Tėvų (globėjų) informavimas ir švietimas

TIKSLAStobu­lin­ti mokyk­los bend­ruo­me­nės (tėvų, glo­bė­jų, pro­gim­na­zi­jos admi­nist­ra­ci­jos, moky­to­jų, kla­sės auk­lė­to­jų) tar­pu­sa­vio bend­ra­dar­bia­vi­mą.

BENDRADARBIAVIMO KRYPTYS:
1. Pro­gim­na­zi­jos admi­nist­ra­ci­ja;
2. Moky­to­jai, kla­sių vado­vai;
3. Švie­ti­mo pagal­bos spe­cia­lis­tai;
4. Tėvų foru­mas;
5. Moki­nių tėvai (glo­bė­jai).

BENDRADARBIAVIMO FORMOS:
1. Pokal­biai, infor­ma­vi­mas tele­fo­nu;
2. TAMO die­ny­nas;
3. Tėvų die­nos pro­gim­na­zi­jo­je;
4. Išplės­ti­niai admi­nist­ra­ci­jos posė­džiai;
5. VGK posė­džiai;
6. Atvi­ros pamo­kos tėvams;
7. Išvy­kos į tėvų dar­bo­vie­tes;
8. Bend­ri pro­gim­na­zi­jos – tėvų ren­gi­niai;
9. Kla­sių edu­ka­ci­nės išvy­kos, eks­kur­si­jos.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *