Socialinis pedagogas

Socialinė pedagogė Jurgita Katiliavienė
62 kab. (IIIaukštas)
El. paštas jurgakat.33@gmail.com
Mob. tel. nr. +370 67026169

 Išsilavinimas

Aukštasis universitetinis, Šiaulių universitete, socialinio pedagogo specialybė.

DARBO LAIKAS
Darbo valandos -27 per savaitę (0,75 etato)
2019/2020 m. m. 

SAVAITĖS DIENA DARBO LAIKAS KONTAKTINĖS VALANDOS NEKONTAKTINĖS VALANDOAS
Pirmadienis Nedirba
Antradienis 8.00 – 15.00 (7val.) 8.00- 11.00 11.00 – 15.00
Trečiadienis 8.00- 15.00 8.00- 12.00 12.00 – 15.00
Ketvirtadienis 8.00- 15.00 8.00 -12.00 12.00 – 15.00
Penktadienis 8.00 – 14.00 8.00 – 12.30 12.30 – 14.00

Socialinis pedagogas – tai specialistas, kurio darbo paskirtis yra teikti vaikui socialinę pedagoginę pagalbą, padėti jam geriau adaptuotis visuomenėje, švietimo ar globos įstaigose, kitose socialinėse institucijose vykdančiose ugdymo funkcijas, panaudoti teorines žinias ir jas kūrybiškai perteikti, rengti socialines programas ir projektus, užtikrinti vaikų laisvalaikio veiklos formų įvairovę.(I. Leliūgienė, 2003, „Technologija“, Kaunas)

Joniškio Mato Slančiausko socialinio pedagogės pagrindinis darbo tikslas- vaiko gerovė, saugumas siekiant pozytivios integracijos ir socializacijos visuomenėje, skatinant visavertę asmenybės raišką, pilietinę brandą.

Socialinio pedagogo darbo objektas:

 • Mokiniai.
 • Pedagogai.
 • Mokinių šeimos nariai.
 • Formalios ir neformalios mokykloje susidariusios grupės.
 • Kitos įstaigos, teikiančios socialinę – pedagoginę – psichologinę pagalbą ir/arba šias paslaugas teikiantys specialistai.

Socialinio pedagogo veiklos turinys:

 • dirba su asmeniu (individualus darbas) – vaiku, tėvais ar teisėtais vaiko atstovais, pedagogais ir kitais švietimo įstaigoje dirbančiais specialistais;
 • vertina ir padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais, vaikams kylančiais sunkumais (pvz.: mokymosi sunkumai, elgesio ar mokyklos lankymo problemos);
 • inicijuoja, organizuoja socialinius projektus bei vykdo prevencines programas;
 • kartu su klasės vadovais, kitais ugdytojais padeda tėvams ar teisėtiems vaiko atstovams ugdyti vaiką, jo socialinius įgūdžius; suprasti jo socialinius ir psichologinius poreikius, jų tenkinimo svarbą, geriau suprasti vaiko, turinčio vystymosi sunkumų, poreikius, tėvų teises ir pareigas. Informuoja tėvus apie jų teisę gauti socialinę ir pedagoginę pagalbą;
 • bendradarbiauja su klasių auklėtojais, kitais pedagogais, specialistais, įstaigos administracija sprendžiant vaikų socialines-pedagogines problemas, ieškant efektyvių pagalbos būdų; padeda jiems geriau suprasti, kaip vaikų socialinės problemos veikia jų elgesį, pažangumą, lankomumą; teikia siūlymus, kaip būtų galima gerinti socialinį-pedagoginį klimatą, sukurti jaukią, saugią darbo aplinką;
 • kartu su įstaigos personalu, visuomeninėmis organizacijomis ir socialiniais partneriais iš kitų institucijų atlieka šviečiamąjį-informacinį darbą. Nuolat palaiko ryšius su vietos bendruomene ir įvairiomis vyriausybinėmis ir nevyriausybinėmis įstaigomis, teikiančiomis socialinę, psichologinę, teisinę pagalbą;
 • tiria socialinės pedagoginės pagalbos poreikį; organizuoja ir koordinuoja socialinės-pedagoginės pagalbos teikimą.
 • atstovauja ir gina vaikų teises švietimo įstaigoje, teisėsaugos ir kitose institucijose;
 • lanko vaikus jų namuose, jeigu klasės vadovas neturi tam galimybių.

Socialinio pedagogo funkcijos 

 • Siekdamas vaiko gerovės ir saugumo socialinis pedagogas vykdo šias funkcijas:
 • Įvertinimo (renka informaciją, analizuoja, daro išvadas).
 • Konsultacinę (pataria, padeda, konsultuoja).
 • Vadybinę (organizuoja, telkia, planuoja, priima sprendimus ir už juos atsako).
 • Korekcinę (skatina, įgalina, padeda adaptuotis, aktyvina, mobilizuoja).
 • Šviečiamąją (informuoja, aiškina).
 • Koordinacinę (palaiko ryšius, siunčia-perduoda informaciją).
 • Prevencinę (numato neigiamus reiškinius, poelgius ir padeda jų išvengti).
 • Teisinę (atstovauja, gina vaiko interesus).
 • Socialinio ugdymo.