Bibliotekos ir bibliotekininkai

Gegu­žės 03 die­ną, pro­gim­na­zi­jo­je lan­kė­si Joniš­kio J. Avy­žiaus bib­lio­te­kos bib­lio­te­ki­nin­kė Dovi­lė Kur­lie­nė, kuri 5B kla­sės moki­niams pra­ve­dė pamo­ką apie bib­lio­te­kas ir bib­lio­te­ki­nin­kus. Vie­š­nia papa­sa­ko­jo apie didžiau­sias, gra­žiau­sias, bei įdo­miau­sias pasau­ly­je esan­čias bib­lio­te­kas, seniau­sias kny­gas, supa­žin­di­no su bib­lio­te­ki­nin­ko pro­fe­si­ja.

 Įdo­mus pasa­ko­ji­mas ir fak­tai moki­niams pali­ko didžiu­lį įspū­dį.

Mokyklos biblioteka kviečia į parodėlę

Vasa­rio 16 – LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO DIENA

Lais­vė – tai kaž­kas dau­giau, ko net Die­vas nega­li uždraus­ti žmo­gui, lais­vė ir nepri­klau­so­my­bė yra nie­kuo nepa­kei­čia­ma ver­ty­bė, ji aukš­tes­nė už gero­vę“.

Vasa­rio 16 oji (Vals­ty­bės atkū­ri­mo die­na) – nacio­na­li­nė Lie­tu­vos šven­tė, skir­ta 1918-aisiais Lie­tu­vos Tary­bos sig­na­ta­rų pasi­ra­šy­tam Lie­tu­vos nepri­klau­so­my­bės aktui pami­nė­ti.

Akcija „Knygų Kalėdos“

Jau sep­tin­tus metus iš eilės vyks­ta Pre­zi­den­tės ini­ci­juo­ja­ma akci­ja „Kny­gų Kalė­dos“. Mūsų mokyk­los bib­lio­te­ka taip pat kas­met jun­gia­si prie šios akci­jos ir džiau­gia­si, galė­da­ma papil­dy­ti kny­gų len­ty­nas nau­jo­mis, akci­jos metu dova­no­to­mis kny­go­mis.Ačiū visiems pri­si­jun­gu­siems!

Kvie­čiu apsi­lan­ky­ti, išsi­rink­ti ir skai­ty­ti!

Mokyk­los bib­lio­te­ki­nin­kė

Knygų Kalėdos“

Jau sep­tin­tą kar­tą „Kny­gų Kalė­dos“ kvie­čia dova­no­ti kny­gas Lie­tu­vos bib­lio­te­koms. Šių metų šūkis – Dova­no­ki­me kny­gų SAVO bib­lio­te­koms. Su šiuo šūkiu, mūsų mokyk­los bib­lio­te­ka ragi­na visus skai­ty­to­jus, kny­gų bičiu­lius ir bend­ruo­me­nės narius pri­si­dė­ti prie šios gra­žios akci­jos ir pado­va­no­ti mūsų mokyk­los bib­lio­te­kai po kny­ge­lę.

Skai­ty­ki­me, dalin­ki­mės, drau­gau­ki­me!

Ačiū!

Mokyk­los bib­lio­te­ki­nin­kė

Šiaurės šalių bibliotekų savaitė

Kai už lan­go tam­su ir dar­ga­no­ta, būrė­mės kur šil­ta jau­ku ir įdo­mu. Šiais metais vėl malo­niai jun­gė­mės prie aso­cia­ci­jos Nor­den orga­ni­zuo­ja­mos Šiau­rės šalių bib­lio­te­kos savai­tės lap­kri­čio 13–19 die­no­mis kuri kvie­tė bur­tis visus drau­gėn ir kar­tu paklau­sy­ti skai­to­mų teks­tų. Šie­met Suo­mi­ja mini 100-ąsias nepri­klau­so­my­bės meti­nes, tad šia pro­ga Šiau­rės šalių bib­lio­te­kų savai­tė išskir­ti­nį dėme­sį sky­rė suo­mių lite­ra­tū­rai. Todėl ir skai­ty­mams buvo siū­lo­mi suo­mių auto­rių teks­tai, o tema – „Šiau­rės salos“.

Tai­gi, mūsų mokyk­lo­je šios savai­tės pra­džios rytai pra­si­dė­da­vo ryti­niais skai­ty­mais prie jau­kios ir užbu­rian­čios žva­kių švie­sos. Visiems pra­di­nių kla­sių moki­niams dori­nio ugdy­mo moky­to­jos skai­tė ištrau­ką iš suo­mių auto­riaus Mau­ri Kun­no kny­gos „Lobių sala“. Sma­gu buvo maty­ti susi­kau­pu­sius ir susi­do­mė­ju­sius moki­nių vei­dus, klau­san­tis nuo­ty­ki­nio teks­to.