Specialusis pedagogas

Mokyklos specialioji pedagogė – Neringa Kairienė

Elektroninis paštas kairiene.neringa@gmail.com

        Specialiojo pedagogo funkcijos mokykloje:

  • atlieka pedagoginį mokinio vertinimą, nustato jo specialiuosius ugdymosi poreikius, mokinių žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir ruošia dokumentus PPT;
  • organizuoja mokiniams grupines bei individualias specialiąsias pamokas, kuriose lavina ir koreguoja pažinimo funkcijas, šalina akademines spragas, padeda įsisavinti mokomąją medžiagą, taiko specialius darbo būdus ir metodus atsižvelgiant į kiekvieno specialiųjų ugdymosi poreikių mokinio gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus;
  • konsultuoja mokytojus, kitus pagalbos mokiniui specialistus, mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) specialiųjų poreikių mokinių ugdymo klausimais;
  • šviečia mokyklos bendruomenę specialiųjų poreikių mokinių ugdymo organizavimo, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo klausimais;
  • bendrauja su mokiniais bei jų tėvais, formuodamas teigiamas nuostatas specialiųjų poreikių vaikų atžvilgiu;
  • dalyvauja progimnazijos vaiko gerovės komisijos darbe, renka duomenis apie mokymosi sunkumų turinčių mokinių akademinius pasiekimus.

Darbo vieta: 66 kabinetas (3 aukštas)