Specialusis pedagogas

Spe­cia­lu­sis peda­go­gas:
• Atlie­ka peda­go­gi­nį moki­nių ver­ti­ni­mą, nusta­to jų spe­cia­liuo­sius ugdy­mo­si porei­kius, moki­nių žinių, mokė­ji­mų, įgū­džių, gebė­ji­mų lygį ir jų ati­ti­ki­mą ugdy­mo prog­ra­moms ;
• Tei­kia spe­cia­lią­ją peda­go­gi­nę pagal­bą moki­niui ar moki­nių gru­pei, atsi­žvelg­da­mas į kiek­vie­no spe­cia­lių­jų ugdy­mo­si porei­kių moki­nio gebė­ji­mus, ugdy­mo­si gali­my­bes, moky­mo­si ypa­tu­mus;
• Pamo­kų metu veda spe­cia­lią­sias peda­go­gi­nes pra­ty­bas (indi­vi­dua­lias, gru­pi­nes, pogru­pi­nes), kurių metu lavi­na sutri­ku­sias pažin­ti­nes funk­ci­jas bei pade­da išmok­ti moko­mą­ją medžia­gą, tai­ko spe­cia­lius dar­bo būdus ir meto­dus;
• Kon­sul­tuo­ja moky­to­jus, kitus pagal­bos moki­niui spe­cia­lis­tus, moki­nių tėvus ( glo­bė­jus, rūpin­to­jus) spe­cia­lių­jų porei­kių moki­nių ugdy­mo klau­si­mais;
• Švie­čia pro­gim­na­zi­jos bend­ruo­me­nę spe­cia­lių­jų porei­kių moki­nių ugdy­mo orga­ni­za­vi­mo, spe­cia­lio­sios peda­go­gi­nės pagal­bos tei­ki­mo klau­si­mais.
• Daly­vau­ja pro­gim­na­zi­jos vai­ko gero­vės komi­si­jos dar­be, ren­ka duo­me­nis apie moky­mo­si sun­ku­mų turin­čių moki­nių aka­de­mi­nius pasie­ki­mus.
Spe­cia­lio­ji peda­go­gė — meto­di­nin­kė Aud­ro­nė Vada­ko­jie­nė
E. paš­tas vaudra@gmail.com

Dar­bo vie­ta: 66 kabi­ne­tas (3 aukš­tas)