Klasių seniūnai ir jų pavaduotojai

5–8 kla­sių seniū­nai ir jų pava­duo­to­jai

Pro­gim­na­zi­jos moki­nių tary­bos pir­mi­nin­kė Bri­gi­ta Bud­rec­kai­tė

Kla­sė Seniū­nas Pava­duo­to­jas
5a Vaka­ris Jakas Emi­li­ja Jaru­šauskai­tė, Nojus Nau­sė­da, Lilia­na Kup­či­kai­tė
5b Vik­to­ri­ja Gikniū­tė Hen­ri­ka Pau­gai­tė
6a Ores­tas Voz­bu­tas Agnė Cibul­s­ky­tė
6b Jonas Savic­kis Mil­da Valan­čiū­tė
7a Bri­gi­ta Bud­rec­kai­tė Simo­na Rim­ke­vi­čiū­tė
7b Neda Bal­ny­tė Smil­tė Dorai­tė
8a Faus­ta Romei­kai­tė Juta Ado­mai­ty­tė
8b Pau­li­na Dau­pa­rai­tė Armi­nas Tama­šaus­kas