Mokinių krūvių tvarka

JONIŠKIO MATO SLANČIAUSKO PROGIMNAZIJOS
MOKINIŲ MOKYMOSI KRŪVIŲ REGULIAVIMO TVARKA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Joniš­kio Mato Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jos moky­mo­si krū­vių regu­lia­vi­mo tvar­kos (toliau –
Tvar­kos) paskir­tis — api­brėž­ti moky­mo­si krū­vių regu­lia­vi­mo tiks­lus ir prin­ci­pus, numa­ty­ti prie­mo­nes ir jų įgy­ven­di­ni­mą.
2. Moky­mo­si krū­vis — moki­nio dar­bi­nės veik­los apim­tis jo ugdy­mo pro­ce­se. Moky­mo krū­vis apima pri­va­lo­mą pamo­kų skai­čių, papil­do­mo­jo ugdy­mo užsi­ėmi­mus mokyk­lo­je ir už jos ribų, namų dar­bus.
3. Tvar­ka pareng­ta vado­vau­jan­tis Bend­ro­sio­mis prog­ra­mo­mis, patvir­tin­to­mis Lie­tu­vos Res­pub­li­kos švie­ti­mo ir moks­lo minist­ro įsa­ky­mais (2008–08-26 Nr. ISAK ‑2433(žin.,2008,Nr.99–3848) ir 2011-02-21,Nr.269(Žin.,2011,Nr.26–1283)) ir Pra­di­nio, pag­rin­di­nio ir vidu­ri­nio ugdy­mo prog­ra­mų Bend­rai­siais ugdy­mo pla­nais, Lie­tu­vos higie­nos nor­ma HN21:2011 „Bend­ro­jo lavi­ni­mo mokyk­la. Bend­rie­ji svei­ka­tos sau­gos rei­ka­la­vi­mai“, patvir­tin­ta LR svei­ka­tos apsau­gos minist­ro 2011 m. rug­pjū­čio 10 d. įsa­ky­mu Nr. V‑773 (Žin., 2011, Nr. 103‑4858), Bend­ro­jo lavi­ni­mo ugdy­mo turi­nio for­ma­vi­mo, ver­ti­ni­mo, atnau­ji­ni­mo ir die­gi­mo stra­te­gi­ja, patvir­tin­ta LR švie­ti­mo ir moks­lo minist­ro 2007 m. gegu­žės 23 d. įsa­ky­mu Nr. ISAK-970 ir LR švie­ti­mo ir moks­lo minist­ro 2003 m. rug­pjū­čio 26 d. įsa­ky­mu Nr. ISAK-1197 „Dėl moki­nių moky­mo­si krū­vių“.

II. MOKYMOSI KRŪVIŲ REGULIAVIMO TIKSLAS, UŽDAVINIAI, PRINCIPAI
4. Moky­mo­si krū­vių regu­lia­vi­mo tiks­las – lanks­čiai vado­vau­jan­tis Bend­ro­sio­mis prog­ra­mo­mis ir mažin­ti moki­nių moky­mo (-si) krū­vį.
5. Moky­mo­si krū­vių regu­lia­vi­mo užda­vi­niai:
6.1. ska­tin­ti moky­to­jų bend­ra­dar­bia­vi­mą pla­nuo­jant ugdy­mo pro­ce­są ir regu­liuo­jant
moki­nių moky­mo­si krū­vius;
6.2. suda­ry­ti sąly­gas moki­niui kuo dau­giau išmok­ti pamo­ko­je, didi­nant pamo­kos
orga­ni­za­vi­mo koky­bę;
6.3. moky­ti moki­nį moky­tis, pasi­ren­kant tin­ka­mą sau moky­mo­si stra­te­gi­ją (sti­lių).
7. Moky­mo­si krū­vių regu­lia­vi­mo prin­ci­pai:
7.1. maži­nant moky­mo­si krū­vius moky­to­jui svar­bu :
7.1.1. padė­ti moki­niui išsi­kel­ti indi­vi­dua­lius moky­mo­si tiks­lus;
7.1.2. dife­ren­ci­juo­ti ugdy­mo turi­nį;
7.1.3. tiks­lin­gai atrink­ti vado­vė­lių medžia­gą ( vado­vė­lis — tai ne ugdy­mo
turi­nys, tik vie­na iš prie­mo­nių tiks­lui pasiek­ti);
7.1.4. tai­ky­ti kla­sė­je indi­vi­dua­li­zuo­to moky­mo meto­dus;
7.1.5. opti­mi­zuo­ti namų dar­bus;
7.1.6. pla­nuo­ti moki­nių moky­mą­si ir tai­ky­ti ugdy­mo pro­ce­se for­muo­ja­mą­jį ver­ti­ni­mą;
7.1.7. moky­mo­si krū­vius derin­ti su kitais toje kla­sė­je dir­ban­čiais moky­to­jais;
7.2. Maži­nant moky­mo­si krū­vius pro­gim­na­zi­jos vado­vams svar­bu:
7.2.1. užtik­rin­ti, kad būtų orga­ni­zuo­ta kiek­vie­no daly­ko tiek pamo­kų, kiek numa­ty­ta Bend­ruo­siuo­se ugdy­mo pla­nuo­se;
7.2.2. vyk­dy­ti namų dar­bų moni­to­rin­gą;
7.2.3. moky­ti moky­to­jus efek­ty­viau nau­do­ti mokyk­los fizi­nės aplin­kos gali­my­bes bei kom­piu­te­ri­za­vi­mą ugdy­mo koky­bės geri­ni­mui;
7.2.4. vyk­dy­ti sis­te­min­gą moki­nių moky­mo­si krū­vių ste­bė­se­ną ir tyri­mą,
rei­ka­lui esant, kore­guo­ti ugdy­mo pro­ce­są;
7.3. Maži­nant moky­mo­si krū­vius, moki­niams svar­bu:
7.3.1. pro­duk­ty­vus bend­ra­dar­bia­vi­mas su moky­to­ju;
7.3.2. inten­sy­vus dar­bas pamo­ko­je;
7.3.3. sava­lai­kis namų dar­bų atli­ki­mas;
7.3.4. mokė­ji­mo moky­tis įgū­džiai;
7.3.5. draus­mės įgū­džiai pamo­ko­je;
7.3.6. tar­pu­sa­vio pagal­ba.

III. KRŪVIŲ REGULIAVIMO PRIEMONĖS
8. Dar­bo die­nos orga­ni­za­vi­mas:
8.1. pamo­kos moki­niams pra­si­de­da 8.00 val.
8.2. pamo­kų tvar­ka­raš­ty­je ne dau­giau kaip sep­ty­nios pamo­kos per die­ną;
8.3. per­trau­kos ne trum­pes­nės kaip 10 min., dvi po 20min. ( po III-os ir V‑os pamo­kos)
9. Namų dar­bų sky­ri­mą atski­ro­se kla­sė­se daly­kų moky­to­jams reko­men­duo­ja­ma derin­ti.
9.1. ato­sto­gų lai­ko­tar­piui namų dar­bai neski­ria­mi;
10. Kont­ro­li­niai dar­bai:
10.1. moki­niams per die­ną gali būti ski­ria­mas vie­nas kont­ro­li­nis dar­bas;
10.2. apie kont­ro­li­nį dar­bą moki­niai infor­muo­ja­mi ne vėliau kaip prieš savai­tę, su moki­niais apta­ria­ma kont­ro­li­nio dar­bo struk­tū­ra, jo tiks­lai, ver­ti­ni­mo kri­te­ri­jai;
10.3. kont­ro­li­nių dar­bų datos 5–8 kla­sėms fik­suo­ja­mos kont­ro­li­nių dar­bų gra­fi­ke, elekt­ro­ni­nia­me die­ny­ne;
10.4. pir­mą die­ną po moki­nių ato­sto­gų kont­ro­li­niai dar­bai nera­šo­mi.
10.5. moky­to­jas kont­ro­li­nio dar­bo rezul­ta­tus moki­niams pri­sta­to ne vėliau kaip po 10 dar­bo die­nų, komen­tuo­ja ver­ti­ni­mus, jei rei­kia indi­vi­dua­liai apta­ria su moki­niu sun­ku­mus ir gali­my­bes, gali orga­ni­zuo­ti kont­ro­li­nio dar­bo įsi­ver­ti­ni­mą.
10.6.rekomenduojama suda­rant kont­ro­li­nio dar­bo užduo­tis lai­ky­tis eiliš­ku­mo: nuo leng­ves­nių užduo­čių eiti prie sun­kes­nių. Užduo­ti­mis patik­ri­na­mi įvai­rūs moki­nių gebė­ji­mai (žinios, jų tai­ky­mas, ana­li­zė, lygi­ni­mas ir kt.).
10.7. moki­niui pra­lei­dus kont­ro­li­nį dar­bą dėl patei­si­na­mos prie­žas­ties, atsi­skai­to­ma per 2 savai­tes, lai­ką ir for­mą indi­vi­dua­liai sude­ri­nus su moky­to­ju. Neat­si­skai­čius, die­ny­ne įra­šo­mas nepa­ten­ki­na­mas įver­ti­ni­mas ir komen­ta­ras “užduo­tis neat­lik­ta“.
10.8. moki­niui sir­gus ilgiau nei 2 savai­tes, atsi­skai­ty­mo dar­bai atlie­ka­mi iki pus­me­čio pabai­gos su moky­to­ju sutar­tu lai­ku. I‑ojo pus­me­čio kont­ro­li­nio dar­bo atsi­skai­ty­mą reko­men­duo­ja­ma nukel­ti į II pus­me­tį, jei moki­niui sugrį­žus į mokyk­lą liko mažiau nei savai­tė iki pus­me­čio pabai­gos;
10.9. Dau­giau kaip pusei moki­nių už kont­ro­li­nį dar­bą gavus nepa­ten­ki­na­mus įver­ti­ni­mus kont­ro­li­nio dar­bo rezul­ta­tas į die­ny­ną neįra­šo­mas. Tokiu atve­ju kont­ro­li­nis dar­bas per­ra­šo­mas;
10.10. moki­nys, dėl patei­si­na­mos prie­žas­ties, neda­ly­va­vęs pas­ku­ti­nė­je pamo­ko­je (ose) , neat­sa­ki­nė­ja žodžiu, kont­ro­li­nis dar­bas ati­de­da­mas;
10.11. kont­ro­li­nius dar­bus gali ini­ci­juo­ti mokyk­los vado­vai, kitos ugdy­mo prie­žiū­rą vyk­dan­čios ins­ti­tu­ci­jos;
11. Sie­kiant sudo­min­ti, moty­vuo­ti moki­nius moko­mą­ja medžia­ga ir efek­ty­vin­ti ugdy­mo pro­ce­są, moky­to­jams būti­na tai­ky­ti ugdy­mo meto­dus, ska­ti­nan­čius akty­vų paži­ni­mą bei veik­lą, orga­ni­zuo­ti įvai­rius inte­gruo­tus ilga­lai­kius ar trum­pa­lai­kius pro­jek­ti­nius dar­bus;
12.Specialiųjų porei­kių vai­kai ugdo­mi visiš­ko inte­g­ra­vi­mo for­ma arba spe­cia­lio­je lavi­na­mo­jo­je kla­sė­je. Spe­cia­lio­ji peda­go­gi­nė pagal­ba moki­niams tei­kia­ma per pamo­kas, o logo­pe­di­nės pra­ty­bos, sude­ri­nus su moki­niu, pagal suda­ry­tą indi­vi­dua­lų tvar­ka­raš­tį.
13.Progimnazijos Vai­ko gero­vės komi­si­jos bei PPT siū­ly­mu pamo­kų skai­čius spe­cia­lių­jų porei­kių moki­niams gali būti kore­guo­ja­ma pagal Bend­rų­jų ugdy­mo pla­nų nuo­sta­tas.
14. Moki­nių gebė­ji­mams lavin­ti panau­do­ja­mos pamo­kos moki­nių ugdy­mo porei­kiams ten­kin­ti, teik­ti indi­vi­dua­lias bei gru­pi­nes kon­sul­ta­ci­jas.
15.Atsižvelgiant į moky­to­jų pasiū­ly­mus ir ugdy­mo pla­no reko­men­da­ci­jas, suda­rant tvar­ka­raš­tį įde­da­mos pag­re­čiui dvi to paties daly­ko tech­no­lo­gi­jų pamo­kos;
16. Moki­niams suda­ro­mos sąly­gos opti­ma­liai panau­do­ti visas mokyk­los edu­ka­ci­nes erd­ves, pasi­nau­do­ti mokyk­los kabi­ne­tuo­se, bib­lio­te­ko­je bei skai­tyk­lo­je sukaup­ta infor­ma­ci­ne ir moko­mą­ja lite­ra­tū­ra.
IV. MOKINIŲ MOKYMOSI KRŪVIŲ REGULIAVIMO TVARKOS ĮGYVENDINIMAS
17. Mokyk­los admi­nist­ra­ci­ja koor­di­nuo­ja ir pri­žiū­ri Tvar­kos apra­šo įgy­ven­di­ni­mą.