Mokinių maitinimas

1. Įsa­ky­mas dėl Lie­tu­vos res­pub­li­kos svei­ka­tos apsau­gos minist­ro 2011 m. Lap­kri­čio 11 d. įsa­ky­mo nr. V‑964 „Dėl mai­ti­ni­mo orga­ni­za­vi­mo iki­mo­kyk­li­nio ugdy­mo, bend­ro­jo ugdy­mo mokyk­lo­se ir vai­kų socia­li­nės glo­bos įstai­go­se tvar­kos apra­šo patvir­ti­ni­mo“ pakeitimo.

2. Lie­tu­vos res­pub­li­kos svei­ka­tos apsau­gos minist­ro įsa­ky­mas dėl mai­ti­ni­mo orga­ni­za­vi­mo iki­mo­kyk­li­nio ugdy­mo, bend­ro­jo ugdy­mo mokyk­lo­se ir vai­kų socia­li­nės glo­bos įstai­go­se tvar­kos apra­šo patvirtinimo.

3. Nemo­ka­mi mai­ti­ni­mo val­gi­a­raš­čiai: pir­ma savai­tė, ant­ra savai­tė, tre­čia savai­tė.

4.1. Moki­niai mai­ti­na­mi val­gyk­lo­je tokia tvarka:

4.2. Nemo­ka­mą mai­ti­ni­mą gau­nan­tys moki­niai mai­ti­na­mi pagal kla­sių gru­pes bend­ra tvarka.
4.3. Moki­niai iš socia­liai rem­ti­nų šei­mų mai­ti­na­mi nemo­ka­mai, vado­vau­jan­tis Joniš­kio rajo­no savi­val­dy­bės admi­nist­ra­ci­jos nusta­ty­ta „Nemo­ka­mo mai­ti­ni­mo sky­ri­mo tvarka“.
4.4. Pro­gim­na­zi­jos socia­li­nė peda­go­gė veda nemo­ka­mo mai­ti­ni­mo apskaitą.
4.5. Kla­sių auk­lė­to­jai pir­mą savai­tės die­ną išda­li­na talo­nus nemo­ka­mą mai­ti­ni­mą gau­nan­tiems moki­niams, o mėne­sio pabai­go­je nepa­nau­do­tus talo­nus grą­ži­na socia­li­nei pedagogei.
4.6. Val­gyk­lo­je paval­gius, nešva­rius indus nusi­ne­ša patys valgiusieji.