Pirmokai bibliotekoje

Rug­sė­jui tik spė­jus įsi­bė­gė­ti, mūsų pro­gim­na­zi­jos pir­mo­kai nekant­rau­da­mi atsku­bė­jo į mokyk­los bib­lio­te­ką. Čia moki­niai susi­pa­ži­no su mokyk­los bib­lio­tekininke, apžiū­rė­jo  bib­lio­te­ką, skai­tyk­lą,  išsi­aiš­ki­no čia galio­jan­čias tai­syk­les.  Susi­pa­žinę ir pasi­džiaugę dide­le ir erd­via mokyk­los bib­lio­teka, moki­niai išsi­rinko sau patin­kamų kny­ge­lių ir su džiaugs­mu išsku­bėjo jų skai­tyti.

Knygų iliustratorės iš Suomijos

Gegu­žės 22 die­ną M. Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jo­je lan­kė­si dvi talen­tin­gos ir sma­gios vai­kiš­kų kny­gų iliust­ra­to­rės iš Suo­mi­jos – Jen­ny Lucan­der ir Lin­da Bon­des­tam, kurios suren­gė kūry­bi­nes dirb­tu­vė­les mūsų mokyk­los pra­di­nu­kams.

Moki­nius iliust­ra­to­rės supa­žin­di­no kaip gali­ma įsi­gy­ti iliust­ra­to­riaus pro­fe­si­ją ir koks tai yra dar­bas. Sma­giai ir šmaikš­čiai papa­sa­ko­jo, kaip jos pačios tapo vai­kiš­kų kny­gu­čių iliust­ra­to­rė­mis ir len­to­je pade­monst­ra­vo, kaip iš kuria­mo pasa­ko­ji­mo atsi­ran­da įvai­rios iliust­ra­ci­jos.

Užsi­ėmi­mo metu ste­bė­da­mi spal­vo­tas iliust­ra­ci­jas kny­go­se ir ekra­ne moki­niai klau­sė­si gar­si­nio kny­gu­čių skai­ty­mo, atsa­ki­nė­jo į užduo­tus klau­si­mus, daly­va­vo pašne­ke­siuo­se ir patys turė­jo gali­my­bę sukur­ti savo įsi­vaiz­duo­ja­mą ste­buk­lin­gą gyvū­nė­lį.

Malo­nu buvo ste­bė­ti sma­gų moki­nių bruz­de­sį ir popie­riaus lape atsi­ra­du­sius įvai­riau­sius gyvū­nė­lius, kuriems buvo sugal­vo­ti var­dai ir sukur­tos jų gyve­ni­mo isto­ri­jos.

Mokyklos biblioteka papildyta naujomis knygomis

IMG_5027Lab­da­ros ir para­mos fon­das „Švie­ski­me vai­kus“ (stei­gė­jai And­rius Mamon­to­vas ir Ramū­nas Kar­bau­skis) mūsų  šalies bib­lio­te­koms dova­no­ja nau­jų kny­gų.

Į šių metų sau­sio 27 die­ną mūsų rajo­no J. Avy­žiaus vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je vyku­sį susi­ti­ki­mą su rajo­no dar­že­lių ir mokyk­lų bib­lio­te­kų atsto­vais Sei­mo narys pro­fe­so­rius Arū­nas Gumu­liaus­kas atvy­ko su dova­no­mis – kiek­vie­nai bib­lio­te­kai po mai­še­lį su kny­go­mis. Sma­gu, kad moki­niams galė­si­me pasiū­ly­ti paskai­ty­ti nau­jų kny­ge­lių, kurios tik­rai pra­džiu­gins kiek­vie­ną jau­ną­jį skai­ty­to­ją.

Šventinis bendradarbiavimas

Artė­jant metui, kai ima kve­pė­ti imbie­ri­niais sau­sai­niais, man­da­ri­nais, cina­mo­nu ir visi tam­pa tru­pu­tį geres­ni, mokyk­la susi­lau­kė pasiū­ly­mo iš „Nie­ko rim­to“ lei­dyk­los, kuri kvie­tė kar­tu pasi­tik­ti jau­kiau­sią metų šven­tę ir sulauk­ti ste­buk­lo.  O ste­buklas  vyko labai papras­tai. Buvo pasiū­ly­ta mūsų bib­lio­te­ko­je įkur­din­ti lei­dyk­los „Nie­ko rim­to“ pre­kių kolek­ci­ją.

Labiau­siai pati­ku­sias pre­kes moky­to­jai, moki­niai ir kiti bend­ruo­me­nės nariai galė­jo įsi­gy­ti. Už pusę surink­tos pini­gų sumos mokyk­los bib­lio­te­ka pra­tur­tė­jo „Nie­ko rim­to“ kny­go­mis, kurias buvo gali­ma išsi­rink­ti patiems.

Dėko­ja­me lei­dyk­lai už pasiū­ly­mą ir visiems, įsi­gi­ju­siems gra­žių atviru­kų ir kitų šven­ti­nių smulk­me­nė­lių. Tai buvo pui­kus pasiū­ly­mas papil­dy­ti mokyk­los bib­lio­te­kos kny­gų len­ty­nas.

Bibliotekininkė/etikos moky­to­ja
Gita­na Svy­tie­nė

Pirmokai bibliotekoje

Prieš pat gra­žią­sias metų šven­tes mokyk­los bib­lio­te­ko­je apsi­lan­kė pir­mo­kai. Nedrą­siai pra­vė­rę duris moki­nu­kai buvo pakvies­ti apžiū­rė­ti bib­lio­te­ką. Mažie­siems skai­ty­to­jams buvo paaiš­kin­ta, kaip išsi­rink­ti, kaip grei­čiau ras­ti  rei­ka­lin­gas kny­ge­les. Džiu­gu, jog visi žino­jo, kaip rei­kia elg­tis bib­lio­te­ko­je:  nega­li­ma triukš­mau­ti, bėgio­ti, truk­dy­ti kitiems skai­ty­to­jams. Taip pat būsi­mie­ji  mažie­ji skai­ty­to­jai buvo supa­žin­din­ti su kny­ge­lių išda­vi­mo ir grą­ži­ni­mo tvar­ka. Pir­mo­kai pasi­ža­dė­jo sau­go­ti  kny­ge­les, tin­ka­mai jas skai­ty­ti, kad grą­ži­nant į bib­lio­te­ką jos būtų tvar­kin­gos, šva­rios ir nesu­plė­šy­tos.