Spalis — mokyklų bibliotekų mėnuo

Skai­ty­mas, tiek čia dir­ban­tiems, tiek besi­mo­kan­tiems (taip pat ir tėve­liams) — dalis jų gyve­ni­mo filo­so­fi­jos. Šįkart kvie­čia­me skai­ty­ti kitaip ir kito­kias kny­gas. Mokyk­los archy­vas tur­tin­gas seno­mis, ypa­tin­go­mis kny­go­mis. Bib­lio­te­ki­nin­kė Gita­na Svy­tie­nė jas surin­ko ir paren­gė eks­po­zi­ci­ją. Ver­ta pažiū­rė­ti, sau­giai pavar­ty­ti ir viso­kiau­sių raš­to įdo­my­bių suži­no­ti.

Spalis – Tarptautinis mokyklų bibliotekų mėnuo

Spa­lis yra Tarp­tau­ti­nis mokyk­lų bib­lio­te­kų mėnuo — kas­me­ti­nė mokyk­lų bib­lio­te­kų šven­tė visa­me pasau­ly­je. Mato Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jos bib­lio­te­ki­nin­kė Gita­na Svy­tie­nė kvie­čia visus pami­nė­ti šį mėne­sį drau­gau­jant su kny­ga.

Šių metų tema — „Skai­ty­mas – vie­nas iš kelių į svei­ka­tą ir gero­vę“, tad kvie­čia­me susi­mąs­ty­ti apie kny­gų skai­ty­mo, bei geros svei­ka­tos ir savi­jau­tos ryšį. Tegul šių metų spa­lis atne­ša daug infor­ma­ci­nių atra­di­mų, kūry­biš­kų suma­ny­mų, bei glau­dų moki­nių ir bib­lio­te­kos bend­ra­dar­bia­vi­mą.

Knygų skirtukų apsikeitimo“ projektas

Kas­met, tarp įvai­rių šalių, vyks­ta „Kny­gų skir­tu­kų apsi­kei­ti­mo“ pro­jek­tas (Book­mark Exchan­ge Pro­ject), kurį orga­ni­zuo­ja Tarp­tau­ti­nė mokyk­lų bib­lio­te­kų aso­cia­ci­ja (Inter­na­tio­nal Asso­cia­tion of  Scho­ol Libra­rians­hip). Į šį pro­jek­tą įsi­trau­kė ir mūsų mokyk­los 6b kla­sės moki­niai. Bur­tų keliu mūsų part­ne­riais tapo Rumu­ni­jos gim­na­zi­ja (Șco­a­la Gim­na­zia­lă nr.1 Dio­sig),  ir Por­tu­ga­li­jos vidu­ri­nė mokyk­la (Esco­la Secun­dária Dio­go de Mace­do ). Moki­niai gami­no kny­gų skir­tu­kus ir siun­tė juos į šias mokyk­las savo bend­ra­am­žiams.

Sma­gu daly­vau­ti pro­jek­te, kuris ska­ti­na moki­nių bend­ra­vi­mą, kūry­biš­ku­mą, dali­ji­mą­si skai­ty­mo malo­nu­mu.

Naujos knygos

Labai džiau­gia­mės, kad mūsų mokyk­los bib­lio­te­ka pasi­pil­dė nau­jo­mis lab­da­ros ir para­mos fon­do „Švie­ski­me vai­kus“ išleis­to­mis  kny­go­mis. Kas­met šio fon­do kny­gos išlei­džia­mos dide­liu tira­žu seri­jo­je „Vai­kų bib­lio­te­kė­lė“ ir dali­ja­mos bib­lio­te­koms, mokyk­loms, dar­že­liams ir kitoms bend­ruo­me­nėms.

Visi kvie­čia­mi atei­ti, apžiū­rė­ti, išsi­rink­ti ir skai­ty­ti!

Mokyk­los bib­lio­te­ki­nin­kė Gita­na

Tarptautinė Tolerancijos diena

Kiek­vie­nais metais, lap­kri­čio 16 die­ną, mini­ma Tarp­tau­ti­nė Tole­ran­ci­jos die­na. 2019 metų Tole­ran­ci­jos die­nos idė­ja – Tole­ran­ci­jos švy­tu­rys. Švy­tu­rys kaip sim­bo­lis reiš­kia pagal­bą, nes rodo kelią lai­vams, ieš­kan­tiems kran­to, pade­da neuž­plauk­ti ant sek­lu­mos. Taip ir žodis tole­ran­ci­ja, savo pras­me reiš­kia pakan­tu­mą, sutei­kia žmo­nėms gebė­ji­mą visuo­me­nė­je sugy­ven­ti tai­kiai, pri­im­ti kito­kį žmo­gų, kito­kius požiū­rius.

Visą savai­tę moki­niai ruo­šė­si Tole­ran­ci­jos die­nai, aptar­da­mi švy­tu­rio sim­bo­lį, aiš­kin­da­mie­si tole­ran­ci­jos žodžio pras­mę ir savo min­tis užra­šy­da­mi lape­liuo­se, kurie vėliau vir­to švy­tu­rio spin­du­liais, kal­ban­čiais apie pakan­tu­mą kiek­vie­nam ir kito­kiam žmo­gui.