Uniformos dėvėjimo tvarka

Mokyk­li­nės uni­for­mos dėvė­ji­mo tvar­ka 

I . BENDROSIOS NUOSTATOS 

 1. Mokyk­li­nė uni­for­ma – pagar­bos pro­gim­na­zi­jai ir jos tra­di­ci­joms išraiš­ka, ugdant vidi­nę kul­tū­rą, este­ti­nį sko­nį.
 2. Mokyk­li­nė uni­for­ma pri­va­lo­ma dėvė­ti visiems Joniš­kio Mato Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jos moki­niams.
 3. Mokyk­li­nės uni­for­mos dėvė­ji­mo tvar­kos apra­šas aptar­tas Moki­nių tary­bo­je, 1–8 kla­sių moki­nių kla­sės valan­dė­lė­se, tėvų susi­rin­ki­muo­se, pro­gim­na­zi­jos tary­bos posė­dy­je.

II. MOKYKLINĖS UNIFORMOS DĖVĖJIMO TVARKA

 1. Moki­niai pro­gim­na­zi­jo­je pri­va­lo dėvė­ti uni­for­mą, kuri visa­da turi būti šva­ri ir tvar­kin­ga.

Mer­gai­tės:

 • nuro­dy­to mode­lio tam­siai mėly­nas megz­tu­kas su pro­gim­na­zi­jos logo­ti­pu;
 • 1–4 kl. nuro­dy­tos medžia­gos sara­fa­nas;
 • šal­tuo­ju metų lai­ku gali vil­kė­ti tam­siai mėly­nos ar juo­dos spal­vos kel­nes, džin­sus;
 • kas die­ną – vienspal­vė pasi­rink­tos spal­vos palai­di­nė, gol­fas;
 • šven­ti­nė­mis die­no­mis – bal­ta palai­di­nė;
 • šil­tuo­ju lai­ku – rau­do­ni ar mėly­ni spor­ti­niai marš­ki­nė­liai;
 • akse­su­aras – rau­do­nas kak­la­raiš­tis — nepri­va­lo­mas, dėvi­mas pagal pagei­da­vi­mą.

    Ber­niu­kai:

 • nuro­dy­to mode­lio tam­siai mėly­nas megz­tu­kas su pro­gim­na­zi­jos logo­ti­pu;
 • kla­si­ki­nės tam­siai mėly­nos ar juo­dos kel­nės;
 • kla­si­ki­niai tam­siai mėly­ni arba juo­di džin­sai;
 • kas die­ną – pasi­rink­tos spal­vos marš­ki­niai, gol­fas;
 • šven­ti­nė­mis die­no­mis – bal­ti marš­ki­niai;
 • akse­su­arai – rau­do­nas kak­la­raiš­tis, pete­liš­kė – nepri­va­lo­mi, dėvi­mi pagal pagei­da­vi­mą.
 1. Uni­for­mos vidi­nė­je pusė­je būti­na pažy­mė­ti moki­nio var­dą, pavar­dę ir kla­sę.
 2. Uni­for­ma dėvi­ma kiek­vie­ną die­ną visus moks­lo metus (išsky­rus penk­ta­die­nius).
 3. Šven­ti­nę uni­for­mą pri­va­lo­ma dėvė­ti daly­vau­jant šven­tė­se, kon­kur­suo­se, vik­to­ri­no­se bei atsto­vau­jant pro­gim­na­zi­ją už jos ribų kito­se švie­ti­mo įstai­go­se, ren­gi­niuo­se.
 4. Penk­ta­die­nis – die­na be uni­for­mos. Moki­niai gali vil­kė­ti lais­vai pasi­rink­tą apran­gą. Pagei­dau­jan­tiems, palie­ka­ma gali­my­bė dėvė­ti mokyk­li­nę uni­for­mą.
 5. Be uni­for­mos moki­nys į mokyk­lą gali atvyk­ti edu­ka­ci­nių išvy­kų, akci­jų, eks­kur­si­jų ar kitu su moky­to­jais sude­rin­tu metu.
 6. Spor­ti­nė apran­ga ir ava­ly­nė dėvi­ma kūno kul­tū­ros pamo­kų metu.
 7. Tech­no­lo­gi­jų pamo­kų metu, esant būti­ny­bei, vil­ki­mas dar­bo cha­la­tas arba ryši­ma pri­juos­tė.

III.   MOKYKLINĖS UNIFORMOS DĖVĖJIMO PRIEŽIŪRA IR SKATINIMAS

 1. Uni­for­mų dėvė­ji­mo prie­žiū­rą vyk­do kla­sių auk­lė­to­jai, daly­kų moky­to­jai, socia­li­nė peda­go­gė, mokyk­los admi­nist­ra­ci­ja.
 2. Du kar­tus per mėne­sį mokyk­los admi­nist­ra­ci­ja vyk­do uni­for­mų dėvė­ji­mo patik­rą.
 3. Moki­nys, kas­dien tvar­kin­gai vil­kin­tis uni­for­mą, ska­ti­na­mas žodi­niu pagy­ri­mu, padė­ka tėvams.
 4. Kla­sei, kurios moki­niai tvar­kin­gai ir nuo­la­tos dėvi mokyk­li­nę uni­for­mą, ski­ria­ma admi­nist­ra­ci­jos padė­ka, įvai­rūs pri­zai.

IV. MOKYKLINĖS UNIFORMOS ĮSIGIJIMO SĄLYGOS 

 1. Mokyk­li­nė uni­for­ma įsi­gy­ja­ma moki­nių tėvų lėšo­mis.
 2. Moki­niai uni­for­mą užsi­sa­ko mokyk­lo­je gegu­žės mėne­sį iš UABMAJORIS IR PARTNERIAI“ atsto­vo, įmo­kė­jus dalį uni­for­mos kai­nos.
 3. Tėvai gali užsi­sa­ky­ti uni­for­mą ir indi­vi­dua­liai kreip­da­mie­si į įmo­nę (elekt­ro­ni­nis paš­tas info@majoris.lt) bei susi­tar­da­mi asme­niš­kai.
 4. Nau­jas uni­for­mas gamin­to­jas atve­ža ar atsiun­čia į mokyk­lą prieš moks­lo metų pra­džią rug­pjū­čio mėne­sį arba indi­vi­dua­lia tvar­ka.

V. MOKINIŲ DRAUSMINIMAS 

 1. Pažei­dus mokyk­li­nės uni­for­mos dėvė­ji­mo tvar­ką, tai­ko­mos šios draus­mi­ni­mo prie­mo­nės:

20.1. Pir­mą kar­tą paste­bė­jus moki­nį be uni­for­mos, kla­sės vado­vas išsi­aiš­ki­na prie­žas­tis, pra­ve­da pokal­bį (5 atve­jai).

20.2. Tai kar­to­jan­tis, moki­nys rašo raš­tiš­ką pasi­aiš­ki­ni­mą kla­sės vado­vui. Kla­sės vado­vas pareiš­kia pasta­bą „Tamo“ elekt­ro­ni­nia­me die­ny­ne ir infor­muo­ja tėvus ir glo­bė­jus.

20.3. Ten­den­cin­gai ir pik­ty­biš­kai pažei­džiant uni­for­mos dėvė­ji­mo tai­syk­les (10 atve­jų), moki­nys kvie­čia­mas pokal­biui į Vai­ko gero­vės komi­si­ją, kur jam tai­ko­ma draus­mi­nė prie­mo­nė – rašy­ti­nis įspė­ji­mas infor­muo­jant tėvus.

20.4. Kla­sei sis­te­min­gai pažei­di­nė­jant mokyk­li­nės uni­for­mos dėvė­ji­mo tvar­ką, šios kla­sės moki­niai neten­ka gali­my­bės  penk­ta­die­nį vil­kė­ti lais­vai pasi­rink­tą apran­gą.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 1. Su uni­for­mų dėvė­ji­mo tai­syk­lė­mis kla­sių auk­lė­to­jai kas­met supa­žin­di­na moki­nius pasi­ra­šy­ti­nai.
 2. Tvar­ka gali būti kore­guo­ja­ma.