Lankomumo tvarka

JONIŠKIO MATO SLANČIAUSKO PROGIMNAZIJOS
MOKINIŲ LANKOMUMO APSKAITOS IR NELANKYMO PREVENCIJOS TVARKA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Joniš­kio Mato Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jos moki­nių lan­ko­mu­mo apskai­tos ir mokyk­los nelan­ky­mo pre­ven­ci­jos tvar­ką reg­la­men­tuo­ja Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Švie­ti­mo įsta­ty­mas (2011 m. kovo 17 d. Nr. XI- 2181), Vai­ko tei­sų apsau­gos pag­rin­dų įsta­ty­mas (1996 m. kovo 14 d. Nr. I‑1234), Mato Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jos nuo­sta­tai (2012 m. rug­pjū­čio 30 d. Nr. T‑156).
2. Moki­nių lan­ko­mu­mo apskai­tos ir nelan­ky­mo pre­ven­ci­jos tvar­ka reg­la­men­tuo­ja kla­sių auk­lė­to­jų, daly­kų moky­to­jų, socia­li­nio peda­go­go, pava­duo­to­jų ugdy­mui veik­lą, kurios tiks­las-gerin­ti moki­nių pamo­kų lan­ky­mą, vyk­dy­ti pamo­kų nelan­ky­mo pre­ven­ci­ją.
3. Pagal Joniš­kio Mato Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jos moki­nių lan­ko­mu­mo apskai­tos ir mokyk­los nelan­ky­mo pre­ven­ci­jos tvar­ką nusta­to­ma pro­gim­na­zi­jos moki­nių lan­ko­mu­mo apskai­ta ir pre­ven­ci­nės povei­kio prie­mo­nės dėl mokyk­los nelan­ky­mo.
4. Joniš­kio Mato Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jos moki­nių lan­ko­mu­mo apskai­tos ir mokyk­los nelan­ky­mo pre­ven­ci­jos tvar­kos tiks­lai:
4.1.Gerinti moki­nių mokymo(-si) koky­bę ir didin­ti moky­mo­si moty­va­ci­ją;
4.2. Vyk­dy­ti moki­nių mokyk­los nelan­ky­mo pre­ven­ci­ją;
4.3. Nusta­ty­ti bend­rus lan­ko­mu­mo apskai­tos kri­te­ri­jus.
5. Kla­sių auk­lė­to­jai, daly­kų moky­to­jai, socia­li­nis peda­go­gas vado­vau­ja­si Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Švie­ti­mo įsta­ty­mu, Mato Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jos nuo­sta­tais, Vidaus dar­bo tvar­kos tai­syk­lė­mis, Moky­to­jo ir kla­sės auk­lė­to­jo parei­gy­bės apra­šy­mu, Direk­to­riaus įsa­ky­mais ir Joniš­kio Mato Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jos moki­nių lan­ko­mu­mo apskai­tos ir mokyk­los nelan­ky­mo pre­ven­ci­jos tvar­ka.
6. Var­to­ja­mos sąvo­kos:
Pamo­kų nelan­kan­tis vai­kas – moki­nys, be patei­si­na­mo­sios prie­žas­ties pra­lei­džian­tis kai kurias pamo­kas.
Mokyk­lą ven­gian­tis lan­ky­ti vai­kas – moki­nys, be patei­si­na­mo­sios prie­žas­ties neat­ei­nan­tis į visas tą die­ną vyks­tan­čias pamo­kas.
Mokyk­los nelan­kan­tis vai­kas – moki­nys, per moks­lo metus pra­lei­dęs dau­giau kaip 50 proc. visų moko­mų­jų daly­kų pamo­kų.

II. LANKOMUMO REGISTRACIJA IR APSKAITA
7. Pamo­kų lan­ko­mu­mas ir pavė­la­vi­mas fik­suo­ja­mas elekt­ro­ni­nia­me die­ny­ne.
8. Pra­leis­tos pamo­kos žymi­mos rai­de „n“, o vėla­vi­mai į pamo­kas – rai­de „p“.
9. Moki­nių tėvų (glo­bė­jų) parei­gos ir atsa­ko­my­bė:
9.1.Mokinys, pra­lei­dęs nuo 1 iki 3 die­nų, kla­sės auk­lė­to­jui pri­sta­to tėvų raš­tiš­ką pamo­kų pra­lei­di­mo patei­si­ni­mą;
9.2. Moki­nys, pra­lei­dęs dau­giau kaip 3 die­nas iš eilės, kla­sės auk­lė­to­jui pri­sta­to medi­ci­ni­nę pažy­mą;
9.3. Tėvai, norė­da­mi, kad vai­kas išei­tų iš mokyk­los anks­čiau, pra­ne­ša žodžiu daly­ko moky­to­jui arba kla­sės auk­lė­to­jui išėji­mo iš mokyk­los prie­žas­tį ir lai­ką;
9.4. Tėvai kar­tą per dvi savai­tes patik­ri­na vai­ko lan­ko­mu­mą elekt­ro­ni­nia­me die­ny­ne arba tele­fo­nu pasi­tei­rau­ja kla­sės auk­lė­to­jo apie lan­ko­mu­mą.
10. Kla­sės auk­lė­to­jų parei­gos ir atsa­ko­my­bė:
10.1. Kont­ro­liuo­ja moki­nių lan­ko­mu­mą;
10.2. Bend­ra­dar­biau­ja su daly­kų moky­to­jais, socia­li­niu peda­go­gu, mokyk­los admi­nist­ra­ci­ja dėl iški­lu­sių moki­nių pamo­kų nelan­ky­mo prob­le­mų;
10.3. Moki­niui neat­vy­kus į mokyk­lą 3 die­nas iš eilės ir neat­ne­šus iš tėvų pamo­kų patei­si­ni­mo raš­to arba moki­niui iš eilės pra­lei­dus to paties moko­mo­jo daly­ko 2 ‑3 pamo­kas, kla­sės auk­lė­to­jas išsi­aiš­ki­na pamo­kų pra­lei­di­mo prie­žas­tis;
10.4. Kla­sės auk­lė­to­jas kar­tą per mėne­sį elekt­ro­ni­nia­me die­ny­ne patei­si­na moki­nių pra­leis­tas pamo­kas;
11. Socia­li­nio peda­go­go parei­gos ir atsa­ko­my­bė:
11.1. Ana­li­zuo­ja pamo­kų pra­lei­di­mo prie­žas­tis;
11.2. Įver­ti­na moki­nio pamo­kų nelan­ky­mo prie­žas­tis, jo socia­li­nes prob­le­mas;
11.3. Pla­nuo­ja socia­li­nės pagal­bos tei­ki­mą vai­kui, numa­to pre­ven­ci­nes prie­mo­nes;
11.4. Kon­sul­tuo­ja­si su kla­sė­je dir­ban­čiais moky­to­jais ir pri­rei­kus moki­nį siun­čia pas pro­gim­na­zi­jos psi­cho­lo­gą;

III. PRALEISTŲ PAMOKŲ PATEISINIMO KRITERIJAI
12. Pra­leis­tos pamo­kos lai­ko­mos patei­sin­to­mis:
12.1. Dėl moki­nio ligos:
12.1.1. Moki­niui pri­sta­čius medi­ci­ni­nę pažy­mą (F 094/a) apie ligą;
12.1.2. Pagal tėvų (glo­bė­jų) raš­tą, kuria­me patei­si­na­mos pamo­kos;
12.2. Dėl tiks­li­nių iškvie­ti­mų (pas gydy­to­jus, į poli­ci­jos komi­sa­ria­tą, į teis­mą ir pan.);
12.3. Dėl ypač nepa­lan­kių oro sąly­gų: aud­ros, liū­ties, ura­ga­no ar pan.;
12.4. Kai moki­nys direk­to­riaus įsa­ky­mu atsto­vau­ja olim­pia­do­se, kon­kur­suo­se, kon­fe­ren­ci­jo­se, var­žy­bo­se;

IV. NELANKYMO PREVENCIJA
13. Jei moki­nys per mėne­sį pra­lei­džia ne dau­giau kaip 5 pamo­kas per mėne­sį be patei­si­na­mos prie­žas­ties, kla­sės auk­lė­to­jas moki­niui ski­ria žodi­nį įspė­ji­mą.
14. Jei moki­nys pra­lei­džia dau­giau kaip 10 pamo­kų per mėne­sį be patei­si­na­mos prie­žas­ties, kla­sės auk­lė­to­jas rašo Draus­mės pažei­di­mo pažy­mą, infor­muo­ja tėvus (glo­bė­jus, rūpin­to­jus).
15. Jei moki­nys pra­lei­džia dau­giau kaip 20 pro­cen­tų pamo­kų per mėne­sį, kla­sės auk­lė­to­jas infor­muo­ja socia­li­nę peda­go­gę, moki­nys svars­to­mas išplės­ti­nia­me admi­nist­ra­ci­jos pasi­ta­ri­me, kvie­čia­mi moki­nio tėvai (glo­bė­jai, rūpin­to­jai, gali būti ski­ria­ma draus­mi­nė nuo­bau­da – įspė­ji­mas raš­tu.
16. Jei moki­nys per pus­me­tį pra­lei­džia 40 ir dau­giau pamo­kų be patei­si­na­mos prie­žas­ties, svars­to­mas mokyk­los VGK, kvie­čia­mi moki­nio tėvai (glo­bė­jai, rūpin­to­jai), ski­ria­ma draus­mi­nė nuo­bau­da – papei­ki­mas.
17. Jei moki­nys, pri­tai­kius minė­tas prie­mo­nes, toliau pra­lei­di­nė­ja pamo­kas be patei­si­na­mos prie­žas­ties, socia­li­nė peda­go­gė infor­muo­ja VTAS arba krei­pia­si į savi­val­dy­bės VGK, dėl mini­ma­lios prie­žiū­ros tai­ky­mo vai­kui.

V. NUOBAUDŲ IR SKATINIMO SISTEMA
18. Moki­niui, ven­gian­čiam lan­ky­ti pamo­kas, tai­ko­mos šios draus­mi­nės nuo­bau­dos:
18.1. įspė­ji­mas;
18.2. papei­ki­mas;
18.3. griež­tas papei­ki­mas;
19. Kla­sės auk­lė­to­jas gerai lan­kan­čius moki­nius pus­me­čio pabai­go­je pagi­ria įra­šu elekt­ro­ni­nia­me die­ny­ne.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
20. Kla­sių auk­lė­to­jai supa­žin­di­na moki­nius ir jų tėvus su mokyk­los nelan­ky­mo pre­ven­ci­jos ir lan­ko­mu­mo apskai­ta.
21. Mokyk­los nelan­ky­mo pre­ven­ci­jos ir lan­ko­mu­mo apskai­tą vyk­do kla­sių auk­lė­to­jai, socia­li­nis peda­go­gas, mokyk­los admi­nist­ra­ci­ja ir direk­to­riaus pava­duo­to­jai ugdy­mui.
22. Joniš­kio Mato Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jos moki­nių lan­ko­mu­mo apskai­tos ir mokyk­los nelan­ky­mo pre­ven­ci­jos tvar­ka skel­bia­ma mokyk­los inter­ne­ti­nia­me tink­la­la­py­je.