Bendrystėje gimsta pačios geriausios idėjos ir projektai.

To pavyz­dys — Tarp­tau­ti­nė moky­to­jų die­na Mato Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jo­je. Bend­ra­dar­biau­jant su arti­miau­siais part­ne­riais — Joniš­kio „Auš­ros“ gim­na­zi­ja — pamo­kas tądien mūsų mokyk­lo­je vedė „Auš­ros“ gim­na­zi­jos moki­niai. Vyres­nių­jų bend­ra­moks­lių geri pavyz­džiai dar labiau įkve­pia moky­tis. „Pasi­ma­tuo­ti“ moky­to­jo pro­fe­si­ją ryžo­si ir patys ini­cia­ty­viau­si pro­gim­na­zi­jos moki­nių tėvai, subur­ti Akty­vių tėvų klu­bo pir­mi­nin­kės Linos Vyš­niauskai­tės.

Gal tą die­ną ir neiš­mo­ko­me nau­jos for­mu­lės, nepa­kar­to­jo­me pamirš­tos tai­syk­lės, tačiau bend­ru­mo jaus­mą dar kar­tą paty­rė­me visi.

Pro­gim­na­zi­jos bend­ruo­me­nė dėko­ja visiems ir kiek­vie­nam atski­rai, padė­ju­siems sukur­ti kito­kią Tarp­tau­ti­nės moky­to­jų die­nos šven­tę. Daug jau­du­lio, daug pasi­ruo­ši­mo, bet vai­kų atsi­lie­pi­mai įpa­rei­go­ja — steng­tis verta.