Uniformos dėvėjimo tvarka

JONIŠKIO MATO SLANČIAUSKO PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ UNIFORMOS DĖVĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

I . BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Mokyk­li­nė uni­for­ma – pagar­bos pro­gim­na­zi­jai ir jos tra­di­ci­joms išraiš­ka, ugdo vidi­nę kul­tū­rą , este­ti­nį sko­nį.
2. Mokyk­li­nė uni­for­ma pri­va­lo­ma dėvė­ti visiems Joniš­kio Mato Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jos moki­niams. Prieš­mo­kyk­li­nio ugdy­mo gru­pei ši nuo­sta­ta nega­lio­ja.
3. Moki­nių uni­for­mos dėvė­ji­mo tvar­kos apra­šas aptar­tas Moki­nių tary­bo­je, 1–8 kla­sių moki­nių kla­sės valan­dė­lė­se, tėvų susi­rin­ki­muo­se, Pro­gim­na­zi­jos tary­bos posė­dy­je.

II. MOKINIŲ UNIFORMOS DĖVĖJIMO TVARKA
4. Moki­niai pro­gim­na­zi­jo­je pri­va­lo dėvė­ti uni­for­mą, kuri visa­da turi būti šva­ri ir tvar­kin­ga.
Mer­gai­tės:
• Nuro­dy­to mode­lio tam­siai mėly­nas megz­tu­kas su pro­gim­na­zi­jos logo­ti­pu;
• 1–4 kl. nuro­dy­tos medžia­gos sara­fa­nas;
• 5–8 kl. nuro­dy­tos medžia­gos sijo­nas;
• Šal­tuo­ju lai­ku gali vil­kė­ti tam­siai mėly­nos ar juo­dos spal­vos kel­nes, džin­sus;
• Kas­die­ną – vienspal­vė pasi­rink­tos spal­vos palai­di­nė, gol­fas;
• Šven­ti­nė­mis die­no­mis – bal­ta palai­di­nė;
• Šil­tuo­ju lai­ku – rau­do­ni ar mėly­ni spor­ti­niai marš­ki­nė­liai;
• Akse­su­aras – rau­do­nas kak­la­raiš­tis — nepri­va­lo­mas, dėvi­mas pagal pagei­da­vi­mą.
Ber­niu­kai:
• Nuro­dy­to mode­lio tam­siai mėly­nas megz­tu­kas su pro­gim­na­zi­jos logo­ti­pu;
• Kla­si­ki­nės tam­siai mėly­nos ar juo­dos kel­nės;
• Kla­si­ki­niai tam­siai mėly­ni arba juo­di džin­sai;
• Kas­die­ną pasi­rink­tos spal­vos marš­ki­niai, gol­fas;
• Šven­ti­nė­mis die­no­mis – bal­ti marš­ki­niai;
• Akse­su­arai – rau­do­nas kak­la­raiš­tis, pete­liš­kė – nepri­va­lo­mi, dėvi­mi pagal pagei­da­vi­mą.
5. Uni­for­mos vidi­nė­je pusė­je būti­na pažy­mė­ti moki­nio var­dą, pavar­dę ir kla­sę.
6. Uni­for­ma dėvi­ma kiek­vie­ną die­ną visus moks­lo metus.
7. Šven­ti­nę uni­for­mą pri­va­lo­ma dėvė­ti per šven­tes, kon­kur­sus, vik­to­ri­nas bei atsto­vau­jant pro­gim­na­zi­jai už jos ribų kito­se įstai­go­se, ren­gi­niuo­se.
8. Pas­ku­ti­nį mėne­sio penk­ta­die­nį moki­niai pamo­ko­se gali būti tvar­kin­gai apsi­ren­gę, tačiau uni­for­ma nebū­ti­na.
9. Be uni­for­mos moki­nys į mokyk­lą gali atvyk­ti edu­ka­ci­nių išvy­kų, akci­jų, eks­kur­si­jų ar kitu su moky­to­jais sude­rin­tu metu.
10. Spor­ti­nė apran­ga ir ava­ly­nė dėvi­ma per kūno kul­tū­ros pamo­kas; tech­no­lo­gi­jų pamo­kų metu, esant būti­ny­bei, vil­ki­mas dar­bo cha­la­tas arba ryši­ma pri­juos­tė.

III. MOKINIŲ UNIFORMOS DĖVĖJIMO PRIEŽIŪRA IR SKATINIMAS
11. Uni­for­mų dėvė­ji­mo prie­žiū­rą vyk­do kla­sių auk­lė­to­jai ir daly­kų moky­to­jai, kurie tai­ko pre­ven­ci­nes povei­kio prie­mo­nes (pokal­bis su moki­niu, tėvais, glo­bė­jais).
12. Du kar­tus per mėne­sį mokyk­los admi­nist­ra­ci­ja vyk­do uni­for­mų dėvė­ji­mo patik­rą.
13. Moki­nį, kas­dien tvar­kin­gai dėvin­tį mokyk­li­nę uni­for­mą , kla­sės auk­lė­to­jas ska­ti­na žodi­niu pagy­ri­mu, padė­ko­ja tėvams.
14. Kla­sei , kurios moki­niai tvar­kin­gai ir nuo­la­tos dėvi mokyk­li­nę uni­for­mą, ski­ria­ma admi­nist­ra­ci­jos padė­ka, įvai­rūs pri­zai.

IV. MOKINIŲ UNIFORMOS ĮSIGIJIMO SĄLYGOS
15. Moki­nio uni­for­ma įsi­gy­ja­ma moki­nių tėvų lėšo­mis.
16. Moki­niai uni­for­mą užsi­sa­ko mokyk­lo­je gegu­žės mėne­sį iš Užda­ro­sios akci­nės bend­ro­vės „MAJORIS IR PARTNERIAI“ atsto­vo, įmo­kė­ję dalį uni­for­mos kai­nos.
17. Tėvai gali užsi­sa­ky­ti uni­for­mą ir indi­vi­dua­liai kreip­da­mie­si į įmo­nę (elekt­ro­ni­nis paš­tas info@majoris.lt) ir susi­tar­da­mi asme­niš­kai.
18. Nau­jas uni­for­mas gamin­to­jas atve­ža ar atsiun­čia į mokyk­lą prieš moks­lo metų pra­džią (rug­pjū­čio mėn.) arba indi­vi­dua­lia tvar­ka.

V. MOKINIŲ DRAUSMINIMAS
19. Pažei­dus mokyk­li­nės uni­for­mos dėvė­ji­mo tvar­ką tai­ko­mos šios draus­mi­ni­mo prie­mo­nės:
19.1. Pir­mą kar­tą paste­bė­jus moki­nį be uni­for­mos kla­sės auk­lė­to­jas išsi­aiš­ki­na prie­žas­tis, pra­ve­da pokal­bį.
19.2. Tai kar­to­jan­tis, moki­nys rašo raš­tiš­ką pasi­aiš­ki­ni­mą kla­sės auk­lė­to­jui. Kla­sės auk­lė­to­jas pareiš­kia pasta­bą ir apie moki­nio neno­rą vil­kė­ti mokyk­los uni­for­mą, infor­muo­ja tėvus ar glo­bė­jus.
19.3. Ten­den­cin­gai ir pik­ty­biš­kai pažei­džiant uni­for­mos dėvė­ji­mo tai­syk­les, moki­nys kvie­čia­mas pokal­biui į Vai­ko gero­vės komi­si­ją, kur jam gali būti tai­ko­ma draus­mi­nė prie­mo­nė – rašy­ti­nis įspė­ji­mas infor­muo­jant tėvus.
19.4. Jei kla­sė­je sis­te­min­gai pažei­di­nė­ja­ma mokyk­los uni­for­mos dėvė­ji­mo tvar­ka, šios kla­sės moki­niai neten­ka gali­my­bės pas­ku­ti­nį mėne­sio penk­ta­die­nį vil­kė­ti lais­vai pasi­rink­tą apran­gą.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
20. Su uni­for­mų dėvė­ji­mo tai­syk­lė­mis kla­sių auk­lė­to­jai kas­met supa­žin­di­na moki­nius (pasi­ra­šy­ti­nai).
21. Mokyk­los uni­for­mos dėvė­ji­mo tvar­kos lai­ky­mą­si ste­bi Moki­nių tary­ba, kla­sių auk­lė­to­jai, mokyk­los admi­nist­ra­ci­ja

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.