Socialinis pedagogas

Socia­li­nė peda­go­gė Jur­gi­ta Kati­lia­vie­nė
62 kab. (IIIaukš­tas)
El. paš­tas jurgakat.33@gmail.com
Mob. tel. nr. +370 67026169

Socia­li­nio peda­go­go veik­la pro­gim­na­zi­jo­je:
I. Kon­sul­ta­ci­nė veik­la, vai­ko įver­ti­ni­mas.
II. Dar­bas su moki­nių tėvais, socia­li­nės rizi­kos šei­mo­mis.
III. Dar­bas su kla­sių auk­lė­to­jais, daly­kų mokytojais,administracija.
IV. Pre­ven­ci­niai ren­gi­niai.
V. Tar­pins­ti­tu­ci­nis bend­ra­dar­bia­vi­mas.
VI. Koman­di­nis dar­bas.
VII. Tiria­mo­ji veik­la.
VIII. Infor­ma­ci­nė-švie­čia­mo­ji veik­la.
IX. Socia­li­nės para­mos moki­niams; socia­li­nės rizi­kos šei­mų moki­nių aprū­pi­ni­mo būti­niau­siais moki­nio reik­me­ni­mis orga­ni­za­vi­mas.