Būsimi pirmokai ir jų tėveliai rinkosi į M. Slančiausko progimnaziją

Gegu­žės 17 d. būsi­mi pir­mo­kai ir jų tėve­liai rin­ko­si į M. Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­ją susi­pa­žin­ti su būsi­mo­mis moky­to­jo­mis (U. Vai­ne­i­kie­ne ir D. Klau­sie­ne) ir kele­tu kitų moky­to­jų, kurie mokys bai­gus 4 kla­ses.

Susi­rin­ku­sius į aktų salę savo šokiu pasvei­ki­no šokių stu­di­jos „Kibirkš­tė­lė“ nariai, lai­ki­nai einan­ti direk­to­rės parei­gas direk­to­rės pava­duo­to­ja ugdy­mui V. Zig­man­tie­nė pri­sta­tė mokyk­los savi­tu­mus, spe­cia­lio­ji peda­go­gė A. Vada­ko­jie­nė supa­žin­di­no su moki­niui pagal­bos spe­cia­lis­tė­mis, nutei­kė tėve­lius, jei vai­kams rei­kės pagal­bos, tai mokyk­lo­je yra visų sri­čių spe­cia­lis­tai, pasi­ruo­šę suteik­ti pagal­bą, kad jų atža­los pajus­tų sėk­mę. Direk­to­rės pava­duo­to­ja ugdy­mui J. Šiur­nie­nė pasi­džiau­gė būsi­mų pir­mo­kų moky­to­jo­mis, nura­mi­no tėve­lius, kad jų vai­kus ugdys kom­pe­ten­tin­gos moky­to­jos.

Po pri­sta­ty­mų aktų salė­je sve­čiai pabu­vo­jo tech­no­lo­gi­jų (mokyt. G. Sta­gie­nė) pamo­ko­je, kurio­je vėrė vai­sių vėri­nu­kus, muzi­kos (mokyt. V. Puč­ku­vie­nė) pamo­kė­lė­je dai­na­vo dai­ne­les, per tech­no­lo­gi­jų (mokyt. E. Tama­šaus­kas) pamo­kė­lę pasi­ga­mi­no po žai­sliu­ką- suk­tu­ką, per fizi­kos pamo­ką (mokyt. A. Radžvi­lie­nė) būsi­mie­ji pir­mo­kai ste­bė­jo įsie­lekt­ri­ni­mo reiš­ki­nį, po to patys įelekt­ri­no daik­tus ir ste­bė­jo, kaip jie pri­trau­kia popie­riaus lape­lius, nukrei­pia tekan­čio van­dens sro­ve­lę. Per kūno kul­tū­ros (mokyt. P. Vei­ka­las) pamo­kė­lę vai­kai išban­dė savo vik­ru­mą, taik­lu­mą.

Po visų pamo­kė­lių būsi­mie­ji pir­mo­kai ir jų tėve­liai susi­rin­ko savo kla­sė­se su savo būsi­mo­mis moky­to­jo­mis aptar­ti būsi­mų veik­lų.

Pir­mo­ji die­na mokyk­lo­je sve­čiams labai pati­ko, nes juos pasi­ti­ko moky­to­jai su šyp­se­no­mis švie­sio­se ir jau­kio­se mokyk­los kla­sė­se.