė) — „Aš čia augu“.
  • 3b kl. Jokū­bas Šili­nas ir Urtė Šaky­tė (mokyt. L. Pili­pa­vi­čie­nė) — „Dova­nos Lie­tu­vai 100-čio pro­ga“.
  • 4b kl. Žygi­man­tas Dun­du­lis, Armi­nas Paliū­nas ir Dovy­das Rim­džius (mokyt. J. Matu­lie­nė) — „Lie­tu­va — mano gim­ti­nė“.

Moki­niai, dirb­da­mi gru­pė­se, dali­jo­si patir­ti­mi, įgū­džiais, pra­p­lė­tė paži­ni­mo ir komu­ni­ka­vi­mo kom­pe­ten­ci­jas.

Džiu­gu, kad pra­di­nu­kai jau geba atsto­vau­ti savo mokyk­lą res­pub­li­ki­niuo­se ren­gi­niuo­se.

Bebro laureatė

Svei­ki­na­me 2a kla­sės moki­nę Bar­bo­rą Vaišvi­lai­tę IT „Beb­ro“ kon­kur­se užėmu­sią rajo­ne pir­mą vie­tą ir pate­ku­sią į res­pub­li­kos geriau­sių dešim­tu­ką.

Skai­ty­ki­te toliau

Pradinukai domėjosi žemės ūkio profesijomis

1a ir 3b kla­sių moki­niai su savo moky­to­jo­mis D. Klau­sie­ne ir L. Pili­pa­vi­čie­ne lan­kė­si Joniš­kio žemės ūkio mokyk­lo­je. Pra­di­nu­kai domė­jo­si, kokių pro­fe­si­jų gali­ma įgy­ti mokan­tis  Joniš­kio žemės ūkio mokyk­lo­je.

Vai­kai lan­kė­si kabi­ne­tuo­se, kuriuo­se moko­si šios mokyk­los moki­niai, apžiū­rė­jo ir džiau­gė­si mokyk­los žemės ūkio tech­ni­ka, turė­jo gali­my­bę pasi­va­ži­nė­ti trak­to­riais, susi­pa­žin­ti ir tyri­nė­ti grū­di­nes kul­tū­ras, daly­va­vo inte­rak­ty­vio­je pamo­ko­je apie nami­nius gyvu­lius, mokė­si dary­ti Kalė­di­nes deko­ra­ci­jas.

Dėko­ja­me šios mokyk­los moky­to­joms, spe­cia­lis­tams už įdo­miai pra­ves­tą edu­ka­ci­nę pamo­ką.

Pradinukai dalyvavo respublikinėje pradinių klasių mokinių pažintinėje – praktinėje konferencijoje

Lap­kri­čio 13 d. Šiau­lių Sal­du­vės pro­gim­na­zi­jo­je vyko kon­fe­ren­ci­ja „Gam­tos karu­se­lė. Vais­ta­žo­lių krai­te­lė“. Pra­ne­ši­mus „Vais­ta­žo­lių dar­že­lis“ skai­tė 4b kla­sės moki­nys Ugnius Tom­kus, „Ste­buk­lin­ga žole­lių galia“ 3b kla­sės moki­nys Agnius Bud­rys ir  1a kla­sės moki­nė Mor­ta Vaišvi­lai­tė, „Pra­di­nu­ko pažin­tis su vais­ta­žo­lė­mis“1b kla­sės moki­nė Ligi­ta Golu­bo­vai­tė.

Moki­niai  kon­fe­ren­ci­jos metu mokė­si dirb­ti su bend­ra­am­žiais gru­pė­se, papil­dė savo žinias apie vais­ta­žo­les, dali­jo­si patir­ti­mi, tobu­li­no svei­kos gyven­se­nos įgū­džius, įgi­jo pasi­ti­kė­ji­mo savi­mi. Tokia patir­tis vai­kams nau­din­ga, nes vai­kai supra­to, kad vais­ta­žo­lės žmo­gui  yra vie­na iš gam­tos dova­nų.

Kon­fe­ren­ci­jai moki­nius paruo­šė moky­to­jos Jur­gi­ta Matu­lie­nė, Lina Pili­pa­vi­čie­nė, Danu­tė Klau­sie­nė ir Ugnė Vai­ne­i­kie­nė.