Skatinimo ir drausminimo tvarka

JONIŠKIO MATO SLANČIAUSKO PROGIMNAZIJOS
MOKINIŲ SKATINIMO, DRAUSMINIMO IR KONFLIKTINIŲ SITUACIJŲ
VALDYMO TVARKA

I. BENDROJI DALIS
1. Joniš­kio Mato Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jos Moki­nių ska­ti­ni­mo, draus­mi­ni­mo ir konf­lik­ti­nių situ­aci­jų val­dy­mo tvar­ka (toliau – Tvar­ka) pareng­ta, vado­vau­jan­tis Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Švie­ti­mo įsta­ty­mu, Vai­ko tei­sių kon­ven­ci­ja, kitais Lie­tu­vos Res­pub­li­kos įsta­ty­mais, Pro­gim­na­zi­jos nuo­sta­tais, Pro­gim­na­zi­jos vidaus tvar­kos tai­syk­lė­mis. Tvar­ka nusta­to moki­nių ska­ti­ni­mo, draus­mi­ni­mo ir konf­lik­ti­nių situ­aci­jų val­dy­mo sis­te­mą.

II. MOKINIŲ SKATINIMAS
2. Moki­niai gali būti ska­ti­na­mi už:
2.1. labai gerą moky­mą­si;
2.2. pavyz­din­gą elge­sį;
2.3. labai gerą pamo­kų lan­ky­mą;
2.4. akty­vu­mą, ini­cia­ty­vu­mą pamo­ko­se;
2.5. akty­vų daly­va­vi­mą kla­sės ir mokyk­los savi­val­dos veik­lo­je;
2.6. meni­nę, spor­ti­nę, kūry­bi­nę, visuo­me­ni­nę veik­lą;
2.7. mokyk­los gar­si­ni­mą savi­val­dy­bės, res­pub­li­kos mas­tu;
2.8. pasie­ki­mus meni­nė­je, spor­ti­nė­je, kūry­bi­nė­je ir kt. veik­lo­je.
3. Moki­nių ska­ti­ni­mo prie­mo­nės:
3.1. žodi­nė padė­ka;
3.2. moky­to­jo, kla­sės vado­vo padė­ka raš­tu;
3.3. mokyk­los direk­to­riaus padė­ka raš­tu;
3.4. mokyk­los direk­to­riaus, kla­sės vado­vo padė­ka tėvams už gerą vai­kų auk­lė­ji­mą;
3.5. vie­šas pavar­džių skel­bi­mas mokyk­los inter­ne­ti­nė­je sve­tai­nė­je, mokyk­los laik­raš­ty­je, infor­ma­ci­nia­me sten­de;
3.6. esant gali­my­bei, geriau­siai besi­mo­kan­tiems, mažiau­siai nepa­tei­sin­tų pamo­kų pra­lei­du­siems, pasi­žy­mė­ju­siems ini­cia­ty­vu­mu, akty­via veik­la mokyk­los labui, olim­pia­do­se, kon­kur­suo­se, var­žy­bo­se, kituo­se ren­gi­niuo­se moki­niams, akty­viau­siems Moki­nių tary­bos nariams orga­ni­zuo­ja­mos išvy­kos, įvai­rios sto­vyk­los, pro­jek­tai;
3.7. esant gali­my­bei, moki­niai apdo­va­no­ja­mi asme­ni­nė­mis dova­no­mis.
4. Moki­niai gali būti pas­ka­ti­na­mi iškart, pamo­kos, kla­sės valan­dė­lės metu, ren­gi­nių metu, pasi­bai­gus pus­me­čiui, moks­lo metams.
5. Padė­kas už gerą moky­mą­si, pasiek­tus sva­rius rezul­ta­tus, akty­vią veik­lą direk­to­rius įfor­mi­na įsa­ky­mu.

III. MOKINIŲ DRAUSMINIMAS
6. Draus­mi­nės prie­mo­nės gali būti tai­ko­mos už:
6.1. moky­mo­si prie­mo­nių netu­rė­ji­mą;
6.2. netin­ka­mą elge­sį (pamo­kos truk­dy­mą, neda­ly­va­vi­mą ugdo­mo­jo­je veik­lo­je, sava­va­liš­ką išėji­mą iš kabi­ne­to ir kt.) pamo­kų metu;
6.3. nau­do­ji­mą­si tele­fo­nais, mp3 gro­tu­vais ar kitais ugdy­mo pro­ce­se nerei­ka­lin­gais daik­tais pamo­kų metu;
6.4. nuo­la­ti­nį vėla­vi­mą į pamo­kas;
6.5. pamo­kų pra­lei­di­nė­ji­mą be patei­si­na­mos prie­žas­ties;
6.6. nepa­gar­bų, įžū­lų, žemi­nan­tį elge­sį su moky­to­jais, moki­niais, kitais mokyk­los
bend­ruo­me­nės nariais;
6.7. necen­zū­ri­nių žodžių var­to­ji­mą;
6.8. daly­va­vi­mą muš­ty­nė­se, jų ini­ci­ja­vi­mą, orga­ni­za­vi­mą;
6.9. alko­ho­lio, taba­ko ar nar­ko­ti­nių medžia­gų var­to­ji­mą ir pla­ti­ni­mą mokyk­lo­je,
mokyk­los teri­to­ri­jo­je ir jos pri­ei­go­se;
6.10. azar­ti­nių loši­mų orga­ni­za­vi­mą ir daly­va­vi­mą juo­se;
6.11. tyči­nį mokyk­los tur­to suga­di­ni­mą;
6.12. sve­ti­mų daik­tų pasi­sa­vi­ni­mą;
6.13. kitus mokyk­los dar­bo tvar­kos tai­syk­lių, moky­mo­si sutar­ties pažei­di­mus.
7. Moki­nių draus­mi­ni­mo prie­mo­nės:
7.1. Moky­mo­si prie­mo­nių netu­rė­ji­mas:
7.1.1. pir­mą kar­tą neat­si­ne­šus rei­kia­mų moky­mo prie­mo­nių – žodi­nis moky­to­jo įspė­ji­mas;
7.1.2. pasi­kar­to­jus – pasta­ba TAMO die­ny­ne, infor­muo­ja­mi moki­nio tėvai (glo­bė­jai,
rūpin­to­jai).
7.2. Netin­ka­mas elge­sys (pamo­kos truk­dy­mas, neda­ly­va­vi­mas ugdo­mo­jo­je veik­lo­je, sava­va­liš­kas išėji­mas iš kabi­ne­to ir kt.) pamo­kų metu:
7.2.1. pir­mą kar­tą paste­bė­jus – žodi­nis moky­to­jo įspė­ji­mas;
7.2.2. pasi­kar­to­jus netin­ka­mam elge­siui pamo­ko­je – rašo­ma Draus­mės pažei­di­mo pažy­ma, pasta­ba TAMO die­ny­ne, infor­muo­ja­mi moki­nio tėvai (glo­bė­jai, rūpin­to­jai);
7.2.3. surin­kus 3 draus­mės pažei­di­mo pažy­mas, infor­muo­ja­ma socia­li­nė peda­go­gė, moki­nys svars­to­mas Vai­ko gero­vės komi­si­jos posė­dy­je arba išplės­ti­nia­me Admi­nist­ra­ci­jos posė­dy­je, kvie­čia­mi moki­nio tėvai (glo­bė­jams, rūpin­to­jams).
7.3. Nau­do­ji­ma­sis tele­fo­nais, gro­tu­vais ir kitais ugdy­mo pro­ce­se nerei­ka­lin­gais
daik­tais pamo­kos metu:
7.3.1. pir­mą kar­tą paste­bė­jus – žodi­nis moky­to­jo įspė­ji­mas;
7.3.2. pasi­kar­to­jus nau­do­ji­mo­si tele­fo­nu, gro­tu­vais ir kitais ugdy­mo pro­ce­se nerei­ka­lin­gais daik­tais pamo­kos metu atve­jams rašo­ma Draus­mės pažei­di­mo pažy­ma, pasta­ba TAMO die­ny­ne, moky­to­jas turi tei­sę atim­ti tele­fo­ną, gro­tu­vą ir kitus ugdy­mo pro­ce­se nerei­ka­lin­gus daik­tus, grą­žin­ti juos tik tėvams (glo­bė­jai, rūpin­to­jai).
7.4. Nuo­la­ti­nis vėla­vi­mas į pamo­kas:
7.4.1. moki­niui pavė­la­vus į pamo­ką, moky­to­jas die­ny­ne žymi „p“;
7.4.2. pavė­la­vus į pamo­ką 5 kar­tus per savai­tę – pasta­ba raš­tu įra­šant į TAMO die­ny­ną;
7.4.3. pavė­la­vus į pamo­ką dau­giau kaip 10 kar­tų moki­niui rašo­ma Draus­mės pažei­di­mo pažy­ma, infor­muo­ja­mas kla­sės auk­lė­to­jas, moki­nio tėvai (glo­bė­jai, rūpin­to­jai);
7.4.4. surin­kus 3 Draus­mės pažei­di­mo pažy­mas, infor­muo­ja­ma socia­li­nė peda­go­gė, moki­nys svars­to­mas Vai­ko gero­vės komi­si­jos posė­dy­je arba išplės­ti­nia­me Admi­nist­ra­ci­jos posė­dy­je, kvie­čia­mi moki­nio tėvai (glo­bė­jai, rūpin­to­jai).
7.5. Pamo­kų pra­lei­di­nė­ji­mas be patei­si­na­mos prie­žas­ties:
7.5.1. pra­lei­dus dau­giau kaip 5 pamo­kas per mėne­sį — kla­sės auk­lė­to­jas infor­muo­ja tėvus ( glo­bė­jus, rūpin­to­jus), moki­niui ski­ria­mas žodi­nis įspė­ji­mas.
7.5.2. pra­lei­dus dau­giau kaip 10 pamo­kų per mėne­sį – kla­sės auk­lė­to­jas rašo Draus­mės pažei­di­mo pažy­mą, infor­muo­ja tėvus ( glo­bė­jus, rūpin­to­jus).
7.5.3. pra­lei­dus dau­giau kaip 20 pro­cen­tų pamo­kų per mėne­sį – kla­sės auk­lė­to­jas infor­muo­ja socia­li­nę peda­go­gę, moki­nys svars­to­mas Vai­ko gero­vės komi­si­jos posė­dy­je arba išplės­ti­nia­me Admi­nist­ra­ci­jos posė­dy­je, kvie­čia­mi moki­nio tėvai (glo­bė­jai, rūpin­to­jai);
7.5.4. jei moki­nys, pri­tai­kius minė­tas prie­mo­nes, toliau pra­lei­di­nė­ja pamo­kas be patei­si­na­mos prie­žas­ties, socia­li­nė peda­go­gė infor­muo­ja Vai­ko tei­sių apsau­gos sky­rių arba krei­pia­si dėl mini­ma­lios prie­žiū­ros prie­mo­nės tai­ky­mo vai­kui.
7.6. Nepa­gar­bus, įžū­lus, žemi­nan­tis elge­sys su moky­to­jais, moki­niais, kitais mokyk­los bend­ruo­me­nės nariais, necen­zū­ri­nių žodžių var­to­ji­mas:
7.6.1. nepa­gar­bus, įžū­lus, žemi­nan­tis elge­sys, necen­zū­ri­nių žodžių var­to­ji­mas mokyk­lo­je 1 kar­tą – žodi­nis moky­to­jo įspė­ji­mas;
7.6.2. pasi­kar­to­jan­tis nepa­gar­bus, įžū­lus, žemi­nan­tis elge­sys necen­zū­ri­nių žodžių var­to­ji­mas mokyk­lo­je — rašo­ma Draus­mės pažei­di­mo pažy­ma, kla­sės vado­vas infor­muo­ja tėvus (glo­bė­jus, rūpin­to­jus);
7.6.3. surin­kus 3 Draus­mės pažei­di­mo pažy­mas — kla­sės vado­vas infor­muo­ja socia­li­nę
peda­go­gę, moki­nys svars­to­mas Vai­ko gero­vės komi­si­jos posė­dy­je arba išplės­ti­nia­me Admi­nist­ra­ci­jos posė­dy­je, kvie­čia­mi moki­nio tėvai (glo­bė­jai, rūpin­to­jai).
7.7. Daly­va­vi­mas muš­ty­nė­se, jų ini­ci­ja­vi­mas, orga­ni­za­vi­mas, paty­čių orga­ni­za­vi­mas:
7.7.1. įvy­kus konf­lik­ti­nei, pavo­jų kitų sau­gu­mui ir svei­ka­tai kelian­čiai situ­aci­jai – rašo­ma Draus­mės pažei­di­mo pažy­ma, infor­muo­ja­ma socia­li­nė peda­go­gė, tėvai (glo­bė­jai, rūpin­to­jai);
7.7.2. pasi­kar­to­jus, moki­nys svars­to­mas Vai­ko gero­vės komi­si­jos posė­dy­je arba išplės­ti­nia­me Admi­nist­ra­ci­jos posė­dy­je, kvie­čia­mi moki­nio tėvai (glo­bė­jai, rūpin­to­jai).
7.8. Alko­ho­lio, taba­ko ar elekt­ro­ni­nių ciga­re­čių, psi­chot­ro­pi­nių medžia­gų var­to­ji­mas ir pla­ti­ni­mas mokyk­lo­je, mokyk­los teri­to­ri­jo­je ir jos pri­ei­go­se:
7.8.1. už rūky­mą, mokyk­los patal­po­se, jos teri­to­ri­jo­je ir pri­ei­go­se – įspė­ji­mas žodžiu, kla­sės auk­lė­to­jas infor­muo­ja tėvus (glo­bė­jus, rūpin­to­jus);
7.8.2. pasi­kar­to­jus rūky­mo atve­jui, rašo­ma Draus­mės pažei­di­mo pažy­ma, infor­muo­ja­mi tėvai (glo­bė­jai, rūpin­to­jai);
7.8.3. surin­kus 3 Draus­mės pažei­di­mo pažy­mas – kla­sės auk­lė­to­jas infor­muo­ja socia­li­nę peda­go­gę, moki­nys svars­to­mas Vai­ko gero­vės arba išplės­ti­nia­me Admi­nist­ra­ci­jos posė­dy­je, kvie­čia­mi moki­nio tėvai ( glo­bė­jai, rūpin­to­jai).
7.8.4. paste­bė­jus moki­nį apsvai­gu­sį nuo alko­ho­lio ar psi­chot­ro­pi­nių medžia­gų – rašo­ma Draus­mės pažei­di­mo pažy­ma, infor­muo­ja­ma kla­sės auk­lė­to­jas, socia­li­nė peda­go­gė, kvie­čia­mi į
mokyk­lą tėvai (glo­bė­jai, rūpin­to­jai). Tėvams atsi­sa­kius atvyk­ti, kvie­čia­ma poli­ci­ja;
7.8.5. ant­rą kar­tą paste­bė­jus moki­nį apsvai­gu­sį nuo alko­ho­lio ar nar­ko­ti­nių medžia­gų -
moki­nys svars­to­mas Vai­ko gero­vės komi­si­jos posė­dy­je arba išplės­ti­nia­me Admi­nist­ra­ci­jos posė­dy­je, kvie­čia­mi moki­nio tėvai (glo­bė­jai, rūpin­to­jai).
7.9. Azar­ti­nių loši­mų orga­ni­za­vi­mas ir daly­va­vi­mas juo­se (azar­ti­niais loši­mais
vadi­na­mas bet koks loši­mas iš pini­gų, daik­tų, ar kito­kių ver­tin­gų daik­tų sie­kiant gau­ti pel­no arba
nau­dos):
7.9.1. pir­mą kar­tą paste­bė­jus lošiant azar­ti­nius žai­di­mus, moki­nys įspė­ja­mas žodžiu;
7.9.2. pasi­kar­to­jus azar­ti­niams loši­mams mokyk­lo­je – rašo­ma Draus­mės pažei­di­mo pažy­ma, infor­muo­ja­mi kla­sės auk­lė­to­jai, tėvai (glo­bė­jai, rūpin­to­jai);
7.9.3. sis­te­min­gas azar­ti­nių loši­mų žai­di­mas mokyk­lo­je (3 Draus­mės pažei­di­mo pažy­mos) – infor­muo­ja­ma socia­li­nė peda­go­gė, moki­nys svars­to­mas Vai­ko gero­vės komi­si­jos posė­dy­je arba išplės­ti­nia­me Admi­nist­ra­ci­jos posė­dy­je, kvie­čia­mi tėvai (glo­bė­jai, rūpin­to­jai).
7.10. Tyči­nis mokyk­los tur­to, vado­vė­lių, bib­lio­te­kos kny­gų, pada­lo­mo­sios medžia­gos suga­di­ni­mas:
7.10.1. rašo­ma Draus­mės pažei­di­mo pažy­ma, infor­muo­ja­mi tėvai (glo­bė­jai, rūpin­to­jai), mokyk­lai pada­ry­ta žala atly­gi­na­ma pagal Civi­li­nio kodek­so 6.276 str.
7.10.2. pasi­kar­to­jan­tis tyči­nis mokyk­los tur­to gadi­ni­mas – rašo­ma Draus­mės pažei­di­mo pažy­ma, infor­muo­ja­mi tėvai (glo­bė­jai, rūpin­to­jai), mokyk­lai pada­ry­ta žala atly­gi­na­ma pagal Civi­li­nio kodek­so 6.276 str., Moki­nys svars­to­mas Vai­ko gero­vės komi­si­jos posė­dy­je arba išplės­ti­nia­me Admi­nist­ra­ci­jos posė­dy­je.
7.11. Sve­ti­mų daik­tų pasi­sa­vi­ni­mas:
7.11.1. rašo­ma Draus­mės pažei­di­mo pažy­ma, infor­muo­ja­mi tėvai (glo­bė­jai, rūpin­to­jai), poli­ci­ja;
7.11.2. pasi­kar­to­jus sve­ti­mų daik­tų pasi­sa­vi­ni­mo atve­jams – rašo­ma Draus­mės pažei­di­mo pažy­ma, infor­muo­ja­mi tėvai (glo­bė­jai, rūpin­to­jai), poli­ci­ja, moki­nys svars­to­mas Vai­ko gero­vės komi­si­jos arba išplės­ti­nia­me Admi­nist­ra­ci­jos posė­dy­je.
7.12. Kiti mokyk­los dar­bo tvar­kos tai­syk­lių, moky­mo­si sutar­ties pažei­di­mai:
7.12.1. moki­niams, nesi­lai­kan­tiems Tai­syk­lių, moky­to­jas ar kla­sės auk­lė­to­jas pareiš­kia žodi­nį įspė­ji­mą;
7.12.2. pasi­kar­to­jus Tai­syk­lių pažei­di­mui, rašo­ma Draus­mės pažei­di­mo pažy­ma,
infor­muo­ja­mi tėvai (glo­bė­jai, rūpin­to­jai);
7.12.3. surin­kus 3 Draus­mės pažei­di­mo pažy­mas – kvie­čia­mi tėvai (glo­bė­jai, rūpin­to­jai), infor­muo­ja­ma socia­li­nė peda­go­gė, moki­nys svars­to­mas Vai­ko gero­vės komi­si­jos posė­dy­je arba išplės­ti­nia­me Admi­nist­ra­ci­jos posė­dy­je.

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
13. Su Tai­syk­lė­mis moks­lo metų pra­džio­je moki­nius supa­žin­di­na kla­sės auk­lė­to­jas (moki­niai įpa­rei­go­ja­mi pasi­ra­šy­ti).
14. Tai­syk­lės skel­bia­mos pro­gim­na­zi­jos inter­ne­to tink­la­la­py­je.
15. Tvar­kos prie­žiū­rą vyk­do mokyk­los Vai­ko gero­vės komi­si­ja.