Naujos knygos

Labai džiau­gia­mės, kad mūsų mokyk­los bib­lio­te­ka pasi­pil­dė nau­jo­mis lab­da­ros ir para­mos fon­do „Švie­ski­me vai­kus“ išleis­to­mis  kny­go­mis. Kas­met šio fon­do kny­gos išlei­džia­mos dide­liu tira­žu seri­jo­je „Vai­kų bib­lio­te­kė­lė“ ir dali­ja­mos bib­lio­te­koms, mokyk­loms, dar­že­liams ir kitoms bend­ruo­me­nėms.

Visi kvie­čia­mi atei­ti, apžiū­rė­ti, išsi­rink­ti ir skai­ty­ti!

Mokyk­los bib­lio­te­ki­nin­kė Gita­na

Tarptautinė Tolerancijos diena

Kiek­vie­nais metais, lap­kri­čio 16 die­ną, mini­ma Tarp­tau­ti­nė Tole­ran­ci­jos die­na. 2019 metų Tole­ran­ci­jos die­nos idė­ja – Tole­ran­ci­jos švy­tu­rys. Švy­tu­rys kaip sim­bo­lis reiš­kia pagal­bą, nes rodo kelią lai­vams, ieš­kan­tiems kran­to, pade­da neuž­plauk­ti ant sek­lu­mos. Taip ir žodis tole­ran­ci­ja, savo pras­me reiš­kia pakan­tu­mą, sutei­kia žmo­nėms gebė­ji­mą visuo­me­nė­je sugy­ven­ti tai­kiai, pri­im­ti kito­kį žmo­gų, kito­kius požiū­rius.

Visą savai­tę moki­niai ruo­šė­si Tole­ran­ci­jos die­nai, aptar­da­mi švy­tu­rio sim­bo­lį, aiš­kin­da­mie­si tole­ran­ci­jos žodžio pras­mę ir savo min­tis užra­šy­da­mi lape­liuo­se, kurie vėliau vir­to švy­tu­rio spin­du­liais, kal­ban­čiais apie pakan­tu­mą kiek­vie­nam ir kito­kiam žmo­gui.

Šiaurės šalių literatūros savaitė

Šiau­rės šalių lite­ra­tū­ros savai­tė — tai kas­me­ti­nė, tra­di­ci­ja tapu­si Šiau­rės šalių aso­cia­ci­jų „Nor­den” orga­ni­zuo­ja­ma švie­sos ir kny­gos šven­tė, pri­me­nan­ti mums seną­ją pasa­ko­ji­mų tra­di­ci­ją ir sutei­kian­ti pro­gos vai­kams ir suau­gu­siems susi­pa­žin­ti su Šiau­rės šalių lite­ra­tū­ros lobiais. Labai sma­gu anks­tų lap­kri­čio rytą susi­bur­ti jau­kio­je aplin­ko­je ir per­si­kel­ti į magiš­ką kny­gų pasau­lį.

Šių metų tema – Šiau­rės šalių šven­tės. Iš Ast­ri­dos Lin­gren kny­gos „Pepė Ilga­ko­ji­nė“ buvo skai­to­mas teks­tas „Kaip Pepė šven­čia gimi­mo die­ną“. Moki­niai pui­kiai lei­do lai­ką klau­sy­da­mie­si ir ste­bė­da­mi pasi­ro­dy­mą, kaip šmaikš­čio­ji Pepė šven­čia gim­ta­die­nį. Savo patir­tus įspū­džius išreiš­kė pieš­da­mi įsi­min­ti­niau­sias aki­mir­kas. Moki­nių links­mi pie­ši­nė­liai, iška­bin­ti prie mokyk­los bib­lio­te­kos, neleis pamirš­ti patir­tų gerų ir sma­gių emo­ci­jų.

Bibliotekos ir bibliotekininkai

Gegu­žės 03 die­ną, pro­gim­na­zi­jo­je lan­kė­si Joniš­kio J. Avy­žiaus bib­lio­te­kos bib­lio­te­ki­nin­kė Dovi­lė Kur­lie­nė, kuri 5B kla­sės moki­niams pra­ve­dė pamo­ką apie bib­lio­te­kas ir bib­lio­te­ki­nin­kus. Vie­š­nia papa­sa­ko­jo apie didžiau­sias, gra­žiau­sias, bei įdo­miau­sias pasau­ly­je esan­čias bib­lio­te­kas, seniau­sias kny­gas, supa­žin­di­no su bib­lio­te­ki­nin­ko pro­fe­si­ja.

 Įdo­mus pasa­ko­ji­mas ir fak­tai moki­niams pali­ko didžiu­lį įspū­dį.

Mokyklos biblioteka kviečia į parodėlę

Vasa­rio 16 – LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO DIENA

Lais­vė – tai kaž­kas dau­giau, ko net Die­vas nega­li uždraus­ti žmo­gui, lais­vė ir nepri­klau­so­my­bė yra nie­kuo nepa­kei­čia­ma ver­ty­bė, ji aukš­tes­nė už gero­vę“.

Vasa­rio 16 oji (Vals­ty­bės atkū­ri­mo die­na) – nacio­na­li­nė Lie­tu­vos šven­tė, skir­ta 1918-aisiais Lie­tu­vos Tary­bos sig­na­ta­rų pasi­ra­šy­tam Lie­tu­vos nepri­klau­so­my­bės aktui pami­nė­ti.

Akcija „Knygų Kalėdos“

Jau sep­tin­tus metus iš eilės vyks­ta Pre­zi­den­tės ini­ci­juo­ja­ma akci­ja „Kny­gų Kalė­dos“. Mūsų mokyk­los bib­lio­te­ka taip pat kas­met jun­gia­si prie šios akci­jos ir džiau­gia­si, galė­da­ma papil­dy­ti kny­gų len­ty­nas nau­jo­mis, akci­jos metu dova­no­to­mis kny­go­mis.Ačiū visiems pri­si­jun­gu­siems!

Kvie­čiu apsi­lan­ky­ti, išsi­rink­ti ir skai­ty­ti!

Mokyk­los bib­lio­te­ki­nin­kė

Knygų Kalėdos“

Jau sep­tin­tą kar­tą „Kny­gų Kalė­dos“ kvie­čia dova­no­ti kny­gas Lie­tu­vos bib­lio­te­koms. Šių metų šūkis – Dova­no­ki­me kny­gų SAVO bib­lio­te­koms. Su šiuo šūkiu, mūsų mokyk­los bib­lio­te­ka ragi­na visus skai­ty­to­jus, kny­gų bičiu­lius ir bend­ruo­me­nės narius pri­si­dė­ti prie šios gra­žios akci­jos ir pado­va­no­ti mūsų mokyk­los bib­lio­te­kai po kny­ge­lę.

Skai­ty­ki­me, dalin­ki­mės, drau­gau­ki­me!

Ačiū!

Mokyk­los bib­lio­te­ki­nin­kė

Šiaurės šalių bibliotekų savaitė

Kai už lan­go tam­su ir dar­ga­no­ta, būrė­mės kur šil­ta jau­ku ir įdo­mu. Šiais metais vėl malo­niai jun­gė­mės prie aso­cia­ci­jos Nor­den orga­ni­zuo­ja­mos Šiau­rės šalių bib­lio­te­kos savai­tės lap­kri­čio 13–19 die­no­mis kuri kvie­tė bur­tis visus drau­gėn ir kar­tu paklau­sy­ti skai­to­mų teks­tų. Šie­met Suo­mi­ja mini 100-ąsias nepri­klau­so­my­bės meti­nes, tad šia pro­ga Šiau­rės šalių bib­lio­te­kų savai­tė išskir­ti­nį dėme­sį sky­rė suo­mių lite­ra­tū­rai. Todėl ir skai­ty­mams buvo siū­lo­mi suo­mių auto­rių teks­tai, o tema – „Šiau­rės salos“.

Tai­gi, mūsų mokyk­lo­je šios savai­tės pra­džios rytai pra­si­dė­da­vo ryti­niais skai­ty­mais prie jau­kios ir užbu­rian­čios žva­kių švie­sos. Visiems pra­di­nių kla­sių moki­niams dori­nio ugdy­mo moky­to­jos skai­tė ištrau­ką iš suo­mių auto­riaus Mau­ri Kun­no kny­gos „Lobių sala“. Sma­gu buvo maty­ti susi­kau­pu­sius ir susi­do­mė­ju­sius moki­nių vei­dus, klau­san­tis nuo­ty­ki­nio teks­to.

Puiki fondo „Švieskime vaikus“ dovana

Jau kelin­ti metai iš eilės lab­da­ros ir para­mos fon­das „Švie­ski­me vai­kus“ (stei­gė­jai And­rius Mamon­to­vas ir Ramū­nas Kar­bau­skis) mūsų  šalies bib­lio­te­koms dova­no­ja nau­jų kny­gų. Šių metų spa­lio 30 die­ną į susi­ti­ki­mą rajo­no J. Avy­žiaus vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je buvo pakvies­ti mūsų rajo­no dar­že­lių ir mokyk­lų bib­lio­te­kų atsto­vai, kuriems sei­mo nario Arū­no Gumu­liaus­ko padė­jė­ja Riman­tė Misiū­nie­nė įtei­kė po mai­še­lį su kny­go­mis. Kiek­vie­nai bib­lio­te­kai ati­te­ko po 18 nau­jų, dar dažais kve­pian­čių kny­gų.

Sma­gu, kad moki­niams galė­si­me pasiū­ly­ti paskai­ty­ti nau­jų kny­ge­lių, kurios tik­rai pra­džiu­gins kiek­vie­ną jau­ną­jį skai­ty­to­ją.

Bib­lio­te­ki­nin­kė Gita­na

Pirmokai bibliotekoje

Rug­sė­jui tik spė­jus įsi­bė­gė­ti, mūsų pro­gim­na­zi­jos pir­mo­kai nekant­rau­da­mi atsku­bė­jo į mokyk­los bib­lio­te­ką. Čia moki­niai susi­pa­ži­no su mokyk­los bib­lio­tekininke, apžiū­rė­jo  bib­lio­te­ką, skai­tyk­lą,  išsi­aiš­ki­no čia galio­jan­čias tai­syk­les.  Susi­pa­žinę ir pasi­džiaugę dide­le ir erd­via mokyk­los bib­lio­teka, moki­niai išsi­rinko sau patin­kamų kny­ge­lių ir su džiaugs­mu išsku­bėjo jų skai­tyti.