Socialinis pedagogas

Socia­li­nė peda­go­gė Jur­gi­ta Kati­lia­vie­nė
62 kab. (IIIaukš­tas)
El. paš­tas jurgakat.33@gmail.com
Mob. tel. nr. +370 67026169

 Išsi­la­vi­ni­mas

Aukš­ta­sis uni­ver­si­te­ti­nis, Šiau­lių uni­ver­si­te­te, socia­li­nio peda­go­go spe­cia­ly­bė.

DARBO LAIKAS
Dar­bo valan­dos ‑27 per savai­tę (0,75 eta­to)
2019/2020 m. m. 

SAVAITĖS DIENA DARBO LAIKAS KONTAKTINĖS VALANDOS NEKONTAKTINĖS VALANDOAS
Pir­ma­die­nis Nedir­ba - -
Ant­ra­die­nis 8.00 – 15.00 (7val.) 8.00- 11.00 11.00 – 15.00
Tre­čia­die­nis 8.00- 15.00 8.00- 12.00 12.00 – 15.00
Ket­vir­ta­die­nis 8.00- 15.00 8.00 ‑12.00 12.00 – 15.00
Penk­ta­die­nis 8.00 — 14.00 8.00 – 12.30 12.30 — 14.00

Socia­li­nis peda­go­gas – tai spe­cia­lis­tas, kurio dar­bo paskir­tis yra teik­ti vai­kui socia­li­nę peda­go­gi­nę pagal­bą, padė­ti jam geriau adap­tuo­tis visuo­me­nė­je, švie­ti­mo ar glo­bos įstai­go­se, kito­se socia­li­nė­se ins­ti­tu­ci­jo­se vyk­dan­čio­se ugdy­mo funk­ci­jas, panau­do­ti teo­ri­nes žinias ir jas kūry­biš­kai per­teik­ti, reng­ti socia­li­nes prog­ra­mas ir pro­jek­tus, užtik­rin­ti vai­kų lais­va­lai­kio veik­los for­mų įvairovę.(I. Leliū­gie­nė, 2003, „Tech­no­lo­gi­ja“, Kau­nas)

Joniš­kio Mato Slan­čiaus­ko socia­li­nio peda­go­gės pag­rin­di­nis dar­bo tiks­las- vai­ko gero­vė, sau­gu­mas sie­kiant pozy­ti­vios inte­g­ra­ci­jos ir socia­li­za­ci­jos visuo­me­nė­je, ska­ti­nant visa­ver­tę asme­ny­bės raiš­ką, pilie­ti­nę bran­dą.

Socia­li­nio peda­go­go dar­bo objek­tas:

 • Moki­niai.
 • Peda­go­gai.
 • Moki­nių šei­mos nariai.
 • For­ma­lios ir nefor­ma­lios mokyk­lo­je susi­da­riu­sios gru­pės.
 • Kitos įstai­gos, tei­kian­čios socia­li­nę – peda­go­gi­nę – psi­cho­lo­gi­nę pagal­bą ir/arba šias paslau­gas tei­kian­tys spe­cia­lis­tai.

Socia­li­nio peda­go­go veik­los turi­nys:

 • dir­ba su asme­niu (indi­vi­dualus dar­bas) – vai­ku, tėvais ar tei­sė­tais vai­ko atsto­vais, peda­go­gais ir kitais švie­ti­mo įstai­go­je dir­ban­čiais spe­cia­lis­tais;
 • ver­ti­na ir pade­da spręs­ti prob­le­mas, susi­ju­sias su įvai­riais, vai­kams kylan­čiais sun­ku­mais (pvz.: moky­mo­si sun­ku­mai, elge­sio ar mokyk­los lan­ky­mo prob­le­mos);
 • ini­ci­juo­ja, orga­ni­zuo­ja socia­li­nius pro­jek­tus bei vyk­do pre­ven­ci­nes prog­ra­mas;
 • kar­tu su kla­sės vado­vais, kitais ugdy­to­jais pade­da tėvams ar tei­sė­tiems vai­ko atsto­vams ugdy­ti vai­ką, jo socia­li­nius įgū­džius; supras­ti jo socia­li­nius ir psi­cho­lo­gi­nius porei­kius, jų ten­ki­ni­mo svar­bą, geriau supras­ti vai­ko, turin­čio vys­ty­mo­si sun­ku­mų, porei­kius, tėvų tei­ses ir parei­gas. Infor­muo­ja tėvus apie jų tei­sę gau­ti socia­li­nę ir peda­go­gi­nę pagal­bą;
 • bend­ra­dar­biau­ja su kla­sių auk­lė­to­jais, kitais peda­go­gais, spe­cia­lis­tais, įstai­gos admi­nist­ra­ci­ja spren­džiant vai­kų socia­li­nes-peda­go­gi­nes prob­le­mas, ieš­kant efek­ty­vių pagal­bos būdų; pade­da jiems geriau supras­ti, kaip vai­kų socia­li­nės prob­le­mos vei­kia jų elge­sį, pažan­gu­mą, lan­ko­mu­mą; tei­kia siū­ly­mus, kaip būtų gali­ma gerin­ti socia­li­nį-peda­go­gi­nį kli­ma­tą, sukur­ti jau­kią, sau­gią dar­bo aplin­ką;
 • kar­tu su įstai­gos per­so­na­lu, visuo­me­ni­nė­mis orga­ni­za­ci­jo­mis ir socia­li­niais part­ne­riais iš kitų ins­ti­tu­ci­jų atlie­ka švie­čia­mą­jį-infor­ma­ci­nį dar­bą. Nuo­lat palai­ko ryšius su vie­tos bend­ruo­me­ne ir įvai­rio­mis vyriau­sy­bi­nė­mis ir nevy­riau­sy­bi­nė­mis įstai­go­mis, tei­kian­čio­mis socia­li­nę, psi­cho­lo­gi­nę, tei­si­nę pagal­bą;
 • tiria socia­li­nės peda­go­gi­nės pagal­bos porei­kį; orga­ni­zuo­ja ir koor­di­nuo­ja socia­li­nės-peda­go­gi­nės pagal­bos tei­ki­mą.
 • atsto­vau­ja ir gina vai­kų tei­ses švie­ti­mo įstai­go­je, tei­sė­sau­gos ir kito­se ins­ti­tu­ci­jo­se;
 • lan­ko vai­kus jų namuo­se, jei­gu kla­sės vado­vas netu­ri tam gali­my­bių.

Socia­li­nio peda­go­go funk­ci­jos 

 • Siek­da­mas vai­ko gero­vės ir sau­gu­mo socia­li­nis peda­go­gas vyk­do šias funk­ci­jas:
 • Įver­ti­ni­mo (ren­ka infor­ma­ci­ją, ana­li­zuo­ja, daro išva­das).
 • Kon­sul­ta­ci­nę (pata­ria, pade­da, kon­sul­tuo­ja).
 • Vady­bi­nę (orga­ni­zuo­ja, tel­kia, pla­nuo­ja, pri­ima spren­di­mus ir už juos atsa­ko).
 • Korek­ci­nę (ska­ti­na, įga­li­na, pade­da adap­tuo­tis, akty­vi­na, mobi­li­zuo­ja).
 • Švie­čia­mą­ją (infor­muo­ja, aiš­ki­na).
 • Koor­di­na­ci­nę (palai­ko ryšius, siun­čia-per­duo­da infor­ma­ci­ją).
 • Pre­ven­ci­nę (numa­to nei­gia­mus reiš­ki­nius, poel­gius ir pade­da jų išveng­ti).
 • Tei­si­nę (atsto­vau­ja, gina vai­ko inte­re­sus).
 • Socia­li­nio ugdy­mo.