Mokinio elgesio taisyklės

JONIŠKIO MATO SLANČIAUSKO PROGIMNAZIJOS
MOKINIO ELGESIO TAISYKLĖS

I. BENDRI REIKALAVIMAI
1.1. Kiek­vie­nas moki­nys susi­pa­žįs­ta su moki­nio elge­sio tai­syk­lė­mis pasi­ra­šy­da­mas.
1.2. Moki­nys kul­tū­rin­gai ir draus­min­gai elgia­si pamo­kų ir per­trau­kų metu.
1.3. Po skam­bu­čio į pamo­ką kiek­vie­nas moki­nys kabi­ne­te sėda­si į vie­tas.
1.4. Pamo­kos metu išei­ti iš kla­sės gali­ma tik lei­dus moky­to­jui.
1.5. Dar­bo vie­tą kabi­ne­tuo­se moki­nys pri­žiū­ri pats. Radęs suga­din­tą inven­to­rių, infor­muo­ja kabi­ne­to vado­vą.
1.6. Užsi­im­ti paša­li­niais dar­bais pamo­ko­je drau­džia­ma.
1.7. Mobi­lie­ji tele­fo­nai pamo­kų metu turi būti išjung­ti ir jais nau­do­tis nega­li­ma.
1.8. Moki­nys į mokyk­lą atei­na apsi­ren­gęs mokyk­li­ne uni­for­ma, tvar­kin­gais, šva­riais, eti­ke­to nor­mas ati­tin­kan­čiais rūbais, kurie pri­tai­ky­ti dar­bui ir moky­mui­si.
1.9. Pal­tus, striu­kes, kepu­res prieš pamo­kas moki­nys palie­ka spin­te­lė­je arba rūbi­nė­je.
1.10. Mokyk­lo­je ir jos teri­to­ri­jo­je griež­tai drau­džia­ma:
1.10.1. Nau­do­ti fizi­nę (muš­ti, stum­dy­ti, spar­dy­ti ir pan.) ir emo­ci­nę (tyčio­tis, pra­var­džiuo­ti, gra­sin­ti, igno­ruo­ti ir pan.) prie­var­tą, var­to­ti necen­zū­ri­nius žodžius;
1.10.2. Rūky­ti, pla­tin­ti ar var­to­ti alko­ho­lį, nar­ko­ti­nes ir psi­chot­ro­pi­nes medžia­gas;
1.10.3. Žais­ti azar­ti­nius žai­di­mus;
1.10.4. Leis­ti lais­va­lai­kį be moky­to­jų (auk­lė­to­jo) prie­žiū­ros;
1.10.5. Į mokyk­lą neš­tis sau­gu­mui, svei­ka­tai ir gyvy­bei pavo­jin­gus daik­tus;
1.10.6. Pamo­ko­je drau­džia­ma nau­do­tis mobi­liai­siais tele­fo­nais, mp3 gro­tu­vais, Ipad, Ipod ir pana­šio­mis ryšio prie­mo­nė­mis;
1.10.7. Fil­muo­ti ir foto­gra­fuo­ti mokyk­los bend­ruo­me­nės narius ir vie­šin­ti jų atvaiz­dus nega­vus asmens suti­ki­mo;
1.10.8. Pla­tin­ti infor­ma­ci­ją apie asme­nį be jo suti­ki­mo per masi­nes infor­ma­vi­mo prie­mo­nes, socia­li­nius tink­la­la­pius inter­ne­te;
1.10.9. Klas­to­ti doku­men­tus, keis­ti įra­šus.
II. MOKINIO TEISĖS IR PAREIGOS
2.1. Moki­nys turi tei­sę:
2.1.1. Gau­ti infor­ma­ci­ją apie mokyk­los prog­ra­mas, ugdy­mo pla­nus, vyk­do­mus pro­jek­tus, moky­mo for­mas; moki­nių žinių tik­ri­ni­mo ir ver­ti­ni­mo sis­te­mą.
2.1.2. Pagal savo gebė­ji­mus ir porei­kius moky­tis mokyk­lo­je ir įgy­ti vals­ty­bi­nius stan­dar­tus ati­tin­kan­tį išsi­la­vi­ni­mą;
2.1.3. Sulau­kęs 14 metų, sava­ran­kiš­kai pasi­rink­ti dori­nio ugdy­mo (tiky­bos arba eti­kos) prog­ra­mą;
2.1.4. Pasi­rink­ti for­ma­lio­jo švie­ti­mo prog­ra­mas papil­dan­čius bei jo savi­raiš­kos porei­kius ten­ki­nan­čius šių prog­ra­mų modu­lius, pasi­ren­ka­mų­jų daly­kų prog­ra­mas, kur­sus, nefor­ma­lio­jo švie­ti­mo prog­ra­mas;
2.1.5. Į psi­cho­lo­gi­nę ir spe­cia­lią­ją peda­go­gi­nę, socia­li­nę peda­go­gi­nę pagal­bą;
2.1.6. Į socia­li­nę pagal­bą, jei tokios pagal­bos nega­li jam suteik­ti tėvai (glo­bė­jai, rūpin­to­jai);
2.1.7. Moky­tis savi­tar­pio pagar­ba grįs­to­je, psi­cho­lo­giš­kai, dva­siš­kai ir fiziš­kai sau­gio­je aplin­ko­je, turė­ti higie­nos rei­ka­la­vi­mus ati­tin­kan­tį moky­mo­si krū­vį;
2.1.8. Į neša­liš­ką moky­mo­si pasie­ki­mų įver­ti­ni­mą;
2.1.9. Daly­vau­ti mokyk­los savi­val­do­je; Įsta­ty­mų nusta­ty­ta tvar­ka gin­ti savo tei­ses;
2.1.10. Nau­do­tis kito­mis Švie­ti­mo bei kitų įsta­ty­mų nusta­ty­to­mis tei­sė­mis.
2.2. Moki­nio parei­gos:
2.2.1. Lai­ky­tis Moki­nių elge­sio tai­syk­lių;
2.2.2. Rašy­ti visus pagal bend­rą ugdy­mo pla­ną numa­ty­tus kont­ro­li­nius dar­bus;
2.2.3. Suda­rius moky­mo sutar­tį, lai­ky­tis visų jos sąly­gų;
2.2.4. Moky­tis pagal pri­va­lo­mo­jo švie­ti­mo prog­ra­mas iki 16 metų;
2.2.5. Gerb­ti vie­nas kitą, moky­to­jus ir kitus mokyk­los bend­ruo­me­nės narius;
2.2.6. Pamo­kos metu netruk­dy­ti moky­to­jui, drau­gams, vyk­dy­ti moky­to­jo nuro­dy­mus;
2.2.7. Nevė­luo­ti, lan­ky­ti pamo­kas ir stro­piai moky­tis;
2.2.8. Patei­sin­ti kla­sės auk­lė­to­jui visas pra­leis­tas pamo­kas;
2.2.9. Pasi­kei­tus gyve­na­mai vie­tai ar tėvų kon­tak­ti­niams duo­me­nims, nedel­siant infor­muo­ti kla­sės auk­lė­to­ją;
2.2.10 Tau­so­ti jam mokyk­los duo­tus vado­vė­lius, kny­gas, kitas moky­mo prie­mo­nes, sau­go­ti mokyk­los tur­tą ir atly­gin­ti paties pada­ry­tą žalą mokyk­lai;
2.2.11. Pro­fi­lak­tiš­kai kar­tą metuo­se pasi­tik­rin­ti svei­ka­tą;
2.2.12. Išvy­ko­se, eks­kur­si­jo­se lai­ky­tis sau­gaus elge­sio tai­syk­lių.
III. MOKINIO SKATINIMAS IR DRAUSMINIMAS
3.1. Moki­niai gali būti ska­ti­na­mi:
3.1.1. Už pasie­ki­mus įtei­kiant kla­sės kolek­ty­vo ar kla­sės auk­lė­to­jo padė­kos raš­tą; Pareiš­kiant padė­ką moki­nio tėvams;
3.1.2. Įtei­kiant mokyk­los padė­kos raš­tą;
3.1.3. Olim­pia­dų, kon­kur­sų, var­žy­bų nuga­lė­to­jus pasvei­ki­nant vie­šai ir įtei­kiant atmi­ni­mo dova­nė­les;
3.1.4. Įtei­kiant Mato Slan­čiaus­ko ar Direk­to­riaus pre­mi­ją
3.2. Moki­niams gali būti tai­ko­mos draus­mi­ni­mo prie­mo­nės:
3.2.1. Kla­sės auk­lė­to­jo, moky­to­jo pasta­ba žodžiu ar raš­tu elekt­ro­ni­nia­me die­ny­ne;
3.2.2. Moki­nio tėvų (glo­bė­jų) infor­ma­vi­mas žodžiu ar raš­tu;
3.2.3. Įspė­ji­mas, papei­ki­mas, griež­tas papei­ki­mas direk­to­riaus įsa­ky­mu įra­šant į moki­nio asmens bylą;
3.2.4. Svars­ty­mas pro­gim­na­zi­jos Vai­ko gero­vės komi­si­jo­je;
3.2.5. Svars­ty­mas Moky­to­jų tary­bos ir Mokyk­los tary­bos posė­džiuo­se;
3.2.6. Tei­sė­sau­gos orga­nų infor­ma­vi­mas apie moki­nio tei­sė­sau­gos ar tei­sė­t­var­kos pažei­di­mus;
3.2.7. Šali­ni­mas iš mokyk­los.