Birželio 25 – liepos 1 dienomis vyks Joniškio miesto dienos šventė 100 SUGRĮŽIMŲ.

Mie­li pro­gim­na­zi­jos moki­niai, tėve­liai, moky­to­jai, dar­buo­to­jai, susi­bur­ki­me bend­rai šven­ti­nei mies­te­lė­nų eise­nai (eise­na žygiuos nuo savi­val­dy­bės pasta­to iki est­ra­dos prie Joniš­kio kul­tū­ros cent­ro)

Ren­ka­mės prie savi­val­dy­bės bir­že­lio 30 (šeš­ta­die­nį) 9.15 val.  Pagei­dau­ja­ma – Lie­tu­vos tri­spal­vės ele­men­tas.

Iki gra­žaus susi­ti­ki­mo
Pro­gim­na­zi­jos admi­nist­ra­ci­ja