Vertinimas

Joniš­kio Mato Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jos moki­nių pažan­gos ir pasie­ki­mų ver­ti­ni­mo tvar­ka

Daly­kai: Ang­lų kal­ba

ANGLŲ KALBA
Ver­ti­ni­mas ang­lų kal­bos pamo­ko­je:

 • Ver­ti­ni­mas skaid­rus, grin­džia­mas pagar­ba, gerais tar­pu­sa­vio san­ty­kiais, pasiek­tais rezul­ta­tais.
 • Vyk­do­ma nuo­sek­li ir nuo­la­ti­nė moki­nių pasie­ki­mų kont­ro­lė; ver­ti­nant atsi­žvel­gia­ma į moki­nio daromą/ pada­ry­tą pažan­gą.
 • Lai­ko­ma­si ideo­gra­fi­nio ver­ti­ni­mo prin­ci­po.
 • Ver­ti­ni­mas gali būti atski­rų kal­bi­nės veik­los rūšių arba komp­lek­si­nis ver­ti­ni­mas.
 • Moki­nių pasie­ki­mai for­ma­liai ver­ti­na­mi pažy­miu, tai­kant dešim­ties balų ver­ti­ni­mo sis­te­mą.
 • Šalia for­ma­laus ver­ti­ni­mo tai­ko­mas nuo­la­ti­nis nefor­ma­lus ver­ti­ni­mas.
 • Tai­ko­mas kau­pia­ma­sis ver­ti­ni­mas. (Tar­pi­nis ver­ti­ni­mas gali būti taš­kais, kurie vėliau kon­ver­tuo­ja­mi į pažy­mį.)
 • Už pri­zi­nes vie­tas res­pub­li­ki­niuo­se kon­kur­suo­se ir rajo­ni­nė­se olim­pia­do­se moki­niai ska­ti­na­mi pažy­miu.
 • Galu­ti­nis žinių ver­ti­ni­mas – dešim­ties balų sis­te­ma. Veda­mas arit­me­ti­nis pažy­mio vidur­kis.
 • Kont­ro­li­nia­me dar­be surink­ta taš­kų suma dau­gi­na­ma iš 10 ir dali­na­ma iš mak­si­ma­lios kont­ro­li­nio dar­bo taš­kų sumos.
 • Laiš­ko / raš­to dar­bo ver­ti­ni­mas: 4 taš­kai už turi­nį, 2‑už for­mą, 2‑už žody­ną, 2‑už gra­ma­ti­ką.
 • Moki­niai moko­mi savi­kont­ro­lės ir įsi­ver­ti­ni­mo (po kiek­vie­nos temos ir sig­na­li­niai ver­ti­ni­mai-įsi­ver­ti­ni­mai gruo­džio bei gegu­žės mėne­siais).

Ang­lų kal­bos moky­to­ja-meto­di­nin­kė Lai­ma Kurau­skie­nė.