KNYGŲ KALĖDOS 2016

knygu_kaledos_2016

KNYGŲ KALĖDOS 2016

Jau šeš­tą­jį  kar­tą atke­lia­vo Pre­zi­den­tės Dalios Gry­bauskai­tės ini­ci­juo­ta akci­ja „Kny­gų Kalė­dos“. Šių metų akci­jos tema – kny­gos, kurios kei­čia gyve­ni­mą.

Dova­no­ki­me kny­gas – įkve­pian­čią, pamo­kan­čią, pata­rian­čią, moty­vuo­jan­čią lite­ra­tū­rą. Akci­ja „Kny­gų Kalė­dos“ ska­ti­na bend­rau­ti ir daly­tis kny­go­mis su tais, kuriems jų trūks­ta, daly­tis ta kny­ga, kuri kaž­ku­riam skai­ty­to­jui paro­dys nau­jus kelius, atvers gra­žes­nius hori­zon­tus. Sutei­ki­me gali­my­bę keis­ti savo gyve­ni­mus taip kaip to nori­si!

(akci­ja vyks iki sau­sio 6 die­nos)

DOVANOKIMESKAITYKIME – DALINKIMĖS

Tarptautinis skirtukų mainų projektas

Spa­lio mėne­sį mūsų pro­gim­na­zi­jos moki­niai įsi­trau­kė į tarp­tau­ti­nį kny­gų skir­tu­kų mai­nų pro­jek­tą. Šis pro­jek­tas apima bend­ra­dar­biau­jan­čias mokyk­las iš įvai­rių pasau­lio šalių. Moki­niai kuria kny­gų skir­tu­kus ir jais kei­čia­si su kitų šalių mokyk­lo­mis. Mūsų mokyk­los 5- 8 kla­sių moki­niai savo paga­min­tais skir­tu­kais apsi­kei­tė su Ven­gri­jos mokyk­los moki­niais.

Skir­tu­kų mai­nų pro­jek­tas yra papras­tas, įdo­mus būdas dalin­tis skai­ty­mo malo­nu­mu ir susi­ra­sti nau­jų drau­gų, nau­do­jan­tis mokyk­lų bib­lio­te­ko­mis visa­me  pasau­ly­je. Sma­gu daly­vau­ti pro­jek­te, kuris ska­ti­na moki­nių bend­ra­vi­mą, kūry­biš­ku­mą, dali­ji­mą­si skai­ty­mo malo­nu­mu.

2016-ųjų metų Šiaurės šalių bibliotekų savaitė

Tam­sė­jan­čio­mis lap­kri­čio 14–20 die­no­mis vai­kus, jau­nuo­lius ir suau­gu­siuo­sius viso­se Šiau­rės ir Bal­ti­jos šaly­se aso­cia­ci­ja Nor­den vėl kvie­tė leis­tis į nau­jas lite­ra­tū­ri­nes patir­tis. Šiais metais Šiau­rės šalių bib­lio­te­kų savai­tė šven­čia dvi­de­šim­ties metų sukak­tį ir šių metų skai­ty­mo tema — ATEITIS.

Rytas –  lai­kas, kai kny­gos pra­bi­lo mūsų mokyk­los ir kitų šiau­rės šalių moki­niams. Mokyk­los salė­je prie jau­kios ir malo­nios žva­ku­čių švie­sos mok­s­lei­viai klau­sė­si lite­ra­tū­ri­nės ištrau­kos iš  Stian‘o Hole kny­gos „Gar­ma­no vasa­ra“ — įspū­din­gos ir iliust­ruo­tos isto­ri­jos apie šešia­me­tį ber­niu­ką, var­du Gar­ma­nas. Išklau­sę ištrau­ką moki­niai savo įspū­džius įpra­smi­no pie­ši­niuo­se, kuriais gali­ma pasi­džiaug­ti pro­gim­na­zi­jos bib­lio­te­ko­je.

Sma­gu, kad bib­lio­te­kas bei mokyk­las vie­ni­ja bend­ras kny­gų ar jų ištrau­kų skai­ty­mas, kuris tei­kia malo­nu­mą ir džiaugs­mą moki­niams.

TARPTAUTINĖ TOLERANCIJOS DIENA

Lap­kri­čio 16 die­ną dau­ge­ly­je Lie­tu­vos mies­tų ir mies­te­lių buvo mini­ma Tarp­tau­ti­nė tole­ran­ci­jos die­na. Šią die­ną ska­ti­na­ma atkreip­ti visuo­me­nės dėme­sį į skir­tin­gų nuo­mo­nių, skir­tin­gų tau­ty­bių žmo­nių, ser­gan­čių­jų ir turin­čių prob­le­mų žmo­nių tole­ra­vi­mą. Šią die­ną įvai­rio­se šaly­se orga­ni­zuo­ja­mi ren­gi­niai, skir­ti ugdy­ti tole­ran­ci­ją, pakan­tu­mą, gebė­ji­mą supras­ti kitus, kant­ry­bę.

Mūsų mokyk­los moki­niai Tarp­tau­ti­nę Tole­ran­ci­jos die­ną pami­nė­jo per dori­nio ugdy­mo pamo­kas. Apta­rė­me žodžio tole­ran­ci­ja reikš­mę ir gami­no­me tole­ran­ci­jos paukš­čius, kurie gra­žiai nutū­pė pro­gim­na­zi­jos pir­mo aukš­to fojė. Balan­džius papuo­šė­me įvai­rio­mis pačių mok­s­lei­vių ir žymių žmo­nių min­ti­mis apie pakan­tu­mą, drau­gys­tę.

Lap­kri­čio 16 die­ną visiems bend­ruo­me­nės nariams buvo įseg­ti šių metų tole­ran­ci­jos die­nos sim­bo­liai — balan­džiai, bylo­jan­tys, kad tik tole­ran­ci­ja gali užtik­rin­ti supra­tin­gą, gera­no­riš­ką, tai­kų bend­ra­vi­mą ir išli­ki­mą įvai­riuo­se pasau­lio kam­pe­liuo­se.

Metų knygos rinkimai 2016

Metų kny­gos rin­ki­mai vyks­ta kas­met nuo 2005 m. ir jau tapo svar­biu tra­di­ci­niu Lie­tu­vos kul­tū­ros įvy­kiu. Akci­jos tiks­las — ska­tin­ti Lie­tu­vos gyven­to­jus domė­tis šiuo­lai­ki­ne lie­tu­vių lite­ra­tū­ra, kel­ti mūsų visuo­me­nė­je skai­ty­mo pres­ti­žą. Akci­jos idė­ja — pri­sta­ty­ti geriau­sius pra­ei­tais metais išleis­tus lie­tu­vių lite­ra­tū­ros kūri­nius tri­jo­se — vai­kų, paaug­lių ir suau­gu­sių­jų — kny­gų kate­go­ri­jo­se.

Mūsų mokyk­los moki­niai taip pat  kiek­vie­nais metais daly­vau­ja šio­je akci­jo­je ir pri­si­de­da prie metų kny­gos rin­ki­mų. Šiais metais „Metų kny­gos“ rin­ki­mų akci­ja kvie­čia išrink­ti „Metų kny­gas“ tri­jo­se kate­go­ri­jo­se iš 15 pasiū­ly­tų kny­gų. Eks­per­tų komi­si­jos atrin­ko 5 kny­gas vai­kams, 5 kny­gas suau­gu­sie­siems ir 5 poe­zi­jos kny­gas, iš kurių skai­ty­to­jai kiek­vie­no­je kate­go­ri­jo­je rinks „Metų kny­gą“.

Akty­vaus daly­va­vi­mo!knygos2016