Knygų skirtukų apsikeitimo“ projektas

Kas­met, tarp įvai­rių šalių, vyks­ta „Kny­gų skir­tu­kų apsi­kei­ti­mo“ pro­jek­tas (Book­mark Exchan­ge Pro­ject), kurį orga­ni­zuo­ja Tarp­tau­ti­nė mokyk­lų bib­lio­te­kų aso­cia­ci­ja (Inter­na­tio­nal Asso­cia­tion of  Scho­ol Libra­rians­hip). Į šį pro­jek­tą įsi­trau­kė ir mūsų mokyk­los 6b kla­sės moki­niai. Bur­tų keliu mūsų part­ne­riais tapo Rumu­ni­jos gim­na­zi­ja (Șco­a­la Gim­na­zia­lă nr.1 Dio­sig),  ir Por­tu­ga­li­jos vidu­ri­nė mokyk­la (Esco­la Secun­dária Dio­go de Mace­do ). Moki­niai gami­no kny­gų skir­tu­kus ir siun­tė juos į šias mokyk­las savo bend­ra­am­žiams.

Sma­gu daly­vau­ti pro­jek­te, kuris ska­ti­na moki­nių bend­ra­vi­mą, kūry­biš­ku­mą, dali­ji­mą­si skai­ty­mo malo­nu­mu.

Naujos knygos

Labai džiau­gia­mės, kad mūsų mokyk­los bib­lio­te­ka pasi­pil­dė nau­jo­mis lab­da­ros ir para­mos fon­do „Švie­ski­me vai­kus“ išleis­to­mis  kny­go­mis. Kas­met šio fon­do kny­gos išlei­džia­mos dide­liu tira­žu seri­jo­je „Vai­kų bib­lio­te­kė­lė“ ir dali­ja­mos bib­lio­te­koms, mokyk­loms, dar­že­liams ir kitoms bend­ruo­me­nėms.

Visi kvie­čia­mi atei­ti, apžiū­rė­ti, išsi­rink­ti ir skai­ty­ti!

Mokyk­los bib­lio­te­ki­nin­kė Gita­na

Tarptautinė Tolerancijos diena

Kiek­vie­nais metais, lap­kri­čio 16 die­ną, mini­ma Tarp­tau­ti­nė Tole­ran­ci­jos die­na. 2019 metų Tole­ran­ci­jos die­nos idė­ja – Tole­ran­ci­jos švy­tu­rys. Švy­tu­rys kaip sim­bo­lis reiš­kia pagal­bą, nes rodo kelią lai­vams, ieš­kan­tiems kran­to, pade­da neuž­plauk­ti ant sek­lu­mos. Taip ir žodis tole­ran­ci­ja, savo pras­me reiš­kia pakan­tu­mą, sutei­kia žmo­nėms gebė­ji­mą visuo­me­nė­je sugy­ven­ti tai­kiai, pri­im­ti kito­kį žmo­gų, kito­kius požiū­rius.

Visą savai­tę moki­niai ruo­šė­si Tole­ran­ci­jos die­nai, aptar­da­mi švy­tu­rio sim­bo­lį, aiš­kin­da­mie­si tole­ran­ci­jos žodžio pras­mę ir savo min­tis užra­šy­da­mi lape­liuo­se, kurie vėliau vir­to švy­tu­rio spin­du­liais, kal­ban­čiais apie pakan­tu­mą kiek­vie­nam ir kito­kiam žmo­gui.

Šiaurės šalių literatūros savaitė

Šiau­rės šalių lite­ra­tū­ros savai­tė — tai kas­me­ti­nė, tra­di­ci­ja tapu­si Šiau­rės šalių aso­cia­ci­jų „Nor­den” orga­ni­zuo­ja­ma švie­sos ir kny­gos šven­tė, pri­me­nan­ti mums seną­ją pasa­ko­ji­mų tra­di­ci­ją ir sutei­kian­ti pro­gos vai­kams ir suau­gu­siems susi­pa­žin­ti su Šiau­rės šalių lite­ra­tū­ros lobiais. Labai sma­gu anks­tų lap­kri­čio rytą susi­bur­ti jau­kio­je aplin­ko­je ir per­si­kel­ti į magiš­ką kny­gų pasau­lį.

Šių metų tema – Šiau­rės šalių šven­tės. Iš Ast­ri­dos Lin­gren kny­gos „Pepė Ilga­ko­ji­nė“ buvo skai­to­mas teks­tas „Kaip Pepė šven­čia gimi­mo die­ną“. Moki­niai pui­kiai lei­do lai­ką klau­sy­da­mie­si ir ste­bė­da­mi pasi­ro­dy­mą, kaip šmaikš­čio­ji Pepė šven­čia gim­ta­die­nį. Savo patir­tus įspū­džius išreiš­kė pieš­da­mi įsi­min­ti­niau­sias aki­mir­kas. Moki­nių links­mi pie­ši­nė­liai, iška­bin­ti prie mokyk­los bib­lio­te­kos, neleis pamirš­ti patir­tų gerų ir sma­gių emo­ci­jų.

Bibliotekos ir bibliotekininkai

Gegu­žės 03 die­ną, pro­gim­na­zi­jo­je lan­kė­si Joniš­kio J. Avy­žiaus bib­lio­te­kos bib­lio­te­ki­nin­kė Dovi­lė Kur­lie­nė, kuri 5B kla­sės moki­niams pra­ve­dė pamo­ką apie bib­lio­te­kas ir bib­lio­te­ki­nin­kus. Vie­š­nia papa­sa­ko­jo apie didžiau­sias, gra­žiau­sias, bei įdo­miau­sias pasau­ly­je esan­čias bib­lio­te­kas, seniau­sias kny­gas, supa­žin­di­no su bib­lio­te­ki­nin­ko pro­fe­si­ja.

 Įdo­mus pasa­ko­ji­mas ir fak­tai moki­niams pali­ko didžiu­lį įspū­dį.

Mokyklos biblioteka kviečia į parodėlę

Vasa­rio 16 – LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO DIENA

Lais­vė – tai kaž­kas dau­giau, ko net Die­vas nega­li uždraus­ti žmo­gui, lais­vė ir nepri­klau­so­my­bė yra nie­kuo nepa­kei­čia­ma ver­ty­bė, ji aukš­tes­nė už gero­vę“.

Vasa­rio 16 oji (Vals­ty­bės atkū­ri­mo die­na) – nacio­na­li­nė Lie­tu­vos šven­tė, skir­ta 1918-aisiais Lie­tu­vos Tary­bos sig­na­ta­rų pasi­ra­šy­tam Lie­tu­vos nepri­klau­so­my­bės aktui pami­nė­ti.

Akcija „Knygų Kalėdos“

Jau sep­tin­tus metus iš eilės vyks­ta Pre­zi­den­tės ini­ci­juo­ja­ma akci­ja „Kny­gų Kalė­dos“. Mūsų mokyk­los bib­lio­te­ka taip pat kas­met jun­gia­si prie šios akci­jos ir džiau­gia­si, galė­da­ma papil­dy­ti kny­gų len­ty­nas nau­jo­mis, akci­jos metu dova­no­to­mis kny­go­mis.Ačiū visiems pri­si­jun­gu­siems!

Kvie­čiu apsi­lan­ky­ti, išsi­rink­ti ir skai­ty­ti!

Mokyk­los bib­lio­te­ki­nin­kė

Knygų Kalėdos“

Jau sep­tin­tą kar­tą „Kny­gų Kalė­dos“ kvie­čia dova­no­ti kny­gas Lie­tu­vos bib­lio­te­koms. Šių metų šūkis – Dova­no­ki­me kny­gų SAVO bib­lio­te­koms. Su šiuo šūkiu, mūsų mokyk­los bib­lio­te­ka ragi­na visus skai­ty­to­jus, kny­gų bičiu­lius ir bend­ruo­me­nės narius pri­si­dė­ti prie šios gra­žios akci­jos ir pado­va­no­ti mūsų mokyk­los bib­lio­te­kai po kny­ge­lę.

Skai­ty­ki­me, dalin­ki­mės, drau­gau­ki­me!

Ačiū!

Mokyk­los bib­lio­te­ki­nin­kė