Tėvų (globėjų) informavimas ir švietimas

TIKSLAStobulinti mokyklos bendruomenės (tėvų, globėjų, progimnazijos administracijos, mokytojų, klasės auklėtojų) tarpusavio bendradarbiavimą.

BENDRADARBIAVIMO KRYPTYS:
1. Progimnazijos administracija;
2. Mokytojai, klasių vadovai;
3. Švietimo pagalbos specialistai;
4. Tėvų forumas;
5. Mokinių tėvai (globėjai).

BENDRADARBIAVIMO FORMOS:
1. Pokalbiai, informavimas telefonu;
2. TAMO dienynas;
3. Tėvų dienos progimnazijoje;
4. Išplėstiniai administracijos posėdžiai;
5. VGK posėdžiai;
6. Atviros pamokos tėvams;
7. Išvykos į tėvų darbovietes;
8. Bendri progimnazijos – tėvų renginiai;
9. Klasių edukacinės išvykos, ekskursijos.